Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Duona ir žuvys.

Du yra duonos padauginimai ir visame kame panašūs tarp savęs, išskyrus kiekio dydį, — tai yra visame, kas turi sąryšio su dvasine prasme, kuri iš tų padauginimų išplaukia.

Tūkstančiai vargšų ėjo paskui Jėzų po dykumas, toli nuo apgyventų vietų. Praslinko trys dienos kaip buvo valgę, taip buvo išalkę gyvenimo duonos, kuri yra jo žodžiai. Bet trečią dieną pagailo Jėzui minios—čia buvo moterys ir vaikai ir štai liepia jis mokiniams pavalgydinti minias. Mokiniai, tačiau, teturėjo kelis duonos kapalėlius ir bent kiek žuvies; tuo tarpu alkanų burnų yra tūkstančiai. Tada Jėzas liepia visiems susėsti ant žemės, ant žalios pievos, būreliais po penkiasdešimt ir po šimtą palaimina tą valgio truputėlį, kuris čia pat buvo, pasisotina visi ir pintines prirenka trupinių.

Jei mes sugretinsim du padauginimu, pastebėsim vieną ypatingą dalyką. Pirmuoju atsitikimu tebuvo penki duonos kepalėliai ir penki tūkstančiai žmonių, dvylika pintinių prisirinko trupinių. Antrą kartą buvo septyni duonos kepalėliai — dviem kepalėliais daugiau — žmonių keturi tūkstančiai — tūkstančiu mažiau — ir pabaigoje surinktos tik septynios trupinių pintinės. Mažesniu duonos skaičium didesnis žmonių skaičius nuramina alkį ir daugiau lieka trupinių; kada daugiau yra duonos, mažiau žmonių tepasisotina, ir mažiau duonos tepalieka. Kokia moralinė reikšmė yra šito proporcijų skirtingumo? Juo mažiau turime valgio, juo daugiau galime išdalinti. Mažiau sudaro daugiau. Jei duonos dar būtų mažiau buvę, tai dvigubai didesnė minia būtų ja pasisotinus, ir likučių būtų prisirinkę dar daugiau. Jei penkiais duonos kepalėliais pasotinamas penkių tūkstančių alkis, tai vienu kepalėliu būtų pasisotinę penkis kartus daugiau žmonių. Tikra duona, teisybės duona, juo labiau pasotina, juo mažiau jos yra. Senasis Įstatymas yra gausus, įvairus, padalintas į nesuskaitomas dalis. Jame surašyti šimtai taisyklių, knygose surašytų, tūkstančiai kitokių įsakymų, rašto žinovų ir fariziejų sugalvotų. Užmetus akis atrodo, kad tai būtų lyg milžiniškas apkrautas stalas, prie kurio visa tauta gali pasisotinti... Tačiau visos šitos taisyklės, tie įstatai, tos formulės yra tik nudžiūvę lapai, bereikalingos skujos, tik stuobrio dulkės ir pelenai. Niekas negali gyventi tokiu valgiu: juo daugiau jo yra, juo mažiau pasotina. Paklusnių prasčiokėlių tauta negali nutildyti teisybės troškimo tuo nesuskaitomu, bet nevalgomu, maistu. Priešingai, vieno žodžio užtenka, kuris visus kitus žodžius suprasmina ir pergali suakmenėjusį sočiųjų ir godžiųjų paikumą; vieno žodžio, kuris sielą pripildo, širdį nuramina, teisybės alkį patenkina, ir minios pasisotins, užteks maisto net tiems, kurių tą dieną nebuvo.

Dvasinė duona pati savaime yra stebuklinga. Grūdų duonos kepalėlio nedaugeliui teužteksi, ir, kai pasibaigia jis, niekam iš jo nieko nebelieka. Bet teisybės duona, džiaugsmo duona, mistiška duona nepasibaigia, niekad pasibaigti negali. Išdalink ją tūkstančiams, o vis dėlto jos nepritruks; išdalinkit ją milijonams, bet vis tik ji nesumažės. Kiekvienas pasiėmė savo dalį, kaip tie vyrai ir moterys, kurie dykumoje buvo išalkę o juo daugiau buvo išduota, juo daugiau lieka tiems, kurie ateis.

Kitą kartą, kai mokiniai rados be duonos, Jėzus perspėjo juos saugotis Fariziejų ir Sadukėjų raugo. Mokiniai, kaip visumet negreit perprasdami jo žodžius, kalbėjo savitarpy: perspėja mus, kadangi nepasiėmė duonos. Tačiau,tai pastebėjęs, Jėzus juos sudraudė: „O mažatikių giminė, ką galvojat tarp savęs, kad duonos neturit? D a r  n e s u p r a n t a t  ir nepamenat penkių duonos kepalėlių išdalintų penkiems tūkstančiams žmonių, ir kiek pintinių pririnkot likučių?... kodėl nesuprantat, jog n e  a p i e  d u o n ą  j u m s  k a l b ė j a u? Bet saugokitės Fariziejų ir Sadukėjų raugo“! Tai yra aklų atkritusio įstatymo sargų.

Tai yra tie Dvylika, išrinktieji, o tačiau ir jie nesugeba iš karto suprasti ir netiki tiek, kiek tikėti reikia.

Lygiai ir laive, Audringą naktį, Jėzus turėjo juos sudrausti. Mokytojas užmigo ant sėdynės, padėjęs galvą ant irklininko priegalvio. Ūmai pakilo vėjas; audra ėmė siausti ežere; vilnys daužė laivą, ir, rodos, kiekvieną akimirką jį apvers. Persigandę mokiniai pradėjo Jėzų žadinti: Gelbėk mus, nes žūstame. Kodėl mumis nesirūpini?

Ir atsikėlęs, Jėzus įsakė vėjams: Nutilk, ir jūrai: Nusiramink. Ir vėjas nurimo, vėl rados ramu.

Tada subarė mokinius: Kodėl nusigandot, mažatikiai žmonės? Kodėl netikit? Kur jūsų tikėjimas?

Išsigelbėję, sugėdinti, kalbėjosi savitarpy: Kas tai yra per žmogus, kad vėjas ir jūra jo klauso?

Yra vienas, Simonas - Petras, kuris neišsigąsta. Ne vien jo prigimtis viršija žmogaus prigimtį, bet turi didelį tikėjimą, didelę meilę, didelę valią. Nėra jokio gyvo ar negyvo daikto, kuris galėtų šioms trims didybėms pasipriešinti. Viso to, kas yra laikina, atsižadėjo ir nugalėjo laiką; kūniškų gėrybių atsisakė, o turi galios kūną išgelbėti; išsižadėjo viso to, kas iš medžiagos yra kilę, o yra medžiagos valdovas. Kiekvienas žmogus gali būti šito viešpatavimo dalyvis. Užtenka turėti tikėjimą, kad tik tas tikėjimas nebūtų savimi pasitikėjimas.

Prieš Kristų, keletą metų prieš Kristų, vienas iš didelių Italijos vyrų, daugelio karų vadas, pats būdamas patvirkęs, bet vertas viešpatauti supuvusioje nedorybėse respublikoje, atsidūrė jūroje, tikra žodžio prasme jūroje, laive su keliolika irklų, beieškodamas kariuomenės, kuri negalėjo taip veikiai prisiartinti, kad galėtų duoti jam galimumo nugalėti. Ūmai pakilo vėjas, bangos ėmė laivą blaškyti, ir vairininkas jau norėjo grįžti į uostą. Tačiau Cezaris, suspaudęs vairininko ranką, tarė jam: Plauk drąsiai pirmyn, ir nesibijok; Cezaris yra sykiu su tavim, ir jo likimas plaukia kartu su jumis.

Tie išdidaus pasitikėjimo žodžiai padrąsino laivo įgulą, ir kiekvienas iš jų, tarytum Cezario galybės dalelė būtų persimetusi į sielą, sukaupė visas jėgas, kad įstengtų nugalėti audros siautimą. Bet, nežiūrint jūrininkų pastangų, laivas tik tik nepaskendo, ir turėjo grįžti į uostą. Cezario tikėjimas buvo ne kas kita, kaip jo išdidumas, savimi pasitikėjimas; Jėzaus tikėjimas buvo pati meilė; Tėvo meilė, meilė žmonių.

Su šituo tikėjimu galėjo eiti prie mokinių laivo, kurie su dideliu vargu plaukė, priešingam vėjui pučiant, ir vaikščioti vandens paviršium kaip žalia ganyklos pieva.

Jie pamanė tamsumoje, kad tai šmėkla, tad ir šiuo kartu turėjo juos nuraminti: Nesibijokit, tai aš esu. Tik ką įlipo į laivą, vėjas nurimo ir tuojau priplaukė krantą. Ir šį kartą mokiniai buvo nustebę, „nes — priduria nuoseklusis Morkus —jų širdys buvo užkietėjusios ir  n e s u p r a t o   į v y k i o   s u   d u o n a“.

Šitas sugretinimas gali atrodyti naivus, tačiau savo prasme yra labai reikšmingas. Nes duonos stebuklas yra visų kitų stebuklų pamatas. Kiekvienas palyginimas, poezijos žodžiais atpasakotas arba pavaizduotas matomais stebuklais, yra tik įvairiais būdais pagaminta duona, kad savieji — bent savieji! — supras— tų tą vienintelę būtiną tiesą: dvasia yra vienintelis žmogaus vertas maistas, o žmogus, kuris tuo maistu gyvena, yra pasaulio valdovas.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749316
Design by Joomla