Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Pasakyta yra.

Žmogaus istorija yra mokymo istorija, tai kovų istorija arp mažumos, tvirtos dvasia, ir daugumos, stipresnės skaičiumi. Tai istorija auklėjimo, kuris nuolat pertraukiamas ir nuolat pradedamas iš naujo; nedėkingo ir sunkaus auklėjimo, labai dažnai priimamo su dideliu nepasitenkinimu, dažnai atmetamo; laiks nuo laiko pasmerkiamo atsilikti ir kas kart žengiančio pirmyn.

Pirmieji Pranašai, seniausieji iš visų Įstatymų leidėjų, gimstančiųjų ir pradedančiųjų gyventi tautų Vadovai, Karaliai, miestų įkūrėjai ir teisybės pagrindų nustatytojai, išmintingi ir šventi Mokytojai jau anais laikais pradėjo jaukinti gyvulius. Gyvu ir rašytu žodžiu stengėsi prijaukinti žmones vilkus, pralavindavo puslaukinius, pažabodavo barbarus, mokydavo žilaplaukius vaikus, sudrausdavo žiauruolius, palenkdavo kraujagerių sprandus, keršytojų, beširdžių. Žodžių švelnumu arba bausmių šiurpulingumu. Artėjai ir Drakonai, pažadais ir grasymais, dangaus ir požemio Dievų vardu karpydavo nuolat ataugančius plėšriųjų nagus, užmaudavo apinasrius ir pažabodavo dantuotas žiotis, globodavo beginklius, aukas, keleivius ir moteris.

Senoji Teisė, kurią mes randame, su nežymiais skirtumais, Manava Dharmasastra ir Pentateuchė, Ta-hio ir Avestoje Solono ir Numos padavimuose, Heziodo ir Septynių Išminčių sentencijose yra pirmoji pastanga, netobula, šiurkšti, be pusiausviros, nukreipta pakelti iš gyvuliškumo gelmių žmogiškumo pradmenį, pradžią, panašumą.

Šitoji Teisė buvo sutelkta keletoje pirmųjų draudimų: nevok, neužmušk, nesiek melagingai, nesvetimoteriauk, neskriausk silpnesnio, nekankink be reikalo svetimšalio ir vergo. Tai yra visuomeninės dorybės, būtinai reikalingos naudingam visų sugyvenimui. Įstatymo leidėjas pasitenkina nurodydamas visuotiniausias nedorybes. Jis pasitenkina mažiausiu draudimų skaičium: jo idealas retai teprašoka paprasčiausios teisybės laipsnį.

Bet ši teisė duoda progos suprasti, prieš save ir šalia savęs, blogio persvarą, instinktų įsigalėjimą. Kiekvienas įsakymas leidžia prileisti jo sulaužymą, kiekvienas dėsnis—priešingo dėsnio buvimą. Todėl senovės įstatymas, pirmųjų tautų Įstatymas yra nepakankamas veiksnys prieš amžinai triumfuojantį gyvulį. Tai yra kompromisų ir pusiautinų priemonių mišinys: tarp papročio ir teisybės, tarp prigimties ir proto, tarp besipriešinančio gyvulio ir dieviškojo pavyzdžio.

Senovės laikų žmonės, kraujingi žmonės, fiziški, kūniški, augaloti, stiprūs, petingi, gerai sudėti žmonės, ilgais plaukais, raudonais veidais, žalios mėsos valgytojai, mergaičių žagintojai, bandų vagiliai, priešų medžiotojai, verti pavadinimo, kaip Trojos Hektorius, „vyrų žudytojų,“ kariautojai iš prievartos ir iš laisvo noro, kurie, parmušę priešą, velka jį už kojų per kovos lauką,

o paskum stiprinasi, plėšydami dantimis riebias jaučių ir avinų strėnas, ir ištuštindami didžiausius vyno indus; tie žmonės, nepakankamai prijaukinti, neperdaug Įstatymo prislėgti, kokius matome Mahabharatoje ir Iliadoje, Izdubaro Poemoje ir Jehovos Karų Knygoje, būtų buvęs be bausmių grasos ir Dievų, dar žiauresni ir palaidesni. Tais laikais, kai už akį reikalaudavo galvos; už pirštą — rankos, o už vieną gyvybę — šimto gyvybių, Keršto Teisė, l e x  t a l l i o n i s, kuri tereikalavo akies už akį ir gyvybės už gyvybę, buvo ryškus kilnybės ir teisybės laimėjimas, nors mums, po Jėzaus, tai atrodo baisenybė.

Bet Įstatymas būdavo daug dažniau peržengiamas, negu vykdomas, galingieji nenoromis jį pakęsdavo; didžiūnai, kurie turėdavo jį apsaugoti, vengdavo jo; nedorėliai atvirai jį laužydavo; silpnesnieji apeidavo jį. Ir jei jis būtų buvęs visas vykdomas, ir visi jį būtų vykdę, visumet, tai net ir tada jis būtų negalėjęs apgalėti pikto, besinardančio gelmėse ir nuolat išsiveržiančio į aikštę, kartais tik sudraudžiamo, bet niekad visai nesunaikinto, daug sunkesnio padaryto, tačiau ne negalimo, pasmerkto pikto, bet neišnaikinto. Tai buvo prigimto žiaurumo pažabojimas, bet ne visiškas jo išnaikinimas. Ir žmonės, supančioti, nors neapkęsdami pančių, pasidavė paklusnumo simuliacijai; darydavo šiek-tiek gero tik žmonių akims, kad tuo būdu galėtų daryti blogą paslapčiomis, perdėdavo, pildydami išorinius įstatymo reikalavimus, kad galėtų juo labiau būti neištikimi įstatymų prasmei ir dvasiai.

Ligi to jau buvo priėję, kai Jėzus kalbėjo ant Kalno. Žinojo jis, jog senasis Įstatymas buvo išsisėmęs, virtęs pelenais, sustingęs negyvų formalumų klampynėje. Tūkstantametį žmonijos auklėjimo darbą reikėjo pradėti iš naujo. Reikėjo, nuvalius ir išbarsčius pelenus, kad jis vėl suliepsnotų pirmąja ugnimi, reikėjo grąžinti jį prie pirmojo tikslo, kuris yra ir bus visumet Metanoia, sielų atmaina. Vadinasi, įvykdyti senąjį Įstatymą nuvytusį ir išblėsusį Įstatymą, bet jam įvykdyti geresnio būdo nebuvo, kaip pastūmėti jį ligi kraštutinumo, įtempti ligi paradokso, ir pagaliau, sudaryti naują Įstatymą, kuris galėtų atstoti aną senąjį, ir, pasiektų tikro esminio žmonių prigimties perversmo.

Vienas Evangelijos posakis atrodo lyg prieštarautų, kad Jėzus būtų turėjęs tai per aukščiausią savo uždavinį. „Nesamprotaukite, kad aš atėjau Įstatymo panaikinti arba pranašų; atėjau ne panaikinti, bet papildyti“. Tačiau to paties Mato Evangelijoje, čia pat, po taip aiškaus tvirtinimo, eina mintis, kuri šį tvirtinimą apriboja, ir, dalinai, jį nuginčija. Gal būt šita mintis nebuvo tinkamai suprasta iš esmės, nes visi laikosi tos pagrindinės minties, kad Jėzaus įstatymas yra tik tolimesnė eiga Mozės Įstatymo. „Kol dangus ir žemė išnyks, nė viena raidė, nė vienas ženklas nepasikeis įstatyme, prieš tai, kaip viskas nebus išsipildę“. Tariant, niekad neatsitiks (kaip negali atsitikti, kad dangus ir žemė išnyktų), kad išnyktų net mažiausia įstatymo dalelė, „tol, kol visi dalykai nebus jame išsipildę“. Šie pastarieji žodžiai tiksliai išversti, nes juose glūdi paslapties išaiškinimas. Jėzus nori tik pasakyti: Prieš tai kaip viskas jo neišsipildys—vadinasi, ta teisybės ir teisingumo dalelė, kuri yra senajam Įstatyme nebus įvykdyta, nepataps, tikrumoje, nuolatine gyvenimo taisykle, visuotiniu pirmaeiliu papročiu, — tol senieji įsakymai liks pilnoje galioje. Jie sudaro tą minimumą ir tuo pačiu pirmą būtiną laipsnį pakilti į naująjį Įstatymą. Tačiau, kai viskas bus pasiekta, kai senovės Įstatymas pasidarys jūsų kraujo krauju, ir kai bus paskelbtas naujas Įstatymas, tada nebebus jums reikalingi seni ir nepastovūs įstatymai, ir aukštesnis, svarbesnis Įstatymas, kuris aną (senąjį) pralenks, ir iš dalies jį paneigs, užims jo vietą.

Ginčydamasis su Farizejais, Jėzus dar aiškiau yra pasakęs: „Įstatymas ir Pranašai truko ligi Jono; nuo to laiko skelbiama Dievo Karalystės nauja žinia, ir kiekvienas veržiasi į ją per jėgą. Sykiu su Jėzumi, tuo būdu, atsiveria naujas Įstatymas, senasis panaikinamas ir paskelbiamas nepakankamu.

Pradeda jis kiekvieną palyginimą tais žodžiais: „Pasakyta yra“... Ir tuojau, po seno įsakymo, kurj paradokse apvalo, arba visai sugriauna (atremia), skelbia naują! „O aš jums sakau“...

Sykiu su tais „O“ prasideda naujas žmonijos auklėjimo laikotarpis. Ne Jėzaus kaltė, jei mes ligi šiol tebeklaidžiojam apgrabomis rytmečio prieblandoje.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2727485
Design by Joomla