Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Rašto aidas

ŠVENTASIS RAŠTAS —

Katalikų Bažnyčios gramatika,

72-jų knygų biblioteka

įvairių autorių iš įvairių laikų,

pirmoji spausdinta knyga.

Šventasis Raštasmetaistorija:

pranašystės, tikėjimo tiesos,

etinės normos, poezija.

Jo dialektikaDievo žodis ir žmogaus žodis.

Šventajame Rašte šventų žmonių liudijimai.

Jame užrašyta Šventoji Tradicija.

ŠRViešpaties Dievo laiškas žmonėms

nuo Genezės iki Apokalipsės.

ŠRnetarpiškas, pozityvinis Dievo apreiškimas,

o gamta — negatyvinis.

Kaip gamtamokslio tiesos

tikrinamos gamtos faktais,

taip teologų išvadosŠventuoju Raštu.

Ne klaidingos, bet neišsamios yra

Šventojo Rašto autorių pažiūros į gamtą.

Dorovinių tiesų užteko pateikti

Dievo tiesos pradmenims,

kurių supratimas vystėsi kartu su mokslais.

Keičiasi Šventojo Rašto aiškintojai

ir Rašto aiškinimas tobulėja.

Šventąjį Raštą skaityti ir suprasti reikia

Viešpaties Dievo malonės šviesoj.

Šventojo Rašto Senasis Testamentas

skirtas visų pirma žydams,

Naujasis Testamentaskrikščionims.

Senajame Testamente Dievas apreiškė

tik savo vardą ir savo valią

Dešimčia Dievo įsakymų.

Naujajame Testamente apreikšta

Švč. Trejybės paslaptis ir Jėzaus meilė mums.

STDievo įsakymai Jo išrinktai tautai,

NTJėzaus valia Jį mylintiesiems.

Senasis Testamentas pabrėžia askezę,

Naujasismalonę.

STgero ir pikto Pažinimo medžio, o

NTGyvybės medžiokryžiaus vaisius.

Senajame Testamente meilės įsakymas,

Naujajamemeilės dovana.

STlabiau apie Viešpaties Dievo teisybę,

NTapie Jo gailestingumą.

Senajame Testamente Dievas reikalavo

daugiau tikėjimo ir vilties dorybių

ir baudė už jų trūkumą,

o Naujajame Jėzus laukia mūsų meilės ir

Paskutiniame teisme baus už jos stoką.

STPažadėtosios žemės,

NTpažadėto Dangaus viltis.

ST kalbėjo daugiau apie žemišką laimę,

NTapie dangaus.

Senasis Testamentastobulumo,

Naujasis Testamentasšventumo mokykla.

STtautos istorija,

NTAsmens istorija.

Senojo Testamento daiktinė Sandoros skrynia,

Naujojo —gyvoji Mergelė Motina Marija.

ST kaip dūmų stulpas,

NT kaip ugnies, vedantis Išrinktąją tautą

Katalikų Bažnyčiąper pasaulio dykumą.

Senajame Testamente pranašaujamas Kristus,

Naujasis liudija Pranašystės išsipildymą.

Jėzus yra Šventojo Rašto Prasmė ir Komentaras.

Prasmė,nes Jis NT centrinis Asmuo.

Komentaras,nes tik Jo Asmens šviesoje

suprantamas Šventasis Raštas.

Argi ne tas pats Viešpats Dievas kalbėjo

ir Senajame, ir Naujajame Testamente?

ST cituojamas Naujajame, laikantis ne raidės,

o perteikiant jo dvasią.

NT neatmeta Senojo, bet ji įvykdo.

Rašto vertimuose yra smulkių netikslumų,

bet ir Vulgata yra geras vertimas:

jo pakanka žmogaus išganymui ir Bažnyčiai

tai įrodė daugelis šventųjų.

O dauguma katalikų per visą savo gyvenimą

neturi noro ar neranda laiko

perskaityti tą vieną knygąŠventąjį Raštą...

Kaip graudžiai keista: EVANGELIJA

Geroji NaujienaLinksmoji Žiniaapie

Jėzaus vargus, paniekinimus, kančią ir mirtį.

Ji nuostabiausias kūrinys apie Jėzaus meilę

mums ir apie mūsų neištikimybę Jam.

JiJėzaus amžinųjų pažadų žmogui knyga,

skelbianti realų istorinį, įvykdytą idealą.

Ji parašyta paliudyti, kad

Jėzus Kristus yra Gyvojo Dievo Sūnus.

O kad Jėzus yra istorinis Asmuo

tai faktas, paliudytas visos istorijos.

Nors pasaulis neigia Jo istoriškumą,

bet negali nuneigti Jo dieviškumo.

Todėl pasaulis liudytojus žudė.

Evangelija yra labiausiai pagrįstas

istorinis dokumentas:

geografija, psichologija, literatūra,

menai, archeologiniai tyrinėjimai,

tikybiniai, politiniai, visuomeniniai,

buitiniai ir topografiniai Palestinos

aprašymai, pinigų rūšys ir darbininkų

atlyginimai paliudija jos tikrumą.

Ir kam ieškoti praeities griuvėsiuose

Evangelijos tikrumo įrodymų, jeigu

ir dabartinis gyvenimas kupinas jų?

Ieškodami pagonių liudijimo,

tik parodome savo puikybę.

Evangelija nenurodinėja, kaip konstruoti

traktorių, ji nekoreguoja Niutono dėsnių.

Kodėl kai kurie mokslininkai savo

ateistines nuomones skelbia mokslo vardu?

O moksliškai aiškinti Evangeliją

tas pats kaip žvake apšviesti saulę.

Evangelija rašyta įkvėpus Šventajai Dvasiai,

todėl ji džiugina kiekvieną,

kuriame rusena Malonė.

Kas parašyta jojeyra tikra,

kas neparašytanereiškia, kad to nebuvo:

privatūs regėjimai daug ką papildo.

Evangelijos tiesa išdėstyta genetiškai

ir dialektiškaikovojant su iškreiptu

tikėjimu ir ypač su fariziejų veidmainyste.

Evangelijos harmonija paradoksinė,

nes Jėzus pats yra amžinasis Paradoksas.

Kas Senajame Testamente niekinama,

išaukštinta Naujajame:

neturtas, nekaltybė, meilė priešams,

kančios didybė, šeimos nesuardomumas

didžiosios žmonijos problemos.

Jėzus buvo pasmerktas Rašto mokovų,

todėl Jis Evangeliją atidavė

į paprastų žvejų rankas.

Evangelijoje yra ir laiminimo,

ir atmetimo žodžių.

Kuriuos pasirinksime laisva valia?

Evangelija viena, bet keturi jos autoriai:

Apreiškimo smuiko keturios stygos groja

Viešpaties Jėzaus gyvenimo melodiją.

Keturios evangelijos:

Matomuitininko, pavergėjų atstovo;

Morkauspirmo Popiežiaus liudijimų užrašytojo;

LukoŠvč. Mergelės pasakojimų paveldėtojo;

JonoJėzaus bičiulio ir Jo Širdies mylimojo.

Evangelistai iš atminties rašė Jėzaus išminties žodžius —

jie kai ko neįsidėmėjo, kai ką užmiršo,

bet ką su meile rašėyra teisinga.

Jų atminties individualumas ir pastabumo

laipsnis nuspalvino evangelijų tiesą: vienas

evangelistas tapo Jėzaus paveikslą akvarele,

kitastempera, trečias mozaika vaizduoja Jį.

Palyginimui: Evangelijos erdvinis vaizdas

planas ir trys fasadai,todėl pagrindinio

fasado durų neieškokime kiemo fasade.

Kaip skiriasi to paties žmogaus portretai,

tapyti įvairių dailininkų,

taip skiriasi ir Jėzaus gyvenimo istorija

evangelijose ir regėtojų pasakojimuose:

Jėzus palyginimus kartojo nesyk,

kiekvieną kartą gal kiek kitaip.

Bet visose evangelijose nėra

tuščio sentimentalaus verkšlenimo

didžiosios Jėzaus Kančios akivaizdoje.

Dvi evangelijos tų, kurie Jėzų matė

ir įtikėjo, ir dvinemačiusių Jo,

bet įtikėjusių iš Apaštalų liudijimo.

Sinoptikai (graik. synopsis - apžvalga,

aprėpimas vienu žvilgsniu) —

Matas, Morkus ir Lukas aprašė, ką matė ir girdėjo,

Jonasdar ir ką jautė bei suprato.

Matas turbūt tuojau užrašė Jėzaus žodžius,

o kiti evangelistai rašė iš atminties.

Matas buvo įpratęs rūšiuoti pinigus,

kasdien surašyti savo pajamas ir išlaidas,

todėl jis grupavo Jėzaus žodžius

ir darbus pagal jų prasmę:

rinko Jėzaus žodžiuose išminties auksą.

Jo evangelija rašyta Išganytojo gimtąja kalba.

 Matas įrodinėjo Kristaus žmogystę.

JonasJo dievystę.

“Dangaus Karalystė” minima tik Mato,

kitose evangelijose“Dievo Karalystė ”.

Morkus iškelia šv. Petro pirmenybę,

tiksliai atpasakoja stebuklus,

norėdamas jais patraukti pagonis romėnus.

Raštingas vertėjas Morkus

lydėjo mažamokslį Petrą, o

gydytojas Lukasnuolat sergantį Paulių.

Matas aprašė Mesiją, MorkusMokytoją,

LukasGydytoją.

Lukas tikrai rašė Linksmąją Naujieną

Glorija... Benedictus... Magnificat...

Magnificattai džiaugsmas,

kad Dievą regi akys ir girdi ausys

vertųjų ir nevertųjų.

Lukas rodo pagarbą moteriai, nes Mergelė

buvo įsikūnijimo žemiškoji priežastis.

Paskutinėje Senojo Testamento pranašystėje

kalbama apie Mesijo pirmtako atsiuntimą.

O Lukas pradeda savo evangeliją žodžiais

apie tos pranašystės išsipildymą.

Luko evangelija ir Apaštalų darbai

dedikuoti TeofiliuiDievo mylėtojui,

t. y. kiekvienam krikščioniui,

kuris skaito šią knygą.

Apie Jėzų tarti paskutinį žodį

Dievas pailgino Jono amžių iki 100 metų.

Jono evangelijoje Jėzusžmogumi tapęs Žodis.

ST Dievo Išminties vardasLogos.

Savo Asmeniniu žodžiu Dievas nuo amžių

veikia ir reiškia savo dieviškąją Esmę.

Jonas pradeda savo evangeliją,

kuo sinoptikai baigia:

“Jėzus, Gyvojo Dievo Sūnus... ”

Jonas pakartojo daugiausia Jėzaus žodžių,

tik nemini nė sykio savo paties vardo.

Evangelistų sinoptikų perteiktas

Įsikūnijimo vaizdas, o JonoŽodis.

Sinoptikų socialinis tikslas

Dievo valia Dievo karalystėje,

Jonoasmens išganymas, tikint Asmenį.

Sinoptikai surašė Jėzaus žodžius miniai,

Jonasginčus su Rašto mokovais

ar pamokymus mokiniams.

Sinoptikai kovojo su netikėjimu,

Jonassu klaidingu tikėjimu.

Sinoptikų Dangaus karalystė yra objektyvi,

Jonosubjektyvi: “Dievo karalystė jumyse. ”

Sinoptikų išganymas Dangaus karalystėje,

Jonotikėjime į Jėzų Kristų.

Sinoptikų Dangaus karalystė kaip erdvė,

Jonokaip laikasAmžinasis gyvenimas.

Sinoptikai matė stebuklus,

JonasStebukladarį.

Sinoptikų aprašyti stebuklai kūnui,

Jonosielai.

Sinoptikai rašo, kad žemė drebėjo,

Jėzui mirštant ant kryžiaus,

Jonaskad Švč. Motina stovėjo po kryžium

Stabat Mater.

O Prisikėlimo stebuklą

liudija visi keturi evangelistai.

Kaip mažai evangelijose parašyta apie Jėzaus

tylaus gyvenimo ir darbo 30 metų Nazarete.

Daugiauapie 3 viešojo

socialinio gyvenimo ir žodžio metus.

Daugiausia apie 3 atperkamosios kančios

dienas ir 3 merdėjimo ant kryžiaus valandas:

logaritminis įvykių tankėjimas.

Evangelijoje neaprašyto (paslėpto) Jėzaus

gyvenimo bruožai išryškėja šventuosiuose.

Aplink kiekvieno Šv. Rašto sakinio branduolį

sukasi žmogaus komentarų elektronai.

Komentaraitartum akiniai,

pro kuriuos žiūrima į Saulę.

Nedrįstama be jų skaityti “Iliados ”,

tendencingai komentuojami net fizikos dėsniai...

Ir velnias cituoja Šventąjį Raštą teisingai,

bet komentuoja klaidingaitai amžinoji

blogio dialektika: parazituoti tiesą.

Komentaraslyg liepto turėklai,

gali jų nesilaikyti, bet eiti drąsiau:

juk Jėzus Pats aiškino savo žodžius.

Evangelija yra svambalas, kuriuo

tikrinamas Bažnyčios sienų vertikalumas.

Gyvas žodis turi reikšmę “ką ” ir intonaciją "kaip ”,

todėl Jėzus šitaip skelbė savo meilės mokslą.

Tad ir mes Linksmąją Žinią

garsinkim ne paniurusiais veidais.

VIEŠPATIE,

Tu neparašei mums

nei poemos, nei romano.

Tu nenupiešei paveikslų

ir ne Tavo išrastos raketos

kyla į kosmoso juodas gelmes,

ir ne Tavo laivai skrodžia vandenynus.

Tu nepastatei karaliams rūmų,

kurių grožiu žavėtus amžiai.

Tu buvai tik paprastas Dailidė...

Bet Evangelija argi nėra

rūsti drama, graudi tragedija,

neatlieptosios meilės

nuostabus romanas?

Bažnyčiai Tavo amžinai, kurią

Tu ant Uolos mums pastatei, -

kokių karalių rūmai lygsta?

Ir Tavo mokslas,

kaip pakilt į Amžinąjį dangų -

ar ne raketos?

O lig šiolei dar

neperskaitėme Tavo žodžių,

kuriuos pirštu mums dulkėse

Tu parašei kadaise...

Design by Joomla