Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Tėvystė.

Gamtoje, kur saulė šviečia geriems ir blogiems žmonėms, kur auga ir bręsta javas, kad duotų ant stalo duonos Žydui ir Pagoniui, kur žvaigždės blizga ties piemens lūšnele ir broliažudžių kalėjimo urvu, kur vynuogių kekės sirpsta, kad duotų vyno jungtuvių pokyliui ir žmogžudžio apsigėrimui, kur paukščiai laisvai čiulbėdami be vargo atranda sau peną ir plėšriosios lapės turi urvus, ir laukinės lelijos gražiau yra pasipuošusios už karalius, Jėzus rado žemišką patvirtinimą amžinai savo minčiai, jog Dievas nėra tas Valdovas, kuris tūkstantį metų primena savo padarytą geradarybę, nėra tas Teisėjas, kuris liepia išnaikinti priešus, nepanašus į Didįjį Sultoną, apsuptą didžponių satrapų, ir prižiūri, kad jo tarnai ligi mažiausios smulkmenos išlaikytų griežtą apeigų etiketą tų karališkųjų rūmų, koki yra Šventykla.

Kristus, kaip Sūnus, žinojo, jog Dievas yra Tėvas — visų žmonių tėvas, ne vien iš Abraomo giminės. Vyro meilė yra gili, bet pavydulinga; Brolio meilė dažniausiai esti užnuodyta pavydu; Sūnaus meilė linkusi pasipriešinti; Draugo meilė dažnai esti apgaule suteršta; Valdovo meilė yra išdidi ir nuolaidi. Tik Tėvo meilė vaikams yra tobula Meilė, švari ir be jokių sumetimų Meilė. Tėvas padaro Sūnui tą, ko nepadarytų niekam kitam. Sūnus yra jo padaras, kūnas iš jo kūno, kaulas iš jo kaulų; tai yra jo dalis, išaugusi diena iš dienos šalia jo; tai yra jo tęsinys, patobulinimas ir papildymas jo esybės; senas jauname atgimsta; praeitis žvalgosi ateityje; tas, kuris jau gyveno, pasišvenčia tam, kuris dar turi gyventi; tėvas gyvena dėl sūnaus, sūnuje džiaugiasi .savimi, sūnuje pats save įstebi ir išauga aukščiau už save. Kai sako „kūrinys“, mąsto apie save kaip apie kūrėją; tas sūnus gimė jam didžiausio susijaudinimo momentu moters, parinktos iš visų moterų, glėbyje, gimė iš dieviško šitos moters skausmo; vėliau jis daug kaštavo jam ašarų ir vargo; matė jį augant prie savo kojų, kaip stiebėsi prie jo šono; šildė jo mažytes šaltas rankutes tarp savo rankų, išgirdo jo pirmą ištartą žodį — amžiną ir visada naują stebuklą; matė pirmuosius nedrąsius žingsnius per savo namų aslą; matė kaip pamažėli šitame kūne, jo sukurtame, kuris jo akivaizdoje pražydo, palaipsniui reiškėsi jo siela — nauja žmogaus siela: vienintelis turtas, kurio niekas neatstos — ilgainiui pradėjo pastebėti jo veide savo veido bruožus kartu su savo moters bruožais, tos moters, su kuria šitame vieninteliame bendrame vaisiuje be kūnų padalinimo pasireiškia tapatybė — pora, kuri meilėje norėtų būti vienu kūnu, ir tik sūnuje tesutampa, ir šitos tat naujos esybės akivaizdoje, šito savo kūrinio akivaizdoje jaučiasi esąs kūrėjas, geradaris, galiūnas ir laimingasis. Kadangi sūnus tikisi visa iš Tėvo ir, kol dar mažas, visiškai Tėvu pasitiki ir drąsus jaučiasi tik šalia Tėvo. Tėvas žino, jog turi dėl jo gyventi, kentėti už jį ir už jį dirbti. Tėvas yra žemiškasis Dievas Sūnui, o Sūnus yra beveik Dievas Tėvui.

Tėvo meilėje nėra Brolio pareigos nei papročio pėdsakų, lenktyniavimo ir kitų Draugo sumetimų, aistringo Meilužio lūkesčio, dirbtinio Tarno stropumo. Tėvo meilė yra gryna Meilė, vienintelė Meilė, tikra žodžio prasme Meilė, kurią galima Meile pavadinti; gryna ir laisva nuo bet kurių priemaišų; tai yra laimė atsiduoti ir pasiaukoti kitos esybės laimei.

Šita mintis, jog Dievas yra Tėvas —viena iš daugelio Kristaus Naujienų — šita gili mintis, jog Dievas yra Tėvas ir myli mus, kaip Tėvas myli savo vaikus, bet ne kaip Karalius myli savo Vergus, duoda visiems savo vaikams kiekvieną dieną duonos, ir džiaugsmingai sutinka net tuos, kurie yra nusidėję, kai jie grįžta priglausti savo galvas prie jo krūtinės; tą mintį, kuria užskleidžiama Senojo Įstatymo epocha ir pradedama Naujosios Sandoros era, Jėzus yra pastebėjęs Gamtoje. Kaip Dievo Sūnus, sudarydamas tapatybę su Dievu, žinojo gerai visumet apie tėvystę, tik šviesiausių pranašų nujaustą, bet dabar, prisiimdamas ant savęs visą žmonišką patyrimą, mato jos atspindį ir apreiškimą visumoje ir panaudos gražiausius gamtos vaizdus paskelbti žmonijai šitą pirmą linksmą naujieną. Jėzus, kaip visi kilniasieliai, mylėjo Kaimą. Nusidėjėlis, norėdamas apsivalyti, Šventasis, maldos išsiilgęs, Dainius, norėdamas kurti, slepiasi kalnuose, medžių pavėsyje, kur vanduo čiurlena, kur pievos kvepia ir savo maloniu kvapu pripildo orą, arba bėga į saulės prakeiktas klaikias bedugnes. Jėzus pasisavino laukų kalbą. Beveik niekad nevartoja moksliškų žodžių, atitrauktų sąvokų, bendrų ir“ beprasmiškų žodžių. Jo kalbose aiškiai pasireikš žydinčios spalvos, laukų ir Sodnų kvapas, jausis naminių gyvulių pavaizdavimas. Jis matė savo Galilėjoje figos medį, kurio vaisius auga ir bręsta po didelių juodų lapų vainiku; matė kaip sausos vynuogių šakos velkasi lapų žalumu, kaip vėliau nuo vynmedžio šakų žemyn nusvyra balti ir melsvi pumpurėliai vyno rinkėjų džiaugsmui; matė augant garstyčią, lengvučių šakelių pilną iš beveik neįžiūrimo grūdelio; girdėjo nakties metu nendrių verksmus, vėjo bangos paliestų vandenyse; matė kaip javo grūdas, palaidotas žemėje, prisikelia pribrendusios varpos pavidalu; matė, kaip orui atšilus ant tik ką pradėjusios žaliuoti javų dirvos pražysta lelijos, raudonos, geltonos ir mėlynos lelijos; matė žaliuojančias pievų tankmes, kurios šiandie žvilga saulės spinduliuos, o rytoj, sudžiūvus, sudegs krosnyje. Matė ramius ir piktus žvėris: balandėlį, burkuojantį ant namų stogo, šiek tiek pasipūtusį dėl savo kaklelio, gražiomis plunksnomis papuošto; arą, kuris plačiais išplėstais sparnais puola ant gyvulėlio; žvirblius, lakstančius ore, kurie lygiai kaip karaliai be Dievo valios negali nukristi; varnus, kurie snapą ir nagas suleidžia į kritusį gyvulį; perekšlę vištą, šaukiančią po savo sparnais viščiukus kai tik dangus pradeda temti; klastingą lapę, kuri, papjovusi kažką bėga į savo tamsų urvą; šunis, kurie po šeimininko stalu ryja seilę, laukdami numestų trupinių ir kaulų. Ir matė, kaip žolėje slėpdamasis šliaužia žaltys ir tarp byrančių kapo akmenų guli pasislėpusi juodoji gyvatė.

Gimęs tarp Piemenų, kad pasidarytų žmonijos Ganytoju, prižiūrėjo ir mylėjo avis; avis motinas, kurios ieško nuklydusio avinėlio, ėriukus, kurie beveik pasislepia po pilnu gyvybės tešmeniu žysdami motinas ir bliauna; avis, kurios ieškojo sau peno ant sausų pūdymo kalvų. Vienodai mylėjo ir grūdelį, kurį sunku įžiūrėti padėjus ant delno ir seną figos medį, kuris savo šešėliu apgaubia visą kaimiečio trobelę; dangaus paukščius, kurie nei sėja, nei piauna, ir žuvis, nuo kurių sidabru žvilga pilni tinklai, ir kurios bus jo ištikimųjų beveik kasdienis maistas. Ir, karštais priešaudrio vakarais, pakeldamas akis aukštyn, matė žaibą, skriejantį iš Rytų ir perveriantį tamsias erdves ligi Vakarų.

Bet Jėzus skaitė ne vien pravertą įvairiaspalvę pasaulio knygą. Žino jis, jog Dievas kalbėjo žmonėms, Angelams tarpininkaujant, Patriarchams ir Pranašams. Jo žodžiai, jo įstatymai, jo laimėjimai surašyti yra Raštuose. Jėzus žino ženklus, kuriais mirusieji pasireiškia tiems, kurie dar nėra gimę, mintis ir senųjų laikus atsiminimus. Jėzus skaitė tik tas knygas, kuriose jo pirmtakūnai surašė savo tautos istoriją ir žino tų knygų turinį ir prasmę, jų raidę ir dvasią geriau už Rašytojus ir Įstatymo Mokytojus; jos duos jam teisės iš mokinio tapti Mokytoju.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749257
Design by Joomla