Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Tvartas.

Jėzus gimė tvarte.

Tvartas, tikra žodžio prasme, tai ne koks lengvutis pažiūrėti prieangis, kokį krikščionių tapytojai yra įsigalvoję sukurti savo vaizduotėje Dovydo Sūnui, lyg gėdindamiesi, kad jų Dievas-būtų galėjęs gulėti ant paprasčiausio mėšlyno.

Nebuvo tai kokia gipsinė prakartėlė, kokią vaizduojasi mūsų laikų lakios vaizduotės svajotojai, su gražiai paruoštomis ėdžiomis ir loveliu, su asilėliu nuo žemės pakilusiu iš vienos ėdžių pusės ir jaučiu iš antros, su angeliukais, skriejančiais prakartėlės palubėje, gražiomis gėlėmis apkaišytoje, su karalių statulėlėmis, papuoštomis purpuriniais drabužiais ir piemenimis su ilgomis lazdomis ir plačiabrylėmis skrybėlėmis, klūpančiais prie prakartėlės slenksčio. Tai galėtų būti veikiausiai jauno levito sapnas, klebonui prabanga, vaikui gražus žaislas; Aleksandro Manzoni „išpranašauta užeiga“, bet tai nebūtų tikrumoje tas tvartas, kur Jėzus gimė.

Tvartas, tikras tvartas, yra gyvulių namas, gyvulių, dirbančių žmogaus naudai kalėjimas. Senovės neturtingų kraštų tvartas, kur Jėzus gimė, nebuvo kokia pastogė iš mūro su kolonomis, paremta stulpais, tai dar ir ne moderniškai statyta arklidė pas mūsų laikų turtuolius, tai ne elegantiškai išpuošta prakartėlė Kalėdų išvakarėse.

Tvartas tėra keturios paprastos sienos, apipelėjusios, su mėšluota asla, murlatais ir stogu. Tikras tvartas yra tamsus, nešvarus, dvokiąs: nieko švaraus jame nėra be ėdžių ir lovio, kur šeimininkas uždeda šieną ir pila gyvuliams grūdus.

Pavasario metu pievos, ankstybą rytą kaip gyvos, vėjelio kedenamos linguojančios ir žvilgančios rasa, nuo saulės šviesos žėrinčios auksu, pilnos skanaus kvepėjimo, jau buvo nušienautos: pakirto jas aštrūs dalgių smūgiai, gėlių balti, raudoni, geltoni, mėlyni žiedai nukrito nuo kotelių ant pradalgio. Viskas nuvyto, išdžiūvo, nublanko, įgavo šieno spalvos. Pajungti jaučiai suvežė į kluonus gegužės ir birželio negyvą apdarą.

Dabar tos žolės ir tos gėlės, išdžiovintos žolės ir tebekvepiančios gėlės suverstos čia į ėdžias, kaip pašaras Žmogaus Vergams. Gyvuliai tamsiais snukiais ramiai sau pašioja, po kurio laiko kitados kvepėjusi pieva vėl išvysta saulės šviesą, pakeista į drėgną mėšlą, kuris iš pakratų yra pasidaręs.

Tai tokiame tvarte Jėzus buvo pagimdytas. Menkiausia ir nešvariausia pasauly vieta buvo vienintelis rūmas vienui vieno Švariausiojo, moters pagimdyto. Žmogaus Sūnus, kurį turėjo sunaikinti Gyvuliai, vadinami Žmonėmis, pirmuoju lopšeliu teturėjo ėdžias, iš kurių Galvijai pergromuloja Pavasario gėles.

Ne atsitiktinai Jėzus gimė tvarte. Ar pasaulis nepanašus į didžiausi tvartą. kur žmonės nardosi dumbluose? Švariausius ir gražiausius dalykus, dieviškuosius daiktus gal nepaverčia su pragariškos alchemijos pagalba į mėšlynus? Vėliau raitosi patys po šituos mėšlynus, tvirtindami, jog tai reiškia „džiaugtis gyvenimu“.

Nepastovioje dvokiančioje žemėje, kur jokiais pagražinimais ir smilkalais negali būti nuslėptas jos dvokimas, vieną naktį pasirodė Jėzus, Mergelės be jokios dėmės pagimdytas, niekuo neapsiginklavęs, išskyrus savo Nekaltybę.

Pirmieji, kurie Jėzų pagarbino, buvo Gyvuliai, o ne Žmonės.

Žmonių tarpe ieškojo prasčiokėlių, prasčiokėlių tarpe — vaikų; kuklesni už vaikučius Jį pasitiko naminiai Gyvuliai. Nors ir nuolaidūs ir tarnaudami silpnesnėms už save esybėms ir žiauresnėms, Asilas ir Jautis dažnai pastebėdavo suklupusius prieš juos minias. Jėzaus tauta, Šventoji tauta, kurią Jahve buvo išvadavęs iš Aigipto vergijos, tauta, kurią jos Vadas buvo palikęs vieną tyrumose, kopdamas į Praamžių ir kalbėdamas su juo privertė Araoną nuliedinti jai Aukso Veršį, kad jį pagarbintų.

Asilas Graikijoje buvo pašvęstas ad Ares Dionizo, Apolonui Hiporbozėjui. Balaamo Asilaitė išgelbėjo savo žodžiais vieną išmintingiausią pranašą; Ochos. Persų karalius, liepė pastatyti Ftos šventykloje Asilą ir įsakė jį garbinti.

Keli metai prieš Kristaus gimimą jo būsimasis valdovas, Oktavianas, Acijaus kovos išvakarėse, eidamas prie savo laivyno, sutiko asilų augintoją su asiliuku. Gyvulį praminė Nikonu Nugalėtoju; kovai praėjus, imperatorius liepė pastatyti šventykloje iš bronzos nuliedintą asilą, kuris primindavo laimėjimą.

Karaliai ir tautos ligi tol nusilenkdavo Jaučiams ir Asilams. Tai buvo žemės karaliai, tautos, kurios buvo pamilusios Medžiagą. Bet Jėzus negimė žemėje viešpatauti, nei medžiagai pamilti. Su Juo gyvulių garbinimas pasibaigs, ir Araono silpnybė ir Augusto prietarai. Jeruzalės niekšai Jį užmuš, bet tuo tarpu nebylės Betlejaus būtybės ji savo kvapu šildo. Kai Kristus vyks Paskutinei Vakarienei į Mirties miestą, Jis jos asilu. Bet Jis didesnis už Balaamo pranašą, atėjęs išgelbėti visą žmoniją, o ne vienus žydus, ir nepasuks iš kelio, nors ir visos Jeruzalės mulai, baubdami, pastotų Jam kelią.


  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749178
Design by Joomla