Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Tie, kurie verkia.

„Palaiminti, kurie verkia, nes jie bus suraminti.“ Nuliūdę, verkią, tie, kurie jaučia pasibiaurėjimo savimi ir gailesčio pasauliui, ir nesitenkina bejėgišku ir beprasmišku visuomeniško gyvenimo atbukimu; verkia dėl savo ir savo brolių nelaimės, verkia išaikvotų pastangų, verkia dėl aklumo, kuris trukdo šviesos laimėjimą — nes šviesa žmonėms negali iš dangaus nušvisti, jei jų akis jos nepastebi, verkia dėl tos gėrybės tolumo, tiek kartų sapnuose matytos, tiek kartų pažadėtos, tačiau kas kart labiau nutolstančios dėl mūsų pačių ir visų kaltės; tie, kurie verkia dėl patirtų įžeidimų užuot padidinę skriaudą kerštu, verkia padaryto blogo ir to gero, kurį galėjo parodyti, tačiau nepadarė; tie, kurie nepasiduoda nusiminimui, praradę matomus turtus, bet yra išsiilgę nematomų turtų; tie, kurie verkia ir savo ašaromis pagreitina atsivertimą, teisingai tad turi būti kada nors suraminti.

„Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti“. Teisybė, kurią Jėzus supranta, nėra žmonių teisybė, paklusnumas žmonių įstatymams, prisitaikymas įstatymų rinkiniams, žmonių priimtų papročių ir nuostatų gerbimas. Psalmistų ir pranašų kalba, teisingas yra žmogus, gyvenąs pagal Dievo valios, kaip, pavyzdžiu, visokios tobulybės. Ne pagal žinovų surašytais įstatymais, talmudistų kazuistika praskiestais, bet pagal vienintelio paprasto įstatymo, kurį Jėzus sutraukia į vieną įsakymą: Mylėk visus žmones, artimus ir tolimus, tautiečius ir svetimšalius, prietelius ir priešus. Tie visi, kurie yra šitos Teisybės išsiilgę, pasotins savo alkį ir troškimą Karalystėje. Jei ir nepasiektų visame kame tobulybės, daug jiems bus atleista už tai, ką yra pakėlę budėdami.

„Palaiminti gailestingi, nes jie ras gailestingumą“. Kas myli, bus mylimas, kas ateina į pagalbą, tas pats patirs pagalbos. Atsiteisimo teisė panaikinama blogyje, bet visada tebeveikia gėryje. Nuolat papildome nusidėjimus prieš dvasią, ir tie nusidėjimai bus mums atleisti tik tada, kai atleisim nuodėmes prieš mus pačius padarytas. Kristus yra visuose žmonėse, ir visa tai, ką kitiems padarysime, bus ir mums padaryta. „Ką tik padarysit vienam mažiausiam iš jūsų tarpo, man padarysit“. Jei kitų pasigailėsim, ir mūsų pasigailės, Dievas galės atleisti mums skriaudas, kurias patys sau padarome.

„Palaiminti nekaltos širdies, nes jie Dievą regės“. Nekaltos širdies yra tie, kurie kitų troškimų nepažįsta be tobulybės troškimo, kitokio džiaugsmo be nugalėjimo blogio, kuris iš visų pusių mus tyko. Kieno širdis pilna yra žemų geidulių, žemiškos savimeilės, visokių žemų kūniškų palinkimų, kuriais minta šliaužioją kirminai žemėje, niekad negalės pamatyti Dievo veido, niekad jis negalės saldžiai pasinerti jo laimingoje šlovėje.

„Palaiminti ramybę darantieji, nes jie bus Dievo sūnumis pavadinti“. Ramybę darantieji nėra tie ramūs, apie kuriuos antrajame palaiminime kalbama. Anie neatsakinėjo piktu už piktą; ramybę darantieji yra tie, kurie daro gėrį kur yra blogis, kurie stiprina taiką kur siautė karas. Kai Jėzus pasakė, kad neatėjo taikos daryti, bet skelbti karą, turėjo galvoj karą prieš Piktą, prieš Šėtoną, prieš Pasaulį; prieš Piktą, kuris yra skriauda, prieš Šėtoną, kuris žudo, prieš Pasaulį, kuris yra amžinasis maištas; žodžiu sakant, turėjo galvoje karą prieš karą. Ramybę darantieji kaip tik yra tie, kurie veda karą prieš karą; taikytojai, santaikos kūrėjai. Kiekvieno karo šaltinis yra savimeilė — savimeilė, kuri pavirsta turtų troškimu, išdidumu viešpatauti, pavydu prieš tuos. kurie daugiau turi, neapykanta silpnesniųjų, — o naujasis Įstatymas moko neapkęsti savęs, niekinti turtus, kuriuos galima apskaičiuoti, moko visoms būtybėms rodyti meilę, net ir toms, kurios mūsų neapkenčia. Ramybę darantieji, kurie skelbia ir vykdo šitą meilę, pakerta visokiam karui šaknis; kai kiekvienas žmogus mylės labiau savo brolius negu pats save, nebebus daugiau karų: nei mažų, nei didelių, nei naminių, nei valstybinių, nei žodžiais, nei kumščiais, žmogaus su žmogumi, luomo su luomu, tautos su tauta. Ramybę darantieji nuramins žemę ir teisingai tad bus pavadinti tikrais Dievo sūnumis, ir įžengs pirmųjų eilėse į savo Karalystę.

„Palaiminti, kurie kenčia persekiojimus dėl teisybės, nes jų yra Dangaus Karalystė“. Siunčiu jus įkurti šitą Karalystę, kuri yra Dangaus Karalystė, tos aukščiausios teisybės, kuri yra meilė, tos tėviškos gerybės, kuri vadinasi Dievu; siunčiu jus todėl kovoti prieš neteisybės gynėjus, prieš medžiagos vergus, prieš Neprietėliaus pasekėjus. Jie, užklupti, ginsis; gindamiesi, jie puls jus. Kankins jūsų kūnus, nukryžiuos jūsų sielas, neteksit ne kartą laisvės ir gal net gyvybės. Bet, jei kančias pakelsit su džiaugsmu, kad galėtumėt kitiems tą Teisybę nunešti, už kurią kenčiat, persekiojimas bus jūsų neginčijamu įrodymu būti Karalystės dalyviu, kurią ir jūs savo srityje kūrėt.

„Palaiminti esat, kai jus niekins ir piktžodžiaus prieš jus, persekios ir visa pikta prieš jus kalbės meluodami. Džiaukitės ir linksminkitės, nes didelis užmokestis yra danguje jums paruoštas, nes taip persekiodavo pranašus, kurie buvo prieš jus“. Persekiojimas yra medžiaginis dalykas, kuris įvyksta fizinėje plotmėje, teisinėje ir politinėje srityje. Galės atimti iš jūsų duoną, skaisčią saulės šviesą, dievišką laisvės turtą, norės jūsų kaulus sutriuškinti. Bet nepasitenkins persekiojimais. Būkit pasiruošę išniekinimams ir šmeižtams. Nepasitenkins smerkimais jus kankinti už tai, kad norit žmones gyvulius pakeisti į šventuosius; jie nenori jokia kaina apleisti gyvuliškų geidulių klampynės, kurioje murkdosi, nepasitenkins jūsų kūno kankynėmis. Kankins dar ir jūsų sielas: primes jums įvairias niekšybes, įžeidimais ir melagingais priekaištais, kaip purvais, apdrabstys; kiaulės darys priekaištus, kad esat nešvarūs, asilai tvirtins, kad esat tamsūs, varnai kranksės, kad maitinatės dvėseliena, avinai jus varys iš visur, kaip kokius pasmirdėlius, pasileidėliai piktinsis jūsų laisvu elgesiu, o vagys apkaltins jus vagyste. Bet jūs turit vis labiau džiaugtis, kadangi nedorėlių išniekinimas bus jūsų gerumo pašventinimas, o purvai, kuriais apdrabstys jus patvirkėliai, bus jūsų skaistybės laidas. Čia kaip pasakys Šventasis Pranciškus, glūdi Tobulas Džiaugsmas. „Už visas malones, kurias Kristus suteikia savo prieteliams, didesnė yra nugalėti patį save ir laisva valia pakelti visas sunkenybes, skriaudas, piktžodystes ir išniekinimus, nes negalime didžiuotis kitomis Dievo dovanomis, kadangi ne mums jos priklauso, bet Dievui, bet mėginimais ir kančiomis galime didžiuotis, nes tai yra mūsų“. Visi pranašai, kurie mokė žemėje, buvo žmonių persekiojami, tas pat laukia ir tuos, kurie ateis. Iš to tik pažįstami Pranašai: kai, purvais apdrabstyti ir paniekos lydimi, eina tarp žmonių linksmu veidu, kalbėdami ir toliau tą, ką jiems-diktuoja širdis. Tačiau purvas yra bejėgis užrišti jiems lūpas, kurios turi kalbėti. Ir net tada, kai nemėgstamas užsispyrėlis bus nužudytas, neįstengs priversti jo tylėti, nes jo Balsas, padaugintas jo mirties atgarsiais, kalbės visomis kalbomis, visais amžiais.

Šituo pažadu baigiasi Palaiminimai.

Karalystės piliečiai yra rasti ir paskirstyti į vietas. Kiekvienas juos gali iš to pažinti. Užsispyrėliai susilaukė įspėjimo, abejojantieji sustiprinti.

Turtuoliai, išdidingieji, savimi pasitenkinę, smurtininkai, neteisingieji, kovotojai, tie, kurie juokauja, kurie nealksta tobulybės, kurie persekioja ir skriaudžia, neįeis į Dangaus Karalystę. Negalės į ją patekti, kol patys nebus nugalėti, kol nepasikeis, netaps priešginybe tam, kuo šiandie yra. Tie, kurie laiko save palaimintais pasaulio akyse, kuriems pasaulis pavydi, kuriuos pasaulis pamėgdžioja ir kuriais stebisi, yra begalinėj tolumoj nuo tikrojo palaiminimo tų, kurių pasaulis neapkenčia ir niekina. Šitoje iškilmingoje įžangoje Jėzus atvertė žmonių mases; žengdamas toliau pakeis visas gyvenimo vertybes ir joks kitas pervertinimas nebus toks dieviškai reikšmingas, kaip šis.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749192
Design by Joomla