SKAUTŲ

MALDOS

zenklas

 

Paruošė kun. St. Yla

Išleido Vytauto Didžiojo draugovė

Aušros tuntas Vokietijos rajonas

Nihil obstat. P. Petrus Daugintis SJ, Censor
Librorum deputatus

Imprimatur - Carl Joseph, Episcopus
            Rottenburgensis,
            Bischoefliches Ordinariat,
            den 22. Nov. 1949.
            Nr. A 15 936

Atspausdinta pagal paskutinį Vokietijoje išlikusį I laidos egzempliorių.
Maldų rinkinėlis skiriamas lietuvių katalikų skautų reikalams.
Atspausdinta Vasario 16 gimnazijoj, Romuvoj, Vak. Vokietijoj 1967 m. gruodžio 10 d. Tiražas: 110 egz.
Rotatoriui paruodė ir juo atspausdino Vytauto Didžiojo draugovės skautas sl. Petras Veršelis, draugininkas.

LEIDĖJO ŽODIS

Besiknisdamas mūsų tunto bibliotekoj ir ieškodamas medžiagos patyrimo laipsnių religinėms programoms, turėjau patirti, kad mūsų tuntas religinių leidinių beveik visai neturi. Aš radau tik vieną seną, užvalkiotą kun. St. Ylos „Skautų maldų" egzempliorių. Pagalvojęs, kad tikriausia mažai kur kitur ši sena knygelė dar teegzistuoja, griebiausi už mašinėlės ir rotatoriaus ir atspausdinau šios knygelės antrą laidą.

Atspausdinimas nėra žiūrint iš techninių perspektyvų gerai pavykęs, bet Dievui ne išorė, o vidus svarbu.

Vytauto Didžiojo draugovė Vokietijoje greitu laiku pradės ruošti visiškai naują, originalų religinį leidinį, į kurį įtalpinsime tiek visas religines programas, tiek užtektinai medžiagos joms, tiek ir vietos egzaminatorių parašams. Bet tai, kaip jau minėta, dar tik projektas, kurio įvykdymas dėl techninių ir finansinių priežasčių gali net kelis metus užsitęsti. Tad naudokitės iki tol šia kuklia knygute.

Širdingas skautiškas ačiū kun. Jonui Dėdinui už rotatoriaus paskolinimą ir malonų techninį padėjimą bei ps. Antanui Veršeliui už lietuviškos rašomos mašinėlės paskolinimą.

sl. Petras Veršelis

ĮVADINIS ŽODIS

Žymas veikėjas M, Gandhi kartą pasakė: „Malda yra ryto raktas, vakaro užraktas." Pasakymas tinka ypatingai skautams, kurie Dievą net šūkin įrašė. Malda skautui (-ei) ne tik tinka, bet reikalinga, panašiai kaip oras, šviesa ir maistas. Skautai turėtų Dievo prašyti pagalbos Lietuvai, kur malda atmesta. Lietuviai skautai, esą už tėvynės, tegul meldžia Dievo palaimos savo ateičiai ir taikos visai pasaulio jaunuomenei.

Teateina, Viešpatie, tavo karalystė pas mus, į mūsų Lietuvą ir visą žmoniją.

kun. Jonas Dėdinas
Aušros tunto dvasios vadovas

Trūkstant skautiškos religinės literatūros, man labai džiugu, kad atsirado entuzijastų Vokietijos skautų tarpe, kurie perspausdino išnykstančios ir sunkiai prieinamos kun. St. Ylos „Skautų Maldas". Ši antroji laida tesužadina kiekvieno skauto širdyje meilę gamtos Kūrėjui ir priartina jį prie jo. Manau, kad šis leidinys bus naudingas tiek jaunam skautukui, tiek prityrusiam vadovui,

ps. Antanas Veršelis
Aušros tunto tuntininkas

SKAUTŲ TIKSLAI

Šūkis: Budėk!

Budėkite, nes nežinote nei
dienos, nei valandos...
              (Mat.25,15)
Būkite blaivi ir budėkite, nes
Jūsų priešininkas velnias aplink eina...
              (1 Petr.5,8-9)

Budėti - reiškia visur ir visuomet garbingai saugoti žmogaus, krikščionio ir lietuvio vardą.

Budėti - reiškia atsispirti kiekvienai piktai kūno, aplinkos, draugų ir priešų vilionei.

Budėti - reiškia jokia kaina neišduoti Dievo, Tėvynės,, Artimo reikalų.

Budėti - reiškia išsaugoti žėrintį, neužgesinamą tikėjimą žmogaus idealu Kristumi.

Budėti - reiškia žiūrėti, kad mūsų tikėjimas visada būtų paremtas gerais darbais ir visu gyvenimu

Įžodis: Brangindamas savo garbę, aš pasižadu:
        stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei,
        padėti artimui ir vykdyti skautų įstatus.

Skautų įžodis remiasi dviem Kristaus įsakymais: 1. Mylėk Dievą, už viską labiau! ir

2. Mylėk artimą, kaip pats save!

Tarnauti  D i e v u i  reiškia; visada ir visur būti jam ištikimu, pažinti Jo duotą mums tiesą, vykdyti Jo valią, išreikštą 10 Dievo Įsakymų ir pratęstą 5-iuose Bažnyčios Įsakymuose.

Tarnauti T ė v y n e i  reiškia: mylėti savo gimtąjį kraštą, savo praeitį, savo kalbą ir papročius, rūpintis savo kultūrinėmis vertybėmis, paklusti teisėtiems vyresniesiems ir valdžiai, vykdyti jų potvarkius, kiek jie nepriešingi Dievo Įsakymams.

Padėti  A r t i m u i  reiškia: daryti jam visa, ko nori, kad jis tau darytų; ypač padėti jam nelaimėje, varge, ligoje; mylėti jį kaip brolį, atleisti jam jo klaidas, kaip Dievas mums atleidžia.

Ką reiškia vykdyti skautų įstatus, matysime vėliau.

Įstatai:

1. Skautas tiesus ir laikosi savo žodžio.

Jūs pažinsite tiesą ir tiesa
padarys jus laisvus.
                  (Jo.8,32)

2. Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.

Būk ištikimas iki mirčiai, ir
aš tau duosiu gyvenimo vainiką.
                  (Apr.2,10)

3. Skautas naudingas ir padeda artimiesiems.

Iš tikrųjų sakau jums,
kiek kartų padarėte vienam
šitų mažiausių brolių, man padarėte.
                  (Mat.25,40)

4. Skautas draugas savo artimui ir brolis kitam skautui.

Draugiškas Žmogus bendruomenėje
malonesnis už brolį.
                  (Patarlių kn.)

5. Skautas mandagus ir riteriškas.

Bukite visi vienos minties,
užjauslūs, mylėkite brolius,
būkite gailestingi, romūs,
nuolankūs, neatsilyginkite
piktu už piktą, nė keiksmu už
keiksmą, bet priešingai, laiminkite,
nes tam esate pašaukti,
kad paveldėtumėte palaiminimą.
                  (1 Petr.3,8)

6. Skautas gamtos draugas.

Viešpačiui priklauso žemė ir
tai, ko ji pilna, kurie jame
gyvena. Nes jis įkūrė jį ant
jūrų ir pastatė ant upių.
                  (Ps.23)
Jei imčiau brėkštant savo
sparnus ir gyvenčiau jūros
pakraščiuose, tai ir ten, tavo,
Dieve, ranka lydės mane, ir
tavo dešinė laikys mane.
                  (Ps.138)

7. Skautas klusnus savo tėvams ir vyresnybei.

Kristus pats save pažemino,
pasidaręs klusnus iki mirčiai,
o mirčiai kryžiaus.
                   (Pilyp.2,8)

8. Skautas linksmas, susivaldo ir nenustoja vilties.

Gera širdis daro žmogaus veidą
linksmą; suspaudime dvasia
pasidaro prablokšta.
                    (Patarlių kn.)

9. Skautas taupus.

Darbštumo mintis iš anksto
neša gėrybių; kiekviena
tinginystė visada pasilieka skurde.
                    (Patarlių kn.)

10. Skautas blaivus ir skaistus savo mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.

Palaiminti nesuteptos širdies,
nes jie matys Dievą.
                    (Mat.5,8)

Įsakymai:

1. Nelauk iš kitų nieko, bet pats duok visa, ką gali.

2. Gyvenk tėvynei ir žmonijai ir būk gamtos ir gyvulių draugas.

3. Būk riteris, neturtingųjų ir silpnųjų gynėjas ir tiesaus kelio sekėjas.

4. Stiprink savo kūną ir sielą ir šviesk protą.

5. Tebūnie tavo valia kaip templė tampriai įtempta.

6. Sek skautų patroną šv. Jurgį: naikink piktą pasauly, o pirmiausia pačiam savy.

7. Tebūnie tavo pirmoji mintis apie kitus, o tik antroji apie save.

8. Auk į viršų, kaip galingas ąžuolas, bet nesilenk žemyn, kaip verkšlenąs gluosnis.

9. Būk rytoj geresnis, negu šiandien esi ir negu vakar buvai.

10. Laikyk Dievą širdy ir atmink savo šūkį „Budėk!".

 

MALDOS

Malda į Švenčiausiąją Trejybę

Tėve, viso grožio ir gėrio Viešpatie, duok pažinti tave kiekvienoj žemės pėdoj, kiekvienoj žmogaus širdy! Leisk mylėti tave, kaip myli paukščiai, kurie gyvena tavo saulėj ir nesiliauja tau čiulbėję!

Kristau, žmonių, bičiuli ir drauge, padėk man visuose gyvenimo keliuose ieškoti žmonių, kuriems galėčiau būti draugas! Leisk raišioti žaizdas ligoniams, užjausti ir padėti vargšams , guosti liūdinčius ir nelaimių paliestuosius, kaip ir tu būti draugu tų, kuriuos kiti niekina ir persekioja.

Šventoji Dvasia, šviesos Viešpatie, dvasinių laužų kurstytojau, siųsk savo spindulius į mano ir mano draugų širdis. Te niekad tamsumos jų nepaliečia ir niekad teneužgęsta meilė, kurią pažadėjom savo Dievui, Tėvynei, ir artimui.

Triasmeni, žmonių giminės ir tautų Valdove, suteik mano tautai laisvę ir taiką, o man padėk tarnauti jai be poilsio, kovoti už ją nežiūrint žaizdų, aukotis jai nelaukiant atlyginimo. Teįvyksta, Viešpatie, tavo valia, kviečianti mus į aukščiausią auką už aukštą, tau pašvęstą idealą!

Tebūnie taip, Dieve, Amen.

Šventasis globėjas

Visų skautų globėjas yra šventasis Jurgis, jaunas karininkas, gimęs trečio šimtmečio pabaigoje, Kapadokijoje, Mažosios Azijos mieste. Savo drąsa ir ryžtingumu jis pasižymėjo romėnų legijonuose. Davęs įžodį ištikimai tarnauti Romos ciesoriui, jis tačiau išpažino ir Kristų, laikydamas jį aukščiausiu savo valdovu.

Jurgio riteriškumas ir kilnumas žavėjo visus karius. Jis buvo jiems draugiškas, mylėjo tiesą, gynė garbingą kario vardą. Kovose jis niekam nepadarė skriaudos, nelietė priešų turto. Kaip krikščionis jis daugelį savo karių laimėjo Kristui. Priešindamasis kiekvienai neteisybei, jis pasipriešino ir Diokleciano įstatymams, kuriais buvo persekiojami krikščionys.  Jo nusistatymas buvo neišduoti savo religijos, nors reikalautu ir pats ciesorius. Šitas jo nusistatymas greit paaiškėjo. Aštuonias dienas jis buvo žiauriai kankinamas. Iš jo buvo reikalauta išsižadėti Kristaus, bet jis atsisakė tai padaryti. Pagaliau jam nukirto galvą (303).

Ar galėjo skautai pasirinkti geresnį savo globėją, kaip šį riterišką tiesos karį? - Ir Lietuva, ilgą laiką vedusi kovą su neteisybėmis, šv. Jurgį yra pasirinkusi antruoju savo globėju.

Malda į šv. Jurgį

 Šventasis Jurgi, Skautijos Globėjau, išmelsk mūsų Brolijai ir Seserijai, visiems visų kraštų broliams skautams ir jų vadams palaimos. Duok, kad tavo užtarimu mes visame pasaulyje neštume Kristaus vėliavą, kaip garbingi jo kariai, kad kiekvieną žmogų mylėtume kaip savo brolį, kad kiekviename gyvame gamtos kūrinyje mylėtume praamžinąjį Kūrėją, mūsų Viešpatį, kuris su Sūnumi ir šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.
Amen.

Malda į Šv  Kazimierą

  Šventasis Kazimierai, visos Lietuvos ir lietuviškosios skautijos Globėjau! Globok mus visus - skautus ir vyčius, vyresniuosius ir vadus, mūsų broliją ir seseriją. Stiprink mūsų dvasios galias, vesk keliu į Dievą per tą pačią gražiąją lietuvišką gamtą ir tą pačią tarnybą vargstantiems musų broliams. Duok mums visada budėti, kad gražūs papročiai žydėtų mūsų krašte, kad išmintis vadovautų gyvenime, kad stipri valia būtų visuose veiksmuose.

O, išmelsk mums malonės būti tais Lietuvos vaikais, kurie savo skaisčiu ryžtingumu gintume Tėvynę nuo išorinių ir dvasinių priešų. Užtark mus prieš Dievą visuose reikaluose ir išmelsk mums maloningumą tos dangiškos motinos Marijos, kurios žemės vaikai ir mes esame. Mes norime sekti tavo pavyzdžiu, norime būti skaistūs ir teisingi, pamaldūs ir gailestingi, pasiaukoję ir ištikimi kiekvienai dorybei. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Jaunesniojo skauto malda

Šventasis berneli, Jėzau, tau dovanojame savo širdis. Pripildyk jas savo malonės dovanų ir padėk mums kasdien būti panašiems į tave. Visomis jėgomis norime sekti tavo pavyzdžiu ir, globojami gerosios tavo Motinėlės Marijos, augti amžiumi ir išmintimi.
Amen.

Jaunesniųjų skautų (vilkiukų)
globėjas yra šv. Pranas Asižietis,
„visados linksmas brolis".

Skauto malda

Jėzau Kristau, mano Mokytojau ir Vadove Tu pasakei: Budėkite! Būkite pasiruošę! Šį tavo žodį pasirinkau savo šūkiu ir noriu būti jam ištikimas. Aš noriu visados budėti ir būti pasiruošęs atlikti savo pareigą. Aš noriu būti tiesus savo žodžiuose, kilnus veiksmuose, ištikimas Bažnyčiai ir Tėvynei, visados pasiruošęs atlikti ir padėti; būti kantrus ir patvarus sunkenybėse, tyras ir skaistus kūnu ir siela. Parodyk man tikrąjį kelią, vesk mane stačiuoju keliu į dangų. Aš noriu tave sekti, sąžiningai atlikti savo pareigas, gyventi katalikišką gyvenimą. Padėk man su savąja malone. Amen.

Skauto vyčio malda

Viešpatie, Jėzau Kristau, tu suteikei mums gyvenimą. Paženklink mūsų kaktas savo kryžiaus ženklu. Duok, kad be apskaičiavimo tarnautume artimui ir visad nešiotume savyje tavo džiaugsmo atspindžius. Padaryk mus broliais, kurie eitume vienu keliu ir kad visi atrastume tave amžinybėje. Amen.

Skautų vyčių globėjas - tautų apaštalas šv. Povilas.

Skauto auklėtojo malda

Būk su manim, Viešpatie, būki manyje kiekvieną sykį, kai aš tiems vaikams ir jaunimui turėsiu padėti tobulėt. Tu pats, Viešpatie, per mane būk jų mokytojas ir auklėtojas. Saugok mane nuo visa, kas galėtų padaryti žalos jaunuolio dvasiai.

Pasigailėk, Viešpatie, savo jaunimo ir saugok jų gyvenimą. Neprašau atitolinti nuo jų sielvartą ir skausmą. Siųsk jiems, Viešpatie, kai ateis laikas, bandymų, reikalingų jiems stiprėti ir grūdintis. Tačiau suteik  jiems jėgos drąsiai pakelti visas gyvenimo kančias ir likti tau ištikimiems.

Teįvykdome mes visi tavo valią ir tęsusijungiame su tavimi meilėje amžiams. Amen.

Ryto ir vakaro maldos

Gerasis Dieve, ačiū tau, kad leidi man gyventi, džiaugtis ir žaisti gražiajame tavo pasauly. Padėk man, kad vis labiau tave pamilčiau, kad būčiau geresnis (-ė). negu iki šiol buvau. Saugok ir globok, o Dieve, mano tėvelius, mūsų brangią tėvynę ir visus žmones. Amen.

Malda vėliavą pakeliant

Viešpatie, tepakyla ši vėliava ligi tavęs, kuria vadovauji mūsų kovai už tavo, artimo ir tėvynės idealus, kurs skatini mus budėti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Malda vėliavą nuleidžiant

Viešpatie, laimink šią vėliavą, kuri plevėsavo tavo garbei, artimo džiaugsmui ir tėvynės kovai, kad mes toliau budėtume, kaip lig šiol. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Skilties malda

Gerasis berneli Jėzau, tu taip myli visus vaikus. Tu pirmuosius pas save pasišaukei vargšus Betliejaus piemenėlius. Ir pirmieji kankiniai, kurie už tave savo gyvybę sudėjo, buvo nekaltieji Betliejaus berneliai, piktojo Erodo nužudyti.

Tau lygūs visi vaikai - neskiri nei pagal drabužėlių gražumą, nei pagal spalvos skirtumą, nei pagal tautų įvairumą. Tu visus pas save kvieti: „Leiskite mažutėlius pas mane, nes jų yra dangaus karalystė!"

Bet labiausia tuo myli tuos, kurie gyvenimo nuskriausti, ligoti ir silpnučiai žvelgia į tave pasitikinčiomis akimis. Jie žino: tu jų brolis, supranti juos ir padėsi. Tavo meilėje nušvinta ir verkiančiojo veidelis, tavo meilė atgaivina pavargusius žemės vieškelio klajūnėlius.

Jėzau, Šventasis berniuk, nepamiršk mūsų, tavo brolelių, kurie, tavęs pasiilgę, rankeles į tave tiesiame. Juk ir tu buvai benamis, kaip ir mes šiandien. Tu sugrįžai gimtojon šalin, ir mes žinome - tu parvesi ir mus į savo tėvynę, kai nuslinks pavojaus debesys nuo mėlyno jos dangaus.

Tad paduok tu mums savo ranką ir eikime į tavo tėvu pasaulį džiaugtis jo dovanomis, dangaus žvaigždelėje, kiekvieno upelio čiurlenime ir paukščių čiulbėjime.

Garbinkime, vaikai, ir dėkokime jam. Dievas yra čia, Dievas yra su mumis. Amen.

Stovyklos malda

Gražiosios gamtos ir viso pasaulio kūrėjau, Dieve, stiprink mūsų brangiosios Lietuvos skautų dvasią, kad mes tobulėtume šviesaus proto žiniomis, kilnių jausmų švelnumu ir veiklios valios tvirtumu. Padėk mums. Visagali, semtis reikalingų jėgų iš tavęs, kursai esi tiesos, grožio ir gėrio Šaltinis, kad nugalėdami visas kliūtis ir kasdien eidami geryn, gryna sąžine ir linksmu veidu dirbtume tėvynės ir žmonijos labui. Amen.

Iškylos malda

Viešpatie Kristau, Mokytojau ir Bičiuli! Mano širdis džiūgauja tavo gražiame pasaulyje, nes tavo gerumas šviečia per visus griuvėsius ir sunaikinimą, kuriuos žmonės vieni kitiems padarė. Tavo valia valdo gamtą ir be paliovos teikia mums naują gyvenimą. Valdyk savo malone ir mano širdį, kad išvengčiau tuštybės, klastos ir pusiautinumo ir kad ši iškyla tikrai būtų kelionė į tave.

Taip dažnai keliaudavai tu per Šventąją žemę, mylėjai kalnus ir ežerą, džiaugeisi viskuo, ką tavo meilė mums sukūrė. Atverk ir mano akis visoms mane supančioms grožybėms, praturtink ir pradžiugink mano širdį savo didybe. O kai vakare susirinksim prie laužo, tavo akivaizdoje baigdami dieną, leisk mums pajusti, kad tu esi vėliava virš mūsų gyvenimo, kad tu viską iškeli aukštumon ir viską papuoši. Tu Viešpatie Kristau, mūsų Mokytojau ir Bičiuli, kurs sėdi Dievo Tėvo dešinėje viešpataudamas per amžių amžius. Amen.

Malda po iškylos

Dieve, duok, kad ši mano iškyla nebūtų buvus tik kelionė tarp svetimų uždarų langų. Leisk pažinti - ne, leisk man įsitikinti, kad aš iš tiesų buvau namie pas Motiną - Žemę ir gyvenau broliškai tarp miškų, šilų ir bangų; kad aš gyvenau jų kvėpavimu, jų jėga, kad aš atsinaujinau, pasisotinau, sustiprėjau.

- Kai miesto nerimas užpuls mane, norės mane suerzinti, duok kad tada manyje pabustų tavo didžiųjų naktų tyla ir vidurdienių ramybė viršum kopų. Kai apkalbos ir murzini plepalai norės mane apkurtinti, leisk, kad manyje atgytų visi tie spinduliuojantieji rytai ir tavo bangų krioklių tyroji jėga.

Kai aš norėsiu tapti bailus, užgaulus ar svyruoklis, leisk man pajusti, kaip narsiai stovi tavo medžiai audrų draskomoje kalnynų atšlaitėje - be galo kantrūs ir stiprūs, jie, kurie niekados negali pasitraukti, kurie turi stovėti ten, kur tu juos pastatei, be jokio pasirinkimo, visai vieniši ir tokie gražūs tavo užsispyrusią, nepalaužiama ir neišsenkančia jėga. Leisk, kad visa tai manyje gyventų - kas dieną, kas valandą. Tada jau aš ištesėsiu, išlaikysiu - ligi sekančios didelės iškylos. Amen,

Malda prieš valgį

Palaimink, Viešpatie, mus ir šias dovanas, kurias iš tavo malonės valgysime. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Malda po valgio

Ačiū tau, visagalis Dieve, už visas tavo geradarystes, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

TURINYS

Leidėjo žodis ...................... pusl. 3
Įžangos žodis ...................... pusl. 4
Skautų tikslai ..................... pusl. 5
Šūkis .............................. pusl. 5
Įžodis ............................. pusl. 5
Įstatai ............................ pusl. 5
Įsakymai ........................... pusl. 8
Maldos ............................. pusl. 9
Malda į švenčiausiąją Trejybę ...... pusl. 9
Šventasis globėjas ................. pusl. 9
Malda į šv. Jurgį .................. pusl.10
Malda į. šv. Kazimierą ............. pusl.10
Jaunesniojo skauto malda ........... pusl.11
Skauto malda ....................... pusl.11
Skauto vyčio malda ................. pusl.12
Skauto auklėtojo malda ............. pusl.12
Ryto ir vakaro maldos .............. pusl.13
Malda vėliavą pakeliant ............ pusl.13
Malda vėliavą nuleidžiant .......... pusl.13
Skilties malda ..................... pusl.13
Stovyklos malda .................... pusl.14
Iškylos malda ...................... pusl.14
Malda po iškylos ................... pusl.15
Malda prieš valgį .................. pusl.16
Malda po valgio .................... pusl.16
Turinys ............................ pusl.17