Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Išvakarės.

Jonas šaukia nusidėjėlius apsiplauti upėje prieš pradedant daryti atgailą. Jėzus ateina pas Joną apsikrikštyti: argi tuo pačiu pasisako esąs Nusidėjėlis?

Tekstai yra aiškūs. Pranašas „skelbė atgailos krikštą nuodėmių atleidimui“. Kas pas jį ėjo, tuo pačiu laikė save nusidėjėliu; kas eina nusiplauti, tas jaučiasi esąs nešvarus.

Tai, jog nieko nežinome apie Jėzaus gyvenimą tarp dvylikos ir trisdešimties metų—apie tuos jaunystės metus, kurie esti blogų įpročių palinkimo priežastis, apie karštos svajingos jaunystės metus—davė progos spėliojimams, jog tuo laiko periodu jis galėjęs būti nusidėjėliu, arba bent pats save laikė nusidėjėliu, kaip kiti..

Visa tai, ką mes žinome apie tuos trejus metus, kurie jam beliko gyventi—daugiausia nušviesta Keturių Liudininkų žodžiu, geriausia atmenama mirusiųjų paskutinės dienos ir jų kalbos — neduoda jokių pėdsakų tam samprotavimui, kad tarp prasidėjimo Nekaltybės ir pabaigos Garbės būtų galėjęs įsiterpti Nusidėjimas.

Kristuje negali būti nė šešėlio atsivertimo. Pirmieji jo žodžiai turi tą patį akcentą, kaip ir paskutinieji: šaltinis, iš kurio jie plaukia, yra švarus nuo pirmosios dienos; nėra jame jokių, drumzlių, nei dumblo nuosėdų. Pradeda pilnu savim pasitikėjimu, atvirai, nesivaržydamas; lengvai pastebimu autoritetiškumo kilnumu; galima pajusti, jog nieko tamsaus nepaliko savo praeity: jo balsas, skambus, laisvas, platus; tai melodinga giesmė, kurios nereikia praskiesti svaigulingu vynu nei užkimusiu nusiskundimu. Jo žvilgsnio giedrumas nusišypsojime ir mintyje nėra toji giedra, kuri pasirodo po debesuotos audros, arba neaiški rytmečio prieblanda, kuri pamažėle išsklaido tamsius nakties šešėlius. Tai yra to žmogaus giedrumas, kuris vieną kartą tegimė ir liko kūdikiu subrendęs; giedrumas, aiškumas, ramumas ir dienos giedra, kuri užtems naktį, bet neužges prieš vakarą; amžina ir rami diena, nesutepta kūdikystė, ant kurios nekris jokio šešėlio ligi pat mirties.

Jis eina tarp nešvariųjų su prigimtu skaistumo kuklumu, tarp nusidėjėlių su prigimta nekaltybės galia, tarp ligotų su prigimta sveikatos laisve.

Atsivertėlis, priešingai, visumet yra sielos gelmėje šiek—tiek neramus. Kartybių lašelis, likęs ant dugno, lengvutis sužalojimo šešėlis, gailesčio prasiveržimas, mažiausios pagundos dvelkimas gali pastūmėti jį į nusiminimą. Nuolat jis abejoja, kad nepajėgė nuplėšti nuo savęs paskutinės senojo žmogaus odos, kad neužmušė, o tik užmigdė savyje, šito Antrojo, kuris gyveno jo kūne: užmokėjo, pakėlė, tiek daug iškentėjo dėl savo sveikatos, visa tai atrodo jam toks brangus dalykas, ir toks trupus, jog nuolat jis bijo pasiduoti naujiems mėginimams, bijo tai nustoti. Nevengia nusidėjėlių, bet prisiartina prie jų su nesąmoningo drebėjimo jausmu; su baime, ne kartą atvirai pripažįstančia naują užsikrėtimą; su įtarimu, jog net nepadorus reginys, kuriuo ir jis gėrėdavosi, atnaujins žiaurius atsiminimus nebepakeliamos šiandie nešlovės ir privers paabejoti apie paskutinį išsigelbėjimą. Kas yra buvęs tarnas, tas, patapęs šeimininku, sunkiai išmoksta apsieiti su tarnais; kas yra buvęs vargšu, turtų pasiekęs nesti dosnus vargšams; kas buvo nusidėjęs, padaręs atgailą ne visumet esti nusidėjėlių draugu. Savimeilės pėdsakai, kurie net šventų žmonių širdyse palieka nuosėdas, sykiu su dievobaimingumu įterpia paniekos priemaišą: kodėl nedaro tai, ką jie galėjo padaryti? Visiems yra atviras kelias kilti, net ir daugiausia užsikrėtusiems ir užkietėjusiems piktybėje; atpildas yra didelis: tad kodėl tebebūna pakalnėje, pasinėrę aklame pragare!

Kai atsivertėlis kalba į savo brolius, kad ir jie atsiverstų, negali išvengti savo praeities atsiminimų, savu nupuolimo, ir savo išsigelbėjimo. Kaž kas jį lyg verste—verčia prie to, tur būt, tik ne savimeilė, bet troškimas paveikti, save parodyti malonės pavyzdžiu, kaip brangaus išganymo liudininką.

Galima praeities išsiginti, tačiau sunaikinti jos negalima; ji peržydi net nepastebima tose širdyse, kurios antrą kartą pradeda gyvenimą antrą kartą užgimdamos per atgailą.

Jėzaus asmenyje toji tariamoji atsivertėlio praeitis niekad nebeperžydi jokioj formoj; ji nepastebima vaizduotės panaudojime, negalime susekti net ir mažiausiame jo veiksme, net ir neaiškiausiame iš jo žodžių. Jo meilė nusidėjėliams neturi nieko bendro su atsivertėlio užsispyrimu, kuris veržiasi kitus atversti. Tai yra meilė iš pačios prigimties kilusi, bet ne iš prievolės išplaukianti. Tai meilė panaši į švelnią brolio meilę, be jokios priekaištų priemaišos. Tai savaimingas draugo broliavimasis, kuriam nėra reikalo nugalėti koktumą. Skaistuolio patraukimas prie nusidėjėlio, nuo kurio jis nebijo užsikrėsti ir kurį turi galios pagydyti. Meilė be apskaičiavimų. Aukščiausiame šventumo laipsnyje šventų žmonių meilė. Meilė, kurios akivaizdoje visokia kita meilė yra nublankusi, žema. Meilė, kokios niekas prieš tai nebuvo pastebėjęs. Meilė, kuri vėliau, nors ir retai, pražysdavo, atsiminus arba sekant aną meilę. Meilė, kuri vadinsis krikščioniškąja ir niekad jokiu kitu žodžiu nesivadins. Dieviškoji Meilė. Jėzaus Meilė. Meilė.

Jėzus eidavo tarp nusidėjėlių, bet nebuvo nusidėjėlis. Atėjo apsiplauti tekančiame vandenyje Jono akivaizdoje, bet neturėjo ant savęs dėmių.

Jėzaus siela buvo kūdikio siela taip toli siekiančia, jog išminčius viršijo savo išmintimi ir šventuosius savo šventumu. Nebuvo joje puritonų griežtumo arba išgąsčio išsigelbėjusio jūrininko, kuris su dideliu vargu pasiekė krantą. Smulkmeniškiems galvotojams gali atrodyti nusidėjimais ir mažiausios dėmelės absoliutiškai tobulybei nesąmoningai prasilenkiant su bet kuriuo įsakymu iš šešių šimtų įstatymų. Bet Jėzus nebuvo nei farizejas nei manjakas. Žinojo jis, kas yra nusidėjimas ir kas yra dorybė, nė kiek nenutoldamas nuo įstatymo prasmės. Pažinojo gyvenimą ir jo neišsižadėjo, nors tai nėra pati per save gerybė, bet visokio gero sąlyga. Valgyti ir gerti nelaikė už blogumą, lygiai kaip žiūrėti į pasaulį; arba žvilgsniu gerai linkėti piktadariui, kuris slepiasi paunksmėje, arba mergaitei, kuri tepa savo lūpas, kad paslėptų neprašytų bučkių seilę.

Atėjo tad Jėzus kartu su nusidėjėlių minia pasinerti Jordane. Šita paslaptis negali būti paslaptinga tiems, kurie norėtų įžiūrėti šitame Jono atnaujintame paprotyje tik paprasčiausią reikšmę.

Jėzaus pavyzdys yra vienintelis. Jėzaus Krikštas, paviršutiniškai imant, atrodo panašus į kitus, bet kitais keliais yra pateisinamas. Krikštas yra ne tik kūno nuplovimas, kaip simboliškas noras apvalyti sielą, pirmykštis vandens analogijos palikimas, Kuriuo nuplaunamos medžiaginės dėmės ir galima nuplauti dvasines dėmes. Šita fizinė metafora, tinkama bendroje simbolikoje, ta būtinoji apeiga žmonių akyse, kurie reikalingi medžiaginio įrodymo, kad įtikėti tuo, kas yra ne medžiagiška, ne Jėzui buvo skiriama.

Todėl jis atėjo pas Joną, kad išsipildytų Pirmtakūno pranašystė: priklaupdamas prieš Ugnies Pranašą, jis tuo pačiu pripažįsta tikrąją apreiškėjo pasiuntinybę ir patvirtina jo pasiuntinybės nuopelnus, išpildo savo pasiuntinybę, ir dabar gali pasakyti, jog savo darbą atliko. Jėzus, pasiduodamas šitai simboliškai investitūrai, tikrumoje suteikia tuo pačiu teisėtą investitūrą Jonui kaip Pirmtakūnui.

Norint Jėzaus Krikšte pastebėti dar kitą reikšmę, galima būtų prisiminti, jog pasinėrimas į vandenį yra Žmogaus Pasiaukojimo pergyvenimas. Senovės tautose buvo amžinas paprotys užmušti priešus arba ką nors iš savo tautiečių kaip auką užrūstintiems dievams permaldauti, išpirkti kuriai nors didelei tautos nuodėmei, arba išprašyti kuriai nors nepaprastai malonei, kuriam išsigelbėjimui, kuris atrodė nebegalimas, beviltiškas. Hebrejai pašvęsdavo Jehovai pirmagimių gyvybę. Abraomo laikais šitas paprotys buvo atmainytas Dievui liepiant, tačiau vėliau dar ne kartą pasikartojo.

Pašvęstosios aukos būdavo įvairiais būdais nužudomos: jų tarpe buvo ir paskandinimas. - Kurijuje, Kipro saloje, Teracinoje, Marsely, jau istoriniais laikais, kasmet įmesdavo žmogų į jūrą, ir ta auka būdavo laikoma piliečių likimo atpirkimu. Krikštas yra apeiginio paskandinimo palikimas, ir kadangi šita atpirkimo auka vandeniui buvo laikoma išganinga lygiai aukotojams, lygiai pačiai aukai, todėl buvo nedidelis žingsnis ją suprasti kaip naujo gyvenimo pradžią ir prisikėlimo laidą. Tas, kuris pasinėrė į vandeni, miršta už visų išgelbėjimą ir vertas yra prisikėlimo. Krikštas, nors jau seniai užmirštas jo žiaurus atsiradimas, liko atgimimo simboliu.

Jėzus buvo naujos savo gyvenimo epochos išvakarėse, dar daugiau — jis buvo savo tikrojo gyvenimo išvakarėse. Pasinėrimas į vandenį reiškė jo pasiryžimą mirti, bet kartu ir prisikėlimo laidą. Nebrenda į Jordaną apsiplauti, bet patvirtinti savo antrojo gyvenimo pradžiai, kad jo mirtis bus tik atsitiktinė, kaip atsitiktinis yra jo apsivalymas Jordano vandenyse.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749162
Design by Joomla