Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
IGNAS SKRUPSKELIS
 
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
 
ROMA 1967
A. KULTŪRINIS LIETUVIŲ GYVENIMAS PRŪSUOSE XVIII AMŽIUJE
 
     I.   Lietuviai Prūsų karalystėje
     II.  Lietuvių švietimo ir bažnytinio gyvenimo organizavimas XVIII amžiuje
     III. XVIII amžiaus lietuviškieji spaudiniai Prūsuose
 
B. PAGRINDINIAI IDĖJINĖS RAIDOS BRUOŽAI
 
     I.   Hamanas (Johann Georg Hamann)
     II.  J. G. Herderis (Johann Gottfried Herder)
     III. T. G. Hippelis (Theodor Gottlieb Hippel). I. Kantas (Immanuel Kant)
 
C. LIETUVYBĖ XVIII AMŽIUJE
 
     I.   Lietuvių kalba
     II.  Pažiūra į lietuvių tautos gyvenimą, dorovę ir papročius
     III. Lietuvos istorijos vertinimas literatūroje
     IV.  Martynas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa)

PDF   Fotografinė kopija: (PDF   internetinė talpykla BOX )

Design by Joomla