Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Kardas ir Ugnis.

Kiek kartų valdovų pamėgdžiotojai stengėsi pašventinti išpaikusių žmonių išdidumą, smurtininkų smurtą, žiauruolių žiaurumą, užpuolikų puolimą, užkariautojų užkariavimus, kiek kartų paperkamieji sofistai arba nesąmoningi deklamatoriai stengėsi subendrinti pagonišką žiaurumą su krikščioniškuoju nuolaidumu, iš kryžiaus padaryti kardo rankeną, pateisinti kraują, pralietą neapykantai pasotinti su pagalba kraujo, išlieto ant Kalvarijos kalno meilės išmokymui; žodžiu, kiek kartų norima pateisinti karą, pasiremiant taikingumo mokslu ir padaryti iš Kristaus Džengis-chano pavaduotoją, arba Bonaparto, arba norima pagilinti negarbę Mahometo pasekėjų, visumet pastebėsit su nepaprastu punktuališkumu išaugantį žinomą Evangelijos tekstą, kurį visi žino atmintinai, bet kurį maža kas tesuprato.

„Nemanykit, kad atėjau atnešti žemei taiką; atėjau atnešti kardą“. Kai kurie, daug labiau mokytesni, priduria: „Atėjau atnešti žemei ugnį“. Kiti, apdovanoti nepatikėtina atmintimi, puola su sprendžiamuoju posakiu: „Dangaus Karalystė kenčia smurtą, o smurtininkai ją tepaveržia“.

Koks iškalbingumo angelas, koks antgamtiškas apšvietėjas pajėgs atskleisti šitiems suakmenėjusiems protams tikrą žodžių reikšmę, kuriuos su tokiu laisvu paviršutiniškumu kartoja?

Jie išima juos iš evangeliško konteksto su tokiu pat įgudimu, su kokiu kalnų gyventojas rinktų gėles Titanijos darže. Nekreipia dėmesio į žodžius, kurie yra prieš ir po posakio; neatsižiūri į tai, kokiomis aplinkybėmis jie buvo pasakyti; nesupranta prieš tai, kad gali turėti jie dar ir kitos reikšmės be bendros žodžių prasmės.

Kada Jėzus sako, kad atėjo atnešti kardą, arba, kaip pasakyta lygiagrečiam Luko posaky, „nesantaiką“ — jis kaip tik tuo metu duoda nurodymus mokiniams, kurie ruošiasi išsiskirstyti į pasaulį pranešti Karalystės prisiartinimą. Ir tuojau, paminėlęs kardą, su paprastų palyginimų pagalba paaiškina tai, ką norėjo pasakyti: „Nes atėjau pastatyti sūnų nesantaikoje su tėvu, dukterį su motina, marčią prieš uošvę; ir žmogaus priešai bus jo namiškiai. Nes nuo šio laiko iš penkių, kurie bus vienuose namuose, trys bus prieš du, o du prieš tris“... Vadinasi, kardas nereiškia karo. Kardas yra tai, kas perkerta, kas padalina, kas perskiria; Evangelijos skelbimas perskirs žmones, priklausančius į vieną šeimą. Nes žmonių tarpe yra kurčių ir girdinčių; yra, kurie vėluojasi ir kurie skubinasi; yra, kurie neigia ir kurie tiki. Kol visi neatsivers ir nesusibroliaus savitarpy per Žodį, nesantaika viešpataus žemėje. Tačiau nesantaika nėra dar nei karas, nei žudynės. Tie, kurie išgirdo ir įtikėjo Žodžiu—Krikščionys—nepuls tų, kurie neklauso ir netiki. Pavartos, tiesa, ginklą prieš užsispyrusius ir užkietėjusius brolius, — bet šituo ginklu bus įtikinimas, pavyzdys, atleidimas, meilė. Tie, kurie neatsivers, gal būt, tikrą karą paskelbs, smurto ir kraujo karą, bet todėl tik paskelbs karą, kad neatsivertė, kad dar patys netapo krikščionys. Evangelijos triumfas ir visų karų pabaiga — žmogaus karo su žmogumi, šeimos su šeima, luomo su luomu, tautos su tauta. Jei pradžioje Evangelija yra nesantaikos ir vaidų priežastis, tai čia neša atsakomybę ne tos tiesos, kurias Evangelija skelbia, bet pats faktas, kad šitas tiesas dar ne visi vykdo.

Kada Jėzus paskelbia, kad ateina atnešdamas ugnį, tik barbaras gali galvoti apie naikinančią gaisro ugnį, tikrąjį karų sėbrą. „Kaip norėčiau, kad jau būtų uždegta!“ Nes ugnis, kurios troško Žmogaus Sūnus, yra pasišventimo karštis, deganti meilės liepsna. Kol visos sielos neperdegs šitoje ugnyje, Evangelijos žodis bus tik tuščias atgarsys, o Karalystė dar bus toli. Norint atgimdyti užkrėstą nedorybėmis žmogaus šeimą, reikia stebuklingo kančių ir troškimo gaisro. Sušalę turi liepsnoti, nejautrūs turi užvirti, drėgni turi užsidegti kaip švyturiai nakties metu. Visas mėšlynas, žmonių paslaptingame gyvenime supiltas, kuris iš kiekvienos sielos padaro kloaką, visi pelėsiai, kurie užkemša ausis ir užnuodija širdis, turi būti dvasinės ugnies paversti pelenais, kurią įžiebti yra atėjęs Jėzus, ir kuri yra ne išnaikinimo, bet išgelbėjimo ugnis.

Bet norint pereiti šitą liepsnos sieną, reikalingas pasiryžimas, kurio ne visi teturi; kurio teturi karingieji. Todėl Jėzus galėjo pasakyti, kad „Dangaus Karalystę tik smurtininkai tepaveržia“ — pasakymas „smurtininkai“ tekste tikrumoje reiškia tą patį, kaip „stiprūs“ žmonės, kurie sugeba paimti puolimu duris be atodairos ir baimės. Kardas, ugnis, smurtas yra žodžiai, kurių netenka imti tiesiogine prasme, kuri taip patinka žudynių gynėjams. Tai yra pavaizdavimo žodžiai, kuriuos mes turime pavartoti, prabildami į sudrumstą minios vaizduotę. Kardas yra simbolis atsiskyrimo pirmųjų atverstųjų nuo paskutiniųjų; ugnis yra skaidrinanti meilė; smurtas yra būtina dvasios jėga atgimti ir prisiartinti prie Karalystės angos. Kas kitaip supranta, nemoka skaityti arba yra sąmoningas išdavikas.

Jėzus yra ramybės žmogus. Atėjo taiką laiduoti. Visos Evangelijos yra tik mokslas ir ramybės skelbimas. Jau pačią užgimimo naktį dangiškieji balsai gieda pranašišką linkėjimą. Ramybė geros valios žmonėms žemėje. Ant Kalno vienas iš pirmųjų pažadų, kurie išsiveržia iš Kristaus širdies ir lūpų, yra nukreiptas į taikos mylėtojus. „Palaiminti tie, kurie ramybę daro, nes jie bus pavadinti Dievo sūnumis“. Apaštalams, pasiruošusiems į kelią, liepia pasveikinti ramybe visus namus, į kuriuos tik įeis. Mokiniams, draugams pataria tobulą santaiką: „Gyvenkit savitarpy ramybėje“. Prisiartindamas prie Jeruzalės miesto žiūri į jį verkdamas, ir sušunka: „O, kad tu būtum pažinus šiandie dalykus, kurie gali duoti tau ramybę!“ Ir baisiąją naktį, Alyvų darže, tuo laiku, kai ginkluoti samdininkai jį suima ir riša, prataria aukščiausį pasmerkimą smurtui. „Tie visi, kurie kardu kovoja, nuo kardo žus“.

Žino jis nesantaikos blogybes. „Kiekviena karalystė, padalinta į priešingas dalis, bus sunaikinta; ir kiekvienas miestas arba namas, padalintas į priešingas dalis, negalės išsilaikyti“. Savo kalboje apie paskučiausius dalykus tarp kitų pabaigos ženklų, sykiu su badu, žemės drebėjimu ir kitomis nelaimėmis, jis pranašauja taip pat karus: „Kadangi tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę... išgirsit apie karus ir karų atgarsius“.

Nesantaika Jėzui yra blogybė; karas yra piktadarystė. Didžiųjų žudynių apologetai mielai maišo senąjį Testamentą su naujuoju. Bet naujasis yra tik dėl to naujas, kad reformuoja senąjį.

Karą galima laikyti tik tada dieviškuoju, kai jis laikomas bausme. Bet tas sykiu yra ir paties savęs bausmė. Karas yra žiauriausias neapykantos pasireiškimas, kuri slapstosi ir nardosi žmonių širdyse. Kad galėtų išrauti neapykantą, kurią nešiojasi savyje, žmonės su ginklais rankose puola vieni kitus ir naikina. Karas tuo pačiu metu pasireiškia kaip nusikaltimas ir bausmė. Yra nusikaltimas, nes jau buvo užuomazgoje dar prieš išsiveržimą, o išsiveržęs veda prie savitarpinio neapkenčiamų priešų žudymosi.

Tačiau, jei visose širdyse būtų neapykanta užgesinta, karas nebebūtų galimas; šiurpulingiausia nelaimė išnyktų sykiu su didžiausiu nusikaltimu. Išauštų, pagaliau, diena, kurią išsiilgimo pilnomis akimis matė Izaija, kurią žmonės „kardus perkals į spatus, o lankus į pjautuvus; nė viena tauta nebepakeis ginklo prieš kitą tautą, ir niekas nebesimokys kariauti“.

Šita, Izaijos pranašauta diena, bus diena, kurią Pamokslas ant Kalno bus pripažintas vieninteliu žemės įstatymu.

1929 m. Didįjį Penktadienį, Dievui padedant, baigiau versti pirmąją veikalo dalį.

Vertėjas P. M.

 

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749257
Design by Joomla