Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Evangelijos pagal Morkų aidas

/Mk 1, 1-8/

Jonas Krikštytojas sukelia

tautos atgailos sąjūdį.

Atgaila yra žmogiškų pastangų viršūnė,

atsisakymas puikybės.

Evangelija nemini,

kiek namų pastatė dailidė Jėzus.

“Tiesinkite Jam takus, ”

kad Jis negaištų kelio vingiuose.

JĖZUSasmens,

KRISTUSpašaukimo vardas.

/Mk 1, 9-11/

Šv. Jonas Krikštytojas davė Jėzui kreipinį,

kuriuo Jis vadinamas Komunijoje:

Dievo Avinėlis.

Švč. Trejybės paslaptis

žodžiu pirmiausia apreikšta Mergelei Marijai,

o vaizduJonui Krikštytojui.

Švč. Marija pirmoji aplanko Elzbietą ir

Jėzus pirmas ateina pas Joną Krikštytoją.

Nekaltoji Motina atlieka įvesdinimo apeigą,

nekaltasis Sūnus priima atgailos krikštą.

Todėl dabar ir nekaltieji eina išpažinties.

Jėzus krikštijosi,

kad apsireikštų Švenčiausioji Trejybė:

Tėvo Balsas ir Gyvosios Dvasios Reginys

virš krikštijamo Sūnaus.

Štai kiekvieno krikšto neregimas vaizdas.

/Mk 1, 12-13/

Dykumų dvasios gundymai yra santrauka

visų gundymų: medžiagos, gyvybės, dvasios.

Indiferentiškus dalykus siūlė Jėzui,

bet siūlantis buvo velnias.

Jėzus leidosi gundomas, kad parodytų,

kaip nugalėti pagundas: “Eik šalin, šėtone! ”

ir kad pagunda nėra nuodėmė,

jeigu valia priešinasi.

/Mk 1, 14-20/

Jėzus skelbė Evangeliją Izraelio tautoje,

bet Romos imperijoje,

išrinktoje tautoje, bet pagonių valstybėje.

Po du, po du pašaukia Jėzus apaštalus

ir po du vėliau siunčia skelbti Evangeliją:

“Nes kur du trys Mano vardu, ten ir Aš ”.

Nes bent du turi traukti tinklą.

Žvejams Jėzus sakė:

“Aš padarysiu jus žmonių žvejais

Žvejus pašaukė į Bažnyčios statybą.

Ant dviejų stulpų remiasi sija.

Apaštalai paliko savo gamybos priemones

ir sekė Malonę.

Paliko tuoj pat, be svarstymų.

Apaštalai pirma pašaukti sekti Jėzų

natūraliai, o paskuiantgamtiškai.

Pirma pašaukti, paskui pasiųsti

kai jau sustiprinti Šv. Dvasia.

/Mk 1, 21-28/

Jėzus mokė sinagogose.

Jis naudojosi socialinėmis progomis:

darė stebuklus vestuvėse ir laidotuvėse

žmonių džiaugsmo ir sopulio dienomis.

Jo stebuklai pirmiausia yra gailestingumo

darbai, gelbstint žmones iš vargo

kaip iš paveldėtos nuodėmės.

Jis pagydo žmogų, netyrosios dvasios apsėstą,

ne kūno, bet dvasios ligonį

Piktoji dvasia kalba daugelio vardu.

Mes skelbiame vieną Viešpatį:

Dievas yra amžinoji Kokybė.

Švenčiausioji Trejybė ir jos kiekybinė Vienybė.

“Kas tau darbo su mumis ”,

štai modernūs žodžiai lūpose daugelio,

kuriuose užgesusi malonės šviesa.

/Mk 1, 35-39/

Jis Pats atėjo liudyti Tėvą,

savo darbais paliudydamas ir Save.

/Mk 1, 40-45/

Tuščias smalsumas kliudo sklisti tiesai.

/Mk 2, 1-12/

Ar paralitikas nėra

nuodėmių suparaližiuotos sielos vaizdas?

/Mk 2, 13-17/

Padrąsinimo žodžiai nusidėjėliams:

jų ieškoti ir šaukti atėjo Jėzus.

/Mk 2, 18-22/

Pokylyje Jėzus moko apie pasninką.

/Mk 2, 23-28/

Žmogaus Sūnumi vadina save Dievo Sūnus,

nes tai esminga Kentėtojui.

Išminties laiptais veda Jėzus

žmonių protus į tiesą.

/Mk 3, 1-6/

“Žodis yra darbas,

todėl ryžausi kalbėti”. /E. Heilo/

Jėzaus stebuklingą gydantį žodį

fariziejai laiko darbu.

/Mk 3, 7-12/

Minios ieškojo kūno ligų gydytojo,

o Jėzus atėjo gydyti mūsų sielos negalių.

Metodas: gera darant kūnui,

patraukti Dievop žmonių širdis.

/Mk 3, 13-19/

Paprastus žodžius, paprastus darbus

ir paprastus žmones išaukštino Jėzus.

Pradžioje Jis pašaukė apaštalus sekti Jį,

o dabar išrinko juos.

Ne mirksniui, o iki pasaulio pabaigos.

Jėzus pirma Dailidė,

paskui Mokytojas ir Gydytojas.

Apaštalai pirma žvejai,

paskui Linksmosios Žinios nešėjai.

Ne dykaduonius pašaukė Jėzus.

Ne minią pašaukė, bet asmeniškai po du.

Didžioji apaštalų pareiga

būti su Juo ir sakyti pamokslus,

kviečiant visus būti su Juo.

Ir taip iki amžių pabaigos.

Vienas išsirinko dvylika,

o ne dvylika išsirinko Vieną.

Jis išsirinko tautą, kuri Jį nužudys,

ir Judą, kuris išduos.

/Mk 3, 22-27/

Jėzus aiškina dangaus karalystę palyginimais,

liudija, bet neįrodinėja.

Kasdiene patirtim

Jis aiškina amžinąsias tiesas.

/Mk 3, 31-35/

Jėzus neišsigina Švenčiausios Motinos,

tik pabrėžia dvasinės giminystės pirmumą

prieš kūno giminystę.

/Mk 4, 1-9/

Gyvenimo pavyzdžių mokykloje,

socialiai veikdamas,

Jėzus mokė savo mokinius

trejis metus. Lyg seminarija.

Laivelyje sėdėdamas

Jis pasakoja palyginimą apie sėjėją.

Kas Tu esi, Kurio pasėti grūdai jūroje

užauga žmonių širdyse?

Pietietiški palyginimai nesuprantami eskimams,

kaip anų laikų palyginimaišių dienų žmogui.

Jėzus pasėjo tiesos sėklą

į anų laikų žmonių širdis,

kad tiesa pražydėtų mumyse.

/Mk 4, 10-12/

Išrinktųjų ženklas:

duota pažinti Dievo karalystės paslaptis.

Palyginimuose paslėpta tiesa. Analogija,

vaizdaine apibrėžimailabiau įsimena.

/Mk 4, 24-25/

Fizikoje mikrodalelės

su didesniu energijos krūviu

magnetiniame lauke dar įgyja energijos,

o su mažu krūviu —jos netenka.

Dvasiniai turtai kaip ir materialūs

lengvai didėja,

o dvasios neturtas virsta jos skurdu.

/Mk 4, 26-29/

Dievo malonės sėkla auga,

jei prigimties žemė derlinga.

Auga subrendimo laipsniais:

želmuovarpagrūdai.

/Mk 4, 30-32/

Dieviškasis rezonansas:

visa, kas Dievo sukurta,

kuriuo nors būdu

tyliai aiškina Jo karalystę.

Atverkime akis ir skaitykime.

/Mk 4, 33-34/

Dieviškasis poetas kalbėjo vaizdais

ir komentuodavo savo žodžius.

/Mk 4, 35-41/

Vienintelį kartą Evangelijoje rašoma,

kad Jėzus miegojo.

Pasitikėdamas Tėvu,

kaip kūdikis lopšyje, supamas audros.

O daug kartų rašoma,

kad budėjo per naktis ir meldėsi.

Apaštalai suabejojo miegančiu Jėzum.

Bet Jis ir miegodamas yra Dievas.

Vėliau suabejojo mirusiu.

O Jam ir mirtis tėra miegas.

/Mk 5, 1-20/

Piktoji dvasia apsėda ne tik žmones,

bet ir tautas bei partijas.

“Jo vardas - Legionas ”t. y. kiekybė,

nes kokybė yra Dievo malonė,

kurios neturi piktasis.

Gyvulys nepakelia piktosios dvasios

ir instinktyviai puola į vandenį,

kurio ji bijo. Krikšto vandens.

Daug piktųjų dvasių gali būti

viename žmogujelegionas.

O Jėzus yra galingesnis

už kiekvieną piktąją dvasią atskirai

ir už jų legioną bei visą pragarą. Vienas!

/Mk 5, 21-43/

Serganti moteris iš pagarbos

ir kuklumo nedrįsta prisipažinti savo ligos

ir paliečia Jo drabužio klostą.

Sakramentalija ima savo galią iš Viešpaties.

Žodis yra Jo valios ir apreiškimo drabužis.

/Mk 6, 1-6/

Jėzus buvo dailidė, kad galėtų apmąstyti

savo kančios įrankiokryžiausprasmę.

Jį primindavo kiekvienas rąstas,

dedamas į namo sieną.

/Mk 6, 7-13/

Pirmasis Jėzaus įsakymas apaštalams:

neturtas. Turtingiems klebonams

ir šiandien nesiseka skelbti Jo Evangeliją.

Kojų dulkės liudys

ir paduota stiklinė vandens užtars

Paskutiniojo teismo dieną.

/Mk 6, 14-16/

Jonas Krikštytojas žuvo, įspėjęs valdovą.

Jėzus žuvo, įspėjęs tautą.

/Mk 6, 17-29/

Ir karaliams, ir paprastiems jo valdiniams

privalomi Dievo įsakymai

dėl moterystės nesuardomumo.

Jėzus draudžia prisiekti,

nes Jo pirmtakas

žuvo dėl neapgalvotos Erodo priesaikos.

/Mk 6, 30-44/

Duona, vynas, žuvys ir medus

Palestinos valgiai. Vieno žmogaus

turėtu maistu Jėzus pamaitino minią.

Reikėjo kelių kepalėlių duonos,

kad ją padaugintų Jėzus.

Kanoje reikėjo vandens vynui.

Palaimintą duoną dalino Viešpats Jėzus.

Jo rankose duona davė derlių,

nors nebuvo derliaus metas.

Trupiniai buvo objektyvus stebuklo liudijimas.

Žmonių sotumo ir Jėzaus galybės bei meilės.

Papenėjęs kūnus, Jėzus pažada maisto

ir sieloms. Ir Jis Vienas maitins

Šventąja Komunija minias,

padaugindamas ją Mišiose.

/Mk 6, 45-52/

Lengvabūdžiais ir lengvatikiais

priešai vadina apaštalus,

tuos paprastus kietakakčius žvejus,

taip sunkiai įtikinčius Jėzų.

/Mk 7, 1-13/

Jėzus kovojo su fariziejų partija,

nes nekentė veidmainystės,

o atleido atviroms paleistuvėms

ir atviriems muitininkams.

/Mk 7, 14-23/

Kristus palenkė visus įstatymus

vienam Meilės įstatymui.

Gamta nėra bloga, nes ji nesąmoninga,

todėl negali sutepti žmogaus prieš jo valią.

/Mk 7, 24-30/

Su kananietės ištverme reikia melsti Dievą.

Net tariamu paniekinimu,nes žydai

išdidžiai vadindavo pagonis šunimis,

Jėzus išbando moteriškės nuolankumą.

/Mk 8, 1-10/

Iš septynių kepalėlių duonos

septynios pintinės trupinių.

Jeigu žemė ir saulė padaugina duoną,

kodėl jų Kūrėjas, aplenkdamas jas,

negalėjo padauginti kepalėlio duonos?

Du duonos padauginimai:

pirmasis žydų,

antrasis stabmeldžių apylinkėse.

Tyruose Jis daugino duoną.

Jėzus paliko save

Švenčiausiame Sakramente,

kad ištvertume kelyje į Namus.

/Mk 8, 11-13/

Matydami patį Jėzų,

Kuris yra Ženklas iš dangaus,

veidmainiai reikalauja įrodymo,

kad Jis yra Mesijas.

/Mk 8, 31-33/

Petrui kalbant Dievo Įkvėptus dalykus,

Jėzus pavadino jį Uola.

Netrukus po to jį pavadino šėtonu,

t.y. gundytoju, priešininku,

nes dabar jis kalbėjo prigimties skatinamas.

Paslėptas pirmasis žalčio gundymas

nevykdyti Dievo valios.

/Mk 8, 34-38/

Jėzus su išrinktaisiais dalinasi

savo pagrindiniu turtu: kryžiumi.

Praradęs gyvybę dėl Jėzaus,

ją tikrai išgelbėsi amžiams

tai laikinumo ir amžinumo dialektika.

/Mk 9, 1-8/

Jordane ir Tabore Tėvas liudijo Sūnų:

Rojaus oazė ir Taboro valandėlė.

Tėvas Tabore: “.Klausykite Jo

Motina Kanoje: “Darykite, ką tik Jis įsakys ”.

/Mk 9, 9-13/

Į šviesiausią Taboro valandėlę

būsima Golgota meta šešėlį.

/Mk 9, 14-29/

Ne stebuklais remiamas tikėjimas

pirma reikia tikėti Stebukladarį.

Maldos galybė prieš netyrąją dvasią.

/Mk 9, 30-32/

Evangelija vis mini Jėzaus kuklųjį slaptumą:

Jis nuolat draudžia mokiniams

ir išgydytiems skelbti apie Jį.

/Mk 9, 42-50/

Rūsčiai atsiliepia Jėzus apie papiktintojus,

kurie yra tarsi gundytojo talkininkai.

/Mk 10, 1-12/

Bažnyčia besąlygiškai nepripažįsta skyrybų.

Be išimčių. Šeima yra mažoji Bažnyčia.

/Mk 10, 13-16/

Vaikai kaip paveikslas dvasinių mažutėlių,

kurie nevertina turto, neturi puikybės.

/Mk 10, 28-31/

Dėl Jėzaus atsižadėjęs prigimtinių giminių,

kiekvienas gauna šimteriopai dvasinių

giminaičių. Ir ta giminystė yra amžina.

Viena amžina šeima,

kurios Tėvas yra Viešpats Dievas,

brolisJėzus ir MotinaŠvč. Marija.

/Mk 10, 35-41/

Tik iš meilės galima trokšti būti arčiau Jėzaus,

nes atstumas iki Saulės visiems vienodas.

/Mk 10, 46-52/

Kad Jėzus pagydytų, reikia žmogaus prašymo:

Jis nedalina savo dovanų prieš žmogaus valią.

/Mk 11, 1-11/

Apaštalai apdengė savo drabužiais asilaitį,

o minia savo drabužius klojo ant Jo kelio.

Kelio į Golgotą...

Verbų sekmadienisskurdus paveikslas

Jėzaus triumfo Paskutinio teismo dieną.

/Mk 12, 13-17/

Jėzus mechaniškai nekeičia

socialinių santykių,

kurie yra žmonių santykių su Dievu išraiška.

Jėzus niekada nesvarstė klausimų

ir neatšaukė nieko pasakyto.

/Mk 12, 18-27/

Jis atsako ir į sukčiausius paklausimus.

Danguje tėvas bus savo sūnaus brolis,

o motina bus savo dukters sesuo.

Ir vienas bus Tėvas,

ir viena Švenčiausioji Motina.

/Mk 12, 28-34/

Kaip sunku mylėti artimą su jo silpnybėmis

ir ydomis: tai ir yra auka.

/Mk 12, 38-40/

Karininkas teisiamas griežčiau negu kareivis,

padarąs tą patį nusikaltimą.

/Mk 12, 41-44/

Daug duoda,

kas viską atiduoda Viešpačiui Dievui.

Nuolanki auka ir išdidi auka.

Iš trūkumo ir iš pertekliaus.

Objektyvi kaina ir subjektyvi vertė.

/Mk 13, 24-32/

Dievo akivaizdoje ir praeitis,

ir ateitis yra dabar.

Todėl pasaulio pabaigos pranašystė

jungiama su Jeruzalės sugriovimo vizija.

Jėzus kalba suprantama kalba liaudžiai.

Ne mokslininkams.

/Mk 13, 33-37/

Budėjimas Dievo akivaizdoje

turi būti mūsų pagrindinė būsena.

Visada pasiruošę mirčiai,

pasiruošę duoti ataskaitą Šeimininkui.

/Mk 14, 1-2/

Kas nebijo Dievo, bijo minios.

Viena baimė yra šventa ir vaisinga:

baimė nusidėti Dievui.

/Mk 14, 3-9/

Neišmintingi Judo žodžiai,

kuriais jis vargšus kėlė pirma To,

Kuriame vargšų meilė įgyja prasmę.

/Mk 14, 17-21/

Juokingi Judo ir fariziejų slapti kėslai

prieš Visažinantįjį!

/Mk 14, 22-25/

Per paskutinę vakarienę Jėzus su mokiniais

realiai valgė simbolinį Avinėlį.

O paskui mes valgysime tikrąją simbolio

Realybę. Jėzus daiktus, veiksmus ir žmones

pakelia į aukštesnę sakramentinę plotmę.

Duona yra ta pati trupinėlyje ir ta pati

kepale. Konsekruokime savo darbus:

“Tai yra mano Viešpaties darbai,

Jo tarno rankomis, Jo malonės laiku dirbami’’.

Jėzaus trejybė:

istoriškas, amžinas ir sakramentinis.

Jisai: Dievas ir žmogus,

karalius ir elgeta, aukotojas ir auka.

Dievas ne tik Dvasia,

bet ir Kūnu yra Eucharistijoje

pagrindiniame ir esmingiausiame Sakramente.

Jeigu duona netampa Jėzaus Kūnu,

o vynas Jo Krauju,

tada ir mūsų laikas netaps amžinybe.

Duoną, kurią pirma padaugino,

parodydamas jai savo kiekybinę galią,

dabar Jėzus pakeičia kokybiškai.

Jis visiems pasiaukojo Golgotoje,

o kiekvienam asmeniškaiEucharistijoje.

Jėzus nesako: “Tai esu Aš”,

bet sako: “Tai yra mano Kūnas”.

/Mk 14, 26-31/

Tas, Kuris pažįsta žmogaus prigimtį, žino,

kokia ji silpna be Dievo malonės.

Kristaus pranašystė ir Petro išsigynimas rodo,

kad Dievo pirmžinojimas

nevaržo žmogaus laisvos valios

ir nepašalina jo atsakomybės.

Grūdas turi būti sumaltas, kad taptų duona.

Vynuogė turi būti išspausta, kad pavirstų vynu.

/Mk 14, 32-42/

Adomo nuodėmės krenta ant visų žmonių,

o jų nuodėmės — ant vieno Jėzaus,

Kuris nekaltai jas prisiėmė iš meilės mums.

Jėzus žmogiškai bijojo kančios, bet pergalėjo baimę.

Taine vaidyba. Ir ne tariamas buvo Jo kūnas.

Parpuolęs ant žemės

Jėzus meldėsi už nupuolusį žmogų.

Mes miegame sunkią Bažnyčios išmėginimų

valandą, kaip tąsyk miegojo trys apaštalai.

O priešas būdraujaPetras miega, o Judas budi.

Avinėlį paklupdo prieš pjaudami Velykoms.

Alyvų šakelės

taikos tarp Dievo ir žmogaus ženklas.

Alyvų kalne toje pačioje oloje verkė Adomas,

Dovydas, verkė Jėzus, o paskui Petras.

Dvasinės kančios visuma Getsemanėje

ir fizinio skausmo riba Kalvarijoje.

Argi mes nesnaudžiame

prie Jėzaus Getsemanės,

ar nepabėgame nuo Jo,

kai priešai Jį niekina?

Jėzaus valia priėmė kančios taurę,

nors jausmas bijojo.

Jobo dejonės ir Jėzaus kančia.

Petras, Jokūbas ir Jonas

liudininkai Tabore, kad nepasipiktintų

Jėzaus silpnumu Getsemanėje.

Alyvų sode egzistencinis mazgas:

laisvė, būtinybė, baimė,

kančia, atleidimas, mirtis...

Angelas guodė Jėzų,

surinkęs visų amžių žmonių paguodą.

Žemė šventa, nes ją pašventino

Jo kraujo, prakaito ir ašarų lašai.

Apaštalai neįstengė savo prigimties jėgoms

mieguipasipriešinti,

kai jų Mokytojas ruošėsi pergalėti

amžinąjį miegąmirtį.

Jėzus nepasmerkė žmogaus prigimtinio silpnumo,

smerkė tik iš piktos valios kylantį blogį.

Budėjimas yra žmogiškosios kovos

neatskiriama dalis.

/Mk 14, 43-72/

Pabučiavimasveiksmas ir žodis. Meilės žodis.

Judas išpažino Jėzų minios akivaizdoj:

“Kas mane išpažins... ”

Išsigynimas veidmainingo išpažinimo forma.

Jėzus leido išdavikui ilgai būti

Jo žodžių ir darbų liudininku.

Ir dabar Bažnyčioje visą laiką yra išdavikų.

Išimties dėsnis.

Žydai bijojo išduoti Dievo Vardą,

o išdavė Dievo Sūnų.

Blogieji bijo tiesos žodžio

ir nekenčia Dievo Žodžio, kuris yra Tiesa.

Ir skęstantis, ir išsigynęs Jėzaus

Petras buvo išgelbėtas.

Vienintelis Popiežius, išsižadėjęs Jėzaus.

Išimties neišvengiamybės gili paslaptis.

Mokinių tikėjimas neištvėrė trijų dienų iki

Prisikėlimo, o Petroiki trečios gaidgiedystės.

Ir Pilotas, ciesoriaus vietininkas,

ir Petras, Dievo vietininkas,

išsigynė Jėzaus, bijodami žmonių.

Kiekviena nuodėme išsiginame Jo

prieš tarnaitę prigimtį.

Uola sudrebėjo savo Dievo kančios akivaizdoje,

bet ant jos dar nebuvo pastatyta Bažnyčia

ir Ji nesugriuvo. Pats Jėzus atleido Petrui,

nes dar nebuvo Atgailos sakramento.

/Mk 15, 1-15/

Jėzų Mesiją pasmerkia žydų Aukščiausioji

Taryba, Kristų Karalių nuteisia ciesoriaus

vietininkas. Jėzaus tylėjimas

nugalėjo šauksmą “Nukryžiuok Jį! ”

/Mk 15, 16-32/

Angelų giesmė Betliejuje

ir minios riksmas Golgotoje.

Dykumų dvasia tiesiogiai ir per minią

siūlė Jėzui karaliaus vainiką

abu kartus Jis atmetė.

Tada prievarta vainikavo Jį erškėčiais.

Karaliai pagerbiami sostu ir vainiku,

o Kristus Karalius

niekingiausia erškėčių pyne.

Tesusigėsta visos aukso karūnos prieš ją!

Per Verbas Jėzui minia šaukė Osana.

Penktadienį šaukė: “Ant kryžiaus Jį!"

Dviveidė minia.

Žmogus dar labiau nužemino Nusižeminusįjį.

Evangelija aprašo tik fizinį Jėzaus skausmą.

O neatlieptos meilės kančia?

Šiandien Jėzų prikaltų

prie geležbetoninio kryžiaus.

Iš kur ėmei tiek skausmo, Geroji Kančia?

Ta pati Golgota už visus žmones,

ta pati už kiekvieną.

Vandenų Viešpačiui nebuvo stiklinės vandens

troškuliui numalšinti.

Tu sukūrei medį, o žmogus Tau iš jo sunėrė kryžių.

Kas yra žmogus, Viešpatie?

“Imk savo lovą ir eik gyventi ”,

sakė Jėzus žmogui.

“Imk savo kryžių ir eik mirti ”,

sakė žmogus Jėzui.

Trisdešimt metų ruošėsi Viešpats

trijų valandų kančiai.

“Buvo trečia valanda Bet nenurodyti metai.

Nei gimimo, nei mirties metai neužrašyti

nei Evangelijoje, nei pasaulio istorijoje.

/Mk 15, 33-41/

Vyrai nusivylė pralaimėjusiu Jėzum.

Apaštalai išbėgiojo.

Po kryžium stovėjo moterys.

Ir dabar moterų daugiau bažnyčioje.

Dangus aptemo, pamatąs aptemusių

širdžių ir protų darbą Golgotoj.

Bažnyčia stovėjo po kryžiumi ir liudijo Jėzų,

todėl jos liudijimas ir šiandien yra tikras.

/Mk 15, 42-47/

Juozapas išmainė savo kapą Jėzaus Kūnui

į amžiną gyvenimą savo sielai.

Avinėlis užmuštas, grūdas sumaltas,

vynuogė išspausta. Žodis nutilęs.

/Mk 16, 1-8/

Ir prisikėlė per Velykas apaštalų sielose

tikėjimas, kad Sekminėse suliepsnotų meile.

Jėzus nugalėjo priešą iš vidaus,

nesipriešindamas blogiui, Jis nugalėjo

visų tironų galybės įrankįmirtį.

Kristus kaipo žmogus mirė,

prisikėlė Kristus kaipo Dievas.

Moterys paskutinės pasiliko po kryžiumi,

todėl joms pirmosioms apsireiškė

prisikėlęs Jėzus. Jau ne Golgotos liūdesys,

bet Prisikėlimo džiaugsmo viltis

yra pagrindinė Bažnyčios melodija.

/Mk 16, 9-20/

Jėzus įžengė į Dangų prieš Sekmines,

kai pabąla Palestinoje javai.

Apaštalus Jis paliko pjūčiai.

Pirmosios Bažnyčios paveikslas:

“Jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į dangų”.

Kristaus su kūnu žengimas į dangų

ir medžiagos tvarumo dėsnis: Visatoje

trūksta Jėzaus kūno. /O vėliau ir Marijos./

Bažnyčios istorija prasideda

Šventosios Dvasios atsiuntimo pažadu:

...ir Ugnies Balandis nusileis ant Apaštalų.

Iš savo sparnų Jis išmes ugnines plunksnas,

kuriomis bus parašyta Evangelija...

Design by Joomla