Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Antinatūra.

Nesipriešinimas piktybei yra dėsnis, kuriam labai giliai priešinasi mūsų prigimtis. Bet Jėzus ir yra, kad mūsų prigimtis pajustų pasibiaurėjimą tuo, kas šiandie mums patinka, ir pasitenkintų tuo, kas vakar jai atrodė pasibaisėtina. Kiekvienas jo žodis turi galvoj šitą visišką žmogaus dvasios atnaujinimą. Jis drąsiai prieš pastatomas bendriems mūsų palinkimams ir giliausiems mūsų geismams. Giria tai, ko kiekvienas vengia; pasmerkia visa tai, ko visi ieško. Ne vien paneigia tai, ką žmonės skelbia — kas dažniausiai skiriasi nuo to, ką žmonės mano tikrumoje ir daro — bet prieš tai stoja, ką žmonės kasdien mano ir daro.

Jėzus netiki prigimta sielos tobulybe, sugadinta pirmosios nuodėmės. Tiki jos busimąja tobulybe, kuri yra pasiekiama tik per griežtą jos dabartinio stovio perversmą. Jo uždavinys yra žmogaus pertvarkymas; gal net daugiau negu pertvarkymas: žmogaus perdirbimas. Sykiu su juo prasideda nauja padermė; jis yra pavyzdys, architipas, perauklėtos ir perstatytos žmonijos Adomas. Sokratas norėjo pertvarkyti protą; Mozė — įstatymą; kiti tesirūpino pakeisti kai kurias apeigas, taisykles, sistemas, mokslus. Bet Jėzus norėjo ne kokią žmogaus dalį pakeisti, bet visą žmogų nuo galvos ligi kojų. Vadinasi, vidujinį žmogų, kurs yra veiksmas ir šaltinis visokių žygių ir pasaulio sumanymų. Nieko nėra, kas jam nepriklausytų. Netenka tikėtis, kad jis kam nusileistų arba pataikautų. Nedarys nuolaidų piktybei ir nepastoviai prigimčiai; neieškos geriausių pagrindų jai pateisinti, kaip kad daro filosofai. Negalima tuo pačiu laiku tarnauti Jėzui ir prigimčiai. Kas su Jėzumi eina, tas eina prieš seną gyvulišką prigimtį ir dirba angeliškajai prigimčiai, kurią turi laimėti. Visa kita tėra tauzyjimas ir plėnys.

Nieko nėra žmonių tarpe paprastesnio, kaip turtų gaudymas. Krauti visokiais būdais pinigus, net nedoriausiais, štai kaip įsivaizduoja žmonės maloniausią ir garbingiausią savo darbą. Bet, kas nori sekti manim, sako Jėzus, tegu atiduoda visa, ką turi, ir su džiaugsmu tepakeičia dabartinius matomus turtus į būsimuosius ir nematomus.

Kiekvienas žmogus galvoja ir rūpinasi rytojum; nuolat bijo, kad neišslystų iš po kojų pagrindas, kad užtektų duonos ligi naujos piūties; nuolat dreba, kad neužteks jam medžiagos sau ir vaikams apsivilkti. Tačiau Jėzus moko: Nesirūpinkit rytojumi. Kiekvienai dienai užteks jos vargo.

Kiekvienas žmogus norėtų tapti pirmas net lygiųjų tarpe. Trokšta būti tuo ar kitu atžvilgiu aukštesnis už tuos, kurie jį supa. Trokšta duoti įsakymus, viešpatauti, atrodyti didesnis, turtingesnis, reikšmingesnis, išmintingesnis. Visos žmonijos istorija perpildyta yra baimės dėl pirmenybės išlaikymo. Bet Jėzus moko: Jei kas nori būti pirmasis, tas tesie paskučiausiu iš visų ir visų tarnas. Didžiausias yra mažiausias; galingiausias turi tarnauti silpniausiajam. Kas aukština save, bus pažemintas, kas žemina save, bus paaukštintas.

Kita, visuotinė žmonių silpnybė yra tuščiagarbiškumas. Jis užnuodija net tuos gerus darbus, kuriuos darome, kadangi beveik visumet daromas gėrio trupinėlis tuo tikslu, kad kitų būtų matomas. Piktybę daro paslapčiomis, o gėrį aikštėje. Jėzus kaip tik priešingai moko. Tegu tavo kairioji ranka nežino, ką daro dešinioji. Kai nori melstis, užsidaryk kambarėlyje, ir nestovėk atsirėmęs nugara į sieną tarp žmonių. Jei pasninkauji, nesirodyk gatvėje susiraukęs, kaip pamišėlis, kad pasirodytum žmonėms pasninkaująs, bet patepk plaukus ir pasirodyk linksmu veidu, kaip ir kitomis dienomis. Nedaryk niekad pikto nei viešai, nei pasislėpęs, bet kai gerą darai, daryk slaptai, kad kartais nemanytų kas, jog tai darai norėdamas, kad kas pagirtų.

Gyvybės išlaikymo instinktas yra vienas iš stipriausių, kurie mus valdo: nėra tokios niekšybės, žiaurumo, negarbės, kurios nepadarytume tada, kai kyla klausimas išgelbėti tą krūvelę rusenančių pelenų. Bet, kas nori savo gyvenimą išgelbėti, įspėja Jėzus, tas jį praras, o kas jį praranda, tas jį išgelbės. Nes ne tai yra tikrasis gyvenimas, ką bendrai gyvenimu vadiname, todėl tas, kuris išsižada sielos, pražudo sykiu ir kūną, kuriame slepiasi siela.

Kiekvienas iš mūsų mielai teisia savo brolius; skelbdami sprendimus, patys save klaidiname, manydamiesi esą aukštesni už smerkiamuosius, būk tai geresni ir teisingesni už juos: nekalti. Kaltinti reiškia sakyti: Mes nesam toki. Tikrumoje, kuproti pirmi bado pirštais tuos, kurie nors šiek-tiek yra sulinkę. Tačiau Jėzus sušunka: Neteiskit, kad patys nebūtumėt nuteisti; nepasmerkit, kad patys nebūtumėt pasmerkti, atleiskit, ir jums bus atleista.

Kiekvienas žmogus didžiuojasi, kad yra žmogus, tai yra rimtas, subrendęs ir išmintingas, reikšmingas ir gerbiamas asmuo, kuris viską žino ir apie viską gali kalbėti ir spręsti. Apie perdaug atvirą kalbą sakoma, kad ji yra vaikiška; kuklus protavimas su panieka laikomas kūdikišku. Bet, kada mokiniai paklausė jį, kas yra dangaus karalystėje didžiausias, Jėzus atsakė: „Iš tiesų sakau jums, jei nepasikeisit ir netapsit kaip kūdikiai, neįeisit į Dangaus Karalystę“.

Rimtas žmogus, dievotas, švarus, farizejus ko toliausiai šalinasi nuo nusidėjėlių draugystės, puolusių, užsikrėtusių ir prie savo stalo priima, kaip jam atrodo, pačius teisinguosius. Tačiau Jėzus be atvangos pareiškia, kad atėjo ieškoti nusidėjėlių, o ne teisingųjų, piktų, o ne gerųjų, ir nesigėdina pietauti muitininkų namuose, ir leidžia savo kojas patepti aliejais paleistuvei. Kas tikrai yra švarus, tas negali susiteršti bendraudamas su patvirkėliais ir neturi, vengdamas susiteršimo, abejingai žiūrėti, kaip jie miršta puvenose ir paniekinime.

Žmonių gobšumas yra toks didelis, jog kiekvienas stengiasi ko daugiausiai imti iš kitų, ir ko mažiausiai grąžinti. Visi susirūpinę turėti: dosnumo pagyrimai yra tik parankesnis elgetavimo pridengimas. Bet Jėzus tvirtina: Geriau yra duoti, negu gauti.

Kiekvienas iš mūsų didesnės žmonių dalies, su kuriais gyvena, neapkenčia. Neapkenčiame jų, kadangi daugiau turi už mus, kadangi neduoda mums visa, ko trokštame, kadangi mumis nesirūpina, kadangi kitokį yra, negu mes, pagaliau, kadangi jie bendrai gyvena. Prieinam ligi to, kad nekenčiam savo draugų, nei ir tų, kurie yra mums gerą padarę. O Jėzus įsako mylėti žmones, visus žmones mylėti, mylėti net tuos, kurie mūs neapkenčia.

Kas šito įsakymo nepildo, negali vadintis krikščionim. Jei net mirti būtų pasiryžęs, tačiau, jei nemylėtų savo užmušėjo, neturi teisės vadintis krikščionim.

Kadangi savęs meilė, pirmas ir paskutinis mūsų neapykantos šaltinis prieš kitus, sutelkia savyje visus kitus geidulius ir aistras. Kas nugali savęs meilę ir kitų neapykantą, tas jau visas yra pasikeitęs. Visa kita yra tik natūralus papildymas ir padarinys. Savęs neapykanta ir meilė neprieteliams yra Krikščionystės pagrindas ir tikslas. Didžiausią senovės žiauraus ir aklo žmogaus nugalėjimą ir sudaro tik tatai, o ne kas kita. Negalės žmonės atgimti ramybės laimei, kol nepradės mylėti net tų, kurie juos Įžeidžia. Mylėti priešus yra vienintelis kelias į tą, kad neliktų žemėje nė vieno priešo.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2727401
Design by Joomla