Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Simonas Petru pavadintas.

Petras prieš prisikėlimą yra kaip kūnas šalia dvasios, kaip medžiagos balsas, kuris lydi sielos kilnybę. Tai liaudis, kuri iš arti laukia diduomenės, gyvenančios viltimi. Tai žemė, kuri tiki dangų, bet tebėra žemiška. Dangaus Karalystė jo kaimietiškoje vaizduotėje dar primena perdaug Mesijonišką Pranašų Karalystę.

Jėzus pasako žinomus žodžius prieš turtuolius. „Lengviau yra kupranugariui pralįsti pro adatos auselę, negu turtingam įeiti į Dievo Karalystę“. Petrui šis toks nepermaldaujamas turtų pasmerkimas atrodo peraštriu. Tada Petras tarė jam: „Matai! Štai mes viską apleidom ir nuėjom su tavim: ką mes gausime?“ Atrodo, lyg jis būtų skolintojas, kuris klausia koki nuošimčiai bus mokami. Ir Jėzus, kad jį nuramintų, pažada jam, jog jis sėdės soste ir teis vieną Izraelio kartą—kitas vienuolika teis kiti vienuolika — ir priduria, jog šimteriopai gaus kiekvienas už tą, ko buvo išsižadėjęs.

Jėzus tvirtina, jog tik tas, kas iš žmogaus išeina, gali sutepti žmogų, bet Petras nesupranta. „Atsakydamas Petras tarė jam: paaiškink mums šį prilyginimą. Ir Jėzus tarė: Dar jūs nesuprantat ir neturit supratimo“... Tarp mokinių su tokiu menku supratimu Petras priklauso prie negabiausių. Jo pravardžiavimas — Cefa, Uola, Akmuo — ne vien yra pagrįstas nepajudinamu jo tikėjimu (dažnai Jėzus prikaišioja jam tikėjimo stoką, o užsigynimas yra jo labai skaudi pamoka), bet ir dėl jo galvos kietumo.

Jis neturėjo jautraus ir gyvo sumetimo nei tiesiogine žodžio prasme nei netiesiogine. Dažnai užeidavo jam snaudulys, net svarbiausiais atsitikimais. Užmigo ant Persimainymo kalno, užmigo Getsemano naktį — po paskutinės Vakarienės, kur Jėzus skelbė dalykus, kurie net paprasčiausiam raštininkėliui būtų galėję amžinai išblaškyti nuo blakstienų miegus.

Tačiau jo drąsa buvo labai didelė. Kai Jėzus paskutinį vakarą praneša, jog reikės jam kentėti ir mirti, Petras sušunka: „Viešpatie, pasiryžęs esu su tavim eiti į kalėjimą ir mirti. Jei ir visi tavim pasipiktintų, aš niekad tavim nepasipiktinsiu. Nors man ir mirti tektų su tavim, aš tavęs neišsiginsiu. O Jėzus tarė: Petrai, pirm negu gaidys pragys, tu triskart manęs šiandie išsiginsi“.

Jėzus geriau jį pažinojo, negu jis pats save. Ir kai stovėjo Kaifos kieme, šildydamasis prie ugniakuro, kai tuo pačiu metu kunigai klausinėjo ir piktžodžiavo prieš jo Dievą, tris kartus išsiginė, jog nebuvo su tais kartu, kurie su juo vaikščiodavo.

Suėmimo metu—prieš Kristaus pamokymus—parodė pasipriešinimą: Malkui nukirto kardu ausį. Po tiekos metų kasdienio bendravimo dar nebuvo supratęs, jog Jėzus buvo priešingas bet kokiam medžiagiškam pasipriešinimui. Nesuprato, jog jei Jėzus ir būtų norėjęs išsigelbėti, būtų galėjęs niekieno nematomas pasislėpti dykumose arba pabėgti iš kareivių rankų, kaip kad anksčiau buvo padaręs Nazarete. Jėzus taip maža reikšmės teteikė šitam pasielgimui, priešingam jo dvasiai, jog tuojau išgydė žaizdą, sudrausdamas ūmų keršintoją.

Nebe pirmą kartą Petras nemokėjo prie didelių įvykių prisitaikyti. Kaip visi neišlavinti protai, dvasiniuose reiškiniuose jis temato visų pirma medžiaginę skraistę, žemus dalykus dideliuose, paprastus reiškinius tragedijoje. Ant Persimainymo kalno, atsibudęs pamatė Jėzų, žvilgantį nepaprasta šviesa, besikalbantį su kitais dviem, su dvasiomis, su dviem pranašais. Pirma mintis, kuri atėjo jam į galvą, užuot pagarbinti ir tylėti, buvo mintis pastatyti šitom dviem didelėm Asmenybėm padangtes: „Mokytojau— tarė Petras—gera mums čia būti; padarykime tris padangtes, tau vieną, Mozei vieną ir vieną Elijui“. Protingasis Lukas priduria, lyg pateisindamas jį: „Jis nežinojo, ką sakė“.

Kai pamatė Jėzų ramiai vaikščiojantį ežero paviršium, jam atėjo į galvą tą pati padaryti. „Ir, išlipęs iš laivo, Petras ėmė eiti vandeniu ir artintis prie Jėzaus. Bet, matydamas didelį vėją, n u s i g a n d o, ir, pradėjęs skęsti, sušuko: Viešpatie, gelbėk mane! O Jėzus, ištiesęs ranką, sulaikė jį ir tarė: Mažatiki Žmogau, kodėl paabejojai?“ Gerasis žvejas, pripratęs prie ežero ir prie Jėzaus, pamanė, jog ir jis gali tą daryti, kaip jo Mokytojas daro, o nežinojo, jog reikia daug didesnę turėti sielą, daug galingesnį tikėjimą už savąjį, kad galima būtų audras suvaldyti.

Gili Jėzaus meilė visas jo silpnybes išperka, bet vieną dieną privedė jį net ligi papeikimo. Jėzus pranešė Mokiniams, jog jo laukia kančia, ir jog jis bus nužudytas. Tada „Petras, pasiėmęs jį nuošaliai, ėmė d r a u s t i  jį, sakydamas: Tesaugo tave Dievas, Viešpatie, to niekad tau negalės atsitikti! Tačiau Jėzus, atsigręžęs, tarė jam: E i k  š a l i n  n u o  m a n ę s,  Š ė t o n e,  n e s  t u  e s i m a n o  p a p i k t i n i m a s. Tu negalvoji apie tai, kas yra Dievo, bet apie tai, kas yra žmogaus“. Niekas tokio baisaus sprendimo nebuvo pasakęs apie Simoną, Petru pavadintą. Pašauktas buvo dirbti Dievo Karalystei, o tuo tarpu galvojo apie tai, kas buvo žmoniško. Jo protas, įpratęs vaizduotis triumfuojantį Mesianizmą, negalėjo sutikti su persekiojamu Mesiją, teisiamu ir nukryžiuotu. Dar jo sieloje nebuvo prigijusi mintis dieviškojo Atpirkimo, mintis, kuri sako, jog nėra pagydymo be skausmo ir kraujo aukos, ir jog dideli žmonės turi paaukoti savo kūną mažesnių žmonių žiaurumui, kad tie mažieji žmonės, šito jo gyvenimo apšviesti, galėtų būti ta mirtimi išgelbėti. Mylėjo Jėzų, tačiau nors ta jo meilė buvo karšta ir galinga, buvo joje dar kaž kas žemiško, ir priešinosi tai minčiai, kad jo Karalius galėtų būti kankinamas, kad jo Dievas turėtų mirti. Tačiau jis pirmas Jėi aus asmenyje išpažino Kristų, ir šita pirmenybė yra tokia kilni ir didelė, jog niekas to negalėjo nepripažinti.

Tik po Prisikėlimo visas priklauso savo Mokytojui. Ir kai jam pasirodo ant kranto Tiberiados Jūrų, jis klausia jį: a r  m y l i m a n e? Tačiau Petras neišdrįsta atsakyti, kad myli, po to, kai buvo jo išsiginęs. Atsako jam, lyg bijodamas: T a i p,  t u  ž i n a i, j o g  m y l i u  t a v e. Bet Jėzus reikalavo meilės, o ne paprastos prietelystės. Ir antrą kartą klausia: t u  m y l i  m a n e? O Petras vėl: T a i p,  m y l i u  t a v e. Tačiau Jėzus primygtinai klausia: Simonai, Jonos sūnau, a r  t i k r a i  m y l i  m a n e? Tada, visai nugalėtas, Petras, pagaliau, atsako susirūpinęs žodžiu, kurį Jėzus iš jo burnos išplėšia: Viešpatie, tu žinai viską, ir žinai, jog tave myliu.

Tris kartus, naktį prieš jo mirtį, Petras buvo jo išsiginęs. Dabar, po mirties nugalėjimo, Petras tris kartus patvirtina savo meilę. Ir šitai meilei, kuri neužilgo bus apšviesta tobula išmintim, liks ištikimas ligi tos dienos, kada mirs, Romoje, ant pasmerkimo medžio, lygaus Kristaus pasmerkimui.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2706951
Design by Joomla