Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Ne paslaptis: poetas.

Pirmą žvilgsnį metus atrodo, kad Jėzus kaž ką slepia, yra linkęs prie paslaptingumo.

Stebuklingu būdu išgydytiesiems liepia nepasakoti niekam, kad jis juos pagydė; nori, kad žmonės melstųsi ir duotų išmaldas slapta; kai Mokiniai pripažįsta jį esant Messiją, liepia niekam apie tai neskelbti; po Persimainymo visus tris liudininkus prašo tylėti; o mokydamas beveik visumet vadovaujasi palyginimais, kuriuos ne visi tegali suprasti.

Antrą kartą metus žvilgsnį, kuris daugiau turi reikšmės, negu pirmas, ta paslaptis neatrodo taip paslaptingai. Jėzus neturi tokio paslaptingumo. Neslepia kokios paslaptingos doktrinos, kad galėtų ją perduoti keliems savo sekėjams. Jo veiksmai buvo vieši ir aiškūs. Kalbėdavo visumet miestų aikštėse, ežerų pakrantėmis, šventyklose, žmonių miniose.

Drausdavo pasakoti apie savo stebuklus, kad jo nesugretintų su burtininkais ir raganiais; liepdavo daryti gėrį paslapčiomis, kad tuščia garbė nenusmelktų nuopelnų; nenorėjo, kad Dvylika skelbtų jį esant Kristum, kol pats įžengs į Jeruzalę, kuri turėjo būti viešoji jo Pasiuntinystės inauguracija; kalbėdavo prilyginimais, kad būtų geriau suprastas prasčiokėlių, kurie noriau klauso pasakojimų, kaip pamokslų, ir geriau atmena nuotykius, negu išprotavimus.

Trys Evangelistai atpasakoja Jėzaus nuomonę, kuri lyg, rodos, visa tai paneigtų: būk tai sąmoningai stengėsi jis, nebūti visų suprastas. „Nes jums—sako Mokiniams—duota yra suprasti Dievo Karalystės paslaptis, bet jiems tai neduota... Todėl jiems kalbu palyginimais, nes, nors turi akis, nemato, ir, nors turi ausis, negirdi ir nesupranta“.

Bet Jėzus nori tik tą pasakyti: Jūs suprantat tas paslaptis, tačiau dauguma toli gražu jų nesupranta, nors turi ausis ir protą panašų į jūsų protą. Ir aniems, kad galėtų mane suprasti, kalbu prilyginimais, tai yra vaizdinga nuotykių kalba, prieinamesnė ir lengvesnė. Vaikus mokome pasakomis, prasčiokėlius pasakojimų pagalba; tie, į kuriuos kalbu, yra užsispyrę kaip prasčiokai ir įspūdingi kaip vaikai. Kad būtų nugalėtas jų kurtumas, savo žodžius derinu su jų prigimtim. Tai yra daugumoje įgimtos turtingos vaizduotės žmonės, tačiau turį mažą gabumą protauti, todėl palyginimai greičiau sužadina vaizduotę, negu jų protą. Nevartoju jų paslėpdamas, bet geriau pavaizduodamas tiesą tiems, kurie nesugebėtų jos atskirti išprotavimo keliu. Jei jos nesupranta net taip pavaizduotos, tai čia tėra kaltas jų užsispyrimas, kuris dažniausiai užmerkia akis ir užkiša sielos ausis, kad nebūtų girdėti-

Jėzus neturėjo jokių žabangų slėpti. Troško, kad suprastų jį visi, net paprasčiausi žmonės, bemoksliai. Palyginimai buvo vartojami ne jo mokslui nuslėpti prieš bemokslius, bet kad jis taptų iškalbingesnis ir aiškesnis minioms. Jei kartais net Dvylikos gabumai buvo žemesni už tą uždavinį, Jėzus liūdėjo labai dėl šito neginčijamo fakto.

Nuostabus jo pasiuntinystės nepaprastumas poetiškąjį jos originalumą nustūmė į šalį, užtemdė, nors buvo jis labai stebėtinas. Jėzus nieko niekumet nerašė — kartą tik rašė smiltyse, bet vėjas amžinai ištrynė jo rašyseną — tačiau būtų pagarsėjęs tarp žmonių su tokia didele vaizduote, tautoje, kuri davė Psalmių rinkinį, Ruth’os Istoriją, Jobo knygą, Giesmių Giesmę, kaip vienas iš didžiausių poetų visiems laikams.

Stipri nenugalima jo kūdikystės dvasia, puslaukinė ir prasčiokiška aplinkuma, kurioje išaugo, nedaugelio knygų skaitymas — tačiau iš turtingiausių poezija knygų skaičiaus — jo gilus prisirišimas prie laukų ir žvėrių gyvenimo, bet labiausiai ir aukščiau už visą ką dieviškas troškimas nešti ir skleisti šviesą tiems, kurie kenčia tamsybėse, gelbėti tuos, kurie nebetoli amžinos pražūties, nešti laimę tiems, kurie daugiau už visus yra nelaimingi, — nes tikroji poezija neuždega savo švyturio prie degančios ugnies, bet saulės ir žvaigždžių šviesoje; ji spindi savo šviesa ne rašytuose palikimuose, išlikusiuose iš pereitųjų šimtmečių, bet iš meilės, ir skausmo, iš gilybių sujaudintos sielos, — padarė iš Jėzaus poetą, kūrėją amžinai gyvų vaizdų, kuriais stebuklą padarė, Evangelistų nepastebėtą ir neįrašytą. Stebuklą pavaizduoti aukščiausias Tiesas su pagalba palyginimų tokių paprastų, kasdieninių, tokio nepaprasto grožio, jog ir dvidešimčiai amžių praslinkus jie žvilga ta vienintele jaunyste, kuri yra amžinybė.

Kai kurie iš šitų prilyginimų yra tik idiliški arba epiški pakeitimai tų apreiškimų, kuriuos jis kitoje vietoje jau buvo bendrais posakiais paskelbęs; bet jų tarpe yra ir tokių, kurie turi savyje dalykų, kurių jis savo pamoksluose nebuvo paminėjęs ar pavaizdavęs. Palyginimai yra vaizdingas paaiškinimas Pamokslo ant Kalno, kuris jau galėjo jį padaryti poetu, kuriam tikra žodžio prasme, daugiau negu visiems kitiems, gimusiems šioje žemėje, priklauso dieviškojo dainiaus vardas.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749278
Design by Joomla