Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Atrastas Pamestasis.

Prieglauda Aigipte buvo trumpa. Supamas ant Motinos rankų visą ilgą ir ištvermingą kelionę asilėliu, Jėzus buvo parneštas į tėvo namelius Nazarete, vargingus namelius, kuriuose ligi saulės sėdimo poškėjo kūjelis ir girgždėjo grąžtas.

Kanoniškieji Evangelistai nieko nesako apie šitą laiką; apokrifuose yra net perdaug žinių, tačiau juose yra peiktinų ir nepatikėtinų dalykų.

Lukas, mokytas gydytojas, pasitenkina tiek tepasakydamas, jog „vaikutis augo ir tvirtėjo“ — tai lyg pasako, jog nebuvo nei ligotas, nei paliegėlis. Sveikas vaikinas, išaugęs ir taisyklingai išsiplėtojęs, kaip ir pritiko būti tam, kuris kitiems turėjo grąžinti sveikatą vienu savo rankos palytėjimu.

Kiekvienais metais, pasakoja Lukas, Jėzaus tėvai eidavo į Jeruzalę Velykų švenčių (Neraugintos Duonos šventė), kuri buvo atminimu išėjimo iš Aigipto. Eidavo nevieni: kaimynai, draugai, giminės, tarnai eidavo krūvoje ir tuo būdu trumpindavo ilgą ir nuobodžią kelionę. Visi buvo linksmi lyg, rodos, būtų ėję į pokylį, ne į pergyventų kančių paminklinę Šventę, nes Pascha Jeruzalėje buvo virtusi milžiniškais atlaidais, išblaškytų po visą Imperiją žydų susirinkimu.

Dvylika Paschų praslinko nuo Jėzaus gimimo. Tais metais, kai Nazareto kompanija jau buvo išėjusi iš šventojo miesto, Marija pastebėjo, jog sūnaus su jais nebuvo. Visą dieną jo ieškojo klausinėdama sutinkamų pažįstamų ar kas jo nematė. Kitą dieną iš ryto grįžo į miestą, eidama tomis pačiomis gatvėmis, apeidama Jeruzalės aikštes ir skersgatvius, įsmeigdama savo juodas akis į kiekvieną sutiktą vaikezą, klausinėdama sėdinčių prie namų slenksčių moterų, prašydama dar tebebuvusių mieste kaimiečių, kad padėtų jai rasti dingusį. Motina, kuri pametė iš akių sūnų, nenurims kol jį ras; negalvoja apie save, nejaučia nuovargio, prakaito nei alkio; nevalo savo drabužių nuo dulkių, netaiso plaukų, nekreipia dėmesio į praeivių smalsumą. Išsiilgusios jos akys temato vienintelį vaizdą to, kurio šalia jos nėra.

Pagaliau, tai buvo jau trečia diena, įėjo į Šventyklą, apžiūrėjo prieangius ir pamatė vienos įlankos šešėlyje būrelį seniukų, kurie gyvai kalbėjosi. Su baime prisiartino — ilgomis togomis apsitaisę barzdoti vyrai atrodė jai aukštos kilmės žmonėmis, kurie vargu būtų padėję vargšei kaimietei iš Galilėjos — ir ūmai išvydo šito būrelio viduryje garbiniuotus plaukus, žvilgančias akis, tamsų veidą ir rausvas savo Jėzaus lūpas. Šitie senyvi vyrai kalbėjo su jos Sūnumi apie Įstatymą ir Pranašus; klausinėjo jį ir jis atsakinėjo ir, pats atsakęs, duodavo jiems klausimus, jie aiškino jam pamokydami ir stebėdamiesi, jog tokio amžiaus vaikezas taip gerai žino Viešpaties žodžius.

Marija kurį laiką stabterėjo ir žiūrėjo į jį, netikėdama savo akimis: jos širdis, kuri prieš tai taip išsiilgusi jo plakė, dabar dar smarkiau plakė iš nustebimo. Bet ilgiau nebegalėjo susilaikyti ir pašaukė jį garsiai vardu; seniai prasiskyrė ir moteriškė be žodžių smarkiai prisiglaudė sūnų prie krūtinės, suvilgydama jo veidą ašaromis, ištryškusiomis iš suspaustos širdies gelmių. Paėmusi už rankos išsivedė, būdama įsitikinusi, jog vėl jį turi prie savęs, jog jį surado, jog nebuvo jo pametusi, laimingoji motina prisiminė dabar sielvarto pagautą motiną.

—    Kodėl taip pasielgei? Štai tavo tėvas ir aš susikrimtę visur tavęs ieškojome.

—    Kam manęs ieškojai? Ar nežinojai, jog turiu rūpintis mano Tėvo reikalais?

Atrodo, lyg būtų šiurkštūs tie žodžiai, pasakyti dvylikos metų sūnaus motinai, kuri ištisas tris dienas dėl jo buvo susirūpinusi.

„Ir Jie —sako Evangelistas — nesuprato to, ką Jis jiems sakė“. Tačiau mes, po tiekos amžių krikščioniško patyrimo, galime tuos žodžius suprasti, kurie daro šiurkščių ir išdidžių žodžių įspūdžio.

Kam manęs ieškot? Gal būt nežinot, jog aš negaliu pražūti, jog manęs niekas nepames, net tie manęs nenustos, kurie užkas mane į žemę? Aš būsiu visur ten, kur kas nors tikės manimi, nors akimis manęs ir nematys; niekam nedingsiu, jei tik žmogus turės mane savo širdyje. Nepražūsiu likęs vienas Dy-kumoje, kai būsiu pats vienas ant Ežero vandens, kai būsiu Alyvų darže, kada vienas liksiu Kape. Jei ir pasislepiu, grįžtu, jei mirštu, prisikeliu; kas pameta mane, negali manęs nerasti.

Ir kas yra tėvas, apie kurį man sakot? Tai yra mano tėvas iš įstatymų, žmonių nuomonės. Tačiau mano tikrasis Tėvas yra danguose; tai yra tas Tėvas, kuris veidas į veidą kalbėjosi su Patriarchais, kuris į Pranašų lūpas dėjo savo žodžius. Aš turiu žinoti tai, ką Jis jiems buvo pasakęs apie mane, Jo amžinąją valią; įstatymus, kuriuos paliko savo tautai, sandoras, sudarytas su visais. Jei turiu išpildyti tai, ką man pavedė, turiu tuos dalykus žinoti, kurie yra tikrai Jo. Ką tad reiškia formalinis sąryšis, laikinas akivaizdoj mistiško ryšio, dvasinio bendrumo, amžinosios sandoros?

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2727509
Design by Joomla