Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

POTERIAI

OTERIAI liaudies kalboj reiškė įprastines maldas: Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui, Tikiu Dievą. Kartais šios maldos buvo papildomos Dievo įsakymais ir katekizminėm tiesom, kad vaikai geriau pasiruoštų pirmajai išpažinčiai. Įprastinės maldos su priedais vadinta didžiaisiais poteriais, o be priedų -—- poterėliais.

Vienas poterėlis ar poteris apėmė Tėve mūsų, Sveika Marija, Garbė Dievui. Rytą ir vakarą buvo kalbami trys, penki ar daugiau tokių poterių ir tik jų pabaigoj vienas Tikiu Dievą.

Maldinga mūsų liaudis kalbėjo poterius ne tik rytą, vakarą. Kartojo juos darbe, kelionėje, skausme, nelaimėse, ligoje ar kitoje grėsmėje. Neturėdama maldaknygių, nemokėdama rašto, šimtmečiais besimelsdama, sudėjo jinai į tuos poterius daug savo širdies ir dvasios. Tik iš tonacijos, iš įterptinių atodūsių galėjai atspėt, kiek tuose paprastuose žodžiuose slėpėsi gilaus jausmo, vilties ir tikėjimo. Ar ne tuose atodūsiuose brendo ir lietuviškojo žodžio meilė?

Kad pajaustume mūsų poteriuose šimtmečių alsavimą, pateikiame keletą seniausių Tėve mūsų, kartu su šiom dienom vartojamais mūsų poteriais.

SENIAUSI TĖVE MŪSŲ

15 a. pabaigos

Tėve mūsų, kuris esi danguosu, švęskisi vardas tavo, ateiki tavo karalystė, būki tavo valia kaip danguj teip žemėj. Duoną mūsų visų dienų duoki mumus nū ir atleiski mumus mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame mūsų kaltiemus, neveski mūsų žalonu, ale mus gelbėki nuogi viso pikto. Amen.

16    a. pabaigos (1595)

Tėve mūsų, kuris esi danguose, švęskis vardas tavo, ataik karalystė tavo, būk valia tavo kaip danguj, teip ir žemėj. Duoną mūsų visų dienų duod mumus šią dieną ir atlaid mu-mus mūsų kaltes kaip ir mes atlaidžeme saviemus kaltiemus ir neved mūsų ing pagundymą, bat gelb mus nuog pikto. Amen.

17    a. pradžios (1605)

Tėve mūsų, kuris esi danguosu, šviskis vardas tavo. Ataik karalystė tavo. Būk valia tava kaip danguj, tep ir žemėj. Duonų mūsų visų dienų duok mumus nū. Ir atlaid mumus kaltes mūsų, kaip ir mes atlaidžiame kaltiemus saviemus. Ir nevesk mūsų pagundyman. Bet gelbėk mus nuog pikto. Amen.

18    a. vidurio (1755)

Tėve mūsų, kurs esi danguje, būk švenčiamas vardas tavo, ateik tavo karalystė. Būk tavo valia kaip danguje, taip ir an žemės. Duną mūsų dienišką duok mums šią dieną. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip mes atleidžiam savo kaltiems. Nevesk mus pagundi-ma(n). Bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

19    a. pradžios (1802)

Tėve mūsų, kuris esi danguose, šveskis vardas tava, ateik karalystė tava, būk valia tava, kaip danguj, teip ir ant žiamės. Duonos mūsų visų dienų duok mums šiandieną. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam saviems kaltiems. Ir nevesk mus ink piktą pa-gundimą, bet gelbėk mus nuog visa pikta. Amen.

MŪSŲ LAIKŲ POTERIAI

ŽEGNONĖ

    Vardan Dievo* Tėvo, ir Sūnaus, † ir Šventosios Dvasios. Amen.

VIEŠPATIES MALDA

Tėve mūsų, kurs esi danguje. Tesie šventas tavo vardas; teateinie tavo karalystė; tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams; ir nevesk mus į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

ANGELO PASVEIKINIMAS

Sveika Marija, malonės pilnoji! Viešpats su tavimi; tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas tavo įsčios vaisius Jėzus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melskis už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandoje. Amen.

* Mūsų žegnonėje ir Trejybės garbinime iš seniausių Laikų įterptas “Dievas”. Šis įtarpas, Lietuvos vyskupams prašant, buvo patvirtintas Romos.

APAŠTALŲ IŠPAŽINIMAS

Tikiu Dievą Tėvą, Visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos, kentėjo prie Ponto Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į pragarus, trečią dieną kėlės iš numirusiųjų, įžengė į dangų, sėdi dešinėje Dievo Tėvo Visagalio; iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu Šventąją Dvasią, šventą visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

TREJYBES PAGARBINIMAS

    Garbė Dievui Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

DIEVO ĮSAKYMAI

Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kurs tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš nelaisvės namų.

Pirmas: Neturėk kitų dievų, tiktai mane vieną.

Antras: Netark savo Viešpaties vardo be reikalo.

Trečias: Sekmadienį švęsk.

Ketvirtas: Gerbk savo tėvą ir motiną.

Penktas: Nežudyk.

Šeštas: Nepaleistuvauk.

Septintas: Nevok.

Aštuntas: Nekalbėk netiesos.

Devintas: Negeisk savo artimo moteries.

Dešimtas: Negeisk nė vieno daikto, kurs yra tavo artimo.

Mylėk Viešpatį Dievą visa siela, visu protu, visomis jėgomis, o artimą — kaip pats save.

BAŽNYČIOS ĮSAKYMAI

    Pirmas: šventes švęsk. Antras: šventadieniais mišių klausyk. Trečias: Pasninkus pasninkauk. Ketvirtas: Eik išpažinties bent vieną kartą metuose ir apie Velykas priimk Švenčiausiąjį Sakramentą. Penktas: Savo bažnyčią laikyti padėk.

PAGRINDINES TIESOS

    1. Yra vienas triasmenis Dievas: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. 2. Antrasis švenčiausios Trejybės asmuo, Dievo Sūnus, yra tapęs žmogumi ir numiręs dėl mūsų išganymo. 3. Dievas yra teisingas: už gerus darbus atlygina dangumi, o už piktus pragaru baudžia. 4. Žmogaus siela nemiršta.

SAKRAMENTAI

    1. Krikštas. 2. Sutvirtinimas. 3. Švenčiausiasis Sakramentas. 4. Atgaila. 5. Ligonių patepimas. 6. Kunigystė. 7. Moterystė.

ATGAILOS DALYS

    1. Nuodėmes atsiminti. 2. Už jas gailėtis. 3. Tvirtai pasiryžti nebenusidėti. 4. Nuodėmes išpažinti. 5. Už jas atsiteisti.

DIDŽIOSIOS NUODĖMĖS

    1. Puikybė. 2. Godumas. 3. Paleistuvavimas. 4. Pavydas. 5. Rūstybė. 6. Persivalgymas arba persigėrimas. 7. Tingėjimas.

SVETIMOS NUODĖMĖS

    Ką pikta daryti, 1 — patarti, 2 — liepti, 3 — padėti. Ką pikta darant, — 4 — pritarti, 5 — pagirti, 6 — nesulaikyti. Ką pikta padarius, 7 — tylėti, 8 — slėpti, 9 — pasidalyti.

PAGRINDINĖS DORYBĖS

    1. Išmanumas. 2. Teisingumas. 3. Tvirtumas. 4. Susivaldymas.

DIDŽIOSIOS DORYBĖS

    1. Nuolankumas. 2. Dosnumas. 3. Skaistumas. 4. Ramumas. 5. Maldingumas. 6. Artimo meilė. 7. Susivaldymas valgant ir geriant.

ŽYMIAUSIEJI GERI DARBAI

    1. Malda. 2. Pasninkas. 3. Išmalda.

LABDARYBĖS DARBAI SIELAI

    1. Nemokantį pamokyti. 2. Abejojančiam patarti. 3. Nuliūdusį paguosti. 4. Pikta darantį sudrausti. 5. Pažaidas atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7. Melstis už gyvus ir mirusius.

LABDARYBĖS DARBAI KŪNUI

    1. Alkaną papenėti. 2. Trokštantį pagirdyti. 3. Nuogą apdengti. 4. Pakeleivį į namus priimti. 5. Kalinį sušelpti. 6. Ligonį lankyti. 7. Numirėlį palaidoti.

EVANGELIJOS PATARIMAI

1. Neturtas. 2. Skaistumas. 3. Paklusnumas.

DIEVIŠKOS DORYBĖS

1. Tikėjimas. 2. Viltis. 3. Meilė.

Tikiu, mano Dieve, viską, ką tu apreiškei ir per savo šventą Bažnyčią davei mums tikėti, nes tu, pati tiesa, negali klysti nei kitų klaidinti. Viešpatie, padidink mano tikėjimą!

Viliuosi, mano Dieve, jog dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi reikalingų malonių man išganyti ir, jeigu laikysiuosi tavo įsakymų, suteiksi man amžiną laimę danguje, nes tu pats pažadėjai, Viešpatie, o ką pažadi — vykdai ir esi gailestingas. Viešpatie, sustiprink mano viltį !

Myliu, mano Dieve, tave visa siela, visa širdim, visom jėgom, nes tu esi be galo geras, be galo vertas meilės. Dėl tavęs myliu ir artimą, kaip patį save. Viešpatie, leisk man vis labiau tave mylėti!

RELIGINIAI PAPROČIAI

IKEJIMAS išsiskleidžia ir įleidžia šaknis tautoje įvairiom paprotinėm formom, kurios pasidaro bendros, visų gerbiamos, užlaikomos, perduodamos naujom kartom. Panašių papročių turi ir kitos krikščioniškos tautos. Bet kiekvienoj kitaip jie ataudžiami, išgražinami, kitokiais pergyvenimais nuspalvinami. Tie skirtumai labai vertingi, ir dėl to palaikytini ir išlaikytini. Kas tuos mūsų papročius dar prisimena, gal prisimins ir nuotaikas, pergyvenimus — būdingus mūsų tautai.

Papročiai bręsta pirmiausia šeimose. Šeimos stalas telkia narius, kaip altorius bažnyčioj. Šeimos kryžius kelia visų akis augščiau stalo. Kryžius ir stalas sudaro išorinius centrus, kuriuos šeima apsupa tyliai pergyvenamu orumu. Po kryžium ir prie stalo išauga patys tėvai savo vaikų akyse. Vaikai seka tėvus ne pagal žodį, o pagal jų veiksmą ir pergyvenimą. Papročiai yra pastovios veiksenos vaisius.

Sveikinimasis

Sutikus žmogų: Garbė Jėzui Kristui (arba: Garbė Kristui!). — Per amžius.

Valgant: Sotink, Dieve. — Dėkui.

Atsisveikinant: Su Dievu, sudiev.

Per Velykas - Kalėdas: Sveiki sulaukę šv. Velykų... Kalėdų. — Su tamstom drauge.

Einant pro bažnyčią ar kryžių: pakeliama kepurė.

Susilaikymas nuo pramogų

    Advente: belaukiant ateinančio Kristaus.

Gavėnioje: dėl Kristaus kančios.

Vėlinių išvakarėse: pagerbiant mirusiųjų atminimą.

Ypatingas pasninkas

Kūčių dieną: auka gimstančiam Kristui.

Pelenų dieną: atgailai už savo nuodėmes.

Didįjį penktadienį: dėl Kristaus mirties.

Mirusiųjų prisiminimas

    Mirties metinėse: paprašant atlaikyti mišias.

    Vėlinėse: pasimeldžiant, duodant išmaldą, aplankant kapą.

Laiminimai

    Vaikų (bažnyčioje): per paskutinį Devintinių mišparą.

    Vaikų (šeimoje): einant pirmąkart mokyklon, išvykstant kariuomenėn, priimant moterystę, stojant į vienuolyną ir kitomis svarbesnėmis progomis.

    Jaunosios: atliekant jungtuves su mišiomis. Motinos: sulaukus kūdikio.

Pašventinimai

    Laukų: pavasarį, vasarą.

    Namų: naujai pastačius.

    Buto: naujai įsikūrus.

    Valgio: Velykų rytą.

    Vandens: didįjį šeštadienį ir per Sekmines.

    Žolių: Žolinėse, rugp. 15 d.

    Sėklų: Marijos gimimo šventėje, rugs. 8 d.

    Žvakių: Marijos įvedybų šventėje, vas. 2 d.

Ypatingos pamaldos

    Šv. Kryžiaus garbei: trijų dienų procesijos prieš šeštines.

    Šv. Sakramento garbei: devyni mišparai po Devintinių.

    Šv. Dvasios atėjimui pasiruošti: devindienis prieš Sekmines.

    Jėzaus Širdies garbei: birželio mėn. pamaldos ir pirmieji mėnesių penktadieniai.

    Marijos garbei: gegužės ir spalio mėn. pamaldos bei pirmieji penki mėnesių šeštadieniai.

Tradicinės apeigos

    Užrašas kreida (†K†M†B) Trijų Karalių šventei prisiminti.

    Pelenų barstymas gavėnios pradžioje: atgailai paskatinti ir mirčiai priminti.

    Verbų šventinimas: Kristaus triumfui ir jo nuplakimui priminti.

Asmeninės pareigos

    Pasimelsti rytą ir vakarą.

    Bent persižegnoti prieš valgant ir pavalgius.

    Išklausyti šv. mišių sekmadieniais ir privalomomis šventėmis (JAV-se: Kalėdos, N. Metai, šeštinės, Žolinės, Visų Šventė ir Nek. Prasidėjimo šventė; Kanadoje: Kalėdos, N. Metai, Trys Karaliai, šeštinės, Visų Šventė ir Nek. Prasidėjimo šventė).

    Prieiti išpažinties ir komunijos bent per didžiąsias šventes.

Šeiminės šventės

Jungtuvių metinės, 25-metinės, 50-metinės. Motinos diena: gegužės mėnesį.

Vaikų pirm. komunijos diena.

Tėvų ir vaikų vardinės.

Mokyklinės šventės

    Mokslo metų pradžia (su pamaldomis).
    Lietuvos jaunimo globėjo šv. Kazimiero diena.

Organizacinės šventės

    Katalikiškosios Akcijos: Kristaus Karaliaus šventė.

    Ateitininkų: Sekminės, Kristaus Karaliaus ir šv. Kazimiero šventės;

Skautų: šv. Jurgio ir šv. Kazimiero šventės.

Lietuvos vyčių: šv. Kazimiero.

Parapinės šventės

    Bažnyčos pašventinimo diena.

    Parapijos šventojo globėjo diena.

    Atlaidų dienos.

Tautinės šventės

    Nepriklausomybės paskelbimo vasario 16.

    Tautos globėjo šv. Kazimiero: kovo 4 d.

    Tautos išsklaidymo diena: birželio 15-ta.

    Vytauto vainikavimo: rugsėjo 8 d.

Tautų šventės

    Kristaus Karaliaus: spalio paskutinis sekmadienis.

    Popiežiaus vainikavimo metinės.

IŠPAŽINTIS SVETIMOM KALBOM

ELIAUJAM po pasaulį arba gyvenam nuošaliai lietuvių, kur savų kunigų neprisišauksi. Tada išpažintį tenka atlikti svetima kalba. Pusėtinai vartojam ne vieną kalbą, bet dažniausiai nežinom išpažinties formos arba specialių išsireiškimų. Tuo tikslu pateikiami šie pavyzdžiai.

Pagal pavyzdžius lengviau patikslinsime savo sąžinę, atrinksim, kas mums tinka, arba papildysim savais žodžiais, ko trūktų. Svarbiausia, kad netrūktų nuoširdumo ir intencijos atlikti išpažintį gerai.

Prie pavyzdžių pridėti trumpi gailesčio aktai. Bet jie nebūtinai vartotini. Juk mokame šį aktą sava kalba. Pagaliau svarbu ne žodžiai, o pats gailestis.

ANGLIŠKAI

Bless me, Father, for I have sinned. It is a week (arba: a month, a year) since my lašt confession. I accuse myself of the following:

I used God’s name irreverently.

I neglected my prayers for a long time.

I missed Mass on Sunday (arba: on a holyday of obligation) through my own fault.

I disobeyed (arba: I showed disrespect) to my parents (arba: legitimate superiors).

I neglected my duties to my wife (arba: husband, children).

I gavę bad example to others: I got drunk, fought, quarreled with others, told filthy stories, cursed, blasphemed.

I was angry at another person (arba: unkind, arrogant, envious, jealous, revengeful toward others).

I physically injured another person.

I willfully took pleasure in impure thoughts and desires.

I abused my marriage rights.

I was unfaithful to my wife (husband).

I read bad books, looked at bad pictures.

I have stolen (arba: helped, encouraged others to steal, kept stolen goods).

I injured my health by excessive drinking, and by this also hurt my family.

I have deliberately lied to deceive others (arba: I injured the reputation of others by lying).

I talked uncharitably of others (arba: I revealed their faults without necessity).

I have failed to receive Holy Communion during Easter time.

I have made a bad confession (I received holy Communion in the state of mortal sin).

For these and all the sins of my past life I am truly sorry.

Per išrišimą gailėtis: My God, I am truly sorry for having offended Thee; give me grace never to sin again.

Po išrišimo, nueinant: Thank you, Father!

VOKIŠKAI

Gelobt sei Jesus Christus! Meine letzte Beichte war vor einer Woche (arba: vor einem Monat, einem Jahr). In Demut und Reue be-kenne ich meine Suenden:

Ich habe Reden gegen den Glauben gefuehrt (arba: zugestimmt).

Ich habe ueber heilige Dinge gespottet.

Ich habe an Sonntagen die heilige Messe ganz (arba: zum Teil) versaeumt.

Ich habe andere von religioesen Pflichten abgehalten.

Ich habe das Sakrament der Busse und der hl. Kommunion in der Osterzeit nicht empfangen.

Ich habe meiner Eltern keine Ehrfurcht erwiesen.

Ich habe meine Kinder ungerecht behandelt.

Ich habe andere geringgeschaetzt (arba: verachtet, gehasst).

Ich habe in Feindschaft mit ändern gelebt und Rache zu ueben gewuenscht.

Ich habe durch unkeusche Gedanken und Begierden (arba: durch Blicke, Reden, unkeusche Werke) gesündigt.

Ich habe die Ehe missbraucht.

Ich habe mich gegen die Treue der Ehe verfelht.

Ich habe durch Lesung schlechter Buecher (arba: durch Besuch gefaehrlicher Orte) ge-suendigt.

Ich habe dem Nächsten an seinem Eigentum geschadet.

Ich habe durch Spiel, Trinken und Ausschweifungen meiner Gesundheit geschadet (arba: meine Familie in Not gebracht).

Ich habe falsches Zeugnis abgelegt.

Ich habe durch Luegen (arba: durch Ehrabschneidung, Verleumdung) anderen Schaden zugefuegt.

Diese und alle Suenden meines ganzen Le-

bens bereue ich von Herzen. Ich bitte um eine Busse und die priestliche Lossprechung.

Per išrišimą gailėtis : Mein Gott, ich bereue von ganzem Herzen, dass ich Dich beleidigt habe: Gib mir die Gnade, nimmermehr zu suendigen.

Po išrišimo: Ich danke Ihnen herzlichst!

PRANCŪZIŠKAI45

45 Šiam ir ispanų tekstui neturėta kai kurių akcentų.

BENISSEZ-moi, mon Pere, parce que j’ai péché. Il y a une semaine (arba: un mois, une année) depuis ma dernière confession. Voici mes péchés:

Je m’accuse d’avoir parlé contre la foi.

Je m’accuse d’avoir mal parlé des choses saintes.

Je m’accuse d’avoir empêché les autres de faire leurs devoirs religieux.

Je m’accuse de n’avoir pas fait ma confession et communion annuelle ( arba : de n’avoir pas fait mes paques).

Je m’accuse de n’avoir pas respecté mes parents.

Je m’accuse d’etre injuste envers mes enfants.

Je m’accuse d’avoir méprisé les autres (arba: d’avoir eu haine).

Je m’accuse d’avoir entretenu inimitié et vengeance contre mon prochain.

Je m’accuse d’avoir péché contre le sixième commendment par pensées, désirs (arba: regards, paroles, actions).

Je m’accuse d’avoir abusé du mariage.

Je m’accuse d’avoir péché contre la fidélité de mariage.

Je m’accuse d’avoir péché par lecture de mauvais livres (arba: par fréquentation de mauvais locaux).

Je m’accuse d’avoir pris des choses d’autrui.

Je m’accuse d’avoir nui a ma santé par l’ivrognerie (arba: d’avoir nui a ma famille).

Je m’accuse d’avoir rendu faux témoignage.

Je m’accuse d’avoir nui aux autres par mensonge.

Je m’accuse des tous ces péchés et ceux de toute ma vie; j’en demande pardon a Dieu et a vous, mon Pere, la pénitence et l’absolution.

Per išrišimą gailėtis : Mon Dieu, je me repens de vous avoir offensé; aidez-moi a ne plus pécher.

Po išrišimo, nueinant: Je vous remercie, mon Pere, cordialement.

ISPANIŠKAI

BENDECIDME, Padre, porque he pecado. Hace una semana (arba: un mes, tres meses) que no me he confesado. Me acuso de los siguientes pecados :

He usado el nombre de Dios con irreverencia.

He omitido las oraciones cotidianas por mucho tiempo.

He faltado a la Misa los domingos (arba: las fiestas de guardar) por mi culpa.

He desobedecido (arba: he faltado al respecto) a mis parientes (arba: a mis superiores legitimos).

He descuidado con mis deberes a mi esposa (arba: a mi esposo, hijos).

He dado mal ejemplo a otros (me he bor-rachado, peleado).

Me he enojado con otros (arba: estuve arrogante, envidioso, celoso, vengativo).

Hice dano a otros.

He tomado placer en los pensamientos y deseos impuros voluntarmente.

He abusado mis derechos matrimoniales.

Estuve infiel a mi esposa (arba: esposo). He leido libros malos, he visto peliculas malas.

He robado (arba: he ayudado a otro robar, retuve cosas robadas).

He lastimado mi salud y mi familia por borracharme.

He mentido, he calumniado a otro.

He faltado caridad en palabras, he revelado sus faltas sin necesidad.

No he recibido la santa Comunion durante del tiempo de Pascua.

He hecho mala confesion, he recibido la santa Comunion en el estado del pecado mortal.

Por estos y todos los pecados del pasado me siento mucho.

Per išrišimą kalbėti: Dios mió, me arrepiento de haberte ofendido, ayúdame para no pecar más.

Po išrišimo: Muchas gracias, Padre.

KALENDORINIAI VARDAI

AUJOS kartos pasigenda naujesnių ir įvairesnių šventųjų vardų, o jų yra užtektinai. Tokiems naujiems ilgesniems vardams iš anksto pridėti trumpiniai skliausteliuose. Tai reiškia, kad krikštijant dokumentuose rašomas pilnas vardas, o praktiškai — dėl patogumo gali būt vartojamas jo trumpinys.

Naujų vardų lietuviškoji rašybos forma, taip pat jų trumpiniai yra peržiūrėti, patikslinti kalbininko A. Salio. Jo paties naujai parinkti ir kritiškai perrikiuoti tautiniai vardai. Tam pasinaudota senais mūsų asmenvardžiais ir prūsų vardynu. Šiame vardyne jie dedami po krikščioniškųjų vardų, atskiriant pirmuosius nuo antrųjų tašku ir brūkšniu (.—). Ilgesniems tautiniams vardams taip pat pridėti trumpiniai skliausteliuose.

Tautinių vardų duota lygiomis vyriškų ir moteriškų. Krikščioniškieji šios lygybės negalėjo išlaikyti, nes dienas pasirenka ne šventieji, o mirtis."

Šventieji nėra lygūs savo vardų garsumu, paliktais nuopelnais ir savo padėtimi kulto srity. Atsisakyta juos rikiuoti, dėl to pasirinkta alfabetinė tvarka. Alfabetas išsprendė ir kitą klausimą, ką pirma dėti — vyriškus ar moteriškus vardus.

SAUSIS

1.    Eugendas (Eugas), Fulgentas (Fulgas, Pulgis), Konata (Kona).—Arvaidas (Arvas), Sniegą.

2.    Adelardas (Adas, Lardas), Odilas (Odas), Stefana (Stefa). — Drovydas (Dro-vas), Gailutė (Gaila).

3.    Florentas (Floras), Genovaitė (Genė), Gordijus (Gordas). — Viltautas (Viltas), Vyda.

4.    Angela (Gėla), Oringa (Ora), Rigo-bertas (Rigas). — Arimantas (Arys), Ardanga (Arda).

5.    Emilija (Milė), Gaudentas (Gaudas), Talida (Lida), Telesforas (Telas). — Gedutė (Geda), Vaidenis (Vaidys).

6.    Baltazaras (Baltas), Kasparas (Kas-pas), Melchioras (Merkelis); Melanas (Lanas), Viltrūda (Viltra). — Arūnas (Aras), Ginda.

7.    Kentigerna (Kentą, Gerna), Reinoldas (Noldas), Tilas, Vidukindas (Vidas). — Rutenis (Rutys), Raudvilė (Rauda).

8.    Apolinaras (Apolis, Polis), Atelmas (Elmas), Gudulė (Guda), Pega. — Gintė, Vilintas (Vilys).

9.    Bertvaldas (Bertas, Valdas), Filanas (Filas), Paskazija (Paska), Vaningas (In-gas). — Algis, Gabija (Gabė).

10.    Agatas (Agas), Nikanoras (Nikas, Noras), Setrida (Setą, Rida), Tomijonas (Tomas). — Ginvilas (Ginas), Ragailė (Raga).

11.    Fidelmija (Fida), Higinas (Ginas), Palemonas (Palemas). — Audrius, Vilnė.

12.    Cezarija (Ceza), Alfredas (Alfas), Arkadas (Arkas). — Gida, Vaigedas (Valgas).

13.    Bernonas (Bernas), Iveta (Iva), Vi-ventas (Vivas, Ventas). — Dargaudas (Dargas), Gilvė.

14.    Feliksas (Felis), Hilaras (Hilas), Makrina (Makra), Savas. — Auksė, Laimis.

15.    Bonitas (Bonas, Bonys), Medą, Paulius, Tarsicija (Tarša). — Skirgaila (Skiras), Snieguolė (Sniegą).

16.    Berardas (Beras, Ardas), Marcelis (Marcys), Priscilė (Priska, Čilė). — Draumantas (Draumas), Ringėla (Ringą).

17.    Antanas (Antas), Jonilė (Jonė, Nile), Leonilė (Leoną, Leonė), Mildgita (Milda, Gitą)— Dovainas (Dovas), Vilda.

18.    Leobardas (Lebas, Bardas), Liberta (Liba), Priska. — Gedigaudas (Gėdys), Rag-nytė (Ragna).

19.    Kanutas (Kanas), Marijus (Marys), Pija. — Gidą, Raivedys (Raivys).

20.    Eutimas (Timas), Fabijonas (Fabas), Sebastijonas (Sebas). — Daugvydas (Daugas), Nomeda (Noma, Medą).

21.    Agnietė (Agna, Agnė), Auguras (Augąs), Epifanas (Epas), Inė. — Galiginas (Galys), Garsė.

22.    Anastazas (Anastas, Nastas), Blesi-lė (Blesa), Vincentas (Vincas). -— Nauta, Vingaudas (Vinas).

23.    Emercijona (Emera), Ildefonsas (II-das), Raimundas (Raimas). — Gailigedas (Gailys), Gunda.

24.    Artūras (Artas), Bertrandas (Bertas), Timotiejus (Timas). — Gaivilė (Gaiva), Žugaila (Žugas).

25.    Amarinas (Amas), Juventinas (Juventas, Juvas), Toretgida (Toreta, Gida). — Vaira, Viltenis (Viltis).

26.    Alberikas (Albas), Batilda (Tildą), Paulė, Polikarpas (Polis). — Rimantas (Rimas), Singa.

27.    Devota (Deva), Jonas Auksaburnis, Natalis (Natas). — Jogundas (Jogys), Vė-jūna (Vėją).

28.    Kinera (Nėra), arba Kaindra (Indra), Petras Nolaskas, Valeras (Valys). — Gedantas (Gedas), Nijolė (Jolė).

29.    Akvilinas (Akvilas), Gildąs, Pranciškus Salezas (Pranas, Pranys). — Girkantas (Giras), Žibutė (Žiba).

30.    Adelelmas (Adelas), Adelgunda (Ade-la, Gunda), Hiacinta (Jacinta, Cinta), Martina (Marta), Savina (Sava). — Banguolė (Banga), Milgaudas (Milius).

31.    Jonas Boska, Marcela (Marcė, Cela), Melangela, arba Monacela (Melą, Gėla, Cela), Luiza (Iza). — Eidigintas (Eidys), Jaunega (Jaunė, Nega).

VASARIS

1.    Cinija (Cina), Ignotas (Ignas), Sigi-bertas (Sigas), Veridiana (Vera, Diana). — Eidvilė (Eida), Gy tau tas (Gytas).

2.    Adelbaldas (Adelas), Adeloga (Ada, Lo-ga). — Rytys, Vandenė (Vandė).

3.    Ansgaras (Ansgas), arba Oskaras (Os-kas), Berlinda (Bėra, Linda), Blažiejus (Blažys), Odorikas (Odas, Rikas). — Ata, Radvilas (Radys).

4.    Andriejus Korsinis (Andrius), Joana iš Valois (Jonė), Nitardas (Nitas, Ardas), Rabanas (Rabas), Vulgis. — Arvilė (Arva), Vydimantas (Vydys).

5.    Agota (Aga), Avitas (Avas), Vodalis (Dalys), arba Vodaldas (Aldas). — Birutė, Gaudvinas (Gaudas).

6.    Darata (Dara), Titas, Vedastas, arba Vastas (Vedas, Astas). — Alkis, Žyvilė (Žyva, Vilė).

7.    Adaukas, arba Adauktas (Adas, Auktas), Meldonas (Meldas), arba Medonas (Medas), Romualdas (Romas). — Druva, Romas.

8.    Jonas iš Matos, Mengoldas (Mengas), Kointa (Inta). — Dromantas (Dromas), Nirma.

9.    Altas, Apolonija (Apola, Polė), Erikas (Eras), Kirilas Aleksandrietis (Kiras). — Algė, Joviltas (Jovas).

10.    Amantas (Amas, Mantas), Skolastika (Skolė), Sotera (Tėra). — Girvydas (Giras), Vydgaila (Vyda).

11.    Adolfas (Adas), Ardanas (Ardas), Gobnata, arba Gobneta (Goba, Nata), Helvi-za (Hela, Elva). — Gustautas (Gustas), Mante.

12.    Aleksis, Eulalija (Eula), Liudanas (Liudas), Reginaldas (Regys, Naldas). — Deimantė (Deima), Mantiminas (Mantys).

13.    Agabas (Agas), Gerlinda (Gera, Linda), Irmhilda, arba Ermenhilda (Irma, Erma, Ilda), Lucinas (Lucys), Renula, arba Relin-da, Renilda (Rena). — Algaudas (Algas), Rauda.

14.    Auksentas (Auksys), Juozapa (Juzė), Valentinas (Valys). — Geda, Saulius.

15.    Faustinas (Faustas), Jovitas (Jovas), Jurgita (Jurga, Gita), Sigurdas (Sigas). — Girdenis (Girdys), Nirginda (Nirga).

16.    Honestas (Nestas), Onesimas (Onys, Simas), Pilypą (Pilė). — Laisvė, Vasaris.

17.    Evermodas (Everas), Romulas (Romas), Silvinas (Silvas). — Vaišvilas (Vaišas), Viltė.

18.    Angilbertas (Angilas, Angas), Bernadeta (Berna, Dėta), Eladijus (Elas, Ladys).— Gendrė, Lengvenis (Lengvys).

19.    Belina (Belą, Lina), Gabinas (Gabys), Konradas (Konas). — Nida, Šarūnas (Šaras).

20.    Amata (Ama), Eucherijus (Euehas), Falkas, Nilas, Sadotas (Sadas). — Rindaugė (Rinda), Visginas (Visgys).

21.    Eleonora (Elė, Lora, Nora), Gundebertas, arba Gumbertas (Gundas), Verulas (Veras). — Jovilas (Jovas), Žemyna.

22.    Abilas (Abas), Aristi jonas (Aristas, Arys), Elvinas (Elvys), Margarita (Marga). — Darvydas (Darvas), Gintaute (Ginta).

23.    Jurminas (Juras, Minas), Petras Damijonas, Romana (Roma), Viligis (Vilys, Ligys). — Gantautas (Gantas), Siga.

24.    Adelė (Ada), Betas, Edelbertas, arba Etelbertas (Etas), Motiejus (Motas). — Goda, Virgaudas (Virgas).

25.    Adeltrūda, arba Aldetrūda (Alda), Avertanas (Averas), Gerlandas (Geriąs), Valburga (Valba). — Margiris (Margys), Rasa.

26.    Izabelė (Zabelė, Iza), Matilda (Mata, Tilda), Rodvaldas (Rodas, Valdas). — Aurime (Aura), Jogintas (Jogys).

27.    Gabrielius (Gabrys), Galmaras (Galinas), Honorina (Onora, Nora), Leandras (Andras). — Ginvilas (Ginas), Vilmantė (Vilma).

28.    Ansvaldas, arba Osvaldas (Valdas), Antonija (Anta), Vilana (Vila, Lana). — Alna, Vilgardas (Vilgas).

KOVAS

1.    Albinas (Albas), Antonina (Anta, Nina), Eudokija (Euda), Rudesindas, arba Rosendas (Sindas), Siviardas (Sivas, Ardas).

— Rusnė, Tulgaudas (Tūlas).

2.    Heraklas (Heras), Januarė (Jana), Marcelinas (Marcys, Linas). — Eitautas (Eitas), Naida.

3.    Kunigunda (Gunda, Niga), Nonita (Nona, Nitą), Ticianas (Ticas). — Tulnega (Tulna), Uosis.

4.    Kazimieras, Lietuvos Globėjas (Kazys), Humbertas, arba Umbertas (Bertas), Liucijus (Liucas). — Daugvydas (Daugas), Virda.

5.    Gerasimas (Geras), Klemensas (Klemas), Virgilijus (Virgas). — Giedrė, Vydotas (Vydas).

6.    Evagras (Evas), Felicita (Felė), Koletą (Leta), Olegaras (Olas). — Novilas (Novas), Raminta (Rama).

7.    Eubulas (Eubas), Germanas (Germas), Tomas Akvinietis.—Galmė, Rimtautas (Rimtas).

8.    Beata (Ata), Jonas iš Dievo, Veremundas (Veras). — Gaudvilė (Gauda), Seibutas (Seibas).

9. Domininkas Savija (Domas), Pranciška (Pranė), Vitalis (Vitas). — Visgaila (Gaila), Žygintas (Žygas).

10.    Atalas (Atas), Augi jas (Augąs), Emilis (Ernas), Geraldas (Geras). — Nindra, Visvydas (Visvys).

11.    Augąs, Aurėja (Aura), Kandidas (Didas), Konstantinas (Kostas). — Eigustė (Guste), Gedimtas (Gėdys).

12.    Grigalius Didysis (Grigas), Fina, Mūras. — Galvirdas (Galvys), Vinmantė (Vina).

13.    Agnelis (Agnas), Patricija (Patra), Roderikas (Rodąs, Rikas), Rozina (Zina). — Liutavaras (Liūtas), Vaiga.

14.    Kirinas (Kiras), Matilda (Mata, Tildą). — Sugardas (Sugas), Viligaila (Vilė).

15.    Klemensas Marija (Klemas), Longinas (Ginas), Matorona (Mata), Menignas (Menys, Nignas). — Gunta, Tautas.

16.    Agapitas (Agas), Euzebija (Zeba), Megingaudas (Megas, Gaudas). — Nirgunda (Nirga), Vaidotas (Vaidys).

17.    Agrelis, arba Agrikolas (Agrys), Gertrūda (Gerta, Trūdė), Patrikas (Patras). — Gendvilas (Gendas), Varūna (Vara).

18.    Eduardas (Edas, Ardas), Kirilas iš Jeruzalės (Kiras), Sibilė (Siba). — Eimutis (Eimas), Saulė.

19.    Alkmundas (Alkas, Mundas), Juozapas, Jėzaus Globėjas (Juozas, Juzas). — Nautilė (Nauta), Vilas.

20.    Benignas (Benas), Irmgarda (Irma), Kaldija (Kalda)—Vilė, Žygimantas (Žygys).

21.    Benediktas (Benys), Birilas (Rilas), Ednas, Klemencija (Klema), Mikalojus (Mikas, Nikas). — Nortautas (Noras), Sanga.

22.    Kotryna (Katrė), Leja, Oktavijonas (Oktas). — Gante, Linas.

23.    Akvilė (Vilė), Domitas (Domas), Juozapas Oriolis (Juozas, Juzas), Merbotas (Merbas). — Galgintas (Galys), Vismante (Visma).

24.    Donardas (Donas, Nardas), Gabrielius Arkangelas (Gabrys), Hildelita (Hilda, Delita, Lita). — Daumantas (Daumas), Niką.

25.    Dūla, Heraldas (Aldas), Liucija (Liucė), Pelagas (Pelas). — Kante, Vaišvilkas (Vaišas).

26.    Garbanas (Garbas, Garbys), Kastulas (Kastas), Liudgeras (Liudas, Geras), Teklė.

— Arbutas (Arbas), Gila.

27.    Aleksandras, Žemaičių glb. (Aleksas), Augusta (Gusta), Jonas Damaskietis, Lidija (Lida). — Ramotas (Ramas), Rūta.

28.    Osburga (Osa), Rogatas (Gatas), Tutilas (Tilas). — Girma, Rimkantas (Rimas).

29.    Bertoldas (Bertas), Diemuta (Diema), Sekundas (Kundas). — Almante (Alma), Kernius.

30.    Kvirinas (Kviras), Regulas (Regas), Tolas. — Meda, Vinotas (Vinas).

31.    Akatas (Akas), Aldas, Amas, Balbina (Balba). — Ginas, Vartvilė (Varta).

BALANDIS

1.    Melitas (Melys), Teodora (Tedą, Dora), Valerikas (Valeras), — Dainora (Daina), Ringaudas (Ringas).

2.    Nicetas (Nicas), Pranciškus iš Paulos (Pranas, Pranys), Teodozija (Tedą, Teoda). — Ankodas (Ankus), Varda.

3.    Agapė (Aga), Ričardas (Ričas). — Rimtaute (Rimta), Vytenis (Vytis).

4.    Alėta (Ala, Alė), Izidorius (Dzidas). — Algaudas (Algas), Eglė.

5.    Irena (Ira, Rena), Krescencija (Kresa, Kresė), Vincentas Ferraris (Vincas), Zenonas (Zenas). — Rimvydas (Rimas), Žyginte (Zyga).

6.    Diogenas (Diogas, Genas), Genardas (Genas), Julijona (Julė), Platone (Tonė). — Daugirutis (Daugys), Žintė.

7.    Afratas (Afras), Albertas (Aibas), Gibardas (Gibas), Uršulina (Uršė, Lina), — Kiną, Minvydas (Minas).

8.    Dionizas (Denys, Nizas), Julija (Julė), Redemptas (Rėdys). — Girtautas (Giras), Mata.

9.    Akatas (Akas), Dotas, Kasilda (Kasė, Silda), Valtrūda (Valė). — Aurimas (Aurys), Dalia.

10.    Etoras (Etas), Paladas (Ladas), Terentas (Terys). — Agna, Mintautas (Mintas).

11.    Aidas, Antipas (Antas), Godeberta (Goda), Leonas Didysis (Levas). — Daugaila (Dauga), Vykintas (Vykas).

12.    Damijonas (Damas), Sabas, Vigbertas (Vigas), Vizija (Iza). — Jovirdas (Jovys), Juraitė.

13.    Agatonika (Aga), Hermenegildas (Hermas, Gildas), Ida, Ursas. — Algaudė (Ala), Mingaudas (Mingas).

14.    Abundas (Undas), Justinas (Justas), Tiburtas (Tibas). — Vainila (Nila), Visvaldas (Valdas).

15.    Anastazija (Nastė) Laurentinas (Lauras), Olimpas (Olys), Viktorinas (Viktas). — Vaidote (Vaida), Vilnius.

16.    Apodemas (Apodas), Enkrata, arba Engrata (Enga), Kajus, Kalistas (Kalys), Vasijus (Vasys). — Nygaila (Nyga), Svirgantas (Sviras),

17.    Anicetas (Anys), Elijas (Elys), Robertas (Robas), Vandas. — Dravenis (Dravys), Sirvilė (Sirva).

18.    Agija (Aga), Aja, Antija (Anta), Galdinas (Gaidas, Dinas). — Nomėga (Mėga), Sudvinas (Sudas).

19.    Alpagas (Alpas), Sokratas (Kratas), Ursmaras (Ursas). — Eirimas (Eirys), Lazduona (Laza, Duonė).

20.    Adalaras (Adas, Laras), Agnė, Kadvalis (Kadas, Valys), Teonas. — Aneida, Goštautas (Gostas).

21.    Anzelmas (Zelmas), Apolas, Konradas (Konas), Kondratas (Kondras). — Argėla (Arga), Milgedas (Milgas).

22.    Leonidas (Levas, Nidas), Soteras (Teras), Senorina (Senora, Norina). — Josbutas (Josas), Narūna (Nara).

23.    Adalbertas, prūsų ap. (Adas, Bertas), Jurgis — antrasis Lietuvos globėjas, Iberas (Ibas), arba Ivoras (Ivas). — Daugaudas (Daugas), Rodvilė (Rodva).

24.    Bona, Dona, Egbertas (Egas), Fidelis (Fidas). — Grožvyda (Vyda), Valimantas (Valys).

25.    Erminas (Ermas), Melą, Morkus. — Tolmantas (Tolas), Žada.

26.    Aida, Kietas, Klarentas (Klaras), Liucidas (Liucys, Idas). — Girdivydas (Girdys), Vandra.

27.    Marijona (Marė), Petras Kanizijus, Tertulijonas (Tertas, Tulys), Zita. — Aušra, Gotautas (Gotas).

28.    Paulius nuo Kryžiaus, Poli jus (Polys), Prudentas (Prudys), Valerija (Valė). — Valga, Vygantas (Vygas).

29.    Avija, arba Ava, Bertrandas (Bertas), Emilijonas (Emys, Emilis). — Ginvilė (Ginva), Vaitenis (Vaitys).

30.    Genistas (Genas, Nistas), Kotryna Šiemetė (Katrė), Sofija (Zosė). — Venta, Virbutas (Viras).

GEGUŽĖ

1.    Acijus (Acys), Grata, Orentas (Oras), Zigmantas (Zigmas). — Vydmanė (Vydma), Žilvinas (Žilvys).

2.    Atanazas (Atas), Geva, Gluvas, Mafalda (Aida). — Eidmantas (Eidas), Meilė.

3.    Ansfridas, arba Osfridas (Ansas, Fridas), Juvenalis (Juvas, Venas), Ventūra (Venta). — Arvystas (Arvys), Diva.

4.    Florijonas (Floras), Monika (Nika), Paulinas (Paulius, Linas). — Beržas, Mintautė (Minta).

5.    Angelas (Angas), Geruntas (Geras), Pijus V, Krescencijona (Kresė). — Barvydas (Baras), Neris.

6.    Benedikta (Benė, Bena), Evodas (Evas), Prudencija (Pruda). — Arga, Rokantas (Rokas).

7.    Flavija Domitilė (Flava, Domita), Letardas (Lėtas, Ardas), Stanislovas (Stasys, Stasius). — Butautas (Butas), Rimta.

8.    Akatas (Akas), Gibrijonas (Gibas, Gibrys), Ida. — Audrė, Minigaila (Minius).

9.    Beatas (Atas), Grigalius iš Nezianzo (Grigas), Tudinas (Tudas, Inas). — Austė, Džiugas.

10.    Alfas, Antoninas (Antas), Izidorius (Dzidas), Kataldas (Katas, Aldas), Solanga (Sola). — Putinas, Survaida (Vaida).

11.    Jokūbas ap., Mamertas (Mertas), Majolas (Majus), Pilypas (Pilys), Principija (Prince). — Eidivydas (Eidys), Mara.

12.    Achilėjas (Achilas), Imelda (Ima), Nerėjas (Neras). — Roma, Vaidutis (Valdys).

13.    Mervena (Mera), Robertas Bellarminas (Robas), Servatas (Servas, Atas). — Alvyde (Aiva), Surminas (Surmas).

14.    Bonifacas (Bonas), Erembertas (Eras), Petronelė (Petrė, Nelė). — Gintaras, Milda.

15.    Cecilijus (Cilas), Jonas Lasalietis, Torkvatas (Toras). — Algedas (Algis), Jaunutė (Jaunė).

16.    Audas, Brendanas (Brenas, Danas), Jonas Nepomukietis, Ubaldas (Ubas). —Bitė, Vaidimantas (Vaidys).

17.    Bazilė (Žilė), Madenas (Madas), Paskalis (Paskas), Silanas (Silas). — Gaila, Virkantas (Virkus).

18.    Elgiva (Eiga), Erikas (Eras), Julita (Julė), Venantas (Venas). — Erdvilas (Erdas), Rytė.

19.    Alkuinas (Alkas), Dunstanas (Dunas), Petras Celestinas (Celas), Pudencijona (Puda). — Gilvinas (Gilas), Taura.

20.    Alfreda (Alfa), Akvilas (Akvas), Bernardinas Sienietis (Bernys, Nardas), Hildegarda (Hilda, Garda). — Eidvilas (Eidas), Vyginte (Vyga).

21.    Golenas (Golas), Izberga (Iza, Bergą), Teobaldas (Tebas). — Vaidivutis (Vaidys), Vydminė (Vydma).

22.    Atas, Helena (Hela), Ronaldas (Konas), Rita, Venustas (Venas). — Eimantas (Eimas), Jovilė (Jova).

23.    Andriejus Bobola (Andrius), Gobanas (Gobas), Krispinas (Krisas), Siagras (Agras). — Augmantė (Auga), Gertautas (Gertas).

24.    Afras, Gerardas (Geras), Paladija (Lada). — Algirdas (Algis), Gina.

25.    Genadas (Genas), Grigalius VII (Grigas), Urbonas I (Urbas). — Almantas (Almas), Danutė (Dana).

26.    Alfėjus (Alfas), Heraklas (Heras), Jieva, Pilypas Neris (Pilas). — Eiviltas (Eivys), Kinta.

27.    Bedas, Brunonas (Brunas), Ranulfas (Ranas), Restituta (Resta). — Aldona (Alda), Gindas.

28.    Augustinas (Gustas, Gustinas), Helikonas (Helys, Konas), Justas, Podijus (Podys). — Jogirdas (Jogys), Rima.

29.    Erbinas (Erbys), Marija Magdalena Pazietė (Magdė), Martiras (Martas). — Algedas (Algis), Erdvile (Erda).

30.    Emelija (Ema), Peliksas (Felis), Ferdinandas (Ferdas, Andas), Joana Arkietė (Jonė). — Vyliaudas (Vylys), Gražina (Žiną).

31.    Angelė Marcietė (Elė), Kancijus (Kancys), Mankus. — Agila (Aga), Gintautas (Gintas).

BIRŽELIS

1.    Ermengarda (Erma), Felinas (Felas), Kūnas, arba Konradas (Konas), Prokulas (Ulas), Rumonas (Rumas), Telga. — Galinda (Linda), Jogaila (Jogas).

2.    Adalgis (Adas, Algis), Blandina (Blanda, Dina), Erazmas (Eras) Eugenijus (Eugas). — Ąžuolas, Rima.

3.    Davinas (Davas), Klotilda (Tilda), Lipardas (Lipas, Ardas), Oliva (Olė). — Develta (Deva), Tautkantas (Tautas).

4.    Adegrinas (Adegras), Kornelijus (Kornys), Valteris (Valtys), Vincenta (Vincė). — Dausprangas (Dausas), Vendrá.

5.    Dorotėjus (Doras), Kirija (Kirą), Marei ja (Marcė). — Dauga, Kantvydas (Kantas).

6.    Gudvalas (Gudys, Valas), Jarlatas (Jaras), Norbertas (Noras), Paulina (Paulė).— Mėta, Tauras.

7.    Aventinas (Aventas), Landulfas (Landas), Likarijonas (Likas), Potamijona (Pota, Tama). — Erdvile (Erda), Romantas (Romas.)

8.    Bronas, Eustadiola (Eusta), Levanas (Levas), Medardas (Medas). — Germinė (Germa), Žostautas (Žostas).

9.    Dina, Kolumbas (Kolys), Primas. — Gintas, Vorilė (Rilė).

10.    Asteras (Astas), Getulas (Getas), Itmaras (Itas, Itmas), Margarita (Marga, Rita). — Vainius, Vingaila (Vinga).

11.    Aleida (Alė, Ida), Barnabas (Barnas), Flora, Rimbertas (Rimas), Rozelina (Rožė, Lina). — Aluona, Tvirmantas (Tviras).

12.    Antonija (Anta), Anupras (Anys), Kristijonas (Kristas). — Dova, Ramūnas (Ramas).

13.    Antanas Paduvietis (Antas), Akvilina (Akva, Akvilė), Eskilas (Eskys), Felikula (Felė). — Minkantė (Minė), Su vaidas (Suvas).

14.    Bazilas Didysis (Bazas, Žilas), Digna, Elgaras (Eigas), Metodijus (Metas), Nenas.

— Alka, Komotas (Komas).

15.    Adelaida (Ada, Adelė), Benildas (Benys), Dulas, Libija (Liba), Vitas. — Barinta (Bara, Rinta), Tanvilas (Tanas).

16.    Benas, Grecina (Ciną), Liutgarda (Liuta, Garda). — Jūra, Tolminas (Tolmas).

17.    Antidas (Antys), Gundulfas (Gundas), Manuelis (Manas, Elis), Nikandras (Nikas), Raineris (Rainys). — Dainava (Daina), Kintibutas (Kintys).

18.    Efremas Siri jietis (Efras, Rėmas), lianas (Ilas), Marina (Mara), Osana (Sana). — Tolvardas (Tolvas), Vaiva.

19.    Deodatas (Deodas), Brunonas, antrasis prūsų ap. (Brunas), Gervazas (Gervas), Protazas (Protas). — Doviltas (Dovas), Ramunė (Munė).

20.    Edburga (Eda), Florentina (Flora), Gema, Novatas (Novas), Silveras (Silvas).

—    Aiva, Žadvainas (Žadas).

21.    Aloyzas Gonzaga (Alas, Alys), Demetrija (Dema), Mevanas (Mevas), Ralfas.

—    Novaldas (Novas), Vasarė (Sarė).

22.    Albanas (Albas), Konsorcija (Konsa), Nicetas (Nicas), Paulinas (Paulius). — Minija (Minė), Sudargas (Sudas).

23.    Agripina (Agra), Litbertas (Litas).

—    Arvydas (Arvys), Vaida.

24.    Alena (Alė, Lena), Jonas Krikštytojas, Rumboldas (Rūmas). — Algimantas (Algis), Nemunt (Nema).

25.    Febronija (Febra), Galikanas (Galys), Vilhelmas (Vilius). — Gaudižadas (Gaudys), Milga.

26.    Antelmas (Antas, Elmas), Perseveranda (Persa), Salvijus (Salvas), Virgilijus (Virgas). — Viltautė (Vilta), Virkantas (Virkus).

27. Arialdas (Arys), Ema, Vladislovas (Vladas, Ladas). — Almantas (Almas), Norgaila (Nora).

28. Almas, Argimiras (Argys), Austelas (Austas, Telas), Irenėjus (Iras). — Gaudrė, Tulantas (Tūlas).

29.    Benedikta (Benė), Petras ir Paulius, Salomėja (Salė). — Gedrime (Gedra), Mantigirdas (Mantys).

30.    Alpijonas (Alpys), Alrikas (Alrys), Emilijona (Ema, Emilė), Liucina (Liucė).

— Novilė (Nova), Skaldas.

LIEPA

1.    Galas, Jutvara (Juta), Kastas, Oliveras (Olys). — Gendrutis (Gendrys), Liepa.

2.    Aristonas (Arys, Aristas), Lidanas (Lidas), Monegunda (Mona, Gunda), Otonas (Otas). — Gantautas (Gantas), Žilvine, (Žilva).

3.    Anatolis (Anatas, Natas, Tolis), Bladas, Leonas II (Levas), Sunifa (Suna). — Ata, Tautminas (Tautas).

4.    Agėjus (Agas), Aurelijonas (Aurelis, Auras), Berta, Sebastija (Seba). — Alšys, Danmilė (Dana).

5.    Antanas Marija (Antas), Edana (Eda), Marinas (Marys). — Lakštingala (Tinga), Vintaras (Vintas).

6. Marija Goretė (Mara, Marė), Monina (Mona, Nina), Romulas (Romas), Tomas Moras. — Jodotas (Jodys), Taina.

7.    Astas, Kirilas (Kiras) ir Metodijus (Metas, Todas), Pantenas (Pantas). — Sūnigaila (Sūnys), Vilgaila (Vilga).

8.    Arnoldas (Arnas), Elžbieta (Elzė), Kili jonas (Kilys), Landrada (Landra, Rada). — Nykantas (Nykas), Valmantė (Valma).

9.    Anatolija (Anata), Everilda (Evera), Golvinas (Golvys), Veronika (Vera). — Kantigirdas (Kantys), Vydota (Vyda).

10.    Amalija (Ama), Etas, Leontas (Levas, Ontas), Rufina (Rufa). — Eirimė (Eira), Gilvainas (Gilas).

11.    Abundas (Abas), Amabilė (Ama, Bile), Drostanas (Drostas), Pijus I. — Šarūne (Šara), Vilimantas (Vilys).

12.    Jasonas (Jasas), Menulfas (Menas), Proklas, Veronika, Kristaus veido valytoja (Vera, Vėrė). — Skaidra, Vygintas (Vygas).

13.    Anakletas (Anaklas, Kietas), Brita, Šilas. — Arvilas (Arvas), Lengaila (Lenga).

14.    Bonaventūras (Bonas), Heraklas (Heras), Libertas (Libas). — Leila, Vydas.

15.    Apronija (Apra), Donaldas (Donas, Aldas), Justa, Edita (Eda). — Mantas, Sanda.

16.    Atenogenas (Atenas), Faustas, Renalda, arba Rainelda (Rena, Nalda, Elda).

— Danguolė (Dangė), Kovaldas (Valdas).

17.    Aleksijus (Aleksas), Donata (Dona, Nata), Enodijus (Enodas), Teodatas (Teodas), Vestina (Vesta). — Tautginas (Tautas ),Vaiga.

18.    Fridrikas (Fridas), Gundenė (Gunda), Kamilas iš Lellio (Kamys), Marina (Ma

ra), Rufilas (Rufas), Teneva (Tena). — Eimante (Eima), Tautvilas (Tautas).

19.    Aurėja (Aura), Martynas (Martys), Vincentas Paulietis (Vincas). — Darsūnas (Darsas), Tanga.

20.    Ansegis (Ansys), Aurelijus (Auras, Aurys), Jeronimas Emilijams (Jeras), Severa (Seva), Vulmaras (Vulmas), arba Ulmaras (Ulmas). — Alvydas (Alvys), Vismante (Visma).

21.    Arbogastas (Arbas, Gastas), Danielius (Danys, Danius), Prakseda (Seda). — Lasota (Laša), Vygirdas (Vygas).

22.    Dabijas (Dabas), arba Davijus (Davas), Marija Magdalena (Magdė), Teofilis (Teofas, Filis). — Jovartas (Jovas), Mantilė (Tilė).

23.    Apolinaras iš Ravenos (Apolas, Polis), Liboras (Libas), Romule (Roma). —Gelminė (Geima), Tarvilas (Taras).

24.    Godas, Kristijona (Kristė), Kristina (Kristė), Kinga. — Raimota (Raima), Žyvibutas (Zyvys).

25.    Jokūbas Vyresnysis, Kristoforas (Kristupas, Kristas), Levina (Leva), Nisenas (Nisas), Valentina (Valė). — Nirgundas (Niras), Suvaida (Vaida).

26.    Erastas (Eras), Bartolomėja (Barta), Ona. — Daugantas (Daugas), Nausa.

27.    Celestinas I (Celys), Lilijoza (Lilė), Natalija (Nata, Natė), Rudolfas (Rudas) Sergijus (Sergys). — Sirvilė (Širva), Žintautas (Žinas).

28.    Ada, Ardvinas (Ardas), Botvidas (Botas, Vidas), Inocentas I (Inas), Nazaras (Aras). — Agarė, Vytaras (Vytas).

29.    Lupas, Morta, Olavas (Olas, Olys), Serafina (Sera). — Jundilė (Dilė), Minas.

30.    Abdonas (Abdas, Donas), Donatilė (Dona, Donė), Everardas (Everas), Julita (Jula, Julė), Tatvinas (Tatas, Vinas). — Bijūnas, Radvile (Rada).

31.    Firmas, Germanas (Germas), Elena (Elė), Ignotas Lojola (Ignas). — Lėta, Vanibutas (Vanys ).

RUGPIŪTIS

1.    Almeda (Alma, Meda), Jonatas (Natas), Nemezas (Nemas), Sidvela (Sida). — Ligeikis (Ligys), Vartvilė (Varta).

2.    Alfonsas Liguoris (Alfas, Alpas), Plegmundas (Plegas), Teodata (Teoda, Teda). — Guoda, Tugaudas (Tugas).

3.    Eufronas (Fronas), Hermelas (Hermas), Maraña (Mara), Treja. — Sirputis (Sirpas), Tanvilė (Tana).

4.    Aristarkas (Aras, Arys), Domininkas (Domas), Lugidas (Lugis), Perpetua (Peta). — Gerimantas (Gerys), Mila.

5.    Emigdas (Emas), Kasijonas (Kasys), Nona. — Idita, Mindaugas (Mindas).

6.    Gislanas (Lanas), Justas, Sikstas II. — Daiva, Jaugedas (Jaugys).

7.    Donatas (Donas, Donys), Kajetonas (Kajus), Klaudija (Klauda). — Jogilė (Joga ), Sirvydas (Siras).

8.    Elidas (Elys, Lidas), Gustavas (Gustas), Largas, Sigrada (Siga). — Daina, Tulgirdas (Tulas).

9.    Felimas (Limas),„Jonas Vianis, Natéjus (Natys). — Alimañas (Alys), Namgaila (Ñama).

10.    Asterija (Asta, Era), Gerontas (Geras, Ontas), Laurynas (Lauras). — Laima, Tau tenis (Tautys).

11.    Atrakta (Atra), Ekvitas (Ekvas), Tiburtas (Tibas), Zuzana (Zuzė, Zunė). — Binga, Putvinas (Putas).

12.    Herkulanas (Herkus), Gracili jonas (Gracilas), Jambertas (Jamas), Klara. — Kindiras (Kindas), Tvirgilė (Tvirga).

13.    Ipolitas (Ipolis, Polys), Jonas Berchmansas, Radegunda (Rada, Gunda). — Gilvilas (Gilvys), Tena.

14.    Atanazija (Ataña, Tana), Euzebas (Zebas). — Grintautas (Grinas), Pajauta (Jauta).

15.    Alibas (Alys), Limbanija (Limba), Napoleonas (Napalys), Stanislovas Kostka (Stasys), Tarcinas (Taras). — Kęstutis (Kęstys), Vydenė (Vyda).

16.    Diomedas (Medas), Jokimas (Jokys, Kimas), Rokas, Serena (Sera, Rena). — Alvita (Aiva), Butvydas (Butvys).

17.    Amoras (Amas), Hiacintas (Jackus, Cintas), Mironas (Miras). — Saulenis (Šaulys), Sigutė (Siga).

18.    Agapitas (Agas), Beatričė (Beata), Dagėjus (Dagas), Rainaldas (Rainas, Aldas). — Gendvilė (Genda), Utenis.

19.    Jonas Eudas, Namadija (Narna). —Astys, Jogunda (Gunda).

20.    Bernardas iš Clairvaux (Bernys, Bernius), Edbertas (Edas), Ronaldas (Ronas).

— Neringa (Nėra), Tolvinas (Tolvas).

21.    Joana Pranciška Šantalietė (Jonė, Pranė), Sidonas (Sidas), Teogonas (Teogas, Gonas). — Govartas (Govas), Medeinė (Medė).

22.    Antuza (Anta), Gunifortas (Gunas), Zigfridas (Žigas). — Karijotas (Karys), Rimantė (Rima).

23.    Donvina (Dona, Vina), Pilypas Benitas (Pilas, Pilys). — Grauda, Ringėla (Rinas).

24.    Agofridas (Agas), Alicija (Alė), Audėnas (Audas), Baltramiejus (Baltrus), Mykole. — Tautmilė (Tauta), Tobaras (Tobas).

25.    Liucilė (Liucė), Liudvikas (Liudas), Maginas (Magys). — Gilas, Vanga.

26.    Abundas (Undas), Pandvina (Panda), Zefirinas (Zefas). — Algiminas (Algis), Vaiva.

27.    Eutalija (Euta), Juozapas Kasanzietis (Juozas), Liceras (Licas, Eras), Malrubas (Malas), Manėja (Mana). — Povilta (Vilta), Tolvydas (Tolvas).

28.    Adelinda (Ada), Augustinas (Augas, Gustas), Vivijonas (Vivas). — Liūtas, Tarvilė (Tarva).

29.    Eutimas (Eutas, Timas), Liutvinas (Liūtas, Vinas), Sabina (Saba). — Gaudas, Tautgaila (Gaila).

30.    Fantinas (Fantys), Rožė Limietė. —Augūna (Auga), Kintenis (Kintys).

31.    Amija (Ama), Aristidas (Aristas, Arys), Kasidas (Kasys, Kasius), Raimundas Nonatietis (Raimas)—Sirmantas (Sirmas), Vilmantė (Vilma).

RUGSĖJIS

1.    Egidijus (Egys), Li tanas (Litas), Nivardas (Nivas), Silinas (Šilas), Verena (Vera). — Burvilė XBurva), Daugvinas (Daugas).

2.    Diomedas (Diomas, Medas), Maksima (Sima), Steponas (Stepas). — Protenis (Protys), Tugaudė (Tuga).

3.    Aigulfas (Aigas), Balinas (Balys), Bronislava (Bronė), Erazma (Era), Maurilas (Rilas), Pijus X. — Mirga, Sirtautas (Sirtas).

4.    Kandida (Kanda, Dida), Monesa (Nesa), Rozalija (Rožė), Ultanas (Uitas). — Germantė (Germa), Karigaila (Karys).

5.    Alvitas (Alvys, Aivas), Herkulanas (Herkus), Laurentas (Lauras). — Dinga, Erdenis (Erdys).

6.    Bėga, Kotidas (Kotys), Letas, Magnas, Petroni jus (Petrys). — Skuda, Vaištautas (Vaisas).

7.    Alkmundas (Alkmas), Augustalis (Augas, Gustas), Karizma (Kara), Regina (Rega, Renė). — Dita, Barintas (Barys).

8.    Adrijonas (Adras), Disenas (Disas), Etelburga (Etela, Eta). — Daumantė (Dauma), Vytaras (Vytas).

9.    Aldomaras (Aldas), arba Omeras (Omas), Gorgonas (Goras, Gonas), Osmana (Osma). — Gasta, Vindminas (Vindas).

10.    Di tardas (Ditas), Mikalojus (Mikas, Nikas), Menodora (Mena), Teodardas (Teodas). — Dargvilė (Darga), Tautgirdas (Tautas).

11.    Almiras (Almas, Almys), Diodoras (Diodas), Helga, Regulė (Rega). — Guta, Stantas.

12.    Ensvida (Svida), Jeronidas (Jeronas, Jeras), Teodulas (Teodas). — Tolminė (Tolma), Vadotas (Vadas).

13.    Eulogas (Eulas), Nektaras (Nektas), Vilfreda (Vilė, Freda). — Banga, Birmantas (Biras).

14.    Krescencijonas (Krescentas, Kresas), Notburga (Nota), Rosula (Rosa), Saliustija (Salė, Liustė). — Dringa, Eisvinas (Eisas).

15.    Aikardas (Aikas), Apras, Melitina (Melita), Nikodemas (Nikas), Rolandas (Rolas). — Nautinga (Nauta), Visimantas (Visys).

16.    Edita (Eda), Eufemija (Fema), Kiprijonas (Kipras), Kornelis (Nelis), Liudmila (Liuda). — Norimantė (Nora), Rimgaudas (Rimas).

17.    Ariadna (Arija, Adna), Kolumba (Kola), Lembertas (Lemas), Rodingas (Rodas).

— Ašminta (Ašma), Rambaudas (Ramas).

18.    Eustorgas (Eustas), Juozapas iš Kupertino (Juozas), Reginfridas (Reginas, Regys). — Aura, Mangaila (Manas).

19.    Dorimedonas (Dorimas, Donas), Januaras (Janys), Konstancija (Kastante, Koste).

—    Girvinas (Girvys), Praurimė (Praura).

20.    Evilazas (Evilas), Fausta, Pilypa (Pila). — Gata, Stegutas (Stegas).

21.    Gerulfas (Geras), Imbertas (Imbas), Ifigenija (Gena, Genė), Matas. — Kantotas (Kantas), Viskintė (Viska, Kinte).

22.    Emerita (Emera), Langelinas (Langas), Liautas, arba Liaudas, Tomas iš Villanovos. — Tarvinas (Tarvas), Virma.

23.    Eunanas (Eunas), Linas, Teklė (Teka). — Galintas (Galys), Taga.

24.    Anatalonas (Anatas), Germaras (Germas), Konaldas (Konas), Pacifikas (Pacys).

—    Gedvinas (Gedas), Sana.

25.    Auneras (Aunas, Aunys), Baras, Kajanas (Kajus), Kleopas, Kristoforas (Kristupas, Kristas, Krisas), Ričarda (Riča). — Gelida (Gėla), Jaunutis (Jaunis).

26.    Justina (Justa, Justė), Nilas, Vigilas (Vigas). — Gintarė (Ginta), Vydenis (Vydys).

27.    Aderitas (Adys), Damijonas (Damas), Hiltrūda (Hilta, Trūdė), Kozmas. — Daugilė (Gilė), Kovaldas (Kovas).

28.    Konvalis (Valys), Lijoba (Lija), Salemonas (Salys), Teta, Vaclovas (Vacys, Vacius). — Tautvydas (Tautas), Visgirde (Girda).

29.    Alerikas (Alas), Gudelija (Guda), Mykolas Arkangelas (Mikas), Ripsima (Ripsa).

—    Lita, Kęsgaila (Kęsys).

30. Jeronimas (Jeras, Jerys), Lauras, Nidanas, arba Midanas (Nidas, Midas, Danas), Sofija. — Tyda, Žymantas (Žymas).

SPALIS

1.    Aizanas (Žanas), Albaudas (Albas, Albys), Arėtas (Arys), Melorijus (Lorys), Remigijus (Rėmas, Remys). — Alka, Mantas.

2.    Gerinas (Gerys), Liudgaras (Liudas, Liudys), Modestas (Modys). — Girdutis (Girdas), Pavandė (Vandė).

3.    Adalgotas (Adalgas), Evaldas (Evas, Valdas), Mena, Teresė Kūd. Jėzaus (Terė) — Alanta (Ala), Milgintas (Milgys).

4.    Amonas (Amas), Petronijus (Petrys), Pranciškus Asyžietis (Pranas, Pranys), Domina (Doma). — Eivyde (Eiva), Mastautas (Mastys).

5.    Atilanas (Atilas, Atys), Gala, Karitina (Karita, Karė), Placidas (Placys). — Gilda, Palemonas (Palys).

6.    Brunonas (Brunas), Epifanija (Epa), Erotas (Eras), Renatas (Renas), Sagaras (Sagas). — Būdivydas (Būdys), Vyta.

7.    Helanas (Helas), Osita (Osa, Sita). — Butrimas (Butas), Eivenė (Eiva).

8.    Artemonas (Artemas, Artys), Brigita (Briga), Nestoras (Nestas). — Daugas, Gaiva.

9.    Andronikas (Andras, Andrys), Gislanas (Gislas), Jonas Leonardis, Publija (Puba, Lija). — Dauknitas (Dauknys), Eglė.

10.    Hugolinas (Hugas), Eulampas (Eulas), Pranciškus Borgija (Pranas, Pranys), Tanka (Tana). — Gilvydas (Gilvys), Jaunė.

11.    Eufridas (Eufras), Filonilė (Fila, Nile), Nikasas (Nikas), Placida (Cida), Sarmatas (Šarmas). — Daugvydė (Dauga), Rindaugas (Rinas).

12.    Amelijus (Amelas, Amys), Edistas (Edas, Edys), Monas, Relinda (Rela), Salvinas (Šalvys). — Deimena (Deima), Gantas.

13.    Eduardas (Edas), Kelidonija (Kelida, Lida), Simpertas (Simpas), Venantas (Venas, Venys). — Gaivilė (Gaiva), Mintas.

14.    Donas, Fortunata (Fortūna, Forta), Ralistas I (Kalys, Listas), Karponijus (Karpys). — Gendrė, Lygandas (Lygas).

15.    Aglėjus (Aglys), Aurelija (Aura), Leonardas (Levas), Teresė iš Avilos (Tėra, Terė). — Gailiminas (Gailys), Rugilė (Gilė).

16.    Ambraziejus (Ambras, Ambrazas, Brazys), Bolonija (Bola, Lonė), Elipas (Elys), Jadvyga (Jadvė, Jada, Vyga), Julijonas (Julys). — Dova, Gudigirdas (Gudys).

17.    Anstrūda (Ansa), Mamelta (Melta), Margarita Marija Alacoque (Marga), Notelmas (Notas, Notys), Solina (Sola). — Gytė, Kintautas (Kintas).

18.    Brotenas (Brotys), Lukas evangelistas, Mononas (Monas, Monys), Trifonija (Trifa).—Jaugilė (Jauga), Jodotas (Jodas).

19.    Akvilinas (Akvys), Edbinas (Edbys), Kleopatra (Kleopa, Patra), Laura, Petras iš Alkantaros, Ptolemas (Tolys), Veras. — Kantra, Sangėla (Sangys).

20.    Adelina (Ada, Lina), Akas, Bradanas (Bradas, Bradys), Kaprazas (Kaprys), Jonas Kantietis, Saula. — Geiminė (Geima), Minimantas (Minas).

21.    Cilinija (Čilė), Dasijus (Dasys), Hilari jonas (Hilaras, Hilas), Tudas, Uršulė (Uršė). — Gilanda (Gila), Rikantas (Rikas).

22.    Alodija (Ala, Lodė), Kordula (Korda), Melanas (Melys), Moderanas (Moderas), Verekundas (Veras). — Minė, Sudimantas (Sūdys).

23.    Alucijus (Alys), Domitas (Domys), Oda. — Ramutė (Rama), Sidaugas (Sidas).

24.    Gilbertas (Gilas), Magloras (Maglys), Proklas, Rapolas Arkangelas (Polas). — Gluoda, Valmantas (Valas).

25.    Darija (Dara, Darė), Henrikas (Henrys), Krizantas (Krizas), Mini jas (Minys).

—    Skalva, Švitrigaila (Švitrys).

26.    Alanas (Alas), Albuinas (Albas), Evaristas (Evaras, Evas), Rogacijonas (Rogys). — Liubartas (Liubas), Mingintė (Minga).

27.    Breka, Elasbanas (Elasbas, Elas),Gaudiozas (Gaudys), Kristeta (Krista), Odramas (Odras). — Tautmilė (Milė), Vytautas (Vytas).

28.    Dorbenas (Dorbys), Fidelis (Fidas), Judas Tadas, Kirile (Kira), Simonas (Simas).

—    Agilė (Aga), Gaudrimas (Gaudas).

29.    Elfleda (Elfa, Leda), Etelnotas (Etelas), Narcizas (Narcys). — Barutis (Baras), Tolvydė (Tolva).

30.    Artemas (Artys), Arilda (Ara, Arė), Darata Montavietė (Dara), Egelnotas (Ege

las), Teonestas (Teonas). — Miklausa (Mikla), Minvainas (Minas).

31. Alfonsas Rodrigezas (Alfas), Arnulfas (Arnas), Bėga, Ertas, Stakas. — Mąstvilas (Mąstys), Tanvilė (Tana).

LAPKRITIS

1.    Cezaris (Cezas), Dingadas (Dingas), Kirenija (Kirena, Kira), Kledvinas (Kledas, Kledys), Matūrinas (Matūras, Matas), Vigoras. — Gydautas (Gydas), Vaivara (Vaiva).

2.    Baja, Erkas, Jorandas (Joras, Andas), Karteras (Kartys), Maura. — Gedilė (Geda), Zyvas.

3.    Eleras (Elys), Kristijonas (Kristas, Kristys), Pirminas( Pirmas), Silvija (Silva).

— Nora, Vosgaila (Vosys).

4.    Emerikas (Emeras), Karolis Baromėjus (Karys), Modesta (Moda), Patrobas (Patras). — Manivydas (Manys), Vaida.

5.    Bertilė (Berta), Galacijonas (Galys), Ida, Kantenas (Kantys). — Auktumas (Auktas), Judra.

6.    Edvena (Edva), Eflamas (Eflas), Severas (Sevas, Sevys). — Alvydas (Ašvys), Vygaudė (Vyga).

7.    Amarantas (Amaras, Amas), Ernestas (Ernas, Ernys), Karina (Kara), Tauras, Tremoras (Tremas). — Gata, Sirtautas (Sirtas).

8.    Gervadas (Gervas), Klaras, Tisilas (Tisas), Viktorinas (Viktas). — Doma, Svirbutas (Sviras).

9.    Eustolija (Eusta), arba Estela (Esta), Pabas, Sopata (Sopa), Teodoras (Tedas, Te

vas), Vitonas (Vitas). — Aušautas (Aušas), Beda.

10.    Andriejus Avelinas (Andrius, Andrys), Edsindas (Edas, Sindas), Eletas (Elys), Teoktistas (Teoktas), Tiberas (Tibas), Trifena (Trifa). — Kaributas (Karys), Nirmeda (Nirma).

11.    Martynas iš Turo (Martys, Marčius), Menas, Redas, Veranas (Veras). — Suda, Vygintas (Vygas).

12.    Kunibertas (Kūnas, Kunys), Livinas (Livas), Martynas I (Martys, Marčius), Rufas. — Astikas (Astas), Nauna.

13.    Enata (Ena), Denikas (Denys), Didakas (Didas), Kolumba (Kola), Mitras, Paulilas (Paulys), Stanislovas Kostka (Stasys).

— Eirimė (Eira), Norvydas (Noras).

14.    Dubridas (Dubrys), Juozapotas (Juozas, Potas), Veneranda (Vena). — Ramantas (Ramas), Saulenė (Saulė).

15.    Albertas Didysis (Albas, Albys), Leopoldas (Leopas, Poldas), Luperas (Lupys), Malas. — Vaidila (Vaidys), Žada.

16.    Alfrikas (Alfas), Edmundas (Edas, Mundas), Fidentas (Fidas), Gertrūda Didžioji (Gerta), Gobrijonas (Gobrys). — Tyda, Vaišivydas (Vaišys).

17.    Anijonas (Anys), Grigalius Stebukladarys (Grigas), Salomėja (Salė), Viktorija (Viktė). — Getautas (Getas), Gilvilė (Gilva).

18.    Amandas (Amas), Barula (Bara),Fergas, arba Fergustas (Gustas), Orikulas (Orys). — Lizdeika (Lizdys), Valia.

19.    Azas, Elžbieta, vengrė (Elzė), Matilda (Mata, Tilda), Medana (Meda), Pontijonas (Pontas). — Dainotas (Dainys), Rimgaila (Rima).

20.    Ampelas (Ampys), Bervardas (Bervas), Dasijus (Dasys), Nelsas. — Jovydas (Jovas), Vyta.

21.Amelberga    (Amela), Digenas (Digas), Gelazas (Gėlas), Honorijus (Honas). — Eibare (Eiba), Svilkenis (Svilkys).

22.    Apija (Apa), Cecilija (Čilė), Deinijolas (Deinys), Filomenas (Filas). — Steikintas (Steikys), Vandra.

23.    Felicitas (Felis), Lukrecija (Lukra), Polinas (Polys), Rachilda (Rachilė, Ilda). — Doviltas (Dovas), Liubarte (Barta).

24.    Bijuzas (Bijus), Firmina (Firma), Jonas nuo Kryžiaus, Krizogonas (Krizas). — Kaita, Mantvinas (Mantas).

25.    Alnotas (Alnas), Jukunda (Kunda), Kotryna (Katrė, Kotrė), Merkuras (Merkas, Merkys). — Germė, Santautas (Santas).

26.    Basolas (Basys), Nikonas (Nikas), Petras Aleksandrietis, Štili jonas (Stilys). — Dobilas, Siga.

27.    Bilhilda (Bilė), Edvolas (Edvas, Edvys), Gulstanas (Gulstas), Virgilijus (Virgys). — Girda, Skomantas (Skomas).

28.    Hortulanas (Hortas), Kreskonas (Kreskas), Sostenas (Sostys, Tenas). — Rimgaudas (Rimas), Vakarė.

29.    Egelvinas (Egelas, Egys), Iliuminata (Ila, Nata), Paramonas (Paras), Sadvenas (Sadvas, Sadvys).— Daujotas (Daujys), Vėla.

30. Andriejus apaštalas (Andrius), Arnoldas (Arnas, Arnys), Saporas (Šapas), Trojanas (Trojus), Tugdulas (Tugdas). — Linksma, Saugardas (Saugas).

GRUODIS

1.    Agerikas (Ageras), Ansanas (Ansas), Eligijus (Elys, Ligis), Natalija (Natė). — Butigeidas (Būtys), Giedrūnė (Giedra).

2.    Adrija (Adra, Adrė), Neonas (Nevas).

—    Skirmantė (Skira), Svirgaila (Sviras).

3.    Atalija (Ata), Hilarija (Hila), Pranciškus Ksaveras (Pranas, Pranys), Magina (Maga), Miroklas (Miras), Solas. — Aumantas (Aumas), Vingra.

4.    Barbora (Barbė, Barė), Marutas (Marius), Petras Chrizologas, Siranas, arba Sigiranas (Sigiras). — Liugaila (Liuga), Vainotas (Vainas).

5.    Gratas, Krispina (Krispa), Sabas. — Alanta (Ala), Vintilas (Vinas).

6.    Asela (Asė), Dionizija (Diona, Diza), Mikalojus (Mikas, Nikas). — Biliminas (Bilys), Vėtra.

7.    Ambraziejus (Ambras, Ambrazas, Brazys), Anijonas (Anys), Polikarpas (Polys).

—    Daugardas (Daugas), Taute.

8.    Eukaras (Eukas), Guntilda (Gunta), Patapas (Patas). — Dova, Vaidginas (Vaidas).

9.    Delfina (Delfa), Leokadija (Leva, Kadė), Siras, Valerija (Valė). — Gedenė (Geda), Vakaris.

10.    Eularija (Eula), Eugrafas (Eugas), Hildemaras (Hildas), Miltijadas (Miltys). — Eidimtas (Eidas), įima.

11.    Damazas (Damas), Dovydas (Dovas), Viktorikas (Viktas). — Dirvona (Dirva), Tautvaldas (Vaidas).

12.    Konstantas (Konstas), Korentas (Koras), Sinezijus (Sinas, Sinius), Vicelinas (Vicas, Vicys). — Gilmintas (Gilas), Vainė.

13.    Abra, Liucija (Liucė), Orestas (Orys), Otilija (Ota, Tilė). — Darba, Kastautas (Kastas).

14.    Arsenas (Arsys), Pijala (Pija, Jala), Venantas (Venys), Viatorius (Vijas).

—    Kintvilė (Kinta), Treniota (Trenys).

15.    Celijonas (Celys), Kristijona (Kristė, Jonė), Saturninas (Šatas, Satys), Urbitas (Urbas, Urbys). — Kovotas (Kovas), Vingilė (Vinga).

16.    Adas, Albina (Aibė), Euzebas (Zebas), Navalis (Navys). — Audronė (Audrė), Vygaudas (Vygas).

17.    Eigilas (Eigas, Gilas), Judicelis (Judys), Vivina (Viva, Vina). — Drovydė (Drova), Mantigaila (Mantys).

18.    Gacijonas (Gacys), Vunibandas (Vunys), Viktūras (Viktys). — Eivilė (Eiva), Girdvilas (Girdas).

19.    Darijus (Darius), Maniras (Manys), Ribertas (Ribas), Samtana (Sama). — Gediminas (Gedas), Rimantė (Rima).

20.    Bajulas (Bajus), Eugenijus (Eugenas, Genys), Ingenas (Ingys), Ptolomėjus (Tolys).

—    Daugardas (Daugas), Grožvilė (Grožė).

21.    Edburga (Eda), Gliceras (Glicys), Honoratas (Honas, Noras), Tomas apaštalas. — Girenė (Girė), Norgaudas (Noras).

22.    Demetras (Demys), Flavijonas (Flavas), Pranciška Cabrini (Pranė). — Dobile (Bilė), Gedvydas (Gedas).

23.    Migdonas (Migdas), Servulas (Servas), Viktorija (Viktė), Vintilas (Vintys). — Veliuona (Vėlė), Vilbutas (Vilas).

24.    Adomas (Adas), Delfinas (Delfas), Drusas, Ieva, Irmina (Irma), Tarsila (Tarša). — Girstautas (Girstas), Minvyde (Minė).

25.    Alburga (Alba), Eugenija (Genė). — Grožvydas (Grožys), Saugutė (Sauga).

26.    Marinas (Marys), Steponas (Stepas), Ta tėjus (Tatys). — Dovilė (Dova), Perbandas (Bandas).

27.    Fabijolė (Faba), Jonas evangelistas, Nikareta (Nika). — Dautaras (Dautas), Gedvinė (Gedva).

28.    Makaldas (Makys, Aldas), Teofilė (Tęva, Filė). — Kantvilas (Kantas), Vyga.

29.    Egvinas (Egas, Vinas), Dovydas karalius (Dovas), Tomas Normandietis. — Gaja, Survilas (Suras).

30.    Anyza (Ana, Anė), Anyzas (Anys), Apijonas (Apys), Liberas (Libas), Raineras (Rainys). — Augas, Audrilė (Rilė).

31.    Melanija (Mela, Lana), Nominanda (Noma, Anda), Silvestras I (Silvas). — Gedgantas (Gedas), Naudė.

ŠALTINIAI IR AUTORIAI

1. F. Richtmann SJ, 2. Pagal seną liet. maldaknygę Šaltinis, 3. Iš brevioriaus, 4. Šv. Pranciškus Asyžietis † 1226, 5. Tomo Kempiečio Kristaus sekimas, 6. Iš J. Naujelio giesmyno, 7. Kun. Motiejus Gustaitis † 1927, 8. Bernardas Brazdžionis, 9. Kun. St. Yla, 10. Sibiro tremtinių maldaknygė Marija, gelbėk mus, 11. Leonardas Andriekus, OFM, 12. Iš mišiolo, 13. Iš vok. maldaknygės Im Herrn 1941, 14. Iš Medulla pietatis christianae 1888, 15. Iš T. Benedikto Andriuškos giesmynėlio, 16. Iš kun. Kaz. Senkaus giesmyno Garbė Dievui, 17. Šv. Ignotas Lojola † 1556, 18. Šv. Tomas Akvinietis f 1274, 19. Šv. Augustinas † 430, 20. Kan. Mykolas Vaitkus, 21. Dante Alighieri † 1321, 22. Vysk. Antanas Baronas-Baranauskas † 1902, 23. Kun. Jurgis Tilvytis-Žalvarnis † 1931, 24. Prel. Jonas Mačiulis-Maironis † 1932, 25. Arkiv. Juozas Skvireckas † 1959, 26. Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė, 27. Alfonsas Šesplaukis-Tyruolis, 28. Pagal apaštalų laiškus, 29. Šv. Margarita M. Alacoque † 1690, 30. Iš Saliceto maldaknygės 1489, 31. Paulius Jurkus, 32. D. Mickaitė-Mitkienė, 33. Viena 14 a. bernardinių viršininkė, 34. Orleano vysk. šv. Teodulfas † 818, 35. Robanas Mauras † 856, 36. Šv. Petras Kanizijus † 1587, 37. Pop. šv. Grigalius Didysis † 604, 38. Iš prel. P. M. Juro maldaknygės Did. Ramybės Šaltinis 1945, 39. Moj Niedzielny Mszalik 1940, 40. Pagal šv. Ignoto Lojolos Exercitia Spiritualia, 41. Kun. Jonas Gutauskas ir SY, 42. Michelangelo Buonarotti † 1564, 43. Ludwig von Beethoven † 1827. 44. Julija Maceinienė, 45. Oskaras Vladas Milašius † 1939, 46. Lopez de Vega † 1655, 47. Ištremtoji į Sibirą lietuvė kovotoja, 48. Šv. Teresė Avilietė † 1582, 49. Šv. Kūd. Jėzaus Teresė † 1897, 50. Prel. Aleksandras Dambrauskas -Jakštas, 51. Julius Robert Mayer † 1878, 52. James Clerk Maxwell † 1879, 53. Iš Cantionale pro totą provincia ecclesiastica lituana 1932, 54. Iš Kath.Gesang u. Andachtsbuch im Bistum Rottenburg 1905, 55. Iš Andachtsuebungen zum unbefleckten Herzen Mariae 1946, 56. Iš A. Blažio Šiluvos Istorija 1929, 57. Pagal Hippokrito priesaiką, 58. Arabų gyd. Maimonidas † 1204, 59. Iš Reikalingiausios Giesmės, Šv. Kaz. Seserų leidinys, 60. Iš Tag dės Jungen vor Gott 1946, 61. P. Esch SJ, 62. Arkiv. Jurgis Matulaitis f 1927, 63. Iš C'h. Rossi Ma vie avec le Christ 1944, 64. Vytautas Mačernis † 1944, 65. Kun. Vladas Mažonas MIC † ca. 1943, 66. Kun. Alfonsas Lipniūnas f 1945. 67. Iš kan. Adolfo Sabaliausko Šlovinkim Viešpatį 1928, 68. Kun. Stasys Žilys, 69. Antanas Maceina, 70. Kard. John Henry Newman † 1890, 71. Jonas Noreika, rašyta KZ Stutthofe 1944, 72. Henri Perrin, 72a. Jonas Aistis, 73. Albert Duerrer † 1528, 74. Jean Baptist Nouleau, 75. Šv. Anzelmas iš Canterbury † 1109, 76. Alkuinas † 808, 77. Šv. Marija Magdalena Pazietė † 1607, 78. Francesco Petrarca † 1374, 79. Česlovas Grincevičius, 80. Faustas Kirša † 1964, 81. Pranas Gudaitis, 82. Jonas Mesue, krikš. arabas gyd. iš Bagdado † 11 a., 83. Stasys Šalkauskis † 1941, 84. Šv. Liudvikas, Prancūzijos kar. † 1270, 85. Iš vok. šv. Jurgio skautų maldų, 86. Balys Sruoga † 1946, 87. Prel. Kazimieras Urbanavičius - Kmitas † 1952, 88. Iš Ateitininkų vadovo 1960, 89. Iš Eucharistinio pašnekesio II, 1932, 90. Iš Maldos apaštalavimo 1943, 91. Renė Bazin † 1932, 92. Kun. Antanas Strazdas-Strazdelis † 1833, 93. Romano Guardini, 94. Vysk. K. Paltarokas (sukurta 1946), † 1958, 95. Kazys Bradūnas, 96. Jurgis Baltrušaitis, † 1943, 97. Iš Rituale Romanum, 98. Ištrauka iš Lietuvos Katalikų laiško Šv. Tėvui Pijui XII, pernešto į Vakarus 1948 pradžioj ir įteikto spalio 1 d., 99. Krikščioniškieji (šventųjų) vardai parinkti daugiausia iš anglų benediktinų kritinio rinkinio The Book of Saints. — Prie maldų pažymėtiems autoriams panaudota: Evangelijos, Apaštalų laiškai, Psalmynas, Popiežių enciklikos, Gebete u. Betrach-tungen der Kirchenvaeter 1963, Gebete der ersten Christen 1963.

ALFABETINĖ MALDŲ RODYKLĖ

Adventas 116
Angelas sargas 33
Apaštalavimas 538, 603
Apašt. palaiminimas 537
Asmeninės maldos 459
Asperges me 190
Ateitininkų maldos 542
Atgailos sakramentas 293
Atgailos psalmai 360
Atgailos raudos 363
Atnašų aukojimas 203
Auklėtojo maldos 465,506

Bažnyčia pasaulyje 612
Bažnyčia persekiojime 628
Bažnyčia tremtyje 624
Bažnyčios įsakymai 353
Bažnyčios maldavimai 156
B-čios pašventinimas 512

Credo — mišiose 201
—    poterinis 641
—    ateitininkų 542

Darbininko malda 466
Darbo maldos 20
Devindieniai 435
Devintinės 181
Dieną šventą švęsk 340
Dieninės maldos 11
Dievo ilgesys 11, 334
Dievo įsakai (tekstas) 641
Dievo meilė 330
Dievas Sūnus 34
Dievas Tėvas 32
Dieviškos dorybės 326,644
Dorybės (įvadas) 319
Draudžiamos knygos 357
Draugų malda 462
Dvasios vadovai 515
Dvasios Šventos garbei
—    trečiadienis 36
—    Sekminės 174
—    Sutvirtinimas 287
—    litanija 414
—- devindienis 437
—    at-kų malda 546
—    skautų malda 556
—    prieš darbą 20

Eucharistijos garbė 518
Eucharistinis Kristus 38
Eucharistinė bendrystė 298
Eucharistinė perkalta 209
Evangel. laiminimai 320
Evangelijos šviesa 617

Gailestis už kaltes
—    vakare 23
— per išpažintį 296
—    Confiteor 194
Garbinimai 519
Gavėnia 140
Gydytojo malda 468
Godumas (Nevok) 348
Graudūs verksmai 369
Grįžtančiojo Dievop 474

Himnas meilei 331
Hippokrito priesaika 469

Įsakymai 336
—    Dievo 337
—    Bažnyčios 353

Išpažinties forma
—    lietuviškai 295
—    angliškai 649
—    vokiškai 650
—    prancūziškai 652
—    ispaniškai 653

Išrišimas (absoliucija) 296

Jaunuolio malda 459
—    darbe 460
—    klasėje 461, 502
—- sporte 463

Jaunuolės - mergaitės 461
Jaunavedžių maldos 481
Jaunavedžių palaim. 532
Jėzaus vardas 50, 135, 402
Jėzaus veidas 42
Jėzaus kraujas 75, 410
Jėzaus Širdies garbei
—    penktadienis 41
—    I mėn. penkt. 448
—- birželio mėnuo 69
—    Švnč. Širdies d. 184
—    atsiteisimo m. 408
—    litanija 405
Jėzaus žaizdos 43

Kalbėtojo malda 473
Kalėdos 130
Kalėdų devindienis 436
Kančioje — malda 324
Kančių sekmadienis 147
Kario malda 464
Katal. akcija 538
Kazimieras, šv. glob.
—    Lietuvos 56, 585
—    lietuvių jaunimo 85
—    Lietuvos vyčių 561
—    ateitininkų 547
—    skautų 557

Ketvirtadienio šventimas
—    savaitėje 38
—    did. savaitę 150
-— pirm. mėnesį 453

Komunija 298
—    mišiose218,233,240
—    dv. komunija 40
-—- prieš komuniją 299
—    po kom-jos 39, 300
—    Kr. siela, pašvęsk 39

Krikščionija 618, 636
Krikščionis B-čioj 633
Krikšto sakramentas 575
—    apeigos liet. 279
—    tėvų maldos 276
—- kr. tėvų maldos 278

Krikšto pažd. atnaujinimas
—    did. šeštadienį 165
—    po rekolektijų 284
—    tautos krikštas 286

Kristus Bažnyčioje 616
Kristus Karalius 186, 606
-—- Rūpintojėlis 569
—    Kunigas 317, 151
—    Mokytojas 506
—    Brolis 556, 616

Kristaus persimain. 81
Kristaus skundas 159
Kūčios šeimoje 123
Kunigystės sakr-tas 315
—    kunigo malda 465
—    už kunigus 316, 453

Kryžiaus pagarbinimas
—    penktadienį 44
—    did. penktadienį 158
—    kryžiaus d. 171
—    kr. atradimo šv. 65
—    Liet. kryžiai 590

Kryžiaus kelias 383

Laiminimai 532
—    jaunavedžių 532
—    motinos 534
—    kūdikio 534
—    ligonio 535
—    po rekolekcijų 537
—    tretininkų 537
—    namų 303
—    jubiliejinis 313

Laimingai mirt. 478, 479
Lietuvos vyčių maldos 558
Lietuvių tikėjimas 604
Lietuvių žegnonė 640
Ligonių sakramentas 301
Ligonių maldos 302, 476
Litanijos (įvadas) 399
—    Trejybės 400
—    Jėzaus vardo 402
—    Jėzaus Širdies 405
—- Jėzaus kraujo 410
—    Kr. Karaliaus 412
—    Šv. Dvasios 414
—    Švnč. Marijos 417
—    Šv. Juozapo 420
—    Šv. Kazimiero 423
—    Visų šventųjų 425
—    už kunigus 455

Maldavimai — rytinis 17
—    tautos 568
—    žmonijos 607

Maldos apaštalavimas 561
Maldos po skait. mišių 226
Marijos antifonos
—- Alma Red-toris 270
—    Ave Regina 272
—    Regina Caeli 272
—    Salve Regina 273

Marijos devindieniai
—    Nekalto prasid. 441
—    Nepal, pagalbos 442

Marijos garbei
—    šeštadienis 45
—    gegužės mėnuo 62
—    spalio mėnuo 101

Marija Globėja
—    Bažnyčios 48
—- Visuos reikaluos (Memorare) 47
—    tremtinių 571
—    Sibiro kalinių 572
—    mokinių 507
—    skautų 557

Marijos Nek. Širdžiai
—- pirm. šeštad. 451
—    liet. pasiaukojimai 579- 583
—    pasaulio paaukojimas 608

Marijos šventės
—    Įvedybos 52
—    Apreiškimas 59
—    Malonių tarp. 67
:—- Visatos karalienė 68
—    Aplankymas 76
—    Dangun ėmimas 82
—    Gimimas (Šilinė) 88
—- Vardas 96
—    Septyni skausmai 97
—    Rožinio kar-nė 101
—    Motinystė 104
—    Nekaltas prasidėjimas 111, 611

Marijos šventovės Lietuvoj
—    Aušros Vartai 110
—    Girkalnis 54
—    Kaunas 98
—    Kazokiškės 102
—    Krekenava 84
—    Pažaislis 83
—    Skiemonys 80
—    Šiluva 89, 92
—    Trakai 95
—    Žem. Kalvarija 77

Meilės dorybė 330
Meldimas dorybių 322
—    pasigailėti 23
—    palaiminti '26

Menininkų malda 472
Mirę š. nariai 499, 108
—    parapijos nariai 516
—    tautos broliai 107

Mišių auka 189
Mišios dialoginės 228
Mišių maldos 236
Mišių giesmės, žr. giesmių rodyklę
Mišparai 256
Mokslininkų malda 471
Mokslui pašvęsti
—    prieš pamokas 503
—    po pamokų 504 Moterystės sakr. 307

Nauji Metai 135
Nekalbėk netiesos 349
Neskaistumas 346
Neužmušk 344
Novenos, žr. devindieniai
Nutolusius (už) 516

Paaukojimas J. Širdžiai
—    savęs 70
—    šeimos 485
—    tautos 574
—    išeivių 575
—    tremtinių 577
—    žmonijos 607

Pagarbinimas Dievo
—    rytinis 15
—    vakarinis 22

Pagrindinės tiesos 642
Papročiai - religiniai 645
Parapinės maldos 511
Pasaulietis apaštalas 538
Pasaulio tremtiniai 626
Pasninkas ir santūra 356
Pašaukimo malda 509
Pašventinimas 525
—    kryžiaus 526
—    vėliavos 527
—    rožinio 528
—    kertinio akmens 528
—    namų, buto 529
—    automobilio 530
—    stalo, valgio 531 Patarimai (dėl)
—    skaitybos 557, 504
—    pašaukimo 508

Pelenų diena 141
Penktadienis did. 155
Persekiojama tauta 629
Pirmieji penktadieniai 448
—    šeštadieniai 450
—    ketvirtadieniai 453
Popiežius 623
Poteriai 638
Pranašystes 155, 163
Privalomos šventės 353
Procesijos 182, 521

Rekolekcijos 513
Rytinės maldos
—    asmeniškos 12
—    visos šeimos 484
—    ateitininkų 543
—    skautų 550

Rožinis (rožančius) 391

Sakramentų apeigos
—    krikšto 279
—    sutvirtinimo 288
—    atgailos 295 ir 296
—    ligonių 302
—    moterystės 309

Sakramentalijos, žr.
—    laiminimai 532
—    pašventinimai 525

Saulės giesmė 15
Savaitinės maldos 11
Sąžinės peržvalga
—    kasdieninė 23
—    prieš išpažintį (žr. Įsakymai 337 ir t.)

Sekminės 174
Sekminių devindienis 437
Seni liet. Tėve mūsų 638
Skausmingoji Motina 592
Skautų maldos 549
Sueigos maldos 550
Suplikacijos 517
Susirinkimo maldos 544
Sutvirtinimas 287
Svetimoterystė 351

Šeiminės maldos 481
—    jaunavedžių 481
—    visos šeimos 484
—    žmonos 487
—    vyro 488
—    tėvų už vaikus 489
—    vaikų už tėvus 492
—    brolių 495
—    našlaičių 496
—    šeimos netekusio 496
—    už mirusius 498

Šeštadienis did. 159
šeštinės 172
Šventųjų devindieniai 443
—    Juozapo 443
—    Judo Tado 445
—    Kazimiero 446

Šventųjų Lietuva 593
—    Liet. apaštalai 587
—    Liet. kankiniai 589
—    Du karalaičiai 593
—    3 kryžių kank. 594
— Merk. Giedraitis 594
—    And. Rudamina 595
— Barb. Žagarietė 596
—    Mot. Valančius 597
—    Jurg. A. Pabrėža 598
—    J. Matulaitis 599
—    T. Matulionis 599
—    St. Šalkauskis 600
—    M. Pečkauskaitė 601
—    Alf. Lipniūnas 602
—    M. Kaupaitė 603
—    Prašant šventųjų 548

Šventųjų užtarimas 585
—    Aloyzas 72
—    Jonas Krikšt. 73
—    Jonas Nepom. 588
— Juozapas 38,58,422
—    Jurgis 60,557,587
—    Kristupas 588
—    Monika 66
—    Mykolas ark. 100
—    Paulius ap. 546
—    Petras ir Paulius 74
—    Pijus X 547
—    Pranciškus Asyž. 541
—    Rokas 588
—    Visi šventieji 104

Taika žemėje 605
Tautų Viešpats 556
—    laisvės 55, 566, 573

Tautos išsklaidymas 71
Tėvynės maldos 565
Tėvų pagarba 341
Tėvų laiminimas 308, 491
Tikėjimas Dievu 337
Tikėjimo dorybė 326
Tikėjimo vienybė 619
Trejybės garbei
—    šventė 179
—    sekmadienis 30
—    sekmad. mišios 192

Trejybės maldaujant
— už tėvynę 568
—    už kunigus 457
— ateitininkų 544

Pastaba: Šioj rodyklėj nesužymėta trumpos maldelės, evangelijų ir psalmų ištraukos, popiežių nurodymai, taip pat liturginiai - istoriniai paaiškinimai.

Tremtinių Motina 571,582
Tremties psalmai 365
Tretininkų absoliucija 537
Trys Karaliai 137

Ugnies šventinimas 160
Ūkininko malda 467

Vakarinės maldos
—    asmeniškos 22
—    visos šeimos 485
—    ateitininkų 544
—    skautų 550

Valgio maldos
—    asmeniškos 21
—    visos šeimos 485

Vandens šventinimas 164
Vardo globėjas 36
Vardas Viešpaties 339
Vardai kalendoriniai 655
Vėliavos šventinimas 527
Vėliavą gerbiant
—    at-kų maldos 545
—    skautų maldos 553

Vėlinės 106
Velykos 166
Velykinė pareiga 355
Verbų sekmadienis 149
Viešpats Kūrėjas 555
Viešpats —- išminties 503
Viešpaties angelas 19
Vilties dorybė 328
Vyskupas 515

 

GIESMIŲ IR HIMNŲ RODYKLĖ

Adventinės

Augštybių balsas 118
Gaubia žemę 120
Prailgo dienos 121
Rasokit, dangūs 119

Kalėdinės

Adeste fideles 135
Angelų giesmės 133
Didis džiaugsmas 127
Gimė Kristus 127
Gul šiandieną 127
Iš padangių 132
Kūrėjau amžinas 436
O naktie kilni 134
Piemenėliams 128
Skaisti naktis 134
Skuba, renkasi 132
Sveikas, Jėzau 124
Šiandie Betliejuj 133
Šią naktį 129
Tyliąją naktį 126
Varpai giedokit 129

Trijų Karalių

Palikite, išminčiai 137
Taršo, Arabijos 138

Gavėninės

Alyvų daržely 144
Aplinkui naktis 154
Atpirkėjau 145
J. Kr. maloniausias 145
Kryžiau šventas 158
Kai sutinkam 147
Miršta ant kryžiaus 382
Stovi Motina 146
Širdžių tyrėjau 142
Vexilla Regis 148

Graudūs verksmai

Pro graudžius verks. 370
    I dalis 371 
    II dalis 375
    III dalis 378
Miršta ant kryžiaus 382

Velykinės

Jau Kristus kėlės 170
Linksma diena 168
Per tavo šventą prisik. 168
Vargonai gauskit 169

Šeštinių

Ant Alyvų kalno 174
Išganymo sėjėjau 173

Švnč. Trejybės

Dangaus aukštybėje 253
Garbė Dievui 198
O Viešpatie didis 179
Sūnaus pagarbintas 250
Te Deum laudamus 522
Tikiu aš Dievą 247
Tikiu, o Dieve 252
Ugninė saulė 180

Šventosios Dvasios

Alsuok many 292
Šventoji Dvasia 37
Šv. Dvasios dovanų 503
Veni Creator 437
Veni Sancte 175

Jėzaus Širdies

Iš šios žemelės 185
O dieviška Širdie 42

Kristaus Karaliaus

Karaliau dangiškos... 188
Karalius, Kristau 187
Labą naktį 27
O Kristau, pasaulio... 244
Rex Christe 522

Švnč. Sakramento

Garbinkime Švnč. 181
Jesu dulcis 50
Kr. siela, pašvęsk mane 39
O salutaris 518
O šv. monstrancijos 521
Pange lingua 152
Prieš taip didį 243
Tantum ergo 518
Tegul būna 182
Viešpatie Jėzau 183

Mišių aukai

(6-ios grupės)

Pulkim ant kelių 242
Tau aukojam 243
Prieš taip didį 243

Jėzau pas mane 244
O Kristau, p. vald. 244

*

Tau, Tėve, danguje 245
Priimki maloningai 245
Tėve mūsų 246
Prabilkit stygos 246
Didis galingas 246

*

Prieš tavo altorių 247
Teskamba Viešpačiui 247
Tikiu aš Dievą 247
Šventas, šventas 248
Dievo Avinėli 248
Štai užbaigiam 248

*

Pasigailėk manęs 249
Priimk, o Tėve 249
Pagarbintas 250
Širdis viltim 250
Sūnaus pagarbintas 250

*

Tėve Sutvėrėjau 251
Garbė augštybėse 251
Tave, o Dieve 252
Šventas, šventas 252
Būki pagarbintas 252
Dievo Avinėli 252
Dieve geriausias 253

*

Nuplauk, o Dieve 253
Dangaus augštybėje 253
Dangaus Valdove 254
Iškėlę savo širdį 254
Akis pakėlę 254
Nesu aš vertas 255
Marija, Motina 255

Suplikacijos

Dievas mūsų priegloba 517
Šventas Dieve 517

Marijos garbei

Alma Redemptoris 270
Avė Regina 272
Ausk Marijai 447 
Magnificat 268
Marija, Marija 580
Maria, Mater gratiae 508
Marija užmigo 82
Menuo tau papėde 69
O meilinga kar-nė 67
O skaisčiausia 112
Regina Caeli 272
Salve Regina 273
Sveika, jūrų Žvaigžde 88
Sveika M. dang. lelija 60
Sveika M., o Motin 63
Sveika šv. Rožių kar. 102
Vardas Marijos 96

Lietuvos M. šventovių

Neapleiski, A. Vartų 110
O Motin Dievo, Kauno 99
Dievo Motina, Kazok. 103
Mylimoji kar-ne, Krek. 84
Marija, Motina, Paž. 93
Sveika, Marija, Šiluv. 90
Sveika, Marija, Šiluv. 92
Dievo Motina, Šiluv. 93
Šviesa iš dangaus, Skm. 80
Vainiką Vytautas, Trk. 95
Dievo Motina, Z. Kalv. 77
Dangaus karalius, Žem.Kalvarijos 78
Kar. maloninga, Z.Klv. 79

Šv. Kazimiero

Šventas garbingas 87
Šv. Kazimierai 586
Tėvynės mūsų L. glob. 56

Kitų šventųjų

Tave, o Juozapai 58
Kary (ŠV Jurgiui) 61
O prabilk šv. Jonai 74
Visi šventieji 105

Įvairiom progom

Amžinas žodi 35
Apsaugok, Augš-sias 56
De profundis 362
Garbė tau, Viešpatie 16
Gelbėk mane (Libera) 109
Iš tavo rankų 13
Jei kryžiaus stigtų 548
Kada tik, Viešpatie 24
Kaip grįžtančius 573
Miserere mei 360
O angele, man skirtas 33
Petro laivas 623
Pavojingi žem. vingiai 31
Šaukei žvejus 509
Šviesos Kūrėjau 267
Sutelk mus, Viešpatie 554
Tavo apgynimo,Dieve 255
Teka nuo amžių 569
Tu sukūrei 616
Žemės ašarų pakalnėj 359

 

BENDRINIS TURINYS

    LAIKO MALDOS

Dieninės    11 - 28

Savaitinės    29 - 48

Mėnesinės    49 -113

Liturginiai metai    115 -188

Kalėdinis tarpsnis    116 -140

Velykinis tarpsnis    140 -188

    ŠVENTOJI MIŠIŲ AUKA

Sekmadienio mišios    192 - 227

Dialoginės mišios    228 - 235

Mišių maldos — privačios    236 - 241

Mišių giesmės    242 - 255

Mišparai    256 - 274

    MALONĖS ŠALTINIAI

Sakramentai    275 - 317

Dorybės    318 - 335

Įsakymai    336 - 359

Dievo    337 - 353

Bažnyčios    353 - 359

    PAMALDUMO BŪDAI

Atgailos psalmai    360 - 368

Graudūs verksmai    369 - 382

Kryžiaus kelias    383 - 390

Rožinis - rožančius    391 - 398

Litanijos    399 - 434

Devindieniai - novenos '    435 - 457

    ŽMOGUS BENDRUOMENĖJE

Asmeninės maldos    459 - 480

Šeiminės maldos    481 - 500

Mokyklinės maldos    501 - 510

Parapinės maldos    511 - 537

Organizacijų maldos    538 - 564

Tėvynės maldos    565 - 604

Žmonijos maldos    605 - 637

    PRIEDAI

Lietuviški poteriai    638 - 644

Religiniai papročiai    645 - 648

Išpažintis svetimom kalbom    649 - 654

Kalendoriniai vardai    655 - 689

Šaltiniai ir autoriai    690 - 691

Alfabetinė maldų rodyklė    692 - 697

Giesmių ir himnų rodyklė    698 - 700

 

Design by Joomla