Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Senasis Įstatymas.

Iš visų tautų žydas buvo laimingiausias ir sykiu nelaimingiausias. jo istorija prasideda Džiaugsmų Daržo idilija ir baigiasi tragedija ant Kaukolių1) kalno.

Pirmieji jo tėvai buvo sukurti spindinčiomis saulės šviesa Viešpaties Dievo rankomis ir pastatyti valdovais Dausų, amžinosios, derlingiausios Vasaros šalies, Upių tarpeklyje, kur turtingųjų Rytų vaisiai svyrėjo švariais branduoliais šviežių lapų paunksmėje, rankos siekimo atstume. Giedrus dangus, tyras naujo rytmečio aušra, nė vienu debesėliu neapdraikytas, nesuraižytas žaibais, nesudegintas saulėlydžiais, budėjo ties jų galvomis visų žvaigždžių akimis.

1) Golgota — kalnas, kur būdavo žudomi piktadariai. Vert.

Protėvių pora turėjo mylėti Dievą ir mylėtis savitarpy: tai buvo Pirmoji Sandora. Darbo jokio, jokių skausmų, mirties jie nežinojo ir neturėjo mirties baimės.

Pirmas Neklusnumas užtraukė pirmą Bausmę: Ištrėmimą. Vyras buvo nubaustas Darbu, Moteris Gimdymu. Darbas dirbamas veido prakaite, bet suteikia užmokesti vaisium; gimdymas yra skausmingas, bet neša paguodą vaikuose. Tačiau ir šitie nepastovūs ir netobuli džiaugsmai veikiai išnyks kaip lapai, suėsti kirminų.

Brolis pirmą kartą užmušė Brolį: žmogaus kraujas, susigėręs į žemę, sugedo ir, garuodamas, užkrėtė orą nusidėjimu. Žmonių dukros susijungė su siaubūnais ir pagimdė pasauliui Milžinus, laukinius šaulius, žudančius žvėris, kurie iš pasaulio padarė Pragarą, kraujais pasruvusį.

Tada Dievas pasiuntė antrą Bausmę: apvalyti žemę beribiniu Krikštu užliedamas Tvano vandenimis visus žmones ir jų nedorybes. Tik vienas, teisingasis, išsigelbėjo, ir su juo Dievas sudarė antrą Sandorą.

Su Nojum prasidėjo senieji, laimingi Pranašų laikai; klajokliai piemens, žilagalviai seniai, klajojantieji tarp Chaldejos ir Aigipto, iešką ganyklų, šaltinių ir ramybės. Neturėjo pastovios tėvynės, nei namų, nei miestų. Jų pėdomis sekė ilgais karavanais jų labai vaisingos moterys, ištikimi sūnūs ir posūniai, nesuskaitomi anūkai ir anūkų vaikai, klusnūs tarnai ir vergės, raguoti jaučiai, baubdami, karvės su nusvirusiais tešmenimis, šokinėjančios telyčios ir veršiai, avinai ir ožiai, avys, paskendę vilnose, dideli žemės spalvos pabalnoti kupranugariai su kietomis kupromis, ožkos, trepsenančios neramia koja, pagaliau, paslėpti palapinėse auksiniai ir sidabriniai indai, naminių dievukų statulėlės, išdrožtos iš akmens ir metalo.

Atėję į pasirinktą vietą statydavosi ant upelio krantų ar prie šaltinio palapines, Patriarchas atsisėsdavo kiek atokėliau, lapotų ąžuolų paunksmėje ir žiūrėdavo į palapines, iš kurių rūkdavo dūmai ir girdėjos moterų klegesys ir piemenų balsai, sykiu su gyvulių maurojimu ir bliovimu. Ir džiaugėsi širdyje Patriarchas, žiūrėdamas į vaikus ir anūkus, kilusius iš jo sėklos, į visas tas gyvulių bandas, kurios jam priklausė, į žmonių giminę ir į giminę gyvulių, kurie metai iš metų vis dauginosi.

Vakare pakeldavo akis aukštyn ir sveikindavo pirmą pasirodžiusią žvaigždę, kuri sužibėdavo kaip ugnis ties kalvos viršūne, ir tiek kartų jo balta garbiniuota barzda švytravo sidabrinėje šviesoje mėnulio, kurį jau šimtą metų buvo pripratęs matyti mėlyname nakties danguje.

Laiks nuo laiko ateidavo pas jį Viešpaties Angelas aplankyti ir sėsdavosi su juo kartu prie stalo, prieš atlikdamas savo uždavinį, arba pats Viešpats, karščių metu, ateidavo Keleivio drabužiais apsivilkęs, sėsdavosi su senoliu palapinės paunksmėje ir kalbėdavosi abu veidas į veidą kaip du jaunystės laikų draugai, kurie susiėjo pasikalbėti apie savo reikalus. Giminės Galva, tarnų ir vergų valdovas, pats tapdavo savo ruožtu tarnu klausydamas įsakymų, patarimų, pažadėjimų ir pranašysčių savo dieviškojo Valdovo. Taip įvyko tarp Jehovos ir Abraomo Trečioji Sandora, daug iškilmingesnė už pirmąsias dvi.

Vieno Patriarcho sūnus, brolių parduotas į vergiją, pasiekia Aigipte aukštą valdovo vietą ir kviečia ten visus saviškius: Žydai tiki atradę savo tėvynę ir išauga jų skaičius ir turtai. Bet pasidavė Aigipto dievų pagundai ir Jehova ruošia jiems Trečiąją Bausmę. Aigiptiečiai, pavydo apimti, nustumia žydus į didžiausią skurdą ir vergiją.

Kad bausmė būtų ilgesnė, Viešpats užkietina Faraono širdį, bet pažadina, pagaliau, Antrą Išgelbėtoją, kuris išveda juos iš vargų ir nelaimių klampynės.

Tačiau mėginimas dar nebaigtas. Keturiasdešimt metų klaidžioja po Tyrulius: dūmų debesys jiems rodo kelią dienos metu ir ugninis stulpas — naktį. Dievas pažadėjo jiems stebuklingą žemę, su daugybe vaisių ir vandenų,, vynmedžių ir alyvų šešėliais apgaubtą, bet kol kas jie neturėjo nei vandens atsigerti, nei duonos pavalgyti ir gailavo Aigiptiečių dievaičių ir svogūnų. Dievas atveria uolą, iš kurios paplūsta vandens šaltinis, iš dangaus nuleidžia maną ir plunksnotus paukščius, tačiau pavargę ir neramūs žydai daros nebeištikimi savo Dievui, pasidaro sau aukso veršį ir garbina jį. Mozė nuliūdęs, kaip visi savųjų nesuprasti Pranašai, kaip visi Išgelbėtojai priversti grumtis su užsispyrėliais kiekviename žingsnyje, kaip visi naujųjų žemių Atradėjai, su dideliu vargu velka už pečių murmančią minią ir prašo Dievą leisti jam užmigti amžinai. Bet Dievas nori sudaryti su savo tauta Ketvirtą Sandorą.

Mozė nusileidžia nuo kalno, apsupto dūmais ir perkūnija, su Dviem akmeninėm Lentom, ant kurių Viešpaties ranka įrašė Dešimtį Įsakymų.

Nebepamatys Mozė Pažadėtosios žemės, tų Naujųjų Dausų, kurias žydai paveldės vietoj prarastųjų. Dieviškasis pažadas buvo ištesėtas: Jozuė ir kiti didvyriai pereina Jordano upę, įeina į Chanaano žemę ir nugali tautas; trimitams gaudžiant sugriūva miestai; Debora gali giedoti pergalės giesmę. Tauta neša su savim Galybių Viešpatį, Sandoros Skrynią apgaubtą uždangomis ant vežimo, pakinkyto jaučiais. Tačiau gausingi priešai nenori užleisti savo laukų ateiviams. Žydai ilgai dar čia bei ten klajoja, piemens ir žmogžudžiai virsta nugalėtojais kai laiko sandoros įstatymus, ir — nugalėtais kai juos pamiršta.

Didvyris niekad nekirptais plaukais išmuša vienas tūkstantį Filistimų ir Amalecitų, bet moteriškė apgauna jį: priešai išlupa jo akis ir pristato prie girnų sukti akmenis. Neužtenka vien Didvyrių, reikalingi Karaliai. Benjamino padermės jaunuolis, aukštas ir gražus, kartą išėjęs ieškoti nuklydusios jo tėvo asilaitės, sutinka Pranašą, kuris šventu aliejum patepa jo galvą ir paskelbia jį visos tautos karalium. Saulius, pasidaręs galingu Karvedžiu, nugali Amonitus ir Amalecitus ir įkuria karingą Karalystę, pavojingą kaimynams. Bet tas pat Pranašas, kuris jį karalium pastatė, juo nepasitenkinęs, žadina prieš jį pretendentą.

Dovydas Vaikas Piemuo užmuša milžiną Karaliaus priešą, skambindamas arfa išsklaido Karaliaus juodas pykčio mintis, įgyja karaliaus pirmagimio prielankumą ir meilę, veda Karaliaus dukterį, tampa Karaliaus karvedžiu. Tačiau Saulius pradeda jį įtarti ir nori jį nužudyti. Dovydas slapstosi kalnų urvuose, surenka gaują žmogžudžių, pereina tarnauti pas Filistimiečius, ir, kai pastarieji nugali Saulių ir užmuša jį ant Gelboės kalno, pats pasiskelbia viso Izraelio Karalium. Drąsus Piemuo, didis kaip Dainius ir Karalius, bet žiaurus ir gašlus, statosi sostinę Giboriečiams, t. y. drąsuoliams, padedant, Jeruzalėje, nugali ir pavergia kaimyninius karalius. Pirmą kartą žydas daros pavojingas, sukelia baimės. Amžių amžius ištroškęs lauks Dovydo grįžimo ir visą savo viltį dės į tolimojo ainio asmenį, kad išgelbėtų jį iš paniekinimo.

Dovydas yra Kalavijo ir Giesmių Karalius; Saliamonas yra Aukso ir Išminties Karalius. Pavaldiniai neša auksą į jo namus; auksu papuošia pirmą Jehovos rūmą, siunčia laivyną net ligi tolimojo Ophiro aukso ieškoti; Sabos Karalienė padeda prie jo kojų aukso maišus. Bet ir visas aukso puošnumas ir Saliamono Išmintis neišgelbės karaliaus nuo ištvirkimo ir karalystės nuo žlugimo. Jis veda svetimšales moteris ir nusilenkia svetimiems dievams. Viešpats atleidžia jo žilai galvai gerbdamas jo jaunų dienų žygius, tačiau tik senasis karalius miršta, tuoj Karalystė padalinama ir prasideda tamsūs ir nedori žlugimo amžiai. Rūmų suokalbiai, karalių užmušimai, karvedžių sukilimai, nelaimingi namų karai, begėdiškos stabmeldystės laikai, po kurių pradedami trumpi atgailavimo laikotarpiai, pripildo Padalinimo laikus. Pakyla Pranašai ir šaukia karalius susivaldyti, tačiau karaliai jų neklauso ir nuteisia juos ištremti. Izraėliaus priešai atsigauna; Fenikiečiai, Aigiptiečiai, Asiriečiai ir Babiloniečiai užpuola čia vieną čia kitą karalystę, priverčia mokėti jiems duoklę, pagaliau, beveik šešis šimtus metų prieš Jėzaus gimimą Jeruzalė sugriauta, Jehovos Šventykla sunaikinta ir žydai išvaryti į Babilono nelaisvę upių pakraščiuose. Neteisybės ir neištikimumo saikas perpildytas ir tas pat Dievas, kuris išvedė juos iš aigiptiečių vergijos, padavė juos Babiloniečiams vergauti. Tai yra Ketvirtoji Bausmė, baisiausia iš visų buvusių, kadangi galo jai nebus. Nuo šio laiko Žydai visada, per amžius, gyvens išsklaidyti tarp svetimųjų, svetimųjų bus valdomi. Kai kurie iš jų grįš atstatyti Jeruzalės ir jos Šventyklos, bet kraštą užplūs Skitai, apiplėš Persai, užkariaus Graikai, kol, pagaliau, po paskutinių Makabėjų žygių, jis pateks į rankas puslaukinės Arabų dinastijos, priklausančios Romėnams.

Tauta, kuri tiek amžių gyveno laisva ir turtinga savo tyrlaukiuose ir kitados buvo karalysčių valdovė ir buvo laikoma, Dievo ypatingoj globoj būdama, išrinktąja pasaulio tauta, dabar, suskaldyta į dešimtį dalių, prislėgta mokesčių, svetimųjų valdoma ir stumdoma, tapo žmonių pajuoka, tautų Juobu.

Po Jėzaus mirties jos likimas bus dar aštresnis: Jeruzalė bus antrą kartą sunaikinta, sunaikintoje ir nualintoje šalyje viešpataus Romėnai ir Graikai, Izraelio likučiai išsisklaidys po visą pasaulį, kaip gatvės dulkės, išnešiojamos vėjo.

Nė viena tauta nebuvo taip mylima savo Dievo ir taip aštriai nubausta. Buvo parinkta tapti viena iš pirmųjų tautų, o tapo paskutiniųjų vergė; norėjo turėti savo galingą tėvynę, tačiau tapo tremtinė ir vergė svetimose šalyse.

Kadangi tai buvo daugiau piemenų, o ne kariautojų tauta, neturėjo ramybės nei savųjų tarpe, nei su svetimaisiais. Kovojo su kaimynais, su savo svečiais, su savais kunigaikščiais, kovojo su savo Pranašais ir su savuoju Dievu. Paskendusi nedorybėse, žmogžudžių, išdavikų, svetimoterių, galvažudžių, šventvagių ir stabmeldžių valdoma, sykiu buvo ta tauta, kuri matė savo namuose pagimdytus didžiausius Rytų šventuosius: teisingus, drausmingus, atsiskyrėlius, pranašus. Joje gimė, pagaliau, naujų šventųjų tėvas, tas, kurį visi pranašai buvo išpranašavę.

Tauta, kuri neturėjo savos metafizikos, nei muzikos, nei tapybos, nei skulptūros, nei statybos meno, sukūrė didžiausią senovės poeziją, kuri blyksi ugninga ekstaze Psalmėse ir Pranašystėse, be galo jautrią Juozapo ir Ruth’os žygiuose, liepsnojančią ugnimi nakties svajose Giesmių Giesmėje.

Išaugęs laukinių dievaičių kulte pakilo prie vienatinio ir visuresančio Dievo Tėvo meilės; godžiai ištroškęs žemės ir aukso, savo pranašuose iškelia į padanges vargšų gynėjus ir prieina ligi turtų paneigimo; ta pati tauta, kuri atnašaudavo ant savo aukurų žmonių aukas ir ligi paskutinio nekaltojo išžudymo miestus, duoda mokinius tam, kuris skelbs neprieteliams meilę; ta tauta, pavydulinga dėl savo pavydulingo Dievo, kiekviename žingsnyje būdavo neištikima, sekdama svetimais dievais; iš jo Šventyklos, tris kartus statytos ir tris kartus sugriautos, pasiliko tik dalelė akmeninės sienos, tiek tik, kad saujelei verkiančiųjų būtų kur atremti galvas ir paslėpti savo ašaras.

Tačiau ši nevykusi, problematiška tauta, turinti savyje kažką viršžmogiško ir vergiško, pirma ir paskutinė iš visų tautų, nors ir vergauja kitoms tautoms, dar ir dabar tebevyrauja ant kitų tautų Pinigais ir Žodžiu; nors ir prarado nuo amžių savą tėvynę, tačiau tebėra valdovų tarpe, kurie visoms šalims duoda įsakymus; nors nužudė didžiausią savo Sūnų ir šituo krauju pasaulio istoriją padalino į dvi dali ir dievažudžių ainiai tapo negarbingiausia, bet sykiu ir švenčiausia iš visų tautų.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749295
Design by Joomla