Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Ugnies Pranašas.

Tuo metu, kai Jėzus Nazareto lūšnelėje darbavosi su piūklu ir oblių, praskambėjo Balsas Dykumose, Jordano upės ir Mirusiųjų Jūros pakrašty.

Paskutinis Pranašas, Jonas Krikštytojas, ragino Žydus prie atgailos, skelbė Dangaus Karalystės atėjimą, garsino netolimą Mesijos pasirodymą, grasė nusidėjėliams, kurie rinkdavosi aplink jį, ir gramzdindavo juos į upės vandenis, kad šitas išorinis apsiplovimas būtų lyg pradžia vidujinio apsivalymo.

Šituo neramiu Erodo laikotarpiu Judėja, Idumiečių grobuonių sutrypta, užsikrėtusi graikų įtaka, buvo varginama romėnų; be karaliaus, be vienybės, be garbės, pusiau išblaškyta po pasaulį, savo kunigų apleista ir išduota, be paliovos apgailestaudama dingusios prieš tūkstantį metų žemiškosios karalystės didingumą, visada tikinti su pasiryžimu į didelį atsiteisimą kerštu, į stebuklingą prisikėlimą, ir pergalės grįžimą, į savojo Dievo triumfą, išvaduotojo atėjimą, kuris turi užimti sostą naujojoj Jeruzalėj, galingesnėje ir gražesnėje už Saliamono Jeruzalę, ir nuo Jeruzalės sosto viešpatauti visoms tautoms, nuversti monarchus ir atnešti savo tautai ir visiems žmonėms laimę, — senoji Judėja, — nepatenkinta savais valdovais, mokesčių nuomininkų plėšiama, pasamdytų Rašto žinotojų ir Farizejų — apsimetėlių ligi įkyrumo nuvarginta, senoji Judėja, perplėšta, pažeminta, apiplėšta, nežiūrint visų šitų nelaimių, pilna tikėjimo į ateitį, mielai klausėsi Dykumų Balso, gausingai rinkdamasi prie Jordano krantų.

Jonas savo pavidalu buvo lyg sąmoningai sukurtas pavergti vaizduotei. Senatvės ir stebuklo sūnus nuo pat gimimo buvo pašvęstas būti N a z i r u, t. y. pašvęstas skaistybei; nė karto nebuvo nusikirpęs savo plaukų, niekad nepamėgino vyno, nė kitų svaiginamų gėrimų, niekad nebuvo prisilytėjęs prie moters ir nepažino kitokios meilės be Dievo meilės.

Anksti, dar būdamas jaunas, apleido senukų namus ir apsisstojo Dykumose. Ten gyveno daugel metų, be namų, be palapinės, be tarnų, be jokio savo daikto, išskyrus tą, ką turėjo ant savęs.

Apsivilkęs kupranugario kailiu, persijuosęs strėnas odiniu diržu, aukštas, liesas, prakaulis, idegęs nuo saulės, apžėlusia krūtine, ilgais plaukais, siekiančiais pečius, ilga barzda, kuri beveik dengė veidą, įsmeigdavo į minias, kurios susirinkdavo prie jo, veriantį akių žvilgsnį, kai iš paslėptos burnos išsiverždavo prakeikimo žodžiai.

Tas puslaukinis magnetizatorius, kaip indų yogas atsiskyręs, nepakęsdamas prabangos kaip stoikas, atrodė tiems, kuriuos krikštijo, paskutine nusiminusios tautos viltimi.

Jonas, įdegęs nuo Dykumų saulės, Karalystės pasiilgimu degančia siela, yra Ugnies apreiškėjas. Mesijoje, kuris turi pasirodyti, jis mato Ugnies valdovą. Naujas Karalius bus žiaurus kaimietis: medis, kuris neduoda gero vaisiaus, bus nukirstas ir įmestas į Ugnį; supils kviečius į aruodą, o pelus sudegins neužgesinama Ugnimi. Bus krikštytoju, kurs krikštija Ugnimi.

Griežtas, užgaulingas ir staigus, Jonas neglosto tų, kurie prisiartina prie jo, nors ir galėtų didžiuotis, kad patraukia juos prie savęs. Ir kai ateina apsikrikštyti Farizejai ir Sadukėjai, žymesni žmonės, mokyti raštų, visuomenės gerbiami, autoritetingi šventykloje, daugiau už kitus juos bara:

— „Žalčių veisle, kas išmokė jus bėgti ir slėptis nuo būsimos rūstybės? Darykit tad atgailos vertą darbą ir nesakykite: turime Abraomą savo tėvu, ir aš sakau jums, kad Dievas gali iš šitų akmenų pažadinti Abraomui sūnus“.

Jūs, kurie užsidarote savo akmeniniuose namuose, kaip žalčiai, kurie slepiasi po akmenimis, jūs, Farizejai ir Sadukėjai, kietesni esate už akmenis; suakmenėjo jūsų protas su įstatymo ir apeigų raide; jūsų savameilė širdis suakmenėjusi; alkanam, kuris prašė aš jūsų duonos, įdėjot į ranką akmenį; metėt akmenimis tuos, kurie mažiau už jus nusidėjo; jūs Farizejai ir Sadukėjai, esat išdidūs akmeniniai stabai, kuriuos tik ugnis gali sunaikinti, nes vanduo nubėga paviršium ir veikiai nudžiūsta. Bet tas Dievas, kuris iš molio savo rankomis padarė Adomą, gali iš akmenų krūvos, iš uolos gabalų, iš gatvės grindinio padaryti kitus žmo-

nes, kitas gyvybes, kitus savo sūnus, permainyti uolą į kūną ir sielą, kaip jūs kad kūną ir sielą esat pavertę uola. Neužtenka tad apsiplauti Jordane. Apsiplovimas yra šventas ir išganingas dalykas, bet tai yra tik pradžia: pakeiskit savo gyvenimo būdą, priešingai elkitės, negu elgėtės ligi šiol, o jei nepasikeisit, būsit paversti į pelenus To, kuris ateis krikštyti Ugnimi.

Tada minios jį klausė:

—    Ką turim daryti?

O jis jiems atsakė:

—    Kas turi du apsiaustu, teduoda vieną neturinčiajam; ir kas turi maisto, tegu lygiai taip daro, kaip su apdarais.

Ir muitininkai nuvyko pas jį apsikrikštyti ir tarė jam:

—    Mokytojau, ką mes darysime?

Ir tarė jiems:

—    Nereikalaukite daugiau, kaip kad jums yra paskirta.

Kareiviai taip pat jį klausė:

—    Ką mes turime daryti?

Ir jiems tarė:

—    Nemuškit nieko, nesikeikit ir pasitenkinkit tuo, kas jums mokama.

Jonas lyg tampa antžmogiu, kai skelbia klaikų padalinimą į Gerus ir Nedorus, ir besigilindamas į prasmę, išsyk pataiko, galima sakyt, į farizejų papročių centrą. Ne kitą ką jiems liepia daryti, kaip išmaldą: aukoti kiek yra pertekliaus, be kurio galima apsieiti. Iš muitininkų reikalauja tik aiškios teisybės: tegu ima tiek, kiek nustatyta, ir nieko daugiau. Iš kareivių, gyvenančių smurtu ir plėšimu, reikalauja susivaldymo: pasitenkikit savo algomis ir nevokite. Esame pilnumoje mozaizmo: Amosas ir Izaijas, daug anksčiau už jį, buvo daug toliau pažengę į priekį.

Jau laikas Apkaltintojui nuo Mirusių Jūros krantų pasišalinti ir užleisti vietą Išgelbėtojui nuo Tiberiados Ežero.

Liūdnas Pirmtakūnų likimas; štai jie žino, bet nepamatys; pasieks net Jordano krantus, bet neįžengs į Pažadėtosios Žemės ribas; paruoš kelią tam, kuris eina paskui juos, bet pirma jų įeis; paruoš sostą, bet neatsisės jame; Viešpaties tarnai, kuriam dažniausiai nepažvelgs į veidą. Gali būti, jog Jono žiaurumą galima išaiškinti tuo savotišku jo sąmoningumu, kad jis jautėsi tik paprastu pasiuntiniu — apreiškėju, ir daugiau niekuo, tuo sąmo-ningumu, kuris neperauga į pavydą, bet nugrimsta liūdesy į jo nusižeminimo gelmes.

Iš Jeruzalės atvyko kunigai ir levitai ir norėjo paklausti:

—    Ar esi Elijas?

—    Ne.

—    Ar esi Pranašas?

—    Ne.

—    Ar nesi Kristus?

—    Ne. Aš esmi balsas šaukiantis Dykumose. Po manęs, ateis tas, kuriam aš nesu vertas atrišti sandalių dirželio ir apauti sandalėmis kojų.

Nazarete tuo laiku niekam nežinomas Darbininkas suveržė savo rankomis sandales dirželiu, eidamas į Dykumas, kur skambėjo balsas, tris kartus atsakęs: ne.

Jau buvo beveik trisdešimties metų. Tinkamas subrendimo amžius. Prieš trisdešimtį metų žmogus tik baigia formuotis; bendri jausmai, visų meilė jais vadovauja; nepažįsta gerai žmonių, todėl ir negali mylėti ta gražia pasigailėjimo meile, kuria patys esti mylimi, ir jei jų nepažįsta ir nemoka mylėti, neturi teisės autoritetingai kalbėti, nei priversti klausyti, nei dovanos išgelbėti.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749192
Design by Joomla