Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Tautų Karaliai.

— Kieno čia atvaizdas? — klausia Jėzus, kai jam parodo Romos monetą.

Jis žino tą veidą. Žino, kaip visi, kad Oktavianas dėl nuostabių savo pasisekimų tapo pasaulio monarchas su pasigyrimo prievardžiu — Augustas. Pažįsta šitą veidmainingo jaunikaičio profilį, tą galvą, paskendusią gausinguose garbiniuotuose plaukuose, didelę, į priekį išsikišusią nosį, kuria lyg būtų norėjęs pridengti žiaurumą nedidelės burnos, plonų, žiauriai sučiauptų lūpų. Tai yra galva, kaip ir visos kitos Karalių galvos, nuo liemens atskirta, nuo kūno atidalinta, atkirsta kaklo gale: baisus laisvos valios ir amžinos ekzekucijos vaizdas.

Tačiau Jėzus nenori savo lūpomis paminėti imperatoriaus vardo, nes jo valdžios nepripažįsta. Ciesorius yra pasaulio karalius; Jėzus yra karalius naujos karalystės, priešpastatytos pasauliui, ir kurioje jau nebebus karalių. Ciesorius yra praeities karalius, ginkluotų pajėgų vadas, auksinių ir sidabrinių monetų kalėjas, nepastovaus teisingumo klystantis administratorius. Jėzus yra ateities karalius, vergų paliuosuotojas, turtų paneigėjas, meilės mokytojas. Nieko nėra tarp jų bendro. Jėzus atėjo nugriauti ciesoriaus viešpatavimui, sunaikinti Romos galybei ir visokiai žemiškai valdžiai, bet ne ciesoriaus vietai užimti. Jei žmonės jo paklausys, nebebus daugiau ciesorių. Jėzus nėra įpėdinis, kurs daro suokalbį prieš viešpataujantį valdovą norėdamas jo vietą užimti, bet ramus griovėjas visokių sostų. Ciesorius yra galingiausias ir garsiausias iš visų jo rangovų, bet kartu ir labai svetimas. Nes jo galybė glūdi žmonių neveiklume, tautų liguistume. Bet štai atvyko kaž kas, kas kelia iš miego žmones, kas akliems akis atveria, kas silpniems grąžina jėgas. Kada viskas bus padaryta ir bus įsteigta Karalystė — Karalystė kuriai kareiviai nereikalingi, nei teisėjai, nei vergai, nei pinigai, tik naujos mylinčios sielos — Ciesoriaus valdžia dings, kaip pelenų kalnas galingam vėjui papūtus.

Kol dar tebėra jo pavidalas, galime atiduoti jam tai, kas jam priklauso. Naujiems žmonėms pinigas yra niekis. Tad atiduokim Ciesoriui, į amžiną nebūtybę pasmerktam, tą niekingą pinigą, kuris mums nepriklauso.

Jėzus, gilumoje savo troškimų nuolat auklėdamas antrojo Žemiškojo Rojaus pasirodymų išsiilgimą, nekreipia dėmesio į pasaulinę valdžią, nes toji naujoji žemė, kurią jis skelbia, nebus reikalinga valdžios. Šventų žmonių tauta, kurie mylisi savitarpy, neturėtų ką veikti su karaliais, su teismais, su kariuomene. Dieviškasis Išvaduotojas atėjo ir žmonių politikoje taip pat padaryti perversmą. Tik vieną kartą tekalba apie Karalius ir tik sugriaudamas visuotinai priimtą nuomonę. „Tautų karaliai — sako mokiniams—ant jų viešpatauja, o kurie turį ant jų valdžią vadinasi geradariai. Taip tegu jūsų tarpe nebūna; priešingai, kas yra jūsų tarpe didesnis, tesie mažiausias, o perdėtinis, kaip tas, kuris tarnauja“. Tai yra tobulos lygybės žmonių santvarkos dėsnis. Didelis yra mažas; valdovas yra tarnas; karalius yra vergas. Jei tas, kuris valdo turi būti kaip tas, kuris tarnauja, tai ir priešingas santykiavimas bus taip pat tiesa; tas, kuris tarnauja turi tas pačias teises ir pirmenybes, kaip tas, kuris valdo. Gali šventieji būti kilnesni už teisinguosius; palaiminti, kurie ligi vakar dienos buvo nusidėjėliais; nekaltieji, kurie buvo Karalystės piliečiai nuo pat gimimo. Gali būti skirtumų dvasinės didybės visuotinoje tobulybėje, tačiau bet kokia kategorija tarp aukštesnio ir žemesnio, valdovo ir pavaldinio bus laikui bėgant panaikinta. Pavaldinių valdžia, net blogai vykdoma, remiasi įsivaizduojama kaimene, kuriai reikia vadovauti, mažuma, kurią reikia bausti, gyvuliškumu, kurį reikia pažaboti. Bet, kada visi žmonės bus šventi, nebebus reikalingi nei draudimai, nei paklusnumas, nei įstatymai, nei bausmės, nei vadai, nei tvirtovės. Dvasios viešpatystė gali apsieiti ir be jėgos įsakymų.

Žmonės nustojo vieni kitų neapkęsti ir nebetrokšta daugiau gėrybių: rytojaus dieną po šitų dviejų begalinių atmainų atpuls bet koks valdžios pagrindas ir reikalas. Kelias, kuris veda į tobulą laisvę, nesivadina griovimu, bet šventumu; ne Godvino, ar Stirnerio, Proudhono, ar Kropotkino sofizmuose jis surandamas, bet tik Jėzaus Kristaus Evangelijoje.

Tačiau ligi šios dienos dar neįvyko visiškas žmonių atsivertimas į Evangeliją, ir Karaliai tebėr reikalingi. Gyvuliams reikalingas piemuo, ir, juo labiau jie esti priešingi ir užsispyrę, juo daugiau piemuo turi būti apsiginklavęs ir galingas. Tačiau, per puikybę sužvėrėję žmonės mano, kad skaičius gali vienybę pavaduoti, o žemumos gali užimti aukštumų vietas ir Karalių nenori. Karalių, kurie tikrai yra Karaliai, kurie, nors ir priklauso prie vidutinių gabumų žmonių, aukščiau stovi už nesuvaldomus, aklų ir beprotiškų masių tuščius įgeidžius. Karalių, kurie vykdo valdžią, turinčią būti vienintele, kad ji būtų sėkminga, ir už kurios klaidas, vis dėlto ne tokios žiaurias, kaip minių klaidos, jie tik prieš Dievą neša atsakomybę. Tokių karalių šių dienų žmonės nenori. Negali nei mylėti jų, nei bent pakęsti. Ir verčiau imasi aibes nevykusių savanaudžių viešpačių, kurie juos išnaudoja ir melžia laisvės vardu. Verčiau imasi juos, nes tie viešpačiai apgaubia laisvių skraiste savo tiraniją, kuri turi visas savivaldymo sunkenybes be jokios naudos. Jau nuo amžių pranyko žemėje tikrieji Karaliai, o kaimenės, kurios ją gyvena, netapo geresnės. Neteko klusnumo sugebėjimo, būtino žemesniųjų būtybių tarpe, ir dar netapo verti dieviškosios šventųjų laisvės.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2727509
Design by Joomla