Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Šėtono išmatos.

Gerai įsidėmėkit žmonės, kurie dar turit gimti: Jėzus niekad nenorėjo savo rankomis palytėti pinigo. Tos jo rankos, kurios žemės dulkes sutrindavo aklajam apšviesti; tos rankos, kurios palytėdavo užkrėstųjų raupsuotųjų kūnus ir mirusius; tos rankos, kurios buvo apkabinusios Judos kūną — daug labiau užkrėstą, kaip dulkės, spuogai ir lavono kūnas — tos baltos, nesuteptos rankos, laiminančios ir pagydančios, kurių niekas negalėjo užkrėsti, niekad negalėjo pakęsti vieno iš tų apskritų metalinių diskų, kuriuose yra iškaltas pasaulio valdovų profilis. Galėjo Jėzus savo pasakojimuose, kurie yra gryniausia tiesa, išvardyti pinigus; gali net į juos žiūrėti, kai jie buvo svetimose rankose: bet niekad jų nepalytėjo. Jam, kuris niekuo nesišlykštėjo, pinigas sužadindavo šiurpulingą pasibiaurėjimą. Visa jo prigimtis pasipriešindavo net minčiai susidurti su šitais niekšingais turtingumo simbolais.

Kada iš jo pareikalavo dešimtinės Šventyklai jis nenori net į draugų piniginę kreiptis ir liepia Petrui užmesti meškerę: pirmos ištrauktos iš vandens žuvies nasruose atras dvigubą pareikalautą dešimtinę. Šitame stebukle glūdi kilni ironija, kurios niekas nepastebėjo. Neturiu pinigų, bet pinigai yra toks menkas ir nevertingas dalykas, kad dėl vieno mano žodžio žemė ir vanduo galėtų juos išvemti. Jų daug yra ežere. Žinau, kur jie yra, ir toks skaičius, kad vien smulkių užtektų nupirkti visiems šventyklos kunigams ir visų tautų karaliams, tačiau ir pirštu nepajudinsiu jų gauti. Vienas mano pavaldinys išims jį iš žuvies nasrų ir įteiks mokesčių rinkėjui, nes kunigai kaip galima spręsti, be jų negali apsieiti gyvenime. Nebylės būtybės gali nešioti monetas; o aš esu toks turtingas, jog nė nenoriu jų matyti. Nesu nebylė būtybė, bet kalbanti siela, o sielos neturi nei sidabro, nei piniginių. Ne aš, vadinas, duodu tau šitas drachmas, bet ežeras. Man nieko niekad nereikia pirkti, ir viską, ką tik turiu, išdalinu. Mano begalinis turtas yra Žodis.

Bet vieną gražią dieną ir Kristus buvo priverstas pažiūrėti į pinigą. Paklausė jį ar pritinka, kad tikras izraelitas mokėtų duoklę. Jis tuojau atsakė: Parodykit man duoklės pinigą. Jie parodė jam, bet jis nepaėmė jo į rankas. Tai buvo imperatoriaus pinigas, romėnų moneta, kurioje buvo išspaustas veidmainiškas Augusto veidas. Tačiau Jėzus n o r ė j o  nepažinti, kieno tai buvo atvaizdas. Paklauė: kieno šitas atvaizdas ir užrašas? Atsakė jam: Ciesoriaus. Tada jis pasakė išpaikusiems paklausėjams į akis žodį, kuris juos nepaprastai nustebino: „Atiduokit, tad Ciesoriui, kas yra Ciesoriaus, ir Dievui, kas Dievo yra“.

Šitų kelių žodžių prasmė yra keleriopa: užteks tuo tarpu sustoti prie pirmojo žodžio: a t i d u o k i t. Atiduokit tai, kas ne jūsų yra. Pinigai jums nepriklauso. Jie yra valdovų padaryti savo valdžios reikalams. Tai karalių ir karalystės savybė—kitos karalystės, ne tos kuri mūsų yra. Karalius atstovauja jėgą ir yra turtų gynėjas; o mes nieko bendro su prievarta neturime ir nuo turtų atsisakome. Mūsų Karalystė neturi nei galiūnų; nei turtuolių; Karalius, kuris Danguje viešpatauja, nekala pinigų. Moneta yra priemonė žemiškais turtais apsimainyti, bet mes žemiškųjų turtų neieškome. Tą mažmeną, kuri yra mums būtinai reikalinga — šiek tiek saulės, šiek tiek oro, bent kiek vandens, kąsnelį duonos, apsiaustą — mums Dievas arba Dievo draugai, davė dovanai. Jūs, turtų rinkėjai, visą gyvenimą rūpinatės surinkti didžiausią krūvą šitų su atvaizdais apskritų plokštelių. Mes nežinome ką su jomis veikti. Mums tai yra, pagaliau nereikalinga. Todėl jas atiduodam: atiduodam tam, kas liepė jas nukalti pinigų dirbtuvėje, tam, kuris jose padėjo savo atvaizdą, kad visi žinotų, jog tai jam priklauso.

Niekad Jėzui nereikėjo atiduoti, nes niekad nebuvo paėmęs nė vienos monetos. Mokiniams įsakė, kad nesinešiotų su savim kelionėse maišelių aukoms rinkti. Tik vieną padarė išimtį—tokią išimtį, kad šaltis net kaulus perveria. Iš vieno Evangelijos posakio žinom, kad vienas apaštalas turėjo šitos brolijos patikėtą jam atsargą. Šitas mokinys buvo Juda. Tačiau ir jis pasijus verčiamas grąžinti išdavimo sidabrinius, prieš dingdamas mirtyje. Juda yra paslaptinga auka, sudėta pinigo prakeikimui.

Pinigas neša su savim, kartu su rankų nešvarumu, kurios jį čiupinėjo ir glamžė, nepaneigtą nusikaltimo užkrėtimą. Iš visų šlykščiausių daiktų, kuriuos žmogus yra padaręs užteršti žemei ir pačiam sau užkrėsti, pinigas, gal būt, yra šlykščiausias.

Šitie kalto metalo barškalai, iš rankų į rankas, ne kartą dar iš sunkių nuo prakaito arba kraujo rankų, kasdien vaikščioją ir grįžtą; nutrinti plėšriųjų piktadarių, pirklių, bankininkų, tarpininkų ir gobšų nagais; tie apskriti ir lipšnūs pinigų kalyklos spiovalai, visų ieškomi, pageidaujami, išvogti, pavydėtini, pamilti labiau už meilę ir dažnai labiau už gyvenimą; tie biaurūs gabalėliai pažymėtos medžiagos, kuriuos žmogžudys duoda pasamdytam užmušėjui, lupikautojas alkanam, priešas išdavikui, apgavikas kyšininkui, klaidatikis šventvagiui, paleistuvis parsiduodančiai ir už pinigus įgyjamai moteriškei; šitie dvokią biaurūs pikto pavadoriai, kurie sūnų paskatina užmušti tėvą, žmoną apgauti vyrą, brolį apgauti brolį, nedorą vargšą slapstytis su peiliu prieš nedorą turtuolį, tarną apgaudinėti šeimininką, plėšiką užpulti keleivį, tautą paskatinti į karą prieš kitą tautą, pinigai, šitos medžiaginės medžiagos emblemos, yra šiurpulingiausias daiktas, kokį tik žmogus yra išgalvojęs. Moneta, kuri tiek yra pražudžiusi žmonių gyvybių, kasdien žudo tūkstančius sielų. Pavojingesnė užsikrėsti už skarmalus sergančiojo maro liga, už gangrenos nuodus, už visų nešvarumų tvenkinius, ji sukinėjasi visuose namuose, blizga ant mainininkų (keitėjų) stalų, slepiasi dėžėse, drumsčia poilsio priegalvius, suteršia nekaltas vaikų rankas, gundo mergaites, moka už budelio amatą, perbėga žemės veidu, patenkindama neapykantą, skatindama godumą, pagreitindama ištvirkimą ir mirtį.

Duona, pati per save jau šventa, namuose ant stalo padėta, ant bažnyčios stalo persikeičia į nemirštamą Kristaus kūną. Ir moneta yra matomas persikeitimo ženklas. Tai niekšinga Šėtono auka. Pinigai yra Šėtono supuvusios išmatos. Kas pinigus myli ir priima juos su džiaugsmu, tas matomai bendrauja su Šėtonu. Kas palyti pinigus gašliai, tas nesąmoningai palyti Šėtono išmatas.

Švarus žmogus negali jų paliesti, šventas negali pakelti jų palytėjimo. Žino jie neabejotinai įsitikinę, kaip niekšinga yra jų esmė. Ir į pinigą žiūri su tokiu pat šiurpulingu pasibaisėjimu, kaip turtuolis žiūri į skurdą.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749162
Design by Joomla