Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Talitha Qumi.

„Mirę keliasi iš numirusiųjų“. Tai vienas iš ženklų, kurio turėjo užtekti kalinamajam Krikštytojui. Gerajai seserei, darbščiajai Mortai, tarė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas; kas tiki mane, nors būtų miręs, gyvens; ir kas tik gyvena ir tiki mane, niekad nemirs“. Iš numirusiųjų prisikėlimas yra atgimimas tikėjime; nemarumas yra šito tikėjimo nuolatinis patvirtinimas. Jono evangelisto žodžiai yra atitrauktas palyginimas, beveik teologinis, kuris remiasi griežtai individualiniu patyrimu.

Evangelistai žino tačiau tris iš mirusiųjų prisikėlimus, istorinius įvykius, su pagražintu, bet iškalbingai aiškiu užakcentavimu liudininkų atpasakotus. Jėzus prikėlė iš mirusiųjų tris numirėlius: jaunikaitį, mergaitę ir prietelį.

Ėjo į miestą Naim — „gražus“, kuris buvo pastatytas ant kalvų už kelių mylių nuo Nazareto — ir sutiko laidotuvių procesiją. Vienos našlės sūnų lydėjo į kapus. Neseniai ji buvo netekusi savo vyro; buvo palikęs jai tik šis vienintelis sūnus; dabar ir jį nešė laidoti. Jėzus pastebėjo motiną, einančią moterų pulkelyje, verkiančią dusliu balsu, išgąsčio apimtu, kuris sukelia didžiausios baimės. Turėjo pasaulyje tik du žmones, kurie ją mylėjo; ir vienas ir antras jau buvo mirę; abu jai dingo. Liko pati viena, visiškai viena moteris, be vyro. Be vyro, be sūnaus, be paramos, be pagalbos, be paguodos (turėjo ką-nors, kad galėtų išsipasakoti, pasisakyti jam, arba bent kartu apsiverkti!). Dingo jaunystės atsiminimai, dingo meile, senatvės parama ir viltis. Amžinai užgeso šios paprastos kuklios meilės. Vyras gali būti po sūnaus paguoda; sūnus gali atstoti vyrą. Kad bent vienas jai būtų likęs! Dabar jos veido niekas nebebučiuos niekumet.

Jėzus pasigailėjo tos motinos. Jos verksmas buvo lyg apkaltinimas.

— Neverk, — tarė jai.

Prisiartinąs prie naštuvų palytėjo juos. Ant jų gulėjo išsitiesęs jaunikaitis, suvyniotas į marškonę, bet su atidengtu veidu, sustingusiu ir suakmenėjusiu pamėlynavusios lavono spalvos. Žmonės, kurie neštuvus nešė, sustojo. Visi nutilo. Net motina, sujaudinta, nustojo verkusi.

—    Jaunikaiti, tau sakau, kelkis! Tau sakau. Nebe laikas gulėti; tu miegi ramus, o tavo motina nusiminusi, kelkis!

Ir sūnus, klusniai atsikėlęs, atsisėda ant neštuvų ir pradėjo kalbėti. „Ir Jėzus atidavė jį jo motinai“. „Atidavė“ jį iŠ mirties rankų, kad galėtų grąžinti jį tai, kuri be jo gyventi negalėjo. Kad motina nustotų verkusi.

Kitą kartą, kai grįžo iš Gadaros, puolė po jo kojų vienas tėvas. Jo vienintelė dukra jau merdėjo. Tas žmogus buvo vardu Jairas ir, nors buvo vienas iš sinagogos viršininkų, tikėjo Jėzų.

Pradėjo eiti kartu. Pusiaukelėje juos pasitiko Jairo tarnas.

— Tavo duktė jau mirė, tad jau be reikalo vargini mokytoją.

Bet Jėzus netiki mirčiai: Nebijok, sako tėvui, tik tikėk, ir b u s   i š g e l b ė t a.

Ateina į namus. Ore prie namų jau buvo susirinkę žmonės, kurie triukšmavo ir garsino mirties įvykį. Viduje buvo moterys ir tarnai.

Išeikit iš čia. Neverkit. Mergaitė n e m i r ė,  b e t  m i e g a. Įėjo į kambarį tik su trim mokiniais ir tėvais, ir, paėmęs užmigusiosios ranką, pašaukė:

—    Talitha qumi! Mergaite, kelkis!

Ir tuojau mergaitė atsikėlė ir ėmė vaikščioti po kambarį, nes, pasak Morkaus, „turėjo dvylika metų“. Bet buvo dar tokia silpna ir išvargusi po tiekos ligos dienų. Jėzus liepė duoti jai tuojau valgyti. Nebuvo ji kokios dvasios ar šmėklos iššaukta. Tai buvo gyvas kūnas, kurs atsigavo šiek-tiek nuvargęs po karščio kliedėjimų naujai gyvenimo dienai.

Lozorius ir Jėzus vienas antrą labai mylėjo. Ne vieną kartą Jėzus svečiavosi jo namuose, Betanijoje, su juo ir jo seserimis.

Lozorius kartą susirgo; buvo pasiųsta pranešti Jėzui apie tai; išgirdęs tai Jėzus pasakė: Šita liga n e p a s i b a i g s   m i r t i m i.

Dar pora dienų užtrūko toj vietoj. Trečią dieną savo mokiniams pasakė: Mūsų prietelis, Lozorius, užmigo, einu jj pažadinti.

Jau buvo netoliese Betanijos, kai susitiko priešais Mortą, lyg su priekaištu:

—    Jei tu būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs!

Už valandėlės ir Marija išbėgo priešais:

—    Jei čia būtum buvęs, mano brolis nebūtų miręs!

Šitas pakartotas priekaištas sujaudino Jėzų, ne dėl to, kad būtų bijojęs, jog vėlai atėjo, bet kad jam reikia liūdėti dėl tikėjimo stokos net tų širdyse, kurie jam buvo brangūs.

—    Kur jį padėjot?

O jos tarė jam: Ateik ir pažiūrėk. Jėzus apsiverkė, ir verkdamas—pirmą kartą jį pastebėjo verkiantį—nuėjo prie kapo.

—    Atstumkit akmenį.

Morta, šeimininkė, apsukri moteris, su patyrimu, įsimaišė:

—    Viešpatie, jau pradėjo dvokti, nes jau ketvirta diena kaip miręs.

Bet nekreipė į jos pasakymą dėmesio.

—    Atstumkite akmenį.

Akmuo buvo nuristas į šalį, o Jėzus, su pakeltomis aukštyn akimis sukalbėjęs trumpą maldą, prisiartino prie kapo angos ir pakeltu balsu pašaukė savo prietelį.

—    Lozoriau, išeik iš kapo!

Ir Lozorius išėjo iš duobės, suklupdamas, nes rankos ir kojos buvo perrištos skepetomis ir veidas buvo aprištas marškone.

—    Atriškit jį, kad galėtų vaikščioti. Ir visi keturi, o po jų Dvylika, kartu su minia Žydų, nustebusių dėl nepaprasto įvykio, grįžo namo. Pamažėli Lozoriaus akys pradėjo apsiprasti su šviesa; jo kojos, nors ir buvo nutirpusios, apsiprato su eisena, rankos laisvai judėjo. Apsukrioji Morta greitai paruošė pietus geriau negu galima buvo padaryti šitame sumišime, po keturių gedulos dienų, o Prikeltasis valgė sykiu su seserimis ir draugais. Marija beveik nieko nevalgė, įsižiūrėjusi į veidą to, kuris tik ką nugalėjo mirtį ir, nusišluostęs veidą, laužė savo duoną ir gėrė savo vyną, lyg, rodos, ši diena buvo panaši į visas kitas dienas.

Štai tie prikėlimai iš mirusiųjų, kuriuos atpasakoja evangelistai. Iš šitų atpasakojimų galima padaryti kai kurių išvadų, kurios išvaduoja mus nuo visokių doktoralinių, vadinasi pergreitų, aiškinimų.

Jėzus per visą savo gyvenimą prikelia iš mirusiųjų tik tris numirėlius, o prikelia juos ne norėdamas parodyti savo galybę ir nustebinti žmonių vaizduotę, bet vien sujaudintas kančių tų,, kurie tuos numirėlius mylėjo: norėdamas paguosti motiną, tėvą, dvi seseri. Du šitie prikėlimai iš mirusiųjų buvo vieši; vienas, prikėlimas Jairo dukters, padarytas kelių žmonių akivaizdoje, ir tiems keliems žmonėms Jėzus liepė niekam nepasakoti apie tai.

Čia kitas dalykas turi didesnės reikšmės. Visais trim atsitikimais Jėzus kalba į numirėlį, lyg, rodos, jis nebūtų miręs, tik įmigęs. Apie našlės sūnų neturi laiko kalbėti, nes sprendimas įvyksta pernelyg ūmai, tačiau ir į jį kreipiasi kaip į vaikiną, kuris dar vilkina atsikėlimą, nors poilsio valanda jau praėjo: Jaunikaiti, tau sakau, kelkis!

Kai jam pasakė, jog Jairo mergaitė mirė, jis tarė: Nemirė, bet miega. Kai jam patvirtina, jog Lozorius tikrai mirė, jis sako primygtinai: Nemirė, bet miega.

Netvirtina, kad prikelia iš mirusiųjų, — jis tik pažadina. Mirtis jam yra ne kas kita, kaip miegas. Kietesnis miegas už paprastą, kasdieninį miegą. Toks gilus, jog tik antžmoniška meilė jį pertraukia. Meilė tiems, kurie liko gyventi, labiau, negu įmigusiam. Meilė to, kuris verkia, matydamas verksmą tų, kuriuos myli.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2727430
Design by Joomla