Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Jėzaus širdis

JĖZAUS ŠIRDIS

IR MŪSŲ LAIKAI   

pemkaus libris

 

Mons. Dr. Pr. Olgiati,

Milano Švenč. Jėzaus Širdies Kat.
Universiteto Profesorius.

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS

IMPRIMI POTEST

     James H. Dolan, S. J.

         Praep. Prov. Novae Angliae

IMPRIMATUR

      † Richard J. Cushing, D. D.

               Bishop of Boston

May 2, 1944

SPAUDA: DARBININKAS
366 West Broadway,        South Boston, Mas«.

 

JĖZAUS ŠIRDIS IR

MŪSŲ LAIKAI

DAUGELIS NESUPRANTA

Daug žmonių iki šiolei dar gerai neįvertino tikro pamaldumo į Švenč. Jėzaus Širdį. Užuot pažiūrėję, kaip jis išrodo visame savo pilnume, jie suskaldo jį į tūkstančius pamaldžių praktikų. Visos tos maldos, litanijos ir t. t. yra geros, bet jos dar negali aiškiai ir visiems suprantamu būdu išreikšti pilnos šio pamaldumo reikšmės, jei nėra gaivinamos pagrindinės minties. Visos tos pamaldžios praktikos turėtų būti tik daliniais tikrojo Jėzaus Širdies garbinimo minties pasireiškimais.

Daugeliui pamaldumas į Švenč. Jėzaus Širdį yra tik praktika 9-nių pirmųjų mėnesio penktadienių. Man pasitaikė sutikti jaunuolį, kuris jau nuo seno netvarkingai gyveno ir, mano įspėtas, vargšelis atsakė: “Ko norite, aš esu tikras, kad būsiu išganytas. Būdamas mokykloje ėjau Komunijos per devynis pirmuosius mėnesio penktadienius. Todėl, pagal didįjį Jėzaus širdies pažadą, esu tikras, kad nemirsiu mirtinoje nuodėmėje ir kad, prieš stodamas į Dievo teismą, galėsiu atlikti išpažintį”.

Šiam nelaimingajam švenč. Jėzaus Širdis virto priemone išeikvoti ir išniekinti jo brangią jaunystę.

Kiti pamaldumą Švenč. Jėzaus Širdžiai suveda į procesijas, maldų vainikėlius, Jėzaus Širdies paveikslų laikymą namuose ir į panašius dalykus, kai tuo tarpu visos šios gražios krikščioniškojo pamaldumo pratybos tėra vien išviršiniais organizmo nariais, kurie reikalingi gaivinančios sielos.

Jėzaus ir Bažnyčios mintis

Pasakykime tuojau: remiantis paties Išganytojo ir Bažnyčios mintimi ir gerai įsiskaičius į didžiausiųjų švenč. Jėzaus Širdies garbintojų pareiškimus, kurių tiek daug randame šv. Margaritos Marijos Alacoque, pal. T. de la Colombiere S. J., šv. Gertrūdos, T. Bernardo de Hoyos S. J., T. P. Cardaveras, Sesers Benignos Consolatos ir kitų naujų laikų šventųjų raštuose, — pamaldumas į Švenč. Jėzaus Širdį yra kažkas didingo, be galo didingo, ko niekas neturi teisės susmulkinti pagal mažutės galvelės supratimą, nors turėtų ir pačias visų pamaldžiausių pasauly intencijas.

Prieš pasakydami, kaip galima praleisti, pav., birželio mėnesį, ar kokį kitą metų laikotarpį tokioje vienybėje su Švenč. Jėzaus Širdimi, kurią Bažnyčia vadina “šventumo ir gyvybės šaltiniu”, turime rūpestingai ir tiksliai aptarti šio pamaldumo pobūdį.

Tai labai panašu į pasaulio atpirkimo darbą

T. Alcaniz S. J. ir kiti tyrinėtojai gilinosi į šv. Margaritos ir kitų Švenč. Jėzaus širdies apaštalų gyvenimus ir jų raštus, norėjo suprasti šio gražaus pamaldumo prigimtį, kuris, daug žadėdamas, šiandien taip sparčiai auga visuose pasaulio kraštuose.

Ištyrus visus dokumentus paaiškėjo, — kalbėsiu didžiųjų Paray - le - Monial apreiškimų posakiais, — kad švenč. Jėzaus Širdies garbinimas reiškia tokį įvykį, kuris gali būti lyginamas su pasaulio atpirkimo darbu. “Švenč. Jėzaus Širdis”, sako šv. Margarita; “parodė, kad šis pamaldumas yra lyg paskutinė Jo meilės pastanga, norinti padėti žmonėms šiais naujaisiais meilaus atpirkimo amžiais. Švenč. Jėzaus Širdis nori išvaduoti žmones iš šėtono karalystės. Ji nori tą piktojo karalystę sunaikinti ir mus įkurdinti saldžioje Dievo meilėje. Tą meilę pirmiausia trokšta įskiepyti širdyse visų tų, kurie pamils šį pamaldumą”.

melskis už Jėzų

 

Paskutinis Dievo meiles išradimas

“Man rodos, jog didžiausio mūsų Viešpaties troškimo, kad Jo švenč. Širdis butų garbinama kokia nors ypatinga pagarba, tikslas yra atnaujinti sielose Jo atpirkimo vaisius. Tam Jis padare savo Širdį, tartum, antrąjį tarpininką tarp Dievo ir žmonių, kurių nuodėmės yra labai padaugėjusios. Jos taip pagausėjo, kad Jėzui reikia panaudoti visą Savo galią, prašant žmonėms pasigailėjimo”.

“Pamaldumas į Švenč. Jėzaus Širdį apima begalinius turtus, kuriuos Jis nori išlieti ant visų geros valios širdžių. Tai yra paskutinė Viešpaties meilės pastanga atvesti nusidėjėlius prie atgailos ir duoti jiems gausių vaisingų ir pašvenčiamų malonių išganymui pasiekti, ši Dieviškoji širdis yra dangaus turtas, mums duotas, kaip paskutinis Jo meilės išradimas”.

“Per pamaldumą į Švenč. Jėzaus Širdį Jis nori įgyti kuo daugiausia ištikimų sau tarnų, patikimiausių draugų ir visai atsidavusių sūnų”.

Dievo sūnus

 

Noriu naujo visuomenes prisikėlimo!

“Palaiminimai ir malonių turtai, kurie glūdi Švenč. Širdyje, yra begaliniai. Aš nežinau, ar yra dvasiniame gyvenime kokia kita pamaldumo praktika, kuri galėtų taip greitai iškelti sielą į aukščiausią tobulumo laipsnį ir duoti paragauti tikrųjų džiaugsmų, kuriuos galima rasti tik Jėzaus tarnyboje. Taip, tai sakau visiškai įsitikinusi! Jei žmonės žinotų, kaip patinka Viešpačiui Jėzui šis pamaldumas, nebūtų nė vieno krikščionies, nors ir kažin kaip mažai mylinčio šį meilingą Išganytoją, kuris tuojau neimtų šio pamaldumo praktikuoti”.

“Vienuoliai per jį gaus tiek pagalbos, kad nereikės kitų priemonių pirmykščiam karštumui atstatyti ir atšalusiose bendruomenėse tiksliausiam regulos laikymui įvesti. O tie, kurie griežtai laikosi savo įstatų, per šį pamaldumą pasieks tobulybės viršūnes”.

“Pasaulininkai per šį meilingąjį pamaldumą gaus visų malonių, kurių reikia jų luomui: taiką šeimynose, paguodą kančiose, dangaus palaimą visuose darbuose ir suraminimą varguose. Šioje Širdyje jie visi tikrai ras prieglaudą savo gyvenime ir ypač mirties valandoje. Kaip saldu bus mirti po to, kai pastoviai ir jautriai buvo praktikuotas pamaldumas į Švenč. Jėzaus Širdį”.

“Mano Dieviškasis Mokytojas man davė suprasti, kad tie, kurie dirba sielų išganymui, turės pasisekimo ir mokės sujaudinti užkietėjusias širdis, jei bus nuoširdžiai pamaldūs į Švenč. Jo Širdį ir stengsis Jos garbinimą visur skleisti ir gyvendinti”.

“Pagaliau, kaip bežiūrėsim, bus aišku, kad nėra pasauly asmens, kurs negautų kokios nors dangaus pagalbos, jei tik jis tikrai ir ištikimai mylės Jėzų Kristų. Tokia meilė Jam parodoma, praktikuojant pamaldumą į Švenč. Jo Širdį”.

Kiti Jėzaus Širdies ištikimieji savo kalba nesiskiria nuo Margaritos Marijos Alacoque. Tėvas de Hoyos S. J. apie Jėzaus Širdies pamaldumą šitaip kalba: “Nuo to laiko, kai pasaulis yra pasauliu, niekas kitas neteikia Dievui tiek garbės ir neneša Bažnyčiai tiek naudos, kaip tikrai gilus ir nuoširdus pamaldumas į Švenčiausią Jėzaus Širdį”.

Seseriai Benignai Consolatai Švenč. Jėzaus Širdis sakė: “Aš rengiu savo gailestingumo darbą. Noriu naujo visuomenės prisikėlimo! Noriu, kad šis prisikėlimas būtų meilės darbu”.

“Mano Širdis bus viso pasaulio išganymas!”

“Mano Širdis nebegali išlaikyti malonių turtų, kuriuos turi savyje. Jaučiu reikalą apipilti jomis savo tvarinius”.

Ką tai reiškia?

Šiek tiek istorijos

Atsiminkime laikus, kuriais kilo šis pamaldumas. Tai buvo XVII-tas šimtmetis. Protestantizmo sukeltas nelaimes sunku buvo ir suskaityti. Bažnyčia pasruvo krauju, nes iš jos buvo išplėštos ištisos tautos. Ji, rodės, dar drebėjo dėl naujai gresiančių atpuolimų. Pačioje katalikybės krūtinėje atsirado baisi herezija. Tai buvo jansenizmas, tolinąs nuo Jėzaus sielas. Kultūra, išdidusi dėl naujų to laiko mokslo išradimų, kėlė racionalizmo vėliavą. “Apšvietimo” skelbėjai gyrėsi nušviesią žmonių protus ir išsklaidysią tariamas apreikštosios religijos tamsybes.

Šiuo tad istoriniu momentu Paray-le-Monial’yje suskambėjo dieviškasis nusiskundimas: “Štai Širdis, Kuri taip myli žmones. Iš jų tačiau daugiau nieko nepatiria, kaip nedėkingumą ir panieką”.

Šiuo metu Švenč. Jėzaus Širdis parodo naują kelią. Šis kelias, jei gerai stebėsime, iškelia tris ypatybes: 1) Jėzaus karalystės laimėjimą ir visuotinumą, 2) mūsų pasiaukojimą, 3) meilės idealą.

JĖZAUS KARALYSTĖS LAIMĖJIMAS IR VISUOTINUMAS

Jėzaus karalystė

 

Meilės karalystė

Prieš piktosios dvasios karalystę Jėzus nori įsteigti savo meilės karalystę. Taigi, pamaldumas į Jėzaus Širdį jau nebėra bet kokia paprasta religinė praktika kitų pamaldumų tarpe, bet kova, turinti įsigalėti visame pasaulyje. Šio pamaldumo skleidėjai trokšta, kad Jėzaus karalystė viešpatautų kiekvieno atskiro asmens širdyje ir plačioje visuomenėje. Sesuo Dieviškosios Širdies Marija savo laiške Leonui XIII, prašydama, kad jis paaukotų visą pasaulį Švenč. Jėzaus Širdžiai, rašo: “Jis nušvies visą pasaulį nauja šviesa... tautos ir valstybės sužėrės tos šviesos spindesiu, bus sušildytos tos Širdies karščiu!”

Popiežiai kalba Šv. Rašto žodžiais

Kiekvieną kartą, kai paskaitome popiežių raštus apie Švenč. Jėzaus Širdį, pav. Pijaus XI “Miserentissimus Re-demptor”, matome, kad jų lūpose sužydi gražiausi Šv. Rašto posakiai, aprašantieji Išganytojo karalystę:

“Ir viešpataus nuo jūros iki jūros ir nuo upės iki žemės krašto” (Ps. 71). “Lenks savo kelius prieš Jį visi žemės karaliai; visos tautos Jam tarnaus” (2 Ps.). “Ir atsimins, ir atsivers į Viešpatį visi žemės kraštai, ir nusilenks Jam visos tautų giminės” (21 Ps.).

Jėzus danguje

 

MŪSŲ PASIAUKOJIMAS

Pasiaukojimas

Didžiuosiuose apreiškimuose pirmojo punkto įvykdymas — yra kova su piktąja dvasia ir didingas Kristaus laimėjimas. Jis yra glaudžiai sujungtas su sielos pasiaukojimu, sielos, kuri nori sekti paskui Švenč. Jėzaus Širdies vėliavą “Ne be reikalo”, sako Tėvas Alcaniz S. J.: “to pamaldumo istorijoje randame pasiaukojimo mintį. Žmonių giminės paaukojimas, atliktas Leono XIII-jo, Pijaus XT-jo įsakymas tą pasiaukojimą atnaujinti kasmet, tautų, provincijų, valsčių ir jų dalių, vyskupijų, parapijų, vienuolių Ordinų ir bendruomenių, šeimų, įstaigų ir atskirų asmenų dažni pasiaukojimai juk turi ką nors pasakyti”.

Bet čia nereikia varžyti dvasios paviršutiniškais formalumais. Pasiaukojimas nėra tik išviršinės apeigos ar kokia nors paprasta šventė. Ne! To pasiaukojimo esmė glūdi pavedime Švenč. Jėzaus širdžiai visko, ką tik turime: savo jėgų, turtų, šeimų ir tautų.

Pasiaukojimo esmė

“Pasiaukojimo esmė”, kaip sako Šv. Margarita Marija Ala-coque: “yra visiškas paaukojimas Jo Širdžiai viso to, kas mums priklauso”. Tas pamaldumas reikalauja, kad mes pavestume Jam mūsų sielą, laisvę, mūsų kūną, mūsų veiklumą ir visus mūsų užsimojimus, visiškai pasitikėdami Jo žodžiais: “Tu rūpinkis Mano Širdimi ir Jos reikalais, o Mano Širdis rūpinsis tavimi ir tavo reikalais”.

Sakyti “pasiaukojimas” reiškia sakyti — “atlyginimas to žmogaus, kurio širdis negali likti šalta ir nejautri Dievo atžvilgiu, To Dievo, Kurs yra niekinamas, iš naujo plakamas, spiaudomas ir kryžiuojamas. Tas pasiaukojimas reiškia apaštalavimą visomis jo formomis: maldos ir veikimo apaštalavimas, apaštalavimas, atliekant savo asmenines, šeimynines ir socialines pareigas”. Todėl, rodydami kitiems gerą pavyzdi, kantriai kentėdami, mes ir stengiamės pagerbti Švenč. Jėzaus Širdį “visa garbe, meile ir pagarba, kuri yra mūsų galioje. Tik tada mes tikrai apaštalaujame! Tas apaštalavimas gali pasiekti net to, kad žmonės aukoja patys save, kaip auką, trokštančią save visiškai pavesti Švenč. Jėzaus Širdžiai Jos planams vykdyti.

Mūsų idealas

Šv. Margarita Marija, kalbėdama apie pal. T. de la Colombiere, sako, kad vienintelis idealas, kuris turi mums rūpėti, tai noras gyventi tik tam, kad Kristaus Širdis būtų visų mylima ir garbinama ir kad galėtume pasakyti su šventuoju jėzuitu: “Mano širdis nieku daugiau nesirūpina, kaip tik tos Dieviškosios širdies reikalais”.

Pamaldumo praktikos

Tikrai reikalingi bus pirmieji devyni mėnesio penktadieniai, kasdienis savo veiksmų (kaip paskiau pabrėšime) paaukojimas Švenč. Širdžiai, mėnesinės atlyginamosios Komunijos, šv. valandos, šeimynų pasiaukojimas. Dar yra ir kitų labai gražių sąjūdžių, kaip tai: Eucharistijos karžygiai, Jėzaus Širdies Kunigų ir Jėzaus Širdies Misijų sąjungos, birželinės pamaldos, kasdienis pasiaukojimas, ir švenč. širdies šventė penktadienį po Dievo Kūno oktavos.

Tautos Kristui

Neturėjo stigti ir to, kad tautos paskelbtų karališką Jėzaus Širdies valdžią Kolumbijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Maltoj,, Kostarikoje, Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje, Kroatijoje, Bolivijoje, Lietuvoje ir Skandinavijos bei Argentinos katalikų tarpe. Taip pat reikėjo, kad Italijos Katalikų Universitetas būtų pavadintas Švenč. Jėzaus Širdies Universitetu.

Tačiau įsidėmėkime! Visi šie gražūs ir didingi dalykai nebūtų tikras pamaldumas į švenč. Jėzaus Širdį, jei jie neišreikštų tos gilios minties, apie kurią esame anksčiau kalbėję.

TYLI IR PASIAUKOJANČIOJI MEILĖ

Jėzus laimina avis

 

Tik meiles

Pagaliau, prie Jėzaus karalystės visuotinumo ir mūsų pasiaukojimo kovoti dėl Jos laimėjimų dar prisideda Meilės sąvoka. Kristus Savo Švenč. Širdimi nori nugalėti pasaulį. Jis išsirinko to pamaldumo apaštalais dvi sielas, mokančias mylėti: viena iš jų buvo šv. Margarita Marija Alacoque, iš Aplankymo vienuolyno, kuri vaizduoja tyliai besimeldžiančią ir besiaukojančią meilę, o antroji — tai pal. Tėvas de la Columbiere, sūnus tos Draugijos, kuri žino, kas yra kovojanti meilė, ir kuri su Šv. Ignacu Loyola, savo Rekolekcijose, rodo Kristaus karalystę, kviečia ja gėrėtis ir ją pamilti.

Neturėjo meilės Liuteris, kurs skelbė — “stipriai nusidėk, dar stipriau tikėk”. Negiedojo meilės Jansenijaus “Augustinas”, nepažino meilės ir šaltas bei abstraktus racionalistų ir “apšviestųjų” intelektualizmas.

Štai Širdis

Didžiausia pasaulio jėga yra širdis. Taip, tai tiesa. Tai yra Dievo, tapusio žmogumi, Širdis, Kuri mums paaiškina Betliejaus, Paskutinės Vakarienės ir Kalvarijos kalno reikšmę. Jis užmiršusiai Jo begalinę meilę visuomenei apsireiškia, rodydamas ranka savo Širdį, ir tyliai, bet galingai kalbėdamas: “Štai Širdis, Kuri taip daug yra pamylėjusi žmones...”

Meilės diena

Kiekviena praktika Švenč. Jėzaus Širdies garbei turi šį ypatingą meilės atspalvį. Jei Jėzus savo Švenč. Širdies šventę paskyrė penktadienį, tai dėl to, kad penktadienis yra Meilės diena. Diena, kurią Jo Širdis iš pervertos krūtinės išleido į visų amžių žmoniją savo neapsakomos meilės šauksmą. Jei prašo Komunijų, ypač kiekvieną pirmąjį kiekvieno mėnesio penktadienį, tai dėl to, kad Meilės Sakramento negalima atskirti nuo Širdies, Kuri jį įsteigė ir Kuri plaka, pasislėpusi po balta Ostijos priedanga.

Meile nemylima, bet ji nugalės

Jei pamaldumas į Švenč. Jėzaus Širdį prašys atlyginimų, pasiaukojimų, didelių aukų, tai ypač dėl to, kad meilė žmonių yra nemylima, ir dėl to, kad Tai Širdžiai, iš Kurios plaukia mūsų išganymas, turi būti pripažintas dėkingumas. Atskiriems asmenims, šeimoms, kurios Jai pasiaukoja, tautoms, kurios į Ją kreipiasi, Švenč. Jėzaus širdis kalba tik apie meilę. Pasaulis bus nugalėtas Meilės ir tik Meile! Ir Meile! Ir Meilės Valdovo rankos, ištiestos ant kryžiaus, apkabins ateitį, kuri artinasi prie Jo Švenč. Širdies.

degantis kryžius

gražus kryžius

 

PRAKTIŠKOS IŠVADOS

Dabar labai lengva kalbėti apie praktiškus būdus, kurie parodys mums, kaip mes galime glaudžiai bendrauti su meilingąja Švenč. Jėzaus Širdimi.

Kovoti, mylėti

Praktikuoti Švenč. Jėzaus Širdies pamaldumą yra ne kas kita, kaip pasiryžimas aukotis šventai kovai Meilės vardu ir noras laimėti visą pasaulį Kristui. Pirmu pažvelgimu toks idealas gąsdina. Argi mes galime imtis tokio begalinio ir, sakyčiau, neprotingo darbo — atversti pasaulį Švenč. Širdžiai? Juk tai atrodo tik neprotingo žmogaus svaičiojimu.

Laimėjimo paslaptis

Bet tokia nuomonė parodo tik visišką antgamtinės tikrenybės nesupratimą. Gal tai mes, vargšai ir silpnučiai, turėtume įvykdyti tokį didingą užsimojimą? Ne! Mes turime būti vien glaudžiai susijungę su Kristaus Širdimi. Jos malonė neatskiriamai sujungs mus su savim. Tuomet jau ne mes būsime, kurie meldžiamės, kovojame ir nugalime, bet Jis bus mumyse! Ir su Juo, Kuris mus stiprina, Kuris mumyse gyvena ir mums duoda gyventi Jo dieviškuoju gyvenimu, — mes viską galime. Taigi, turime surinkti savo maldas, savo veiklumą, savo ašaras, pasiaukojimus, savo apaštalavimą ir viską sudėti į Švenč. Kristaus Širdį, kad pasiektų kilnų meilės idealą, kurį Jis mums nurodo.

Vidinis gyvenimas

Kitaip tariant, tikrojo Švenč. Širdies pamaldumo esmę duoda vidinis gyvenimas. Gyvenant vidiniu gyvenimu, paveikslai, iškilmės, maldos, įvairios praktikos Švenč. Širdies garbei turi vieną sielą. Be to, gyvenimo mes visada liksime paviršutiniški.

Kristus ir šeima1Kristus ir šeima2
KRISTUS IR ŠEIMA

Mokytas jėzuitas T. Juozapas Petazzi gražiame veikalėly apie Maldos Apaštalavimą ir pamaldumą į Švenč. Jėzaus Širdį, rašo: “Atidžiai skaitydami Švenč. Jėzaus Širdies mokinės, Šv. Margaritos Marijos, raštus, matome, jog Švenč. Širdies garbinimas siekia, kad mes ir savyje atvaizduotume Jėzaus vidinį gyvenimą. Ir tai savaime suprantama, nes pamaldumas į Švenč. Jėzaus Širdį negali turėti savo šaknų kitur, kaip tik Jėzaus širdyje. Pamaldumas į Dieviškąją Širdi turi siekti — meilės jėga sudievinti mūsų širdis, pakeičiant jas į Dieviškąja Širdį. Išganytojo jausmai turi likti mūsų jausmais, Jo gyvenimas turi likti mūsų gyvenimu. Įvairiais būdais mūsų Viešpats pareiškė šį savo planą Šv. Margaritai. Suimant ir sutraukiant tuos brangius ir dieviškus pamokymus, mums išrodo, jog galime pasakyti, kad visas pamaldumas į Švenč. Jėzaus Širdį, kaip pats Jėzus yra mokęs, suvedamas į mūsų vidaus gyvenimo pagilinimą. Rimtai ir uoliai praktikuojamas antgamtinis gyvenimas turi būti gyvenimas pilnas pasiaukojimo, atlyginimo ir apaštalavimo. Taip kalbėdami nemanome ką nors naujo pasakyti, bet norime labiau pabrėžti svarbiausią bruožą to tikrąja žodžio prasme gyvenimo, kurs meilės dėka yra pakeistas į vidinį Jėzaus gyvenimą”.

Gyvenu tik Jėzui... nuolat meldžiuos

Taip visa diena lieka pašventinta. Net paprasčiausi darbai tada yra perimami meilės dvasioje ir kūdikiškai suderinami su Dangiškojo Tėvo valia. Tuo būdu visas mūsų gyvenimas virsta malda, t. y. širdies pakėlimu į Dievą. Tai mūsų atsidavimas Kristui, kad Jo meilė viešpatautų pasaulyje. Tai atsilyginimas Švenč. Jėzaus širdžiai, Kuri aukojasi už mus kančios ir pasiaukojimo meile. Kristus mylėjo ir pasiaukojo...

Mylėsiu ir pasiaukosiu! — yra visas pamaldumas į Švenč. Širdį. Toks pamaldumas moko mus gyventi Kristaus Širdy, ir Kristaus Širdis plaka mumyse.

Koks mano pamaldumo laipsnis?

Taigi, jei kas birželio mėnesį ar kitu metų laikotarpiu nori sukurti savy didesnę meilę Švenč. Jėzaus Širdžiai ir gyventi su Ja susijungęs, aišku, kad iš vienos pusės jis turi laikyti aiškios ir gyvos Švenč. Jėzaus Širdies pamaldumo prasmės, o iš antros pusės — neužmiršti, kad aukštesnis ar žemesnis to pamaldumo laipsnis pareina nuo mūsų dvasinio gyvenimo pagilinimo, nuo mūsų atsidavimo ir pasiaukojimo duosnumo, nuo mūsų jausmų vieningumo su Švenč. Jo Širdies jausmais.

 

apsireiškia Šv. Margaretai Marijai.
Švč. Panelė, Šv. Pranciškus Salietis ir Palaimintas Klaudijus de la Co-lumbiere, S. J. apsireiškia Šv. Margaretai Marijai.

Praktiški patarimai

Dabar užteks paminėti keletą praktiškų nurodymų, kaip tą vieningumą galima savyje praktiškai išugdyti.

1. Stenkimės geriau suprasti

Ir čia pirmiausia reikia sudaryti savo pamaldumui dogmatišką pamatą. Todėl, mąstymams ir dvasiniam skaitymui pasirinktos knygos, kurios kalba apie Švenč. Jėzaus Širdį. Reikia gerai įsidėmėti, kad Švenč. Jėzaus Širdies garbinimo dalykas nėra vien tik Dievo meilė arba tik garbingiausioji kūniškoji Kristaus Širdis. Ne! Svarbiausia yra tikroji ir gyvoji Jėzaus Širdis, Kuri plaka Išganytojo krūtinėje, Kuri dalyvauja Jo žmogiškume ir Kuri buvo ietimi perdurta ant kryžiaus. Toji Širdis yra matomas Išganytojo meilės ženklas.

2. Rytmetinis pasiaukojimas

Naudinga bus čia atkreipti visų dėmesį į rytmetinį darbu, maldų ir kentėjimų paaukojimą Švenč. Jėzaus Širdžiai, kaip to reikalauja iš savo narių Maldos Apaštalavimas ir Vyrų Apaštalavimas.

Tas pasiaukojimas kai kam gali tapti vien mechaniškai atkalbėta maldelė, apie kurios vidinį grožį žmogus daugiau nė nepagalvoja. Dažnai nepamąstome, kad tai yra paaukojimas Švenč. Jėzaus Širdžiai per Nekalčiausią ją Marijos Širdį viso to, ką darysime per visą dieną, o juk tai yra nepaprastai svarbus ir vertingas aktas.

Jėzus ir elgeta

 

Aušta. Žmogus pradeda naują savo gyvenimo dieną. Mes norime, kad ji visa būtų atiduota Švenč. Jėzaus Širdžiai. Tuo mes norime prisidėti prie meilingos Jo karalystės laimėjimų pasaulyje. Turėdami pamaldumą į švenč. Išganytojo Širdį, mes nusprendėme, kad viso mūsų gyvenimo tikslas būtų toks, kurs pranoktų žemę ir pasikeltų iki švenč. Kristaus Širdies. Todėl per kasdienini pasiaukojimą mes pareiškiame, kad mūsų dienos laikotarpis bus ne tik gerai praleistas ir Dievo valiai palenktas, nes tai turi daryti kiekvienas kūrinys, bet kad jis turės būti perimtas antgamtiškumu ir dieviškumu. O tai juk yra svarbiausias dalykas!

Kadangi Kristaus Širdis yra amžinojo kunigo Širdis, kuris kasdieną aukojasi Dieviškajam Tėvui už mūsų nuodėmes ir atnaujina savo kryžiaus auką kiekvienose Mišiose, tai mes aukojame savo dieną Švenč. Širdžiai atlyginti už patirtus įžeidimus ir tomis intencijomis, kuriomis Jis nuolat aukojasi ant mūsų altorių. Taip mes jungiamės su Jo Švenč. Širdimi. Visos mūsų maldos, mūsų darbai ir mūsų kentėjimai jungiasi su Išganytojo maldomis, rūpesčiais ir kentėjimais.

Šis pasiaukojimas duoda toną visai dienai ir ne tik pašventina pačius mažiausius ir menkiausius darbelius, juos iškelia iki maldos aukštumų, bet siekia tvarkyti mūsų širdis pagal Dieviškąją Jėzaus Širdį. Taip auštančio ryto ramume mes patvirtiname savo pasiryžimą, kad kiekvienas naujos dienos akimirksnis būtų paskirtas siekti tam didžiajam idealui, kurio siekia pati Švenč. Jėzaus Širdis.

Jėzus ir moteris

3. Atnaujinti

Gera šį pasiaukojimą atnaujinti kas valanda. Kiekvieną pasiaukojimą papuošti gražiu kreipimusi į Dievą, pv.: “Saldžiausioji Jėzaus širdie, padaryk, kad kaskart Tave labiau mylėčiau” (300 d. atl. Pijus DC, lapkričio 26 d. 1876). Dažnai pakartoti Jėzui, kad mes norime gyventi Jame, su Juo ir tik Jam, veikti, taip, kad mūsų kalbėjimo ir veikimo būdas namie ir kitur, o ypač mūsų apaštalavimo darbai neturėtų kito tikslo, kaip tik Kristaus Širdies garbę. Aukoti Jėzui kiekvienos dienos ašaras ir skausmus. Visa tai padės išlaikyti mūsų širdį nukreiptą į Dieviškąją Širdį. Padės išvengti blogų ir netaip kilnių intencijų, kurios, kaip kirminai dažnai sugadina mūsų darbus. Tie kreipimaisi į Dievą padės atsiminti rytmetinį pasiryžimą. Tuomet kiekviena diena bus pažymėta Švenč. širdies antspaudu. Kaip iš didelio anglų ar amerikiečių fabriko nieko neišeina nepažymėta “Made in England” ar “Made in America”, taip ir kiekvienas mūsų veiksmas, paaukotas Jo meilės pergalei pasiekti, turi būti taip atliktas, kad būtų vertas Švenč. Jėzaus Širdies antspaudo.

Šitoks pasiaukojimas paviršutiniškam žmogui gali pasirodyti paprasta formulė, gilesniam yra vidinio gyvenimo programa. Tai akstinas sukurti mūsų dienos laikotarpį tokį gražų, kaip krikščioniškojo meno šedevras (gražiausias kūrinys). Tai yra šuolis į skaistų apaštalavimą, į pasiaukojimo ir atlyginimo gyvenimą ir į tuos didinguosius Kristaus Karalystes akiračius, kuriuos yra atskleidęs pamaldumas į Švenč. Jėzaus širdį.

4. Visa atnaujinti Kristuje!

Kaip pagerėja tada mūsų dalyvavimas Šv. Mišiose. Aukojimas pasikeičia į girdimą Mišiose “Aukštyn širdis”. Savo širdis mes siunčiame į Kristaus Širdį. Kada ateina Pakylėjimo valanda, kai kunigo rankos iškelia Konsekruotą Ostiją, kartu su Dievo tarnu ir su visa Bažnyčia mes keliame rankas į Dievišką Jėzaus Širdį. Komunija tada virsta Jėzaus Širdimi, ateinančia į mus Savo Meilės Sakramente. Ir Mišios ir Komunija dvelkia vienu troškimu: “Švenčiausioji Jėzaus Širdies, teateina Tavo karalyste. Teateinie!” Neberūpi mums mūsų savimyla, bet pirmąją vietą užima Jėzaus Kristaus ir Jo meilės reikalai. Mūsų prašymai lieka palenkti tam tikslui, į kurį veda pamaldumas Švenč. Jėzaus širdžiai.

Tuo būdu namai, įstaiga, mokykla ir darbo vieta, į kurią mes einame, mums tampa šventove. Kas tada yra tavo, Montmartre, ta nuostabiai graži Švenč. Širdies Bazilika Paryžiuje, palyginti su ta bazilika, kurią kiekviena, net visų menkiausia, nuolankiausia ir niekam nežinoma siela kasdien pastato Švenč. Širdies garbei? Pastato taip, kad kiekviena jos plyta yra kiekvienas tos dienos akimirksnis, kurs plasta meile ir gieda mūsų širdžių pasveikinimo giesmes maloniausiam, į mus ateinančiam istorijos Nugalėtojui.

Jėzus laimina
“Ateikite pas Mane visi, kurie vargstate....”    
Mat. 11 28.


Šeimų Pasiaukojimas Švenč. Jėzaus Širdžiai

Kunigo dalyvavimas reikalingas norint gauti tai iškilmei skiriamus atlaidus. Išpuošiami namai gėlėmis, vėliavomis, paveikslais. Garbingiausią vietą užima Švenč. Jėzaus Širdies paveikslas ar stovyla, kuri bus iškilmių metu šventinama. Galima pasikviesti gimines ir kaimynus.

Visi klaupiasi prieš paveikslą ir kalba garsiai “Tikiu į Dievą Tėvą.” Pasiaukojimo aktas yra skaitomas arba kunigo, arba šeimos galvos, arba visų sykiu.

“Švenčiausioji Jėzaus Širdie, Tu apreiškei palaimintai Margaritai Marijai, kad trokšti viešpatauti krikščionių šeimynose, štai mes, atsiliepdami į tą Tavo neapsakomos meilės troškimą, visi čionai susirinkę, skelbiame ir pripažįstame visišką ir aukščiausią Tavo valdžią mūsų šeimoje.

Nuo šiol mes norime gyventi Tavo gyvenimą, norime rūpintis, kad mūsų šeimoje sužydėtų tos dorybės, už kurias Tu prižadėjai suteikti ramybę žemėje, norime nė iš tolo neprisileisti pasaulio dvasios, kurią Tu smerki.

Viešpatauk mūsų protui tikėjimo paprastumu, o mūsų širdyje Tau vienam liepsnojančia meile, kurios liepsnas mes palaikysime gyvas dažnai priimdami švenč. Komuniją.

Dieviškoji Širdie, teikis vadovauti mūsų susirinkimams, laiminti mūsų dvasiškuosius ir laikinuosius reikalus, tolinti nuo mūsų sunkenybes, šventinti džiaugsmus ir lengvinti kentėjimus. O jei kuris nors iš mūsų, vargšas, jau tiek proto netektų, kad nusidėjimais Tave įskaudintų, primink jam, Saldžiausioji Širdie, kad puolusiam, bet atgailojančiam nusidėjėliui visuomet esi be galo gera ir gailestinga.

Mušant gi atsiskyrimo valandai, ir mirčiai atnešant liūdesį į mūsų šeimos židinį, visi mes, tiek išeinantieji, tiek pasiliekantieji, pasiduosime amžiniesiems Tavo lėmimams. Mūsų paguoda tuomet bus prisiminimas tos ateinančios dienos, kai visa šeima susijungusi danguje galės giedoti Tavo garbės ir geradarybių giesmę.

Nekalčiausioji Marijos Širdis ir garbingas Patriarkas šv. Juozapas teįteikia Tau šį mūsų pasiaukojimą ir teprimina jį mums per visas mūsų gyvenimo dienas.

Tegyvuoja mūsų Karaliaus ir mūsų Tėvo Jėzaus Širdis!

(Turint laiko, galima atskaityti ar atgiedoti Švenč. Jėzaus Širdies Litanija) .

* * *

1.    Surašomi visų šeimos narių vardai ar tai pačiame Jėzaus Širdies paveiksle tam paliktoje vietoje, ar atskirame lape, kurs tada rėmuose laikomas šalia paveikslo. Dar geriau, jei patys šeimos nariai savo ranka pasirašytų.

2.    Atlaidai: a. Pasiaukojimo dieną už atkalbėjimą akto prie Švenč. Širdies paveikslo septyneri metai ir septynios kvadragenos atlaidų. Visuotini, jei tą dieną buvo eita išpažinties ir priimta šv. Komunija.

b. Trys šimtai dienų atlaidų kas metą atnaujinant tą pasiaukojimą prie Jėzaus Širdies paveikslo. O visuotini, jei einama išpažinties ir priimama Komunija. Patartina pasiaukojimą atnaujinti didelėse Šventėse ir Pirmuose Penktadieniuose.

3. Pasiaukavimo iškilmes vedęs kunigas rūpinasi šeimų vardus nedelsdamas pasiųsti Maldos Apaštalavimo Direktoriui, St. Robert’s Hali, Pom-fret Centre, Conn., kad įtrauktų į Knygas.

Jėzus debesyse

Jėzuslaimina

 

Švenčiausios Jėzaus
Širdies Prižadėjimai

1.    “Aš suteiksiu jiems visas jų luomui reikalingas malones.

2.    “Aš padarysiu jų namuose taiką.

3.    “Aš juos paguosiu visuose jų suspaudimuose.

4.    “Gyvenime, o ypač mirtyje, Aš būsiu jiems saugi prieglauda.

5.    “Gausiai laiminsiu visus jų sumanymus.

6.    “Nusidėjėliai ras mano širdyje šaltinį ir neribotas gailestingumo jūras.

7.    “Drungnosios sielos taps uolios.

8.    “Uoliosios gi greitai pasieks tobulybės viršūnės.

9.    “Aš laiminsiu kiekvieną vietą, kur bus išstatytas ir gerbiamas mano Širdies paveikslas.

10. “Kunigams suteiksiu dovaną suminkštinti net labiausiai sukietėjusias nusidėjėlių širdis.

11.    “Šį pamaldumą platinančiųjų vardai bus įrašyti mano Širdyje ir niekada nebus iš jos išdildyti.

12.    “Dėl mano Širdies viską viršijančio gailestingumo aš tau prižadu, kad jos visagalė meilė suteiks paskutinę atgailos malonę visiems, kurie priims Komuniją per devynis pirmuosius (mėnesio) penktadienius paeiliui; jie nemirs mano nemalonėje ir be Sakramentų. Mano dieviškoji Širdis bus jiems saugi prieglauda paskutinėje jų (gyvenimo) valandoje.”

Ištikimai pildę M. Apaštalavimo pareigas nariai turi ypatingas teises į tuos Išganytojo duotus prižadėjimus.

Maldos Apaštalavimo

PROMOTORIAI

Geras Promotorius yra savanoris V. Jėzaus Širdies bendradarbis. Jam rūpi atvesti prie tos dieviškos Širdies kuo daugiausiai sielų. Už savo uolų ir ištikimą darbą jis įsigyja ypatingą Išganytojo meilę: “Tą pamaldumą platinančiųjų vardai bus įrašyti mano Širdyje ir niekada neištrinti”.

Promotorių Pareigos

1. Atydžiai skaito knygutę MALDOS APAŠTALAVIMAS, kad ir pats aiškiai suprastų ir galėtų paaiškinti kitiems, kokias pareigas Maldos Apaštalavimas uždeda savo nariams, ir kokias teikia malones. Lygiai privalo žinoti kuo skiriasi nuo vienas kito trys M. A. narių laipsniai.

2. Promotoriai ieško M. Apaštalavimo Sąjungai naujų narių: tarp savo namiškių, giminių, pažįstamų, net ir atšalusių ir nė velykinės neatliekančių. Į M. Ap. galima priimti visus, kurie sutinka įrašyti savo vardą į narių knygą ir kas dieną paaukoti Švenč. J. Širdžiai savo mintis, žodžius, darbus ir kentėjimus.

3.    Sau pavestus narius Promotorius aplanko nors vieną sykį į mėnesį: primena jiems kasdienio pasiaukojimo svarbumą, kalbina prie trečiojo M. A. laipsnio, praneša, kada bus šv. Valanda, bendra Komunija, ar kokios kitos M. A. pamaldos, ar suėjimai. Pasako, kokia bus ateinančio mėnesio bendroji intencija.

4.    Organizuoja nepertraukiamos Atlyginimo Komunijos būrelius iš 7, ar 15, ar 30 asmenų. Apie tai plačiai rašo knygute M. Apaštalavimas 53 iki 66 pusl.

5.    Stengiasi kuo plačiausiai paskleisti M. Ap. mėnesinį laikraštį “ŽVAIGŽDĘ”. Tas Jėzaus Širdies Pasiuntinys skiepija didesnę Jėzaus meilę, aiškina mėnesines Apaštalavimo intencijas, deda narių prisiųstas intencijas kiekvienai mėnesio dienai, duoda gerų krikščioniško gyvenimo pamokinimų, pavyzdžių. Promotoriai rūpinasi, kad kiekvienas M. Ap. narys imtų “žvaigždę”.

Susirinkimai

6.    Promotoriai renkasi mažiausiai vieną sykį per mėnesį pasitarti, kaip būtų galima geriau apaštalauti. Tų susirinkimų dienotvarkė gali būti tokia: 1. Susirinkimo atidarymas malda. M. Ap. knygutėje p. 141. 2. Dvasiškas skaitymas apie Švenč. J. Širdį ar M. Apaštalavimą. Skaityti apie 10 — 15 minučių. 3. Protokolo skaitymas. Žiūrėti, kas buvo nutarta padaryti iki šio susirinkimo, kam pavesta darbas atlikti, ir klausti ar padarė. Čia kiekvienas Promotorius gauna žodį ir papasakoja trumpai apie savo darbą per parėjusį mėnesį. Nepamiršti pasakyti, kiek gavo naujų narių, kiek įrašė į antrą ir trečią laipsnį. Kiek narių skaito “žvaigždę”. Ar aplankė visus sau pavestus narius? Jei ko nors nepadarė, kodėl nepadaryta? 5. Apaštalavimo reikalų svarstymas ir sumanymai. Čia tariamasi, kas būtų galima padaryti dėl J. Širdies garbės per ateinantį mėnesį ir pasiskirstoma darbais. 6. Skubūs reikalai: ligonių aprūpinimas, papiktinimų pašalinimas, ateinančių švenčių, misijų, rekolekcijų rengimas ir panašūs. 7. Susirinkimas baigiamas malda. Už kiekvieną Promotorių susirinkimą 300 d. atlaidų.

Stengtis, kad susirinkimai neužsitęstų ilgiau, kaip pusantros valandos. Dar geriau baigti per vieną valandą.

7.    Promotoriai pasiteirauja M. Ap. narių, ar jie neturi kokių svarbių intencijų pavesti Sąjungos narių maldoms. Tas intencijas Promotorius surenka, ir, ar tai pats, ar per Direktorių, pasiunčia “žvaigždės” redaktoriui.

8.    Promotoriai prisideda prie visų parapijoje daromų gerų darbų. Nelaukia iki pakvies, patys pasisiūlo ir už savo patarnavimus nelaukia padėkos, nei atlyginimo. Ką Promotorius daro, daro dėl didesnės Jėzaus širdies garbės ir sielų labo.

9.    Promotoriai atsimena, kai didžiausias Jėzaus įsakymas mums yra: mylėti vienas kitą taip, kaip Jis mus mylėjo. Todėl Promotorių tarpe negali būti aštrių ginčų, barnių, keršto, įskundimų, liežuvavimų ir panašių dalykų. Jei kur toks triukšmadaris, atsirastų, reikėtų jį tuojau iš Promotorių pašalinti.

10.    Promotoriai ieško rasti kuo daugiausiai pagalbininkų ir juos padaryti Promotoriais.

Promotorių Nuopelnai:

1.    Jie tampa ypatingi V. J. Širdies draugai ir kaip tokie gali tikėtis nepaprastų malonių gyvenime ir mirtyje.

2.    Bažnyčia teikia šiuos visuotinus atlaidus:

Iškilmingo J. Širdžiai pasiaukojimo dieną.

Du sykiu per metus, kai, prisisegę savo ženklelį tą pasiaukojimą atnaujina.

Du sykiu kas mėnesį, kai sau skirtų Globėjų dienose priima šv. Komuniją už šv. Tėvo ir Bažnyčios reikalus.

PROMOTORIŲ GLOBĖJŲ SĄRAŠAS galima rasti knygutėje “Maldos Apaštalavimas” 89 puslapyje.

Maldos Apaštalavimo, lietuvių parapijoms direktoriaus adresas: Rev. Pr. Aukštikalnis,

S. J. St. Robert’s Hali, Pomfret Centre, Conn.

“Žvaigždės” adresas: 488 E. Str., So. Boston 27, Mass.

Kryžius ir širdis

 

TURINYS

Daugelis nesupranta ....................... 3

Jėzaus ir Bažnyčios Mintis ............. 5

Šiek tiek Istorijos ......................... 14

Jėzaus Karalystės laimėjimas ....... 16

Mūsų pasiaukojimas ..................... 19

Tyli ir pasiaukojančioji meilė ........ 24

Praktiškos išvados ........................ 29

Stengkimės geriau suprasti ........... 38

Rytmetinis pasiaukojimas ............. 39

Atnaujinti .................................... 43

Visa atnaujinti Kristuje ................ 46

Šeimų pasiaukojimas .................... 49

Jėzaus Širdies prižadėjimai .......... 54

Promotoriai .................................. 57

pabaiga

 

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2748805
Design by Joomla