Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Pranašai.

Nė viena tauta neturėjo tiek perspėjimų, kaip Žydai. Nė viena nebuvo tiek kartų žadinama ir perspėjama. Nuo žemiškosios karalystės įkūrimo ligi padalinimo; didžiomis nugalėtojų karalių dienomis, skaudžiomis ištrėmimo dienomis, apkartusiomis vergijos dienomis ir blogą lemiančiomis pakrikimo dienomis.

Indija turėjo Asketų, kurie slėpdavosi miškuose, nugalėti kūnui ir sielai panerti į amžinybę; Kinija turėjo naminio žydinio Išminčių, ramių, žilagalvių, kurie pilietišką dorą aiškindavo prastiems žmonėms ir valdovams; Graikai turėjo filosofų, kurie, sėdiniuodami savo namų prieangių paunksmėje kūrė pilnas harmonijos sistemas ir iškalbingumo taisykles; Roma turėjo Teisininkų, kurie žmonijos naudai amžino ant bronzos pagrindus aukščiausio teisingumo, prie kurio gali pakilti tas, kurs yra valdovas ir Viešpatis; Viduramžis turėjo Pamokslininkų, kurie dėjo pastangas, sužadinti apsnūdusią krikščionybę, primindami Kryžiaus Kančias ir Pragaro šiurpulingas bausmes; žydų tauta turėjo Pranašų.

Pranašas — ne žynys, kuris verčiasi prietaringais burtais kalnų lindynėse; neseiliojasi burdamas ir neblaško žodžių iš trikojo. Kalba apie Ateitį, ir ne vien apie Ateitį. Svarsto dar neįvykusius dalykus ir atskleidžia praeities darbus. Jis valdo laiką trijuose jo momentuose: apskaito praeitį, nušviečia dabartį ir grasina ateitimi.

Žydų Pranašas yra Balsas, kuris kalba, arba Ranka, kuri rašo. Balsas, kuris kalba Karalių rūmuose ir kalnų lindynėse, ant Šventyklos laiptų ir sostinės aikštėse. Balsas, kuris kalba grasinamą maldą, grasinamą, kuriame glūdi dieviškoji viltis. Jo širdis pripildyta skausmo, burna gailesčio pilna, jo ranka pakyla bausmei priminti; jis kenčia už savo tautą, peikia ir prikaišioja jai, nes myli ją, grasina bausmėmis, kad ji pasitaisytų ir pro kraujo klanus ir gaisrų pašvaistes parodo prisikėlimą po mirties ir gyvenimą, triumfą ir palaimą, naujojo Dovydo karaliją ir sandorą, kuri nebebus sulaužyta.

Pranašas stabmeldžius grąžina prie tikrojo Dievo, primena išdavikams jų priesaikas, nedorėliams primena dorybes, paklydėliams — skaistybę, žiauriesiems — pasigailėjimą, karaliams — teisybę, sukilėliams — paklusnumą, nusidėjėliams — atgailą, išpuikusiems — pažeminimą. Eina pas karalių ir perspėja jį, eina į žmonių minias ir grasina joms, prisiartina prie kunigų ir prikaišioja jiems, pastoja turtuoliams kelią ir tyčiojasi iš jų. Vargšams paguodos žodžius skelbia, prislėgtiems atpildą, ligotiems sveikatą, pavergtiesiems žmonėms — laisvę, paniekintiems žmonėms — Nugalėtojo atėjimą.

Jis nėra nei karalius, nei kunigaikštis, nei kunigas, nei įstatymų rašytojas; tai yra atsiskyrėlis žmogus, kuris neturi nei ginklo, nei turtų, nei aukštos vietos, nei pasekėjų; tai atsiskyrėlio graudus balsas ir galingas kartu šauksmas, kuris pasipiktina ir smerkia, tai balsas, kuris šaukia prie atgailos ir laiduoja amžinybę.

Pranašas tai ne filosofas: jis nekreipia dėmesio, ar pasaulis atsirado iš vandens ar iš ugnies; jei vandens ir ugnies neužtenka žmonių sieloms geresnėms padaryti; tai yra savaimingas Dainius, kai jo lūpose verda pasipiktinimas arba žvilga svajonių burtai tokiais galingais vaizdais, kokių net iškalbingiausi kalbėtojai nepanaudos; tai ne Kunigas, kadangi nebuvo pateptas Šventykloje pasamdytų Rašto sargų; tai ne Karalius, kadangi nevadovauja ginkluotiems būriams ir vienintelis jo ginklas yra žodis iš aukštybių; tai ne kareivis, tačiau pasiryžęs mirti už savo Dievą ir už savo žmones.

Pranašas yra balsas, kuris kalba Dievo vardu, ranka, kuri rašo Dievui diktuojant; tai Dievo pasiųstas skelbėjas nurodyti kelią tiems, kurie paklydo, kurie pamiršo sandorą, kurie nepildo įstatymo. Jis yra Dievo pasiuntinys, skelbėjas, aiškintojas ir reiškėjas, todėl yra aukštesnis ir už Karalių, kuris neklauso Dievo, ir už Filosofą, kuris neigia Dievą, ir už Žmones, kurie apleido Dievą bėgdami paskui iš medžio ir iš akmens padarytą stabą.

Pranašas yra tas, kuris, neramia širdimi bet giedria akim, mato šiandie viešpataujančią blogybę, Bausmę, kuri ateis rytoj, laiminga karalystę, kuri stos po bausmės ir atgailos.

Tai yra balsas tų, kurie negali kalbėti, ranka nemokančiųjų rašyti, gynėjas pakrikusių, beteisių žmonių, vargšų užtarėjas, už silpnuosius, po galingojo kojų verkiančius, keršytojas. Jis ne skriaudėjų šalininkas, bet tų, kuriems daroma skriauda; neina jis su “sočiais gobšais, bet su alkanais vargšais.

Įkyrus balsas, jautrus ir nesuvaldomas balsas, didžiūnų nekenčiamas, minios gerai nesuprastas, net mokinių ne visumet gerai suvoktas balsas. Kaip hiena, iš tolo užuodžianti dvėselienos dvokimą, kaip varnas, vienodai kranksėdamas, kaip vilkas iš bado staugiąs kalnuose, Pranašas išvaikšto Izraelio kelius, lydimas įtarinėjimų ir keiksmų. Tik vargšai ir nuskriaustieji jį laimina, bet vargšai yra bejėgiai, o nuskriaustieji temoka jo klausyti ir tylėti. Taip kaip ir visi tie, kurie teisybę skelbia, tuomi kliudydami miegančiųjų poilsiui ir viešpačių (ponų) ramybei, pranašas yra tas raupsuotasis, kurio vengiama arba tas priešas, kurį persekiojama. Karaliai jį vos toleruoja, kunigai kovoja su juo, turtingieji jo neapkenčia.

Elias turi bėgti nuo rūstybės Jezabelės, kuri įsako pranašus žudyti; Bethelio kunigas, Amasias ištremia iš Izraėliaus Amozą; Urias Joachimo įsakymu nužudomas; Izaias, Manasso įsakymu; Zacharias užmušamas tarp šventyklos ir altoriaus; Jonas įmetamas į jūrą; kardas paruoštas Jono-Krikštytojo galvai, kryžius paruoštas Jėzaus kūnui. Pranašas yra kaltintojas, bet žmonės neprisipažįsta kaltais esą; jis yra užtarytojas, bet aklieji atmeta matančiojo ranką; jis yra pranešėjas, bet nebyliai negirdi jo žadėjimų; jis yra gelbėtojas, bet merdantieji patenkinti savo puvimu ir nenori būti išgelbėti. O vis dėlto pranašų balsas amžinai liudys, užtars už šiuos žmones, kurie juos nužudys, bet kurie bent sugebėjo juos pagimdyti; ir vieno Pranašo didesnio už pranašus mirties pakaks atpirkti nusidėjimus visų kitų žmonių paskendusių žemės purve.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749278
Design by Joomla