Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Erodas Didysis.

Erodas buvo išsigimėlis: tai buvo vienas iš šlykščiausių išsigimėlių, kokių pasitaiko klaikiose Rytų dykumose; reikia pasakyti, jog tokių išsigimėlių buvo ten daugybė.

Jis nebuvo nei Žydas, nei Graikas, nei Romėnas. Tai buvo Idumietis: barbaras, besiraitąs kaip žaltys prieš Romą, apsimetėlis prieš Graikus, kad tuo būdu geriau galėtų įsitvirtinti valdyti Žydus. Būdamas išdaviko sūnus, išplėšė iš savo valdovų, paskutiniųjų nelaimingų Asmonėjų valdžią, kad pridengtų savo išdavimą, jis vedė jų anūkę, vardu Mariamną, kurią, kiek palaukęs, dėl neteisingo įtarimo, nužudė. Tai nebuvo jo pirmoji piktadarystė. Prieš tai išdavikišku būdu įsakė prigirdyti savo svainį Aristobutą; antrą žmonos brolį, Juozapą, ir Irkaną Antrąjį, paskutinį nugalėtosios dinastijos valdovą nuteisė mirti. Nepasitenkino jis Mariamnos nužudymu, įsakė nužudyti ir jos motiną, Aleksandrą, nepaliko neišžudęs nė Babbos vaikų, vien dėl to, kad jie buvo tolimi Asmonėjų giminaičiai. Protarpiais, dėl malonumo, liepdavo deginti Judą Sarifejų ir Matą iš Margalothos sykiu su kitais farizėjų vyresniaisiais. Kiek vėliau, bijodamas, kad vaikai, kurių buvo prigyvenęs su Mariamna, neatkeršytų jam už motiną, įsakė juos pasmaugti. Jau mirties patale gulėdamas davė įsakymą užmušti ir trečią sūnų, Arkelajų. Patvirkęs, įtaringas, beširdis, garbės ir aukso ištroškęs, niekad nerado ramybės nei savo namuose, nei Judėjoje, nei pats savyje. Kad Roma neatkreiptų akies į jo piktadarybes, paaukojo tris šimtus talantų išdalinti žmonėms švenčių metu, pramogai; lenkėsi prieš Augustą, kad tas nekreiptų dėmesio į jo niekšiškus darbus, ir mirdamas paliko jam dešimtį milijonų drachmų, aukso laivą ir sidabro laivą Lybijai.

Tai šitas akiplėša kareivis, nedaauklėtas arabas dėjo pastangų patraukti į savo pusę Elenus ir juos sutaikyti su žydais: sugebėjo papirkimais išsigimusių Sokrato ainių įsigyti Atėnuose paminklą, kurį graikai išdrįso jam pastatyti, tačiau Žydai neapkentė jo ligi pat mirties. Be reikalo atstatė jis Samariją ir atnaujino Jeruzalės Šventyklą: jis visumet buvo žydų laikomas pagoniu ir uzurpatoriu.

Bailys, kaip visi nauji ir nedori valdovai senatvėje, drebėdavo nuo kiekvieno lapo sušlamėjimo, šokinėdavo pamatęs judantį šešėlį. Prietaringas, kaip visi rytiečiai, įvairių burtų ir paslaptingų prajovų vergas, greitai patikėjo Trims, kurie atvyko iš Chaldėjos gilumos, žvaigždės vedami, į kraštą, kurį jis niekšiškai buvo užgrobęs. Kiekvienas, nors tai būtų ir fantastiškas pretendentas, sukeldavo jam išgąstį. Ir kai išgirdo iš Išminčių lūpų, jog gimė Judėjos Karalius, jo niekšišką barbaro širdį pervėrė baimė. Nesulaukęs grįžtant Astrologų, kurie turėjo nurodyti jam vietą naujai gimusio Dovydo anūko, įsakė nužudyti visus Betlejuje buvusius vaikučius. Juozapas Flavius nemini šito paskutinio karaliaus žygio, bet tas, kuris nužudė savo vaikus, negi galėjo susilaikyti nuo svetimų vaikų kraujo praliejimo. Niekas nesužinojo, kiek vaikučių buvo išžudyta dėl Erodo baimės. Nebe pirmą kartą po geležies ašmenimis žūdavo Judėjoje kūdikėlių galvos, atplėštos nuo žindančių motinų krūtinės; patys žydai anais laikais bausdavo užimtus miestus išžudydami ligi vieno senelius, moteris ir vaikus: į nelaisvę imdavo tik mergaites, iš kurių pasirinkdavo guloves, paversdami jas vergėmis. Dabar Idumietis vykdė Mozės kerštingą įstatymą, pritaikydamas jį tautai, kuri jį priėmė.

Nežinome, kiek buvo Nekaltųjų vaikų, bet, jei patikėti Makrobijui, žinome, jog jų tarpe buvo Erodo sūnus, kuris buvo auklėjamas Betlejuje. Senas monarchas, žmonos ir sūnų užmušėjas, kažin ar pajuto širdgėlą, kai jam buvo pranešta apie įvykusią klaidą. Neužilgo ir pats jis turėjo apleisti pasaulį biaurių ligų pakirstas. Jo kūnas pradėjo pūti dar gyvam esant; kirmėlės suėdė jo sąnarius; kojas atėmė paraližos; kvėpavo sunkiai ir iš burnos dvokė nepakeliamas oras. Nebeapkęsdamas pats savęs mėgino prie stalo nusižudyti peiliu, pagaliau mirė, prieš tai dar įsakęs Salome nužudyti daugelį jaunuolių, uždarytų kalėjime.

Nekaltųjų vaikų žudynės buvo paskutinis kraujagerio ištižėlio senio žygis. Šitos Nekaltųjų aukos buvo atneštos prie Nekaltojo lopšelio; šitas kraujo upelis naujagimiui, kuris savo kraują atiduos nusidėjėlių atpirkimui, šita žmonių auka tam, kuris pats bus auka, turi pranašingos reikšmės. Tūkstančių tūkstančiai turės mirti ir po jo mirties tik už tą vienintelį nusikaltimą, kad įtikėjo Jo Prisikėlimu: gimsta pakelti mirčiai už kitus, ir štai tūkstančiai naujagimių miršta už Jį, rodos tam, kad išpirktų Jo gimimą.

Šitoje kruvinoje nekaltųjų aukoje, šitoj bendramečių skerdynėje glūdi baisi paslaptis. Jie priklausė prie tos kartos, kuri turėjo išduoti Jį ir prikalti prie kryžiaus. Bet tie, kurie tą dieną Erodo kareivių buvo išžudyti, Jo nematė ir neturėjo išvysti tos dienos, kurią jų Viešpats buvo nužudytas. Išgelbėjo Jį savo mirtimi ir patys išsigelbėjo amžinai. Buvo Nekalti ir liko amžinai Nekalti. Jų tėvai ir broliai, išlikę gyvi, atkeršys už juos, bet jiems bus atleista, „nes nežino, ką daro“.

Vakarop, kai Betlejaus namai pradėjo skęsti nakties glūdumoje ir kur-ne-kur pasirodė šviesos žiburėliai, Motina, slėpdamasi, kaip pabėgėlė, kaip vagilka, kurią seka, išėjo. Išvagia iš karaliaus rankų vieną gyvybę; gelbsti žmonijos viltį; glaudžia savo vaikelį prie krūtinės, savo turtą, savo skausmą.

Eina į Vakarus; pereina seniausiąją Chanaano žemę ir artinasi trumpais perėjimais — nes dienos trumpos — prie upės Nilo krantų, kol pasiekia Mizraimo žemę, kur tiek ašarų prieš keturiolika šimtmečių buvo išlieta jos protėvių.

Aigiptas, pirmųjų epochų įvairių nedorybių ir prabangos tėvynė, Afrikos Indija, į kurią istorijos bangos atsiremdavo ir be atgarsio sustingdavo — Pompėjus ir Antonijus ant smiltėtų jos krantų prarado savo sapnus apie viešpatavimą ir gyvybę—šalis, kurią upė gaivino nuo saulės kaitrų, tiek tautų krauju apšlakstyta, tiekos dievų gyvulių ir žvėrių pavidale gyvenama, ta niekam tikusi ir stebuklinga šalis, buvo priešingumo teise ir likimo lėmimu bėglių prieglauda.

Aigipto turtas buvo bala, riebus mulas, kurį kasmet Nilo srovė išplaudavo ir išnešiodavo po visą tyrlaukį kartu su daugybe šliužų; Aigiptui nuolat grėsė mirties pavojai; nutukę Aigipto gyventojai nenorėjo mirties, neigė mirtį; norėjo nugalėti mirtį, balsamuodami, kaldami ant akmens paveikslus panašius į žmonių pavidalą, kurių apsčiai pridarydavo jų skulptoriai. Turtingas, nutukęs aigiptietis, iš mulo išaugęs, jaučio ar šuns galvos garbintojas, nenorėjo mirti. Busimajam gyvenimui jis statė milžiniškus mirusiųjų miestus, perpildytus suvyniotų į drobę ir sulaistytų kvepalais mumijų, iš medžio ir marmuro drožtinių paveikslų, ir statė savo mirusiems piramidas, kad jų akmeninės sienos saugotų juos nuo išnykimo.

Kai Jėzus pradės kalbėti, pasmerks Aigiptą; ne vien tą Aigiptą, kuris ilsisi ant Nilo krantų, bet Aigiptą, kurs dar nepranyko nuo žemės paviršiaus kartu su jo karaliais, su jo žalčiais, su jo plėšriaisiais paukščiais. Kristus duos griežtą amžiną atsakymą aigiptiečių žiaurumui. Pasmerks turtus, surinktus iš dumblo ir vėl pavirstančius į dumblą ir visus prietarų fetišius iš Nilo pakraščių; pergalės mirtį be pagalbos iškalinėtų iš akmens statulų, be paminklinių rūmų mirusiems, be granitinių ir bazaltinių paminklų pagalbos. Nugalės mirtį mokydamas, jog nusikaltimas yra žiauresnis kirminas naikintojas, ir jog dvasios skaistybė yra vienintelė priemonė, apsaugojanti nuo išnykimo.

Gyvulių ir Mulo garbintojai, Turtų ir Žvėrių vergai negalės, išsigelbėti. Nors jų kapai būtų aukšti kaip kalvos, papuošti kaip karalaičių patalai, ne ką kitą reikš kaip pelenus, kaip mulą, kurs lygiai taip pat pavirsta į dulkes, kaip gyvulių mėšlas. Mirties negalime nugalėti iš akmens ar medžio padarytais gyvybės atvaizdais: akmuo sutrupa ir pavirsta į dulkes, medis supūsta, pavirsta į dulkes, ir vienas ir antras tik dulkės ir amžinai dulkėmis lieka.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749257
Design by Joomla