Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Dailidė.

Dar nebuvo atėjusi Jėzaus valanda galutinai apleisti namus. Dar nebuvo praskambėjęs Jono balsas, todėl su tėvu ir motina grįžo į Nazaretą prie Juozapo varstoto padėti jo amate.

Jėzus nevaikščiojo į Įstatymo Rašytojų mokyklas, nei į graikų mokyklas. Tačiau jis nepasigedo mokytojų; jų buvo trys didesni už mokslinčius: Darbas, Gamta ir Knyga.

Niekad nereikia pamiršti, jog Jėzus buvo Darbininkas ir Darbininko įsūnis; nepridera slėpti tai, jog gimė Vargdienis, tarp žmonių, kurie buvo juodadarbiai, kurie užsidirbdavo duoną Rankomis, ir jog Jis, prieš pradėdamas skelbti savo Naujieną, užsidirbdavo kasdienę duoną savo Rankų darbu. Tos Jo Rankos, kurios laimino prasčiokėlius, kurios gydė raupsuotus, akliems grąžino šviesą, kurios kėlė iš mirusiųjų, tos Rankos, kurios turėjo būti prikaltos prie medžio, buvo Rankos, kurios prakaitavo nuo darbo, Rankos, kurios jautė darbo nuovargį, Rankos, kurios nuo darbo buvo pūslėtos, Rankos, kurios naudojosi darbo įrankiais, kurios kaldavo į medį vinis: buvo Amatninko Rankos.

Jėzus buvo medžiagos Darbininkas, prieš tai kaip tapo Dvasios Darbininkas; buvo Vargdienis, kol pakvietė prie stalo Vargdienius į savo Karalystės pokylį. Neatėjo į šį pasaulį piniguočių tarpe, turtų pertekusiuose namuose, atlasu ir purpuru išpuoštame patale. Karalių ainis gyveno Dailidės dirbtuvėlėje, Dievo sūnus gimė Tvarte. Nepriklauso Didžiūnų luomui, nei Karių aristokratijai, nei Turtuolių draugijai, nei kunigų sinedrionui. Gimsta paskutiniame liaudies luome, tame būtent luome, už kurį žemiau stovi valkatos, elgetos, bėgliai, vergai, prasikaltėliai, patvirkėlės. Kai nebebus juodadarbis, o taps dvasios Darbininkas, savigarbos pilnų žmonių akyse nužengs dar žemiau ir ieškos sau prietelių toje nelaimingoje minioje, kuri stovi žemiau už Liaudį. Laukiant tos dienos, kurią Jėzus, prieš nužengdamas į Mirusiųjų Pragarą, nužengs į Gyvųjų Pragarą, nuo amžių esame luomų pasiskirstyme, jis atvaizduoja ne ką kitą, kaip vargšą darbininką ir daugiau nieko.

Jėzaus amatas yra vienas iš seniausių ir švenčiausių senovės amatų. Būtent Žemdirbio, Murninko, Kalvio ir Dailidės amatai tarp amatų daugiausia susiję su žmogaus gyvenimu, tai švariausi ir švenčiausi amatai. Karys išsigimsta į Plėšiką, Jūrininkas į Piratą, Pirklys į Nenaudėlį. Tačiau Žemdirbys, Murninkas, Kalvis ir Dailidė neišsigimsta, negali išsigimti, nepatvirksta. Perdirbinėja visiems žinomą medžiagą žmonių akivaizdoje, turi ją perdirbti visų naudai į apčiuopiamus dalykus, tikslius, kilnius ir tikrus. Žemdirbis aria gilią vagą ir pelno duoną, kurią valgo ir šventasis savo lindynėlėje, kaip ir Žmogžudys kalėjimo rūsyje; Murninkas sulipdo akmenis ir stato namą, vargšo namą, karaliaus rūmus, Dievo namus; Kalvis ištirpdo geležį ugnyje ir ją užgrūdo, kad galėtų duoti Kariui kardą, žagrę artojui, plaktuką dailidei; Dailidė piausto ir kalinėja medį, kad galėtų padalyti duris ar vartus namams apsaugoti nuo vagių, lovas, ant kurių piktadariai ir nekaltieji mirs.

Šitie paprasti dalykai, bendri, naudingi, visuotini, tiek naudingi ir paprasti, jog jų beveik nė nepastebime, kaip jie praslenka pro mūsų akis, pripratusias stebėti nepaprastus dalykus, yra kukliausi žmogaus padarai, bet taip pat stebėtini, būtinesni už kitus dalykus, vėliau išgalvotus.

Dailidė Jėzus savo jaunatvės metu gyveno tarp šitų dalykų ir juos dirbo savo rankomis, ir per juos pirmą kartą pažino arčiau žmonių gyvenimą, švenčiausią ir patikimiausią šeimos židinį. Padarė stalą, prie kurio taip malonu atsisėsti su draugais, nors jų tarpe ir būtų išdavikas; lovą, ant kurios pirmą ir paskutinį kartą žmogus atsikvepia; indaują, į kurią nuotaka sudeda savo kuklius drabužėlius, priejuostes, išeigines skareles ir baltus kočiotus išeiginius marškinius; rėtį, kuriame užmiešiama su rūgštimi tešla, kad išsikeltų, kol jau bus galima dėti į krosnį; suolelį, ant kurio seneliai vakarais atsisėda aplink židinį prisiminti jaunystės laikus, kurie nebegrįš.

Dažnai, kai plonos druožlės raitėsi iš po oblio, kai sykiu su nuobodžiu piūklo ritmu byrėjo piuvenos, Jėzus turėdavo susimąstyti apie Tėvo pažadus, apie Pranašų liudymus ir apie darbą, kuris nieko bendro neturėjo nei su jo lentomis, nei su kirviu, bet su siela ir teisybe.

Amatas jį išmokė, jog gyventi reiškia iš nevartojamų, negyvų dalykų daryti gyvus ir naudingus daiktus; jog ir menkiausia medžiaga perdirbta ir apdirbta gali tapti vertinga žmogaus padėjėja; jog, norint išgelbėti, bendrai reikia pakeisti, ir jog tokiu pat būdu, kaip iš kreivo ir šakoto medžio galima padaryti vaikučiui lopšelį ir lovą nuotakai, taip lygiai galima iš nudrįžusio gobšo ir nelaimingos patvirkėlės padaryti du Dangaus Rūmų gyventoju.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749192
Design by Joomla