Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

SEKMADIENIO MIŠIOS

Švenč. Trejybės garbei

ĮŽANGA

    PIRMOSIOS mišios, kurias aukojo pats Kristus, prasidėjo jaudinančia apeiga — mokinių kojų plovimu. Kas nenuplauna dulkių nuo savo širdies, tas negali dalyvauti šioje didžioje paslaptyje. “Aš daviau jums pavyzdį, kad, kaip aš jums dariau, taip ir jūs darytumėte” (Jon. 13, 15). Ir daroma tai šiandien giliame nusižeminime teisiant save Dievo akivaizdoje (Judica me), išpažįstant savo kaltes (Confiteor). Taip mes pasiruošiam žengti prie Viešpaties altoriaus.

 

In nomine † Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Introibo ad altare Dei.

Ministri. Ad Deum, qui laetificat iuventu-tem meam.

K. Vardan † Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. A.

Eisiu prie Dievo altoriaus.

T. Artinsiuos prie Dievo,  mano džiaugsmo ir mano linksmybės.

Psalmas 42

Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sanc-ta; ab homine iniquo et doloso erue me.

M. Quia tu es, Deus fortitudo mea : | quare me repulisti, | et qua-re tristis incedo, | dum affligit me inimicus?

S. Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt et adduxerunt in mon-tem sanctum tuum et in tabernacula tua.

M. Et introibo ad al-tare Dei: | ad Deum, qui laetificat iuventu-tem meam.

S. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus: quare tristis es anima mea et ąuare conturbas me?

M. Spera in Deo, | quoniam adhuc confitebor illi: | salutare vultus mei et Deus meus.

S. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

M. Sicut erat in principio et nunc et semper: | et in saecu-la saeculorum. Amen.

S. Introibo ad altare Dei.

M. Ad Deum, qui laetificat iuventutem meam.

 

K. Teisk mane, Dieve, ir gink mano bylą prieš nuodėmingus žmones. Gelbėk mane nuo klastingo ir neteisingo žmogaus.

T. Nes tu, o Dieve, esi mano stiprybė! |Kam gi atstūmei mane? | Kodėl esu nuliūdęs, priešų spaudžiamas?

K. Siųsk savo šviesą ir parodyk savo ištikimybę. Vesk mane į savo šventąjį kalną, į savo padangtes.


T. Ten žengsiu prie Dievo altoriaus. | Ar-tinsiuos prie Dievo Į mano džiaugsmo ir mano linksmybės.

K. Ten šlovinsiu tave kanklėmis, Dieve, mano Dieve! Ko nusimeni, mano siela, ir ko nerimauji?


T. Pasitikėk Dievu, | nes vėl šlovinsiu jį, | savo Gelbėtoją ir savo Viešpatį.

K. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

T. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, | ir per amžius. Amen.


K. Eisiu prie Dievo altoriaus.

T. Artinsiuos prie Dievo, | mano džiaugsmo ir mano linksmybės.

Kalčių išpažinimas

Adiutorium nostrum in nomine Domini.

M. Qui fecit caelum et terram.

S. Confiteor... omnibus sanctis, et vobis, fratres: quia... omnes Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum, Deum nostrum.


M. Misereatur tui omnipotens Deus | et dimissis peccatis tuis,| perducat te ad vitam aeternam.


S. Amen. Confiteor Deo om-nipotenti, | beatae Mariae semper Virgini, | beato Michaeli Archangelo, | beato Joanni Baptistae, | sanctis Apostolis Petro et Paulo, | omnibus sanctis et tibi pater : | quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere : | mea culpa, |mea culpa, | mea maxima culpa.

Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, | beatum Michaelem Archangelum, | beatum Joannem Baptistam, | sanctos Apostolos Petrum et Paulum, | omnes sanctos et te, pater, | orare pro me ad Dominum, Deum nostrum.

S. Misereatur vestri omnipotens Deus et, dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aetemam.

M. Amen.

S. Indulgentiam, absolu tionem et remissio-nem peccatorum nos-trorum tribuat nobis omnipotens et miseri-cors Dominus.

M. Amen.

S. Deus tu conversus vivificabis nos.

M. Et plebs tua laetabitur in te.

S. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.


M. Et salutare tuum da nobis.

S. Domine, exaudi orationem meam.

M. Et clamor meus ad te veniat.


S. Dominus vobiscum.

M. Et cum spiritu tuo.

S. Oremus.

Aufer a nobis, quaesumus, Domine, iniquitates nostras, ut ad sancta sanctorum puris me-reamur mentibus introire. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Oramus te, Domine, per merita Sanctorum tuorum, quorum reliquiae hie sunt, et omnium Sanctorum, ut indulgere digneris omnia peccata mea. Amen.

 

K. † Mūsų pagalba yra Viešpats.


T. Kuris sukūrė dangų ir žemę.

K. Prisipažįstu... visiems šventiesiems ir jums, broliai, kad... visus šventuosius ir jus, brolius, melstis už mane į Viešpatį, mūsų Dievą.

T. Tepasigaili tavęs visagalis Dievas | ir, atleidęs tavo nuodėmes, | tenuveda tave į amžinąjį gyvenimą.

K. Amen. Prisipažįstu visagaliui Dievui, | švenčiausiajai Marijai, visuomet mergelei, | šventajam Mykolui arkangelui, | šventajam Jonui Krikštytojui, | šventiesiems apaštalams Petrui ir Povilui, | visiems šventiesiems ir tau, tėve, I kad labai daug nusidėjau mintimi, žodžiu ir darbu: | mano kaltybė, | mano kaltybė, | mano didžiausia kaltybė. | Todėl prašau švenčiausią Mariją, visuomet mergelę, | šventąjį Mykolą arkan-gelą | šventąjį Joną Krikštytoją, | šventuosius apaštalus Petrą ir Povilą, | visus šventuosius ir tave, tėve, | melstis už mane į Viešpatį mūsų Dievą.

K. Tepasigaili jūsų visagalis Dievas ir, atleidęs jūsų nuodėmes, tenuveda jus į amžinąjį gyvenimą.

T. Amen.

K. Mūsų nuodėmių dovanojimą, išrišimą ir atleidimą tesuteikia mums visagalis ir gailestingas Viešpats.

T. Amen.

K. Dieve, tu juk vėl mus atgaivinsi.

T. Ir tavo tauta džiaugsis tavyje.

K. Parodyk mums, Viešpatie, savo gailestingumą.

T. Ir suteik mums savo išganymą,

K. Viešpatie, išklausyk mano maldos.

T. Ir mano šauksmas tepasiekia tave.

K. Viešpats su jumis.

T. Ir su tavimi.

K. Melskimės.

Pašalink, meldžiame tave, o Viešpatie, mūsų nedorybes, kad būtume verti įeiti į šventų švenčiausiąją vietą su tyromis sielomis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Meldžiame tave, Viešpatie, per tavo šventųjų, kurių relikvijos yra čia, ir visų šventųjų nuopelnus, kad teiktumeis atleisti visas mano nuodėmes. Amen.

I. GARBINIMAS IR IŠPAŽINIMAS

  TĖJĘ prie aukos altoriaus, mes lenkiamės Dievui, dar kartą jį atsiprašom (Kyrie) ir iškilmingai pradedam Gloria. Toliau prašome, kad Dievas leistų mums prie jo artėti (Oratio), ir klausomės, ką kalba tie, kurie buvo arčiau Dievo — apaštalai (Epistola). Pagaliau su didžia pagarba (atsistojus) išklausome paties Kristaus žodžių (Evangelium). Jie nuostabūs, ir negali jais netikėt! Ir žmogus pačiais giliausiais jausmais išpažįsta dabar savo tikėjimą (Credo). — Toks yra mišių pradžios turinys.

Pagirta tesie šventoji Trejybė ir nedaloma vienybė: dėkokime jai, nes ji parodė mums savo gailestingumą (Tob. 12, 6). Viešpatie, mūsų Viešpatie, kaip nuostabus tavo vardas visoje žemėje! (Ps. 8, 2). Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šv. Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Pagirta tesie (pakartot).

S. Kyrie, eleison.
M. Kyrie, eleison.
S. Kyrie, eleison.
M. Christe, eleison.
S. Christe, eleison.
M. Christe, eleison.
S. Kyrie, eleison.
M. Kyrie, eleison.
S. Kyrie, eleison.

K. Viešpatie, pasigailėk.
T. Viešpatie, pasigailėk.
K. Viešpatie, pasigailėk.
T. Kristau pasigailėk,
K. Kristau, pasigailėk.
T. Kristau, pasigailėk.
K. Viešpatie, pasigailėk.
T. Viešpatie, pasigailėk.
K. Viešpatie, pasigailėk.

GLORIA

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus | bonae vo-luntatis. | Laudamus te. | Benedicimus te. | Adoramus te. | Glori-ficamus te. | Gratias agimus tibi | propter magnam gloriam tuam. | Domine Deus, Rex coelestis, | Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe. | Domine Deus, Agnus Dei, | Filius Patris. | Qui tol-lis peceata mundi, mi-serere nobis. | Qui tol-lis peccata mundi, sus-c i p e deprecationem nostram. | Qui sedes ad dexteram Patris, | miserere nobis. | Quo-niam tu solus sanctus. | Tu solus Dominus. |Tu solus Altissimus, | Jesu Christe. | Cum Sancto Spiritu, | in gloria Dei Patris. Amen.

S. Dominus vobiscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Oremus.

Garbė Dievui augštybėse. Ir ramybė žemėje geros valios žmonėms. | Giriame tave. | Išpažįstame tave. | Šloviname tave. | Dėkojame tau | dėl tavo didžios garbės. | Viešpatie Dieve, dangaus Karaliau, | Visagalis Dieve Tėve. | Viešpatie, viengimis Sūnau, Jėzau Kristau. | Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau. | Kuris naikini pasaulio nuodėmes, | pasigailėk mūsų. | Kuris naikini pasaulio nuodėmes, | priimk mūsų maldavimą. | Kuris sėdi Tėvo dešinėje, | pasigailėk mūsų. | Nes tu vienas šventas. | Tu vienas Viešpats. Tu vienas Augščiausiasis, Jėzau Kristau, | su Šventąja Dvasia, Dievo Tėvo garbėje. A.

K. Viešpats su jumis.
T. Ir su tavimi.
K. Melskimės.

MALDA

Visagalis amžinasis Dieve, kurs savo tarnams, išpažįstantiems tikrąjį tikėjimą, leidai pažinti amžinosios Trejybės šlovę ir didybės galybėje pagarbinti vienybę, suteik meldžiantiems, kad to paties tikėjimo tvirtumu būtume visuomet apsaugoti nuo visokių nelaimių. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja...

S. Per omnia saecula saeculorum. — Per visus amžius. M. Amen.

LEKCIJA

O, Dievo turtų, išminties ir žinojimo gilybė, kaip nesuprantami jo teismai ir nesusekami jo keliai! Nes kas pažino Viešpaties mintį? arba kas buvo jo patarėjas? arba kas davė jam pirmas, kad tam būtų atsilyginta? Nes iš jo, per jį ir jame yra visa: jam garbė per amžius. Amen.

M. Deo gratias — Ačiū Dievui.

Gradualas

Pagarbintas esi, Viešpatie, kurs bedugnes matai ir virš Kerubinų sėdi. Pagarbintas esi, Viešpatie, dangaus augštybėje ir girtinas per amžius. Aleliuja, aleliuja. Pagarbintas esi, Viešpatie, mūsų tėvų Dieve, ir girtinas per amžius. Aleliuja. (Dan. 3, 55-56).

Munda cor meum ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaiae prophetae cal-culo mundasti ignito. Ita me tua grata mi-seratione dignare mundare, ut sanctum E-vangelium tuum digne valeam nuntiare. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Iube, Domine, benedicere.

Dominus šit in corde meo et in labiis meis, ut digne et com-petenter annuntiem Evangelium suum. A.

Apvalyk mano širdį ir mano lūpas, visagalis Dieve, kuris pranašo Izaijo lūpas apvalei degančia žarija. Taip mane teikis apvalyti savo maloningu pasigailėjimu, kad galėčiau vertai skelbti tavo šventąją evangeliją. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Teikis, Viešpatie, palaiminti.

Viešpats tebūnie mano širdyje ir mano lūpose, kad vertai ir tinkamai skelbčiau jo evangeliją. Amen.

EVANGELIJA

S. Dominus vobiscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. † Sequentia sancti Evangelii secundum Joannem.
M. Gloria tibi, Domine.

K. Viešpats su jumis.
T. Ir su tavimi.
K. Šventosios evangelijos tęsinys pagal Joną.
T. Garbė tau, Viešpatie.

Anuo metu tarė Jėzus savo mokiniams: Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Eidami tad mokykite visas tautas, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardan ir mokydami juos laikyti visa, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai, aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigai (Mat. 28, 18-20).

M. Laus tibi, Christe — Garbė tau, Kristau.

S. Per evangelica dieta deleantur nostra delicta. — Evangelijos žodžiais tebūna atleistos mūsų kaltės.

CREDO

Crėdo in unum Deum. | Patrem omnipo-tentem, factorem caeli et terrae | visibilium omnium et invisibi-lium. | Et in unum Do-minum Jesum Chris-tum, | Filium Dei uni-genitum. | Et ex Patre natum ante omnia saecula. | Deum de Deo, | Lumen de lumi-ne, | Deum verum de Deo vero. | Genitum, non factum, | consub-stantialem Patri, | per quem omnia facta sunt. | Qui propter nos homines | et propter nostram salutem | des-cendit de caelis. (Ge-nufleetitur). Et incarnatus ėst de Spiritu Sando | ex Maria Virgine: | Et homo factus ėst. | Crucifix-us etiam pro nobis: sub Pontio Pilato | passus, et sepultus ėst. | Et resurrexit tertia die | secundum Scrip-turas. | Et ascendit in caelum: | sedet ad dexteram Patris. | Et iterum venturus ėst cum gloria | judicare vivos et mortuos: | cu-jus regni non erit finis. | Et in Spiritum Sanctum, | Dominum et vivificantem, | qui ex Patre Filioque pro-cedit. | Qui cum Patre et Filio | simul adora-tur et conglorificatur: | qui locutus ėst per Prophetas. | Et unam sanctam catholicam et apostolicam E c c 1 e-s i a m. | Confiteor u-num baptisma | in re-missionem p e c c a t o-r u m. | Et expecto re-surrectionem mortuo-rum | et vitam venturi saeculi. Amen.

Tikiu vieną Dievą. | Visagalį Tėvą, | dangaus ir žemės, | visų regimųjų ir neregimųjų daiktų Kūrėją. | Ir vieną Viešpatį, Jėzų Kristų, | viengimį Sūnų, | iš Tėvo gimusį prieš visus amžius. | Dievą iš Dievo, | šviesą iš šviesos, | tikrąjį Dievą iš tikrojo Dievo. | Gimusį, ne padarytą, | vienos prigimties su Tėvu, | kurio visa yra padaryta. | Jis dėl mūsų žmonių, | ir mūsų išganymui | nužengė iš dangaus. | (Priklaupiama). Ir įsikūnijo per Šventąją Dvasią | iš Mergelės Marijos | ir tapo žmogumi. | Taip pat dėl mūsų buvo prie Ponto Piloto prikaltas ant kryžiaus, | kentėjęs ir palaidotas. | Ir trečiąją dieną, pagal Raštą, | prisikėlė iš numirusių. | Ir įžengė į dangų, | sėdi Tėvo dešinėje. | Ir vėl ateis su garbe | teisti gyvųjų ir mirusiųjų, | ir jo viešpatavimui nebus galo. | Ir Šventąją Dvasią, | Viešpatį ir gaivintoją, | kuri eina iš Tėvo ir Sūnaus, | kuri su Tėvu ir Sūnumi yra drauge garbinama ir šlovinama, | kuri kalbėjo per pranašus. | Tikiu vieną šventąją, katalikiškąją ir apaštališkąją Bažnyčią.

Išpažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. | Ir laukiu mirusiųjų prisikėlimo | ir busimojo amžino gyvenimo. Amen.

II. ATNAŠŲ AUKOJIMAS

UKOJIMO metu paruošiamos mūsų dovanos — duona ir vynas. Palaiminimu jos atskiriamos nuo kasdieninio mūsų vartojimo, nes bus perkeistos į begalinės vertės auką — Kristaus kūną ir kraują. Prašoma, kad dangaus Tėvas priimtų nekaltąją ostiją (Sus-cipe, Sancte Pater) už mūsų be skaičiaus nuodėmes, įžeidimus ir apsileidimus. Po to į vyno taurę įliejamas vandens lašelis. (Tai reiškia dviejų Kristaus prigimčių — dieviškosios ir žmogiškosios — susijungimą viename jo asmenyje). Ta proga meldžiama, kad Dievas (Deus, qui humanae substantiae) leistų mums būti Kristaus dieviškumo dalininkais, kaip jis yra tapęs mūsų žmogiškumo dalininku. Vyno taurė atnašaujama (Offe-rimus) už mūsų ir viso pasaulio išganymą. Kunigas dar aukoja save ir tikinčiuosius (In spiritu humilita-tis) ir šaukiasi Dievo Pašventintojo (Veni sanctifi-cator) palaiminti šią auką.

Kunigas plauna rankas, maldaudamas dvasios tyrumo (Lavabo), ir giliai nusižeminęs prašo Švenč. Trejybę priimti tą atnašą ( Suscipe, Sane ta Trinitas), kaip visiško pasiaukojimo ir širdies dovanų regimąjį ženklą. Po to kreipiasi į žmones, savo brolius, kviesdamas kartu su juo melstis (Orate, fratres), kad ši jo ir jų auka būtų maloni ir priimtina. Pagaliau tylia malda (Secreta) kunigas baigia šią antrą mišių dalį.

S. Dominus vobiseum.
M. Et eum spiritu tuo.
S. Oremus.

K. Viešpats su jumis.
T. Ir su tavimi.
K. Melskimės.

Tesie pagarbintas Dievas Tėvas, ir viengimis Sūnus, ir Šventoji Dvasia, nes parodė mums savo gailestingumą (Tob. 12, 6).

DUONOS AUKA

Suscipe, sancte Pa-ter omnipotens, aeter-ne Deus, hanc imma-culatamhostiam,quam ego indignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus pec-catis, et offensionibus, et negligentiis meis, et pro omnibus circum-stantibus, sėd et pro omnibus f i d e 1 i b u s christianis vivis atąue defunctis, ut mihi et illis proficiat ad salu-tem in vitam aeter-nam. Amen.

Priimk, šventasis Tėve, visagalis amžinasis Dieve, šią be dėmės auką, kurią aš, nevertas tavo tarnas, aukoju tau, gyvajam ir tikrajam savo Dievui, už nesuskaitomas savo nuodėmes, įžeidimus ir apsileidimus, už visus čia esančiuosius, taip pat ir už visus ištikimuosius krikščionis, gyvus ir numirusius, kad man ir jiems ji būtų išganinga amžinajam gyvenimui. Amen.

VYNO AUKA

Deus, qui humanae substantiae dignita-tem mirabiliter eondi-disti et mirabilius re-formasti, da nobis per huius aquae et vini mysterium eius divini-tatis esse consortes, qui humanitatis nos-trae fieri dignatus est particeps, Jesus Christus, Filius tuus, Do-minus noster, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sanc-ti Deus per omnia sae-cula saeculorum.

Offerimus tibi, Domine, calicem saluta-ris, tuam deprecantes clementiam, ut in conspectu divinae ma-iestatis tuae pro nostra et totius mundi salute cum odore sua-vitatis ascendat.Amen.

 

 

Dieve, kuris nuostabiai sukūrei tokią kilnią žmogaus prigimtį ir dar nuostabiau ją atnaujinai, leisk mums per šio vandens ir vyno paslaptį tapti dalininkais dievystės to, kurs teikėsi tapti mūsų žmogystės dalininku, būtent, Jėzaus Kristaus, tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Švent. Dvasios vienybėje Dievas per amžių amžius. A.

Aukojame tau, Viešpatie, išganymo taurę, nuolankiai maldaudami tavo maloningumą, kad ji tavo dieviškosios didybės akivaizdoje pakiltų meiliu kvapu už mūsų ir viso pasaulio išganymą. Amen.

AUKOJIMASIS

In spiritu humili-tatis et animo contrito suscipiamur a te, Domine, et sic fiat sac-rificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus.

Nuolankius dvasia ir susigraudinusia širdimi priimk mus, Viešpatie, ir tokia tetampa mūsų auka šiandien tavo akivaizdoje, kad patiktų ji tau, Viešpatie Dieve.

MALDAVIMAS ŠV. DVASIOS

Venį, sanctificator omnipotens, aeterne Deus, et bene † die hoc sacrificium tuo sancto nomini praepa-ratum.

Ateik, Pašventėjau, visagalis, amžinasis Dieve, ir pa † laimink šią šventajam tavo vardui paruoštą auką.

RANKAS PLAUNANT

Lavabo inter innocentes manus meas:et circumdabo altare tuum, Domine.

Ut audiam vocem laudis ; et enarrem universa mirabilia tua.


Domine, dilexi deco-rem domus tuae ; et locum habitationis glo-riae tuae.

Ne perdas eum im-piis, D e u s, animam meam ; et eum viris sanguinum vitam meam:

In quorum manibus iniquitates sunt; dex-tera eorum repleta est muneribus.

Ego autem in inno-centia mea ingressus sum ; redime me et miserere mei.

Pes meus stetit in directo, in ecclesiis be-nedicam te, Domine. Ps. 25

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto ; sicut erat in principio, et nunc, et semper; et in saecula saeculorum. Amen.

Plaunu su nekaltaisiais savo rankas ir laikausi tavo altoriaus, Viešpatie.

Kad skelbčiau tavo šlovę ir išpasakočiau visus tavo stebuklus.

Aš myliu, Viešpatie, tavo namų grožį ir tavo garbės gyvenanamąją vietą.

Nepražudyk, Dieve, mano sielos su nedoraisiais ir mano gyvybės su kraujo trokštančiais vyrais.

Kurių rankose yra neteisybė ir kurių dešinė pilna dovanų.

Aš gi vaikščioju savo nekaltybėje, atpirk mane ir pasigailėk manęs.

Mano kojos stovi ant tiesaus kelio, — garbinsiu tave, Viešpatie, susirinkimuose. Ps. 25

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šv. Dvasiai; kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.

ŠVENČ. TREJYBES MALDA

Suscipe, sancta Tri-nitas, hanc oblatio-nem, quam tibi offeri-mus ob memoriam passionis, resurrectio-nis et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in honorem beatae Mariae semper Virginis, et beati Jo-annis Baptistae, et sanctorum Apostolo-rum Petri et Pauli, et istorum, et omnium Sanctorum, ut il-lis proficiat ad hono-rem, nobis autem ad salutem; et illi pro nobis intercedere dig-nentur in caelis, quorum memoriam agi-mus in terris. Per eun-dem Christum, Do-minum nostrum. A.

Priimk, Švenčiausioji Trejybe, šią auką, kurią tau aukojame prisiminti Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus kančiai, iš mirties prisikėlimui ir dangun žengimui, taip pat pagerbti švenčiausiajai Marijai, visuomet mergelei, šventajam Jonui Krikštytojui, šventiesiems apaštalams Petrui ir Povilui, ir šiems (altoriuje), ir visiems šventiesiems, kad jiems išeitų pagarbai, o mums išganymui, ir kad jie teiktųsi užtarti mus danguje, kaip mes prisimename juos žemėje. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

MELSKITĖS, BROLIAI!

Orate fratres: ut meum ac vestrum sac-rificium acceptabile fiat apud Deum Pat-rem omnipotentem.

M. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis | ad laudem et gloriam nominis sui, | ad utilitatem quoque nostram | to-tiusque Ecclesiae suae sanctae.

S. Amen.

K. Melskitės broliai, kad mano ir jūsų auka būtų priimtina Dievui visagaliui Tėvui.

T. Tepriima Viešpats auką iš tavo rankų | savo vardo gyriui ir garbei, | taip pat mūsų | ir visos savo šventosios Bažnyčios labui.

K. Amen.

TYLIOJI MALDA

Viešpatie, mūsų Dieve, tavo šventojo vardo šaukdamiesi prašome, pašventink šios atnašos auką ir per ją padaryk iš mūsų amžiną sau dovaną. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja

S. Per omnia saecula saeculorum. — Per visus amžius. M. Amen.

III. EUCHARISTINĖ PERKAITA

AČION aukos viršūnėn veda himnas (Prefatio), nuostabus savo turiniu ir melodija. Rodos, įsijungiama į patį angelų chorą, giedantį: šventas, šventas, šventas! Tada kunigas pakelia rankas maldauti už visuotinę Bažnyčią — žmonių bendruomenę (Te igitur). Nuo visuotinės Bažnyčios jis nusileidžia į sielų bažnyčią: prisimena tuos gyvuosius (Memento vivorum), kurie gal labiau nei kas kitas reikalingi Dievo šviesos. Bet jis primena Viešpačiui ir visus aukos dalyvius. Jungdamasis su dangiškąja Bažnyčia — visa šventųjų bendrija (Communicantes), kunigas prašo Viešpatį dėl tų šventųjų nuopelnų ir maldų stiprinti mus visur savo globa. Po to ištiesia rankas ties taure, prašo priimti šią auką (Hanc igitur oblationem), meldžia perkeitimo stebuklo (Quam ob-lationem) ir kartoja žodžius, kuriais Kristus pirmoje mišių aukoje, paskutinės vakarienės metu, perkeitė duoną savo kūnu ir vyną — krauju (Consecratio). Ir Kristus dabar kartoja kryžiaus auką nekruvinu būdu.

Kunigas meldžia dangaus Tėvą priimti šią išganomąją Sūnaus auką (Unde et memores), kaip buvo priimtos Abelio, Abraomo, Melkisedeko aukos (Supra quae) ir suvienyti mus su Kristaus auka (Supplices). Po to, prisiminęs visus mirusiuosius (Memento mortuorum), kunigas valandėlę už juos meldžiasi. Betgi mirusieji esame ir mes, nusidėjėliai (Nobis quoque peccatoribus), kurie dalyvaujame šioje aukoje. Iškilmingu Dievo pagarbinimu per Kristų, su juo ir jame (Per quem) baigiama trečioji mišių dalis.

S. Dominus vobiscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Sursum corda.
M. Habemus ad Dominum.

S. Gratias agamus Domino Deo nostro.
M. Dignum et iustum est.

K. Viešpats su jumis.   
T. Ir su tavimi.
K. Augštyn širdis.

T. Turime pakeltas į Viešpatį.

K. Dėkokime Viešpačiui, mūsų Dievui.
T. Tai verta ir teisinga.

PREFACIJA

Tikrai yra verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga, kad mes tau visados ir visur dėkotume, Viešpatie šventasis, Tėve visagalis, amžinasis Dieve, kuris su viengimiu savo Sūnumi ir Šventąja Dvasia vienas esi Dievas, vienas esi Viešpats, ne vieno asmens vienybėje, bet vienos esybės Trejybėje; nes ką tavo apreiškiami tikime apie tavo garbę, tą pat apie tavo Sūnų, tą pat manome apie Šventąją Dvasią be ypatybių skirtumo ; kad tikrosios ir amžinosios Dievybės išpažinimu būtų garbinama ir asmenų skirtumas, ir esybės vienybė, ir didenybės lygybė, kurią šlovina angelai ir ark-angelai, kerubinai ir Serapinai, kurie nepaliauja šaukę kasdien vienu balsu :

Šventas, Šventas, Šventas Viešpats, galybių Dievas! Pilnas yra dangus ir žemė tavo garbės. Hosanna augštybėse ! Palaimintas, kurs ateina Viešpaties vardu. Hosanna augštybėse!

MALDA UŽ BAŽNYČIĄ

Te igitur, clementissime Pater, per Je-sum Christum Filium tuum Dominum nost-rum, supplices roga-mus ac petimus, ut accepta habeas et be-nedicas haec † dona, haec † munera, haec † sancta sacrificia illi-bata, in primis quae tibi offerimus pro Ec-clesia tua sancta ca-tholica, quam pacifi-care, custodire, aduna-re et regere digneris toto orbe terrarum; una cum famulo tuo Papa nostro N. et An-tistite nostro N. et omnibus orthodoxis atque catholicae et apostolicae fidei cul-toribus.

Tave, štai, maloniausias Tėve, žemai nusilenkę maldaujame ir prašome per Jėzų Kristų, tavo Sūnų, mūsų Viešpatį, kad priimtum ir teiktumeis palaiminti šias † dovanas, šias † atnašas, šią † šventą nekaltą auką, kurią visų pirma aukojame tau už tavo šventą katalikų Bažnyčią, kuriai teikis duoti taiką, ją sergėti, laikyti vieningą ir valdyti visoje žemėje kartu su savo tarnu, mūsų popiežium N., ir mūsų vyskupu N., ir su v i s a i s ištikimais krikščionimis, išpažįstančiais katalikišką ir apaštališką tikėjimą.

UŽ GYVUOSIUS

Memento, Domine, famulorum, famu-larumque tuarum N. et N. et omnium cir-cumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vėl qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis pro se, suisque omnibus, pro redemptione animarum s u a r u m, pro spe salutis et in-columitatis suae, tibi-que reddunt vota sua aeterno Deo, vivo et vero.

Atsimink, Viešpatie, savo tarnus ir tarnaites N. ir N. ir visus čia esančius, kurių tikėjimas tau pažįstamas ir maldingumas žinomas, už kuriuos tau aukojame ar kurie tau aukoja šią auką už save ir visus savuosius išgelbėti savo sieloms, savo išganymo ir laimės vilčiai, ir tau, amžinajam, gyvajam ir tikrajam Dievui, paveda savo troškimus.

PRAŠANT ŠVENTŲJŲ UŽTARIMO

COMMUNICANTES et memoriam veneran-tes, in primis glorio-sae semper Virginis Mariae, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi: sed et beati Joseph eiusdem Virginis Sponsi et beato-rum Apostolorum ac Martyrum tuorum Pet-ri et Pauli, Andreae, Jacobi, Joannis, Tho-mae, Jacobi, Philippi, Bartholomaei, Mat-thaei, Šimonis et Thaddaei, Lini, Cleti, Clementis, Xysti, Cor-nelii, Cypriani, Lau-rentii, Chrysogoni, Joannis et Pauli, Cosmae et Damiani et omnium sanctorum t u o r u m, ąuorum meritis preci-busąue concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxi-lio. Per eundem Chris-tum D o m i n u m nos-trum. Amen.

Bendraudami ir atminimą gerbdami visų pirma garbingosios, visuomet mergelės Marijos, Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimdytojos, taip pat švento Juozapo, tos pačios mergelės sužadėtinio, ir šventųjų apaštalų bei kankinių Petro ir Povilo, Andriejaus, Jokūbo, Jono, Tomo, Jokūbo, Pilypo, Baltramiejaus, Mato, Simono ir Tado, Lino, Kieto, Klemenso, Ksisto, Kornelijaus, Kiprijono, Lauryno, Chriso-gono, Jono ir Pauliaus, Kosmo ir Damijono ir visų tavo šventųjų, dėl kurių nuopelnų ir maldų suteik, kad visuose reikaluose būtume paremti tavo globojančios pagalbos. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

PRAŠANT PRIIMTI AUKĄ

Hanc igitur obla-tionem servitutis nos-trae, sėd et cunctae familiae tuae, ąuaesu-mus, Domine, ut pla-catus accipias, diesąue nostros in tua pace disponas, atąue ab ae-terna damnatione nos eripi et in electorum tuorum iubeas grege numerari. Per Chris-tum, Dominum nos-trum. Amen.

Taigi šią mūsų atsidavimo ir visų tavo žmonių auką prašome, Viešpatie, maloniai priimti, mūsų dienas savo ramybėje išlaikyti ir mus nuo amžinojo pasmerkimo išgelbėti bei prie savo išrinktųjų skaičiaus priskirti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

PRAŠANT PERKEISTI AUKĄ

Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, ąuaesumus, bene † dic-tam, ad † scriptam, ra † tam, rationabilem acceptabilemąue faee-re digneris, ut nobis Cor † pus et San † guis fiat dilectissimi Filii tui, Domini nost-ri Jesu Christi,

Šią auką teikis, meldžiame tave, Dieve, padaryti visais atžvilgiais pa † laimintą, pri † imtiną, pa † tvirtintą, vertą ir patinkamą, kad ji mums taptų Kū † nu ir Krau † ju mylimiausio tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus.

DUONOS PERKEITIMAS

Qui pridie quam pa-teretur, accepit panem in sanctas ac venera-biles manus suas, et elevatis oculis in cae-lum ad te Deum, Pat-rem suum omnipoten-tem, tibi g r a t i a s agens, bene † dixit, fregit, deditąue disci-pulis suis, dicens: Ae-cipite et manducate ex hoc omnes: Hoc est enim Corpus meum.

Kuris kančios išvakarėse paėmė duoną į savo šventas ir garbingas rankas ir, pakėlęs akis į dangų, į  tave, Dieve, savo visagalį Tėvą, tau dėkodamas, lai † mino, laužė ir davė savo mokiniams, sakydamas: Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano Kūnas.

VYNO PERKEITIMAS

Simili modo post-quam coenatum ėst, accipiens et hune praeclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, bene dixit, deditąue disci-pulis suis, dicens: Ac-cipite et bibite ex eo omnes: Hic est enim calioc sanguinis mei, novi et aeterni testa-menti, mysterium fi-dei: qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem pecca-torum.
Haec quotiescum-ąue feceritis, in mei memoriam facietis.

Panašiu būdu, kai buvo pavakarieniauta, imdamas ir šią kilniausią taurę į savo šventas ir garbingas rankas, taip pat tau dėkodamas, lai mino ir davė savo mokiniams sakydamas: Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra mano Kraujo taurė, naujosios ir amžinosios sandoros, tikėjimo paslaptis : kurs už jus ir už daugelį bus išlietas nuodėmėms atleisti.

Kiek kartų tai darysite, darykite man atminti.

PRAŠANT PRIIMTI AUKĄ

Unde et memores, Domine, nos servi tui, sėd et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui, Domini nostri, tam beatae passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in caelos gloriosae as-censionis: offerimus praeclarae majestati tuae de tuis d o n i s ac datis, hostiam † pūram, hostiam † sanc-tam, hostiam † imma-culatam, Panemfsanc-tum vitae aeternae et Calicem † salutis per-petuae.

Supra quae propitio ac sereno vultu respi-cere digneris, et ac-cepta habere, sicut accepta habere digna-tus es munera pueri tui iusti Abel, et sacrificium Patriarchae nostri Abrahae : et quod tibi obtulit suminus sacerdos t u u s Melchisedech, sanctum sacrificium, immacu-latam hostiam.

Todėl mes, tavo tarnai, Viešpatie, ir taip pat tavo šventoji liaudis, minėdami to paties Kristaus, tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties, šventąją kančią, iš mirusiųjų prisikėlimą bei garbingąjį dangun žengimą, aukojame tavo šviesiausiajai didybei iš tavo dovanų ir duočių ostiją † tyrą, ostiją † šventą, ostiją † be su-tepties, šventąją amžinojo gyvenimo † Duoną ir amžinojo išganymo † Taurę.

Teikis į jas maloniu ir atlaidžiu veidu pažvelgti ir jas priimti, kaip teikeisi priimti savo tarno, teisiojo Abelio dovanas, ir mūsų tėvo Abraomo atnašą, ir tą šventąją be sutepties auką, kurią tau paaukojo vyriausias tavo kunigas Melkisedekas.

PRAŠANT SUVIENYTI MUS SU KRISTAUS AUKA

Supplices, te roga-mus, omnipotens Deus, jube haec per-ferri per manus sanc-ti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divinae ma-jestatis tuae ut, quotquot ex hac alta-ris participatione sac-rosanctum Filii tui Cor † pus et San † gui-nem sumpserimus, omni benedictione caeles-ti et gratia repleamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. A-men.

Nuolankiai meldžiame tave, visagalis Dieve, tenuneša tavo šventojo angelo rankos šias dovanas į tavo dangiškąjį altorių, tavo dieviškosios didybės akivaizdon, kad visi, kurie šioje aukoje dalyvaudami priimsime švenčiausią tavo Sūnaus Kū † ną ir Krau †ją, būtume pripildyti visokios dangaus palaimos ir malonės. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. A-men.

PRISIMENANT MIRUSIUS

Memento e t i a m, Domine, famulorum, famularumque tua-rum N. et N., qui nos praecesserunt cum signo fidei et dor-miunt in somno paeis.

Ipsis, Domine, et omnibus in Christo quiescentibus locum refrigerii, lucis et paeis ut indulgeas, de-precamur. Per eundem Christum Dominum nostrum.

Atsimink, Viešpatie, taip pat savo tarnus ir tarnaites N. ir N., kurie pirma mūsų išėjo iš šio pasaulio su tikėjimo ženklu ir ilsisi ramybės miegu.

Jiems, Viešpatie, ir visiems Kristuje besiilsintiems, prašome, suteik atilsio, šviesos ir ramybės vietą. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį.

IR MUS NUSIDĖJĖLIUS

Nobis quoque pec-catoribus famulis tuis, de multitudine mise-rationum tuarum spe-rantibus, partem ali-quam et societatem donare digneris, eum tuis sanetis Apostolis et Martyribus : eum Joanne, Stephano, Matthia, Barnaba, Ig-natio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Caecilia, Anastasia et omnibus sanctis tuis: intra quorum nos consortium, non aestimator meriti, sėd veniae, quaesumus, largitor admitte. Per Christum Dominum nostrum,

Taip pat ir mum, nusidėjėliam, tavo tarnam, pasitikintiem gausiu tavo gailestingumu, teikis duoti tam tikrą dalį ir draugystę su tavo šventaisiais apaštalais ir kankiniais: su Jonu, Steponu, Motiejų, Barnabu, Ignotu, Aleksandru, Marcelinu, Petru, Felicita, Perpetua, A-gota, Liucija, Agniete, Cecilija, Anastazija ir visais savo šventaisiais, į kurių draugystę meldžiame mus pri imti ne dėl mūsų nuopelnų, bet dėl savo atlaidumo. Per Kristų, mūsų Viešpatį,

IŠKILMINGAS DIEVO PAGARBINIMAS

Per quem haec omnia, Domine, semper bona créas, † sanctifi-cas, † vivificas, † be-nedicis et praestas nobis.

Per † Ipsum, et cum † Ipso, et in † Ipso, est tibi Deo Patri † omnipotenti, in unita-te Spiritus † Sancti, omnis honor et gloria. S. Per omnia saecula saeculorum. M. Amen.

Per kurį, Viešpatie, visuomet šias dovanas kuri, † pašventį, † gaivini, † laimini ir mums teiki.

Per † Jį, ir su † Juo, ir † Jame yra tau, Dieve, visagaliui † Tėvui, drauge su Šventąja † Dvasia visokia šlovė ir garbė.

K. Per visus amžius. T. Amen.

IV. KOMUNIJA

ETVIRTASIS mišių aukos aktas prasideda žinomąja malda Tėve mūsų. Šios maldos paskutinė pastraipa pratęsiama, prašant gelbėti mus (Libera nos) iš buvusių, esamų ir būsimų kalčių. Po to laužoma ostija, ir vienas gabalėlis maišomas su vynu. Tai primena senovę, kai buvo konsekruojama viena didesnė duona, kurią komunijai reikėjo sulaužyti į mažus gabalėlius. Tai reiškia ir Kristaus fizinį “sulaužymą” mirtimi. Ostijos gabalėlio sumaišymas su konsekruotu vynu reiškia, jog po garbingo prisikėlimo Kristaus kūnas ir kraujas vėl buvo suvienyti. Visa tai mena simbolinj Velykų Avinėlį, ir kunigas dabar šaukiasi jo (Agnus Dei) tris kartus, prašydamas pasigailėti ir suteikti ramybės. Vidaus ramybės maldavimas iškyla kaip naujas tonas. O tą ramybę gali žmogui suteikti tik Kristus (Domine Jesu Christe). Jo meilė, pažadai ir nuopelnai (sekančios dvi maldos) leidžia drįst prie jo artintis ir vienytis. Kunigas ima į rankas ostiją, kartoja Viešpatie, nesu vertas, laimina jąja save (Corpus Domini) ir priima ją. Laimindamas save taure (Sanguis Domini), jis išgeria ją. Po to visi, kurie nori ir yra pasirengę, daro tą patį — priima Dievą. Kunigas išplauna taurę, nuvalo pirštus ir jaudinančia padėka (Postcommunio) baigia šią ketvirtąją dalį.

TËVE MŪSŲ

Oremus. Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere :

Melskimės. Išganingų įsakymų liepiami ir dieviško mokymo nurodomi, drįstame tart :

Tėve mūsų, kurs esi danguje. Tesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. Tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mus į pagundą. T. Bet gelbėk mus nuo pikto. K. Amen.

GELBĖK MUS

Libera nos, quaesu-mus, Domine, ab omnibus malis, praeteri-tis, praesentibus et futuris : et intercedente beata et gloriosa semper Virgine D e i Genitrice Maria, cum beatis Apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus Sanctis, da propitius pacem in diebus nos-tris, ut ope misericor-diae tuae adjuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni per-turbatione securi. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanc-ti Deus:

S. Per omnia saecu-la saeculorum.
M. Amen.

Gelbėk mus, meldžiame, Viešpatie, nuo visokio esamo, buvusio ir būsimo pikto ir, užtariant palaimintajai ir garbingajai visuomet mergelei Dievo gimdytojai Marijai, su palaimintaisiais tavo apaštalais Petru ir Povilu ir Andriejum ir visais šventaisiais, duok, maloningasis, ramybės mūsų dienose, kad, tavo gailestingumo padedami, ir nuo nuodėmės visuomet būtume laisvi, ir nuo visokio neramumo saugūs. Per tą patį mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų, kuris su tavimi gyvena ir viešpatauja Šv. Dvasios vienybėje Dievas,
K. Per visus amžius.
T. Amen.

DUONOS LAUŽYMAS

Pax † Domini sit † semper † vobiscum.

M. Et eum spiritu tuo.

Haec commixtio, et consecratio Corporis et Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen.
Agnus Dei, qui tol-lis peccata mundi, miserere nobis (2x). Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

K. Viešpaties † ramybė tebūnie † visuomet † su jumis.

T. Ir su tavimi.

Šis mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo sujungimas ir pašventinimas tebūnie mums, priiman-tiesiems, amžino gyvenimo laidas. Amen.
Dievo avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų(2x). Dievo Avinėli... duok mums ramybę.

MALDOS PRIEŠ KOMUNIJĄ

Domine Jesu Christe, qui dixisti Aposto-lis tuis: Pacem relin-quo vobis, pacem meam do vobis; ne respicias peccata mea, sėd fidem Ecclesiae tuae: eamque secun-dum voluntatem tuam pacificare et coaduna-re digneris. Qui vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculo-rum. Amen.

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, co-operante Spiritu Sanc-to, per mortem tuam mundum vivificasti, li-bera me per hoc sac-rosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis et universis malis; et fac me tuis semper inhaerere man-datis, et a te nun-quam separari permit-tas. Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis et regnas Deus in saecula saecu-lorum. Amen.
Perceptio Corporis tui, Domine Jesu Christe, quod ego in-dignus šumere praesu-mo, non mihi prove-niat in judicium et condemnationem, sėd pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis, et ad medelam percipien-dam. Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sanc-ti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.

Viešpatie Jėzau Kristau, kuris tarei savo apaštalams: Aš palieku jums savo ramybę, savo ramybę jums duodu; nežiūrėk mūsų nuodėmių, bet savo Bažnyčios tikėjimo ir jai pagal savo valią teikis duoti ramybės bei ją suvienyti. Kuris gyveni ir viešpatauji Dievas per visus amžius. Amen.

Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, kuris, vykdydamas Tėvo valią, bendradarbiaujant Šventajai Dvasiai, savo mirtimi atgaivinai pasaulį, išvaduok mane per šį švenčiausiąjį savo Kūną ir Kraują iš visų mano nedorybių ir visokio pikto ir duok, kad aš visuomet laikyčiau tavo įsakymus ir neleisk man niekuomet nuo tavęs atsiskirti. Kuris su tuo pačiu Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji Dievas per amžius. Amen.
Tavo kūno priėmimas, Viešpatie Jėzau Kristau, kuriam aš nevertas drįstu ryžtis, tenetampa man teismu ir pasmerkimu, bet dėl tavo maloningumo tebūnie man kūno bei sielos apsauga ir vaistas. Kuris gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje Dievas per visus amžius. A-men.

KOMUNIJA

Panem caelestem accipiam et nomen Domini invocabo.

Domine, non sum dignus, ut intres sub po tectum meum, sėd tan-tum dic verbo, et sa-nabitur anima mea.

Corpus Domini nos-tri Jesu Christi custo-diat animam meam in vitam aeternam. Amen.

Quid retribuam Domino pro omnibus, quae retribuit mihi? Calicem salutaris ac-cipiam et nomen Domini invocabo. Lau-dans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero.

Sanguis Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen.

Aš imsiu dangiškąją duoną ir šauksiuos Viešpaties vardo.

Viešpatie, nesu vertas, kad įeitum mano stogu, bet tiktai tark žodį ir pasveiks mano siela.

Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus kūnas tesaugo mano sielą amžinajam gyvenimui. Amen.

Kuo a t s i 1 y g i n s i u Viešpačiui už visa, ką jis yra suteikęs? Imsiu išganymo taurę ir šauksiuos Viešpaties vardo. Garbindamas šauksiuos Viešpaties ir iš savo priešų išsivaduosiu.

Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus Kraujas tesergsti mano sielą amžinajam gyvenimui. Amen.

(Čia kunigas dalina komuniją tikintiesiems)

Quod ore sumpsi-mus, Domine, pura mente capiamus et de munere temporali fiat nobis remedium sem-piternum.

Corpus tuum, Domine, quod sumpsi, et Sanguis, quem potavi, adhaereat visceribus meis, et praesta, ut in me non remaneat sce-lerum macula, quem pura et sancta refece-runt sacramenta : Qui vivis et regnas in sae-cula saeculorum. Am.

Ką priėmėme burna, tepriimame, Viešpatie, tyra širdimi, ir ši laikinoji dovana tevirsta mums amžinais vaistais.

Tavo Kūnas, Viešpatie, kurį priėmiau ir Kraujas, kurį gėriau, tebūnie visuomet mano širdyje : duok, kad neliktų nedorybių dėmių manyje, kurį atgaivino tyrieji bei šventieji sakramentai. Kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

PO KOMUNIJOS

Garbiname dangaus Dievą ir visų gyvųjų akivaizdoje dėkojame jam, nes parodė mums savo gailestingumą (Tob. 12, 6).

V. PALAIMINIMAS

AGALIAU, atsigręžęs į tikinčiuosius, kunigas sveikina Dominus vobiscum ir kalba maldą. Po jos vėl taria Dominus vobiscum ir skelbia, kad mišios yra baigtos (Ite, missa est). Išsiųsdamas laimina kryžiaus ženklu ir, Jono evangelijos žodžiais, primena pasilikti pasaulyje šviesos vaikais. “Šviesa (Kristus) atėjo į pasaulį, bet pasaulis jos nepažino... ir nepriėmė. O kas ją priėmė, tam jis davė galios būti Dievo vaikais.”

S. Dominus vobiscum — Viešpats su jumis.

M. Et eum spiritu tuo. — Ir su tavimi.

S. Oremus — Melskimės:

    Tebūna, Viešpatie, mūsų Dieve, mūsų kūno ir sielos sveikatai šio sakramento priėmimas ir amžinosios bei švenčiausios Trejybės ir jos nedalomos vienybės išpažinimas. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį...

S. Dominus vobiscum. —Viešpats su jumis.

M. Et eum spiritu tuo. — Ir su tavimi.

S. Ite missa est. — Eikite, auka baigta.

M. Deo gratias. — Ačiū Dievui.

PALAIMINIMAS

Placeat tibi, sanc-ta Trinitas, obsequium servitutis meae, et praesta, ut sacrifi-cium, quod oculis tuae majestatis indignus obtuli, tibi sit acceptable, mihique et omnibus, pro quibus illud obtuli, sit, te miserante, propitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Benedicat vos om-nipotens Deus, Pater et Filius † et Spiritus sanctus. M. Amen.

Tepatinka tau, šventoji Trejybe, mano tarnavimo pareiškimas, ir suteik, kad auka, kurią aš nevertas tavo didybės akivaizdoje paaukojau, būtų tau priimtina, o man ir visiems, už kuriuos ją aukojau, tau pasigailint, būtų išganinga. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Telaimina jus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus, † ir Šventoji Dvasia. T. Amen.

PASKUTINE EVANGELIJA

S. Dominus vobiscum.
M. Et cum spiritu tuo.
S. Initium saneti Evangelii secundum Joannem.
M. Gloria tibi, Domine.

K. Viešpats su jumis.
T. Ir su tavimi.
K. Pradžia šventosios evangelijos pagal Joną.
T. Garbė tau, Viešpatie.

    Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį padaryta, kas padaryta, ir be jo nepadaryta nieko. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa, šviesa šviečia tamsybėje, bet tamsybė jos neapėmė. Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo liudyti apie tą šviesą, kad visi per jį tikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje; pasaulis per jį padarytas, bet pasaulis jo nepažino. Jis atėjo pas save, bet savieji jo nepriėmė. Kas gi jį priėmė, tiems jis davė galios būti Dievo vaikais, būtent tiems, kurie tiki jo vardą, kurie yra gimę ne iš kraujo, nei iš vyro valios, bet iš Dievo. (Priklaupiama). Tas Žodis įsikūnijo ir gyveno tarp mūsų. Mes matėme jo garbę, garbę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, pilno malonės ir tiesos. M. Deo gratias — Ačiū Dievui.

PO SKAITYTINIŲ MIŠIŲ

Sveika Marija — tris kartus

Sveika karaliene, gailestingumo Motina, mūsų gyvybe, saldybe ir viltie, sveika ! Tavęs šaukiamės ištremtieji Jievos vaikai. Tavęs dūsaujame, vaitodami ir verkdami šioje ašarų pakalnėje. Užtarytoja mūsų, gailestingąsias savo akis į mus atkreipki ir Jėzų, pagarbintą savo įsčios vaisių, mums po šio ištrėmimo parodyk. O meilingoji, o maloningoji, o saldžiausioji Mergele Marija!

K. Melskis už mus, šventoji Dievo gimdytoja,

Ž. Kad taptume verti Kristaus pažadų.

Melskimės

Dieve mūsų gynėjau ir stiprybe, maloningai žvilgtelėk į žmones, kurie tavęs šaukiasi, ir per užtarimą garbingosios ir nekaltosios Dievo Gimdytojos Mergelės Marijos, su palaimintuoju Juozapu, jos sužieduotiniu, ir palaimintaisiais tavo apaštalais Petru ir Povilu ir su visais šventaisiais gailestingai ir maloningai išklausyk maldų, kurias į tave siunčiame, kad pasitaisytų nusidėjėliai, įgytų laisvės ir būtų išaugštinta šventoji motina Bažnyčia. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Ž. Amen.

   Šventas Mykolai Arkangele, gink mus kovoje prieš velnio nedorybes ir žabangas. Tesudraudžia jį Dievas, nuolankiai meldžiame, o tu, dangaus galybių kunigaikšti, velnią ir kitas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje slankioja, tykodamos sielų pražudyti, Dievo padedamas, nugramzdink į pragarą. Ž. Amen. (10 m. atlaidų).

K. Švenčiausioji Jėzaus Širdie,

Ž. Pasigailėk mūsų!

DIALOGINĖS MIŠIOS

IŠIŲ auka yra pašvęstasis vyksmas, kuriame dalyvauja visa tikinčiųjų bendruomene. Ji atsiskleidžia Dievui, savo Tėvui garbinimais, dėkojimais, permaldomis per jo Sūnų, mūsų Brolį Jėzų Kristų. Toje atvirų širdžių sutartinėje vyksta kunigo (K) ir tikinčiųjų (T) dialogas. Kunigas meldžiasi visų vardu arba pakaitomis su jais.

Dialogas mišiose visada vyksta, kai kunigui atsakinėja bent vienas patarnaujančiųjų prie altoriaus. Juo pilnesnis šis dialogas būna tada, kai ne vienas, ne keletas, o visi tikintieji, lyg choras, įsijungia j pakaitinius maldavimus ar atsakymus.

Visų dalyvavimą mišių aukoje šiuo dialoginiu būdu Bažnyčia ypatingai skatina. Pastaruoju laiku ji leido šiuo būdu vartoti ir gimtąją kalbą, šalia lotynų. Į dialogines mišias įterpiamas ir giedojimas savąja kalba. Atitinkamos giesmės giedamos: prieš mišias arba jų pradžioje, per aukojimą, komuniją ir mišioms besibaigiant ar pasibaigus. Giesmių tekstai, pritaikyti mišių dalims, žr. psl. 242 ligi 255.

ĮŽANGA

Degant žvakes prie altoriaus, tikintieji gieda “Pulkim ant kelių” ar kitą atitinkamą giesmę. Kunigui išėjus prie altoriaus ir nulipus laiptais žemyn, tikintieji atsiklaupę jam atsakinėja lotyniškai ar lietuviškai, žiūrint kaip nustatyta atskirame krašte ar vyskupijoje. Atsakinėjama sutartinai, darant stabtelėjimus ties nurodytom vietom.

Įžangos maldos lotyniškai (Judica, Confiteor) ir lietuviškai žr. 192-196 psl.

GARBINIMAS IR IŠPAŽINIMAS

Po įžanginių maldų prie altoriaus, dešinėj pusėj, kunigas grįžta į vidurį altoriaus ir tada tikintieji su juo pakaitomis kalba :

K. Viešpatie, pasigailėk!
T. Viešpatie, pasigailėk!

K. Viešpatie, pasigailėk!
T. Kristau, pasigailėk!

K. Kristau, pasigailėk!
T. Kristau, pasigailėk!

K. Viešpatie, pasigailėk!
T. Viešpatie, pasigailėk!

K. Viešpatie, pasigailėk!

Dievo pagarbinimas

kalbama stovint

T. Garbė Dievui augštybėse | ir ramybė žemėje geros valios žmonėms. | Giriame tave, | išpažįstame tave, | garbiname tave, | šloviname tave, | dėkojame tau dėl tavo didžios garbės, | Viešpatie Dieve, dangaus Karaliau, | visagalis Dieve Tėve. | Viešpatie, viengimis Sūnau, Jėzau Kristau. | Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli, Tėvo Sūnau; | kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų; | kuris naikini pasaulio nuodėmes, priimk mūsų maldavimą ;

| kuris sėdi Tėvo dešinėje, pasigailėk mūsų. | Nes tu vienas šventas, tu vienas Viešpats, | tu vienas Augščiausiasis, | Jėzau Kristau, | su Šventąja Dvasia, | Dievo Tėvo garbėje. | Amen.

K. Viešpats su jumis.

T. Ir su tavimi.

K. Oremus (melskimės) ... per omnia saecula saeculorum — per visus amžius.

T. Amen.

Ap. laiškas ir evangelija

Apaštalų laiško ištrauka išklausoma sėdint. Ją baigus skaityti, tikintieji taria:

T. Deo gratias — ačiū Dievui.

Po to kunigas kalba gradualo maldas ir pereina evangelijos pusėn. Tikintieji atsistoja ir atsakinėja kunigui:

K. Viešpats su jumis.

T. Ir su tavimi.

K. Šventosios evangelijos pradžia (arba: tęsinys) pagal N.

T. Garbė tau, Viešpatie!

Evangeliją gimtąja kalba skaito pats kunigas arba jo parinktasis. Baigęs skaityt, kunigas bučiuoja mišiolą. Tada tikintieji taria:

T. Garbė tau, Kristau!

Tikėjimo išpažinimas

kalbama stovint

T. Tikiu vieną Dievą, | visagalį Tėvą, | dangaus ir žemės, visų regimųjų ir neregimųjų daiktų Kūrėją. | Ir vieną Viešpatį, | Jėzų Kristų, viengimį Dievo Sūnų. | Ir iš Tėvo gimusįjį prieš visus amžius; | Dievą iš Dievo, | šviesą iš šviesos, | tikrąjį Dievą iš tikrojo Dievo. | Gimusį, ne padarytą, | esantį su Tėvu vienos prigimties, | kurio visa yra padaryta. | Jis dėl mūsų, žmonių, | ir mūsų išganymui nužengė iš dangaus. | Ir įsikūnijo per šventąją Dvasią iš Mergelės Marijos | ir tapo žmogumi. | Taip pat dėl mūsų buvo prikaltas ant kryžiaus prie Ponto Piloto, | kentėjęs ir palaidotas. | Ir trečiąją dieną, pagal Raštą, | prisikėlė iš numirusių. | Ir įžengė į dangų, | sėdi Tėvo dešinėje. | Ir vėl ateis su garbe teisti gyvųjų ir numirusiųjų, | jo viešpatavimui nebus galo. | Tikiu ir Šventąją Dvasią, | Viešpatį ir gaivintoją, | kuri eina iš Tėvo ir Sūnaus, | kuri su Tėvu ir Sūnumi yra drauge garbinama ir šlovinama, | kuri kalbėjo per pranašus. | Ir vieną šventąją, | katalikiškąją ir apaštališkąją Bažnyčią. | Išpažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti. | Ir laukiu mirusiųjų prisikėlimo | ir busimojo amžino gyvenimo. | Amen.

ATNAŠŲ AUKOJIMAS

K. Viešpats su jumis.

T. Ir su tavimi.

K. Oremus — melskimės.

Bendruomenė sėda ir gieda aukojimo giesmę. Jeigu nebūtų giedama, tada patartina sekti aukojimo maldas psl. 204 ligi 208.

K. Orate fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptable fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

T. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis | ad laudem et gloriam nominis sui, | ad utilitatem quoque nostram | to-tiusque Ecclesiae suae sanctae.

K. Amen.

K. Per omnia saecula saeculorum.
T. Am.

K. Melskitės broliai, kad mano ir jūsų auka būtų priimtina Dievui visagaliui Tėvui.

T. Tepriima Viešpats auką iš tavo rankų | savo vardo gyriui ir garbei, | taip pat mūsų | ir visos savo šventosios Bažnyčios labui.

K. Amen.

K. Per visus amžius.

T. Amen.

EUCHARISTINĖ PERKAITA

K. Dominus vobiscum.
T. Et cum spiritu tuo.

K. Sursum corda.

T. Habemus ad Dominum.

K. Gratias a g a m u s Domino, Deo nostro.

T. Dignum et iustum est.

K. Viešpats su jumis.
T. Ir su tavimi.

K. Augštyn širdis.

T. Turime pakeltas į Viešpatį.

K. Dėkokime Viešpačiui, mūsų Dievui.

T. Tai verta ir teisinga.


Kunigas kalba prefaciją — įvadinį himną į svarbiausią mišių dalį; jį baigus visi kalba:

T. Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių Dievas! | Pilnas yra dangus ir žemė tavo garbės. | Osanna augštybėse! | Pagarbintas, kuris ateina Viešpaties vardu. | Osanna augštybėse!

Klaupiama ir klūpoma ligi po konsekracijos. Šiuo metu patartina sekti kunigo maldas, atsivertus psl. 210 ligi 218.

K. Per omnia saecula saeculorum. T. Amen.

K. Per visus amžius. T. Amen.

KOMUNIJA

K. Oremus. Praeceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere:

K. Melskimės: Išganingų įsakymų liepiami ir dieviško pa-mokymo nurodomi, drįstame tarti:

T. Tėve mūsų, kurs esi danguje! | Tesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė. | Tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. | Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. | Ir atleisk mums mūsų kaltes, | kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. | Ir nevesk mus į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

K. Per omnia saecula saeculorum. K. Per visus amžius.

 T. Amen.  T. Amen.

K. Pax † Domini sit † semper † vobiscum.  K.Viešpaties ramybė tebūnie visuomet su  jumis.

T. Et cum spiritu tuo.  T. Ir su tavimi.

K. Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, | pasigailėk mūsų! (2 x). Dievo Avinėli, | kuris naikini pasaulio nuodėmes, | duok mums ramybę.

Maldos prieš komuniją žr. 221-223 psl.

K. (atsigręžęs dalinti komuniją) Štai Dievo Avinėlis. Štai kuris naikina pasaulio nuodėmes!

T. Viešpatie, nesu vertas, kad įeitum po mano stogu, | bet tark žodį, ir pasveiks mano siela. (3 x).

Eidami komunijos, tikintieji gieda atitinkamą giesmę gimtąja kalba.

PALAIMINIMAS

K. Viešpats su jumis.

T. Ir su tavimi. (Atsistojama).

K. Oremus (melskimės) ... per omnia saecula saeculorum — per visus amžius.

T. Amen.

K. Viešpats su jumis.

T. Ir su tavimi.

K. Eikite, auka baigta!

T. Ačiū Dievui!

Visi klaupia ir laukia kunigo palaiminimo.

K. Telaimina jus visagalis Dievas Tėvas, † ir Sūnus, ir Šventoji Dvasia.

T. Amen.

K. Pradžia šventosios evangelijos pagal Joną.

T. Garbė tau, Viešpatie !

Besibaigiant evangelijai visi klaupia ir po kunigo žodžių “plenum gratiae et veritatis” dar kartą dėkoja Dievui:

T. Ačiū Dievui!

Pabaigos giesmė giedama prieš išeinant iš bažnyčios stačiomis.

MIŠIŲ MALDOS

PRIVAČIAI VARTOSENAI

RIVATUS būdas melstis per mišias buvo labiausiai įprastas lietuviui. Tik tokios mišių maldos ir būdavo mūsų maldaknygėse. Buvo jos brangios mūsų žmogui, nes žadino asmeninį pergyvenimą mišių vyksme. Mišios pas mus ilgiau užtrukdavo, tad ir jų maldos buvo ilgesnės, labiau išplėstos.

Įprastiniam mūsų tautiečio meldimuisi patenkinti, bent retkarčiais, pateikiamos čionai naujos, trumpesnės maldos, kurios apima penkias mišių dalis. Šios maldos kai kam atrodys gal pertrumpos. Bet nėra reikalo, kad per visas mišias tik skaitytume. Svarbiausia, kad būtų parengtos mūsų dvasinės nuotaikos ir kad įsijaustume į pagrindinius mišių momentus. Paskaitę vieną maldą, galime juk pamąstyti ligi kitos mišių dalies.

Mūsų dalyvavimas mišių aukoje tebūna paženklintas nuoširdžiu noru Dievą atsiprašyti, jį pagarbinti, jam padėkoti ir pavesti jam visus mūsų rūpesčius.

Visagalis amžinasis Dieve, štai ateinu dalyvauti šv. mišių aukoje. Ateinu nuodėmingasis maldauti tavęs, šventų šventojo. Būtybė, neišvengianti dažno melo, kreipiuos į tave, pačią Tiesą. Aš, kurio būtyje tiek abejingumo, noriu vienytis su tavimi, pačia Meile.

Dieve, tu nenori išdidžių žmonių maldų ir pasipūtėlių aukų. Didžiausia auka tau

— nužeminta ir sugraudinta širdis. Palenk ją prie savęs. Siųsk savo šviesą ir tiesą — teveda jos mane į šią didžiąją auką, kurią paruošė tavo Sūnus, mūsų Brolis Jėzus Kristus, kuris su tavimi ir šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja amžių amžius. Amen.

PRADŽIA

Kaltas esu, Viešpatie, kad taip daugel ir dažnai esu tau nusidėjęs. Išpažįstu savo kaltes prieš skaisčiausiąją Mergelę Mariją ir prieš visus šventuosius ir visus tikinčiuosius, nes nusidėjau mintimi, kalba ir darbu. Todėl šaukiuosi švenčiausios Marijos ir visų šventųjų, kad mane užtartų pas tave, mano Dieve ir Viešpatie!

Atlaidusis Tėve, būk gailestingas savo vaikui.

Išganymo Kūrėjau, Kristau, atleisk mano kaltes !

Šventoji Meilės Dvasia, pasigailėk manęs nusidėjėlio !

Visagalis amžinasis Dieve, begaliniai geras ir nuostabiai atlaidus! Pasigailėk manęs ir atleisk, ko mano sąžinė bijosi, ir išklausyk, ko mano lūpos nedrįsta prašyti. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

    Matai, o Dieve, kad aš neturiu tokių jausmų, kokių turėjo tavo šventieji. Negeidžiu tavęs taip karštai, kaip patriarchai. Nepažįstu tavęs ir nešlovinu, kaip pranašai. Nemyliu ir neprisirišu prie tavęs, kaip tavo apaštalai. Kalbėk į mane, Dieve, jų lūpomis. Pažadink mano protą, kad pažinčiau tavo šventąsias paslaptis ir priimčiau jas visa širdimi. Kalbėk tu pats, Viešpatie, savo viengimio Sūnaus, amžinojo žodžio, vardu, kad tikėčiau ir gyvenčiau, kaip tu nori. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

AUKOJIMAS

Nužeminta dvasia ir sugraudinta širdimi prašau tave, Gerasis Tėve, priimk šią duonos ir vyno auką. Ji netrukus taps tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo auka.

Priimk ją, kaip permaldavimą, už mano nuodėmes ir įžeidimus, apsileidimus ir netesėjimus ypač mano pareigose.

Priimk, prašau, ne tik už mane, bet ir už mano brolius ir draugus, tėvus ir tėvynę. Priimk už tuos, kurie kovoja ir kenčia, ir už tuos, kurie jau yra palikę gyvųjų eiles. Duok, Viešpatie, kad ši auka būtų mano ir jųjų išganymui. Amen.

Ateik, pašventintojau, visagalis amžinasis Dieve, ir palaimink šią tavo vardui paruoštą auką. Pakeisk ją j Kristaus kūno ir kraujo auką, kad ji taptų mūsų išganymo laidas ir visokios palaimos šaltinis. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

PERKAITA

Visagalis Dieve, leisk, kad mano širdis, pakilusi nuo žemės, būtų užimta ne kuo kitu, kaip tik tavimi. Duok, kad ji garbintų tave su angelų chorais, nesiliaujamai giedančiais: Šventas, šventas, šventas Viešpats galybių Dievas! Pilnas yra dangus ir žemė jo garbės!

Dar kartą drįstu, nevertas, maldauti: priimk, dangaus Tėve, šią savo Sūnaus auką už visą tikinčiųjų bendruomenę, už jos vadovą, mūsų šventąjį Tėvą, ir visus sielų ganytojus, už visas tautas — tave išpažįstančias, nuo tavęs nuklydusias, tavęs dar nepažįstančias — ir už visus jų vadus. Priimk ją už mano artimuosius, gimines, geradarius, bičiulius, priešus ir visus tuos, kurie dalyvauja šioje aukoje.

Viešpatie Kristau, štai keičiasi duona į tavo Kūną ir vynas į tavo Kraują. Keičiasi kaip tada, kai tavo rankos paėmė duoną ir vyno taurę, o tavo lūpos tarė: Tai yra mano Kūnas, tai yra mano Kraujas! Kiek kartų tai darysite, man atsiminti darykite!

Tikiu šiuo stebuklu. Tikiu ir garbinu tave, atėjusį gyvąjį Dievą ir Žmogų! Garbinu ir meldžiu: pakeitęs duoną į Kūną ir vyną į Kraują, pakeisk ir mano širdį — kietą ir šaltą — į širdį, pilną meilės tau ir artimui. Pakeisk mano protą — abejingą ir nerangų — į protą, jautrų tavo tiesai. Padaryk, Dieve, šį stebuklą mano sieloj!

Dieve, argi mes galime užmiršti tai, ką mena mums ši iškilminga auka, — tavo Sūnaus kančią, prisikėlimą ir dangun žengimą ? Priimk šią tyrą, šventą ir be dėmės auką, kuri yra vertesnė už visas pašvęstas žmonių aukas. Pripildyk mūsų širdis šios aukos palaima ir suteik jos vaisių toms sieloms, kurios tikėjimo ženkle atsiskyrė nuo mūsų ir ilsisi ramybės miege.

Per Kristų, su Kristumi ir Kristuje tebūna tau, Visagalis Tėve, Šventosios Dvasios vienybėje visokia šlovė ir garbė amžių amžiais. Amen.

KOMUNIJA

Apvalyk mane, Dieve, nuo visų mano kalčių — buvusių, esamų ir būsimų, kad tyra širdimi galėčiau artintis prie tavo puotos stalo ir vienytis su tavimi.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, sunaikink ir manąsias! Dievo Avinėli, pasigailėk manęs!

Viešpatie Jėzau Kristau, kuris tarei savo apaštalams: Ramybę palieku jums, duodu jums savo ramybę, — suteik man dvasios rimties. Ateik į mano širdį, ir teapdengia mane dangaus giedrumas. Ateik, ir nerami mano dvasia bus pagydyta !

Viešpatie Jėzau Kristau, tavo Kūnas, kurį, kad ir nevertas būdamas, priėmiau, tenesie man pasmerkti ir teisti, bet tebūnie mano dvasiai ir kūnui tobulinti. Išlaisvink mane iš visų mano blogybių ir padaryk mane klusnų visiems tavo įstatymams. Padaugink mano tikėjimą, sustiprink mano viltį, padaryk tyrą mano meilę. Tegu mano širdis plaka tik tau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

PABAIGA

Priimk, švenčiausioji Trejybe, šią auką, kurią aukojome tavo garbei. Būk gailestinga man ir visiems, nuolankia širdimi dalyvavusiems Jėzaus Kristaus kūno ir kraujo paslaptyse.

Palaimink mus, visagalis Dieve Tėve, † ir Sūnau, ir Šventoji Dvasia. Ir išlydėk mus iš čia, paženklintus tikrąja šviesa, kuri padaro mus Dievo vaikais. Amen.9

MIŠIŲ GIESMĖS

IAUDINIS giedojimas yra sena forma bendruomeniškai dalyvauti mišių aukoje. Šį paprotį leidžia anksčiau išleistos Šv. Sosto instrukcijos, liečiančios tikinčiųjų dalyvavimą mišiose. Mišių giesmės turi atitikti atskiras mišių dalis ir išreikšti jų turinį. Taip giedodami, tikintieji seka šventąjį aukos vyksmą ir savo atodūsius jungia su kunigo maldomis.

Naujoji liturginė instrukcija, išleista antrosios Vatikano Santarybos laiku, netgi ragina giedoti tikinčiuosius, ypač dialoginių mišių metu, pritaikytas giesmes mišių pradžiai, aukojimui, komunijai ir pabaigai.

Lietuviai iš seno giedojo liaudines giesmes sekmadieniais ir šventadieniais per antrines mišias, vadinamas Votiva. Nors lietuvis savo prigimtimi yra daugiau maldinis individualistas, tačiau giedodamas labiausiai pergyvena bendruomeninį maldos bei aukos momentą.

čia pateikiama šešetas giesmių grupių. Trys iš jų sudarytos iš senesnių giesmių, o kitos trys sukurtos jau tremties bei naujos emigracijos metu. Kai kurios senesnės mišių giesmės labiau įprastos ir daugelio žinomos. Tačiau gera vartoti ir naujesnes, nes jų turinys labiau pritaikytas mišių dalims ir jų išraiškai.

Giedotinė malda, lyg dangaus chorai, labiau džiugina Dievą, labiau suburia Dievo vaikus bendrijon.

PIRMOJI GRUPĖ

PRADŽIA

PULKIM ant kelių, visi krikščionys, * Didžiai ištroškę Jėzaus malonės! * Su ašaromis Dievui dėkokim, * Tą mišių auką jam paaukokim.

Suklaupę meldžiam, Jėzau saldžiausias, * Maldas priimki mūsų karščiausias, * Mus išmokyki Dievą pažinti, * Pildyt jo valią ir jį garbinti.

Vykdyki žemėj meilę, ramybę, * Mirusiems teiki dangaus linksmybę, * Gyviems sveikatos, metų geriausių * Duok per tą auką mišių švenčiausią.

Puolam po kojų, Jėzau meilingas, * Kaltes atleiski, būk gailestingas, * Viltį padėjom aukoje tavo, * Visus mus glauski prie širdies savo.

Tavo malonės duok mums patirti, * Neleiski niekam nuodėmėj mirti, * Duok tave, Jėzau, karštai mylėti, * Paskui per amžius danguj

regėti.92

AUKOJIMAS

Tau aukojam, atnašaujam, * Atpirkėjau iš dangaus, * Aukso meilę, kvapnią viltį * Ir tikėjimą žmogaus, * Iš širdies tau atiduodam, * Ką mes turime brangaus.

Amžinasis Dievo Žodi, * Kurs gimei mums panašus, * Nūn pakeiski duoną, vyną * Ir mažus vandens lašus * Į gyvybės maistą gryną * Ir maitink mus nevertus.68

PO PAKYLĖJIMO

PRIEŠ taip didį Sakramentą * Jėzaus Kūno, Kraujo švento * Pulkim ir karštai tikėkim, * Garbinkime ir mylėkim.

Jis paliko Testamentą, * Tą Švenčiausią Sakramentą: * Čia jis peni mus ir laukia, * Į save meilingai traukia.

Garbė Dievui Sutvėrėjui * Ir jo Sūnui Atpirkėjui, * Šventai Dvasiai ir tikrajam * Dievui, Trejybėj vienajam.

KOMUNIJA

Jėzau, pas mane ateiki, * Savo meilės mums suteiki. * O, ateik į mano širdį, * Tavęs laukiu pasiilgęs.

Man atleiski, kad menkystėj * Tavęs šauktis taip išdrįstu. * Dieve didis, gailestingas, * Duok ko širdžiai mano stinga.

Tuščios žemiškos vilionės, * Kančioje neguodžia žmonės: * Tavo meilė begalinė * Viena guodžia man krūtinę.

Be tavęs dažnai nerimstu, * Neviltin kasdieną grimstu. * Tu, didi širdžių paguoda, * Man gyvent jėgų vėl duodi.

O ateik, ateiki Kristau! * Iš kančių padėk išbristi. * Leisk silpnybę apgalėti * Ir tave danguj regėti.

Dieve, aš esmi nevertas, * Įžeidžiau tave tiek kartų! * Tark, ištarki vieną žodį, * Savo meilės man parodyk!

PABAIGA

O Kristau, pasaulio valdove * Ir žemės ir augšto dangaus, * Tau amžiais ir garbę ir šlovę * Varpai širdyse mūsų gaus.

Kaip pavasario žydinčioj šventėj * Žydi Kristaus šviesi vėliava. * Su tavim eina tautos gyventi, * Su tavim eis visa Lietuva!

O Kristau, o laimės šaltini, * Gyvenk mūs šeimoj, ją pašvęsk; * Kaip brolius į džiaugsmo tėvynę * Šventoj Eucharistijoj vesk!

Kaip pavasario žydinčioj...8

ANTROJI GRUPĖ

PRADŽIA

Tau, Tėve danguje, garbė! * Tau, Kristau Viešpatie, šlovė! * Ir tau, Guodėjau visatos, * Giesmė teskamba pagarbos!

Trejybės Dieve danguje, * Ramybe laimink žemę; * Nušviesk dangaus malone ją, * Joj be tavęs sutemę.

Tau mūs giesmė, mūs padėka, * Mus laimink mylinčia ranka. * Imk, Dieve, pagarbą nūnai, * Kurs viešpatauji amžinai.27

AUKOJIMAS

Priimki maloningai, * O Viešpatie, aukas, * Aukojamas maldingai * Už mūs kaltes visas:

Tekyla miros dūmais * Ši atnaša tavin, * Globok dangaus meilumais, * Pažvelk į mus žemyn.

Tau, Viešpatie, aukojam * Per dovanas šitas, * Ką turim, ką vartojam, * Kaip padėką imk jas:

Imk mūsų darbus, triūsą, * Ir protą ir jauslius; * Imk, šventas Dieve, mūsų, * Gyvenimą r mus.27

PO PAKYLĖJIMO
 (Muz. J. Gruodžio)

Tėve mūsų, kurs esi danguje! * Tesie švenas tavo vardas. * Teateinie tavo karalystė. * Tesie tavo valia, kaip danguje, * taip ir ant žemės.

Kasdienės mūsų duonos, * duok mums šiandien. * Ir atleisk mums mūsų kaltes, * Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. * Ir nevesk mus į pagundą, * Bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

KOMUNIJA

Prabilkit stygos mano dvasios * Aidais iš augštojo dangaus, * Jau vieši sieloj Mylimasis * Ir teikia džiaugsmo įstabaus.

Gausus malonių lietus krinta, * širdis saldybių kupina, * Nauja padangė protui švinta, Griežta jau valioj atmaina.

Grožėja, puošias mano siela * Nuo Jėzaus veido spindulių, * Laimingas aš... taip gera, miela! * Išreikšti žodžiais negaliu...

PABAIGA

Didis galingas Viešpatie Dieve, * Te mūsų širdys tau tiktai plaka. * Mūsų Kūrėjau, mūsų Valdove, * Tau užu viską mes ačiū sakom.

Už tavo meilę, didį gerumą * Tau teatlygins Sūnus mieliausias. * Mes, vargšai, meldžiam gailestingumą * Savo parodyk mums kuo didžiausią.

 

TREČIOJI GRUPĖ2

PRADŽIA

2 Muzika St. Šimkaus.

Prieš tavo altorių nužemintai klūpom * ir auką aukojame tavo Sūnaus, * Ir meldžiam tave širdimi mes ir lūpom: * Suteik mums palaimos iš augšto dangaus.

Nes toji auka tau labiausiai patinka, * Tau ją paaukojo mieliausias Sūnus: * Dėl nuopelnų jo tu ranka gailestinga * Palaimink mūs darbą, laukus ir namus.87

GARBĖ

Teskamba Viešpačiui augščiausiam * Balsai neilstančios garbės! * Mes garbinti jį ne-paliausim, * Kol mūsų gyvastis tesės.

Nes jo sutverta mūsų žemė, * Erdvės beribė ir dangus ; * Ir jo ranka, gera kaip tėvo, * Maitina, rėdo, saugo mus.

TIKIU

Tikiu aš Dievą, Tėvą augščiausią, * Kursai sutvėrė dangų ir žemę, * Kurs visa žino ir visa gali, * Iš kurio visa gyvybę semia.

Tikiu jo Sūnų, mūs Atpirkėją * Ir šventą Dvasią, mūsų Guodėją. * Tvirtai tikėdams aš išpažįstu, * Ką jis mokina savo Bažnyčioj. * Tikiu, tikiu!

ŠVENTAS

Šventas, šventas, šventas, * Viešpats galybių Dievas! * Pilnas yra dangus ir žemė * jo garbės !

Pagarbintas mūsų Dievas, * Pašlovintas mūsų Tėvas! * Pagarbintas, pašlovintas, * Kurs ateina Viešpaties vardu ! * Osanna augštybėse !

DIEVO AVINĖLI

Dievo Avinėli, kuris naikini * pasaulio nuodėmes, * pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini * pasaulio nuodėmes, * pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini * pasaulio nuodėmes, * atsiųsk mums ramybę, * suteik mums taiką!

PABAIGA

Štai užbaigiam auką gausią — * Laimink, Dieve, mus visus, * Ir Tėvynę mūs brangiausią * Ir senuosius tėvelius.

Te vienybė, meilė žydi * Mūsų brolių širdyse, * Te atgal sugrįžta klydę, * Ir atgyja jų dvasia.

Dar syk klaupiame ant kelių, — * Tu sava ranka pašvęsk, * Ir maldos tavų vaikelių * Neatstumk! nuo savęs.7

KETVIRTOJI GRUPĖ3

3 Muzika J. Gaubo arba K. Senkaus.

PRADŽIA

Pasigailėk manęs, o Viešpatie, * Pasigailėk, o geras Kristau ! * Štai, pas tave nevertas grįžtu, * Savo kaltes tau išpažįstu — * Pasigailėk manęs!

Garbė augštybėse tau, Viešpatie, * Ramybė žemės gerai valiai! * Meldžiu tave, o Visagali, * Atlaidžią rodyk savo galią — * Pasigailėk manęs!

Tikiu tave, Kūrėjau Viešpatie, * Ir tavo Sūnų Jėzų Kristų! * Ir Šventą Dvasią išpažįstu, * Tave, Trejybe, melsti drįstu — * Pasigailėk manęs!9

AUKOJIMAS

Priimk, o Tėve Visagali, * Šią Ostiją nekaltą, * Aukojam širdį, protą, valią, * Apverkę savo kaltę.

Aukojam Taurę tyro vyno, * Vandens mažytį lašą. * Nemarią viltį atgaivinę, * Dievybės ženklo prašom.

Pašventink auką šią malonią, * Priimk lyg kvapnų dūmą. * Pakeiski vaisių žemės klonio * Į tikrą Kristaus kūną.

Tegu stebuklas tavo galios * Paruoštą auką lydi, * O šventas, šventas Visagali, * O, amžių Dieve didis!9

PAKYLĖJIMAS

Pagarbintas, kurs ateini, * Golgotos auką gaivini, * O Jėzau, Dieve maloningas! * Tau gieda chorai amžini * Ir mes, ant kelių puldami, * Maldaujam -— būki gailestingas !

Pagarbinta tava valia, * Palenk visus sava galia, — * Težydi tavo karalystė! * Ir mūsų sieloj nemarioj, * Kaip kylančioj dangaus žaroj * Tave, o Jėzau, leisk išvysti.9

KOMUNIJA

Širdis viltim pražydo, * Tavęs ilgėtis drįsta:

*    Ateik į mano vidų. * Ateik, o mano Kristau !

Nušvinta man lyg saulė * Žmogybė ir dievybė, * Atgimstu vėl iš naujo * šventoj širdžių vienybėj.

Tik tau, kurs pasigaili, * Tik tau, o mano Kristau, * Garbė, dėka ir meilė * Širdy manoj pražysta.9

PABAIGA

Sūnaus pagarbintas, * žmonių pašlovintas,*    O Tėve Amžinas, — * Laiminki mus!

Širdį atnaujinęs, * Dvasią nuskaidrinęs, * O Kristau Viešpatie, — * Stiprinki mus!

Į žemės darganą, * Į darbą varganą, * Dvasia Švenčiausioji, — * Lydėki mus !9

arba pagal M. Budriūno muziką

SŪNAUS pagarbintas, žmonių pašlovintas, * O Tėve amžinas, laiminki mus! * Malone dieviška kely kasdieniškam * Lydėki mus!

širdį atnaujinęs, dvasią nuskaidrinęs, * O Kristau Viešpatie, stiprinki mus! * Malone dieviška...

Šviesos pažėrusi, viltį atvėrusi, * Dvasia Švenčiausioji, laiminki mus! * Malone dieviška...9

PENKTOJI GRUPE4

ATLEISK MAN!

4 Muzika Br. Markaičio, S.J.

Tėve Sutvėrėjau, * Tau aš nusidėjau, * Per-menkai tikėjau : * Kyrie eleison — * Viešpatie, atleisk man !

Kristau Atpirkėjau, * Tau aš nusidėjau, * Viltį kitur dėjau: * Christe eleison — Kristau atleisk man !

Dvasia Įkvėpėja, * Tau aš nusidėjau, * Meilės neturėjau: * Kyrie eleison — * Viešpatie, atleisk man!

GARBĖ

Garbė augštybėse, * Dieve galybių! * Tavęs pasilgusiems * Duoki ramybę.

Vienas vieninteli, * šventas, galingas! * Tavin begrįžtančius * Glauski širdingai.

Vienas augščiausiasis, * Dieve Valdove! * Priimk tyriausiąją * Nūn mūsų šlovę.

O gailestingasis * Vienas Trejybėj, * Tavęs pasilgusiems * Duoki ramybę.

TIKIU

Tave, o Dieve Tėve, * Praamžinas Kūrėjau, * Tikiu, tavin artėju, * Tikiu ir reiškiu šlovę.

Tave, o Jėzau Kristau, * Pasaulio Atpirkėjau, * Tikiu, nors nusidėjau, * Tikiu ir išpažįstu.

Tave, Dvasia Šventoji, * Gaivintoja —- Ramybe, * Ir vienąją Trejybę * Tikiu, tikiu — kartoju.

Tikiu Bažnyčią šventą, * Visuotiną ir vieną. * Tikiu ateisiant dieną * Gerųjų laimei lemtą.

ŠVENTAS

Šventas, šventas, šventas, * Viešpatie galybių! * Dangus, žemė lenkias * Tavajai didybei.

Šventas, šventas, šventas, * Osanna augštybėj. * Kyla giesmės, maldos * Į tave, Trejybe!

PAGARBINTAS

Būki pagarbintas, * Būki pašlovintas, * Viešpačių Viešpatie, * Kristau Valdove!

Širdys nužemintos, * Tikinčios, reginčios * Lenkias tau Ostijoj * Šiame altoriuj.

DIEVO AVINĖLI

Dievo Avinėli, * Nuodėmę išdildęs, * Lenki tiesai mūsų širdis, — * Pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, * Nuodėmę išdildęs, * Lenki gėriui mūsų širdis, — * Pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli,  Nuodėmę išdildęs, * Lenk malonei mūsų širdis, — * Duoki mums ramybę!9

 

 

BAIGĖME AUKĄ

DIEVE geriausias, * Tėve dangaus, — * Baigėme auką * Tavo Sūnaus. (2 x).

Grįžtam, atgimę, * Vėl į namus, — * Laiminki, Dieve, * Laiminki mus. (2 x).

Dvasią parengęs, * Duoki drąsos — * Nešti pasaulin * Tavo šviesos. (2 x).

ŠEŠTOJI GRUPĖ5

PRADŽIA

5 Muzika Br. Markaičio, S.J.

NUPLAUK, o Dieve, mano juodą kaltę * Kaip suodį nuo baltos drobulės, * Kad būčiau vertas (2x), * Tave maldaut šventoj aukoj.

Kad brolių meilę, gęstančią lyg žarą, * Atkurčiau vėl širdy manoj, * O Dieve geras (2x) * Meldžiu tave šventoj aukoj.

GARBĖ

Dangaus augštybėje, * Amžių beribėje * Tau, mūsų Viešpatie, * Didi garbė! * Garbė nemirštama, * Garbė nelygstama * Širdies gelmėj.

Priimk maldavimus, * Džiugius dėkojimus, Kuriuos tau reiškiame * Meilėj gilioj. * Šventas Trejybėje, * Telk mus vienybėje * Mišių aukoj.

TIKIU

Dangaus Valdove, žemės Karaliau, * Visko Kūrėjau, tavim tikiu!

Iš augšto sosto, iš Tėvo rankų * Viengimį Sūnų aukai siunti.

Ir Šventą Dvasią, ramybės donį, * Srovę malonių gausiai teiki.

Vienoj Bažnyčioj — šventoj bendrijoj * Nemarią viltį amžiams veri.

Dangaus Valdove, žemės Karaliau, — * Visko Kūrėjau, tavim tikiu !

AUKOJIMAS

Iškėlę savo širdį * Kaip auką smilkalų, * Štai duoną mūs laukų * Ir vyną vynuogynų * Aukojam, Dieve, tau !

Pašvęski mūsų donį, * Suvilgyk kaip rasa, * Ir dieviška ranka * Tegu palies altorių * Gyvybės paslaptim.

    Priimki auką tyrą * Kaip kūdikio akis, —

*    Tegu Sūnaus Širdis * Lyg saulė amžinybės

*    Sutelks tavin visus.

KONSEKRACIJA

Akis pakėlę aukos altoriun, * Dieve, mes regim: esi tu čia! * Esi nūn kūnas, esi nūn kraujas, — * Mūsų gyvybė, mūsų šviesa!

Tyliai atėjęs iš augšto sosto, * Galybių Dieve, esi arti: * Esi lyg brolis tolimo krašto, * Į mūsų tarpą meilę neši.

KOMUNIJA

Nesu aš vertas, Viešpatie, * Nebūsiu niekad vertas, * Kad tu ateitum (2x) * Į mano širdį — * Į mano ilgesio namus. * Bet tarki žodį, * Tik vieną žodį, — * Ir mano sielai bus ramu.

Nesu aš vertas, Viešpatie, * Nebūsiu niekad vertas. * Bet tu ateiki (2x) * Į mano širdį — * Į mano ilgesio namus. * Gyvybės Žodi,

* Tark vieną žodį, — * Ir mano sielai bus ramu.

PABAIGA

Marija, motina aukos, * Guodėja kenčiančios tautos! * Pažvelk būrin savo vaikų, * Maldaujančių globos.

Iš rankų tavo nekaltų, * Iš tavo ašarų gailių * Tegu išplauks versmė gaivi * Stiprybės nemarios.9

*

Tavo apgynimo, Dieve, šaukiam
 Dieve, meldžiam tavo palaimos,
Iš dangaus malonių augšto skliauto
Saugok mus, globok ir veski mus.

    Tavo valioj, Dieve, mūsų viltys,
    Tavo rankoj mūs tėvų namai,
    Tavo saulėn mes kaip mažos smiltys
    Šia žeme keliaujam neramiai.8

MIŠPARAI

IŠPARAI yra liturginė vakaro malda, paveldėta iš senų krikščionybės laikų. Jų kilmė yra krikščionybės lopšys — Jeruzalė. Jau 4-me šimtmetyje rinktasi į Kristaus karsto bažnyčią, apšviestą daugelio šviesų, giedota psalmai, melstasi ir klausyta pamokančių šventojo Rašto skaitymų. Šios pamaldos, vadinamos Lucernarium, buvo mišparų ir kompletų junginys. Nuo 5-to šimtmečio mišparai giedota atskirai, apie 4-6 valandą po pietų. Nuo to laiko ligi dabar jų forma išliko beveik ta pati: penki psalmai su antifonomis, trumpas pamokymas (skaitymas), himnas, Marijos giesmė Magnificat, malda ir viena Marijos antifonų.

Mišparai yra viešoji Bažnyčios malda, vartojama visuose katalikų kraštuose tuoj po iškilmingųjų mišių arba vakare, kaip sekmadienio pamaldų atbaiga. Tai iškilminga malda, giedama chorų, palydima vargonais, vartojant daug šviesų. Paprastai mišparų kalba yra tradicinė Bažnyčios kalba — lotyniškoji. Bet šiandien pamažu įsigali gimtoji kalba. Dėlto ir psalmai giedami nebe vieno choro, o visų bažnyčioj esančių tikinčiųjų arba choro ir tikinčiųjų pakaitomis.

Deus † in adiuto-rium meum intende. Domine, ad adiuvan-dum me festina.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculo-rum. Amen. Alleluia.

Dieve, † ateik man padėti, Viešpatie, skubėk man pagelbėti.

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen. Aleliuja.

Nuo Septuagesimos — sen. Užgavėnių iki Velykų vietoj Aleliuja sakoma:

Laus tibi, Domine, rex aeternae gloriae.

Antiphona. Dixit Dominus.

Garbė tau, Viešpatie, amžinosios garbės karaliau.

Antif. Viešpats tarė.

109 PSALMAS

Dixit Dominus Domino meo: “Sede a dextris meis, * donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuo-rum.”

Sceptrum potentiae tuae protendet Dominus ex Sion: * “Dominare in medio inimico-rum tuorum!

Tecum principatus die ortus tui in splendore sanctitatis : * ante luciferum, tam-quam rorem genui te.”
Juravit Dominus et non paenitebit eum : * “Tu es sacerdos in aeternum secundum or-dinem Melchisedech.”

Dominus a dextris tuis: *conteret die irae suae reges.

Judicabit nationes, acervabit cadavera; * conteret capita late per terram.

De torrente in via bibet, * propterea ex-tollet caput.

Gloria Patri, et Filio * et Spiritui Sanc-to.

Sicut erat in prin-cipio, et nunc, et sem-per, * et in saecula saeculorum. Amen.

Ant. Dixit Dominus Domino meo: “Sede a dextris meis.”

Ant. Magna opera Domini.

Viešpats tarė mano Viešpačiui : “Sėskis mano dešinėje, * kolei aš nepadarysiu iš tavo neprietelių tavo kojoms papėdės”.

Tavo galingą skeptrą Viešpats išties iš Siono: * “Viešpatauk savo neprietelių tarpe!

Tavo yra viešpatavimas tavo gimimo dieną šventame blizgėjime: * prieš aušrą, kaip rasą, aš pagimdžiau tave.”

Viešpats prisiekė, ir jis nesigailės: * “Tu kunigas per amžius Melkizedeko būdu.”

Viešpats tavo dešinėje: * savo rūstybės dieną jis sunaikins karalius.

Teis tautas, padarys krūvas lavonų; * sudaužys galvas plačiai kelyje.

Jis gers iš upelio kelyje, * todėl pakels augštyn galvą.

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, * ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, * ir per amžius. Amen.

Ant. Viešpats tarė mano Viešpačiui: “Sėskis mano dešinėje.”

Ant. Dideli Viešpaties darbai.

110 PSALMAS

CELEBRABO D O m i n u m toto corde, * in coetu iustorum et con-gregatione.

Magna opera Domini, * scrutanda omnibus qui diligunt ea:

Maiestas et magni-ficentia opus eius: * et iustitia eius manet in aeternum.

Memoranda fecit mirabilia sua; * mi-sericors et Clemens est Dominus.

Escam dedit timen-tibus se ; * memor erit in aeternum foederis sui.

Potentiam operum suorum manifestavit populo suo, *ut daret eis possessionem gentium.

Opera manuum eius sunt fidelia et iusta ; * firma sunt omnia praecepta eius.

Stabilita in saecula, in aeternum, * facta cum firmitate et ae-quitate.

Redemptionem mi-sit populo suo, statuit in aeternum foedus suum; * sanctum et venerabile est nomen eius.

Initium sapientiae timor Domini : pru-denter agunt omnes, qui colunt eum ; * laus eius manet in aeter-num.

Gloria Patri...

Ant. Magna opera Domini ; exquisita in omnes voluntates euis

Ant. Qui timet Dominum.

Šlovinsiu Viešpatį visa širdimi * teisiųjų kuopoje ir susirinkime.


Dideli Viešpaties darbai, * tyrinėtini visų, kurie juos mėgsta.


Jo veikalai yra didenybė ir kilnumas; * ir jo teisybė pasilieka per amžius.

Jis padarė atsimintinus savo stebuklus; * gailestingas ir maloningas yra Viešpats.

Jis davė maisto tiems, kurie jo bijo ; * atsimins per amžius savo sandorą.

Jis apreiškė tautai savo veiklos galybę, * kad atiduotų jai, ką pagonys užvaldė.

Jo rankų darbai yra patikimi ir teisingi; * tvirti yra visi jo įsakymai.

Pastoviai nustatyti amžių amžiams, * paremti tvirtumu ir lygybe.

Jis siuntė savo tautai išvadavimą, padarė savo sandorą amžiams; * šventas ir gerbtinas yra jo vardas.

Baimė Viešpaties yra pradžia išminties ; išmintingai daro visi, kurie garbina jį; * jo šlovė lieka per amžius.

Garbė Dievui...

Ant. Dideli Viešpaties darbai; visa jo valios parinkta.


Ant. Kurs bijo Viešpaties.

111 PSALMAS

Beatus vir qui timet Dominum, * qui mandatis eius delec-tatur multum.

Potens in terra erit semen eius; * genera-tioni rectorum benedi-cetur.

Opes et divitiae erunt in domo eius, * et munificentia eius manebit semper.

Oritur in tenebris ut lumen rectis, * clemens et misericors et iustus.

Bene est viro qui miseretur et commo-dat, * qui disponit res suas cum iustitia.

In aeternum non vacillabit; * in memo-ria aeterna erit iustus.

A nuntio tristi non timebit; * firmum est cor eius, sperans in Domino.

Constans est cor eius, non timebit, * donec confusos videat adversarios suos.

Distribuit, d o n a t pauperibus, munificen-tia eius manebit sem-per: * cornu eius ex-tolletur cum gloria.

Peccator videbit et indignabitur, dentibus suis frendet et tabes-cet; * desiderium pec-catorum peribit.

Gloria Patri...

Ant. Qui timet Do-minum, in mandatis eius cupit nimis.

Ant. Šit nomen Domini.

Palaimintas žmogus, kurs bijo Viešpaties, * kurs labai mėgsta jo įsakymus.

Jo ainija bus galinga žemėje; * teisiųjų giminė bus laiminama.

Lobis ir turtai bus jo namuose, * ir jo dosnumas pasiliks visados.


Jis teka kaip šviesa tamsybėse doriesiems,* maloningas ir gailestingas ir teisus.

Laimingas žmogus, kurs pasigaili ir skolina, kurs tvarko savo dalykus teisingai.

Per amžius nesiūbuos, * amžinoje atmintyje bus teisusis.

Jis nebijos liūdnos žinios, * stipri yra jo širdis: jis turi vilties Viešpatyje.

Patvari yra jo širdis, ir nesibijos, * kol nepamatys savo priešų sugėdintų.

Jis dalina, dovanoja beturčiams, jo dosnumas pasilieka visados; * jo ragas bus su garbe išaugštintas.


Nusidėjėlis matys ir pyks, grieš savo dantimis ir nyks; *nusi-dėjėlių geismas nueis niekais.

Garbė Dievui...

Ant. Kurs bijo Viešpaties, labai mėgsta jo įsakymus.

Ant. Tebūnie Viešpaties vardas.

112 PSALMAS

LAUDATE, servi Domini, * laudate nomen Domini.

Sit nomen Domini benedictum * et nunc et usque in aeternum.


A solis ortu usque ad occasum eius * laudetur nomen Domini.

Excelsus super om-nes gentes Dominus, * super caelos g 1 or i a eius.

Quis sicut Dominus, Deus noster, qui sedet in alto * et oculos de-mittit in caelum et in terram ?

Sublevat a pulvere inopem, * e stercore erigit pauperem.

Ut collocet eum cum principibus, * cum principibus populi sui.

Habitare facit eam, quae sterilis erat in domo, * matrem filio-rum laetantem.

Gloria Patri...

Ant. Sit nomen Domini benedictum i n saecula.

Ant. Deus autem noster.

Šlovinkite, Viešpaties tarnai, * šlovinkite Viešpaties vardą.

Tebūnie Viešpaties vardas šlovinamas * ir dabar ir per amžius.

Nuo saulės tekėjimo ligi jos nusileidimo * tebūnie šlovinamas Viešpaties vardas.

Kilnesnis už visas tautas Viešpats, * jo garbė augščiau dangaus.

Kas kaip Viešpats, mūsų Dievas, kurio sostas augštybėje * ir kurio akys žvelgia į dangų ir į žemę.

Jis pakelia vargšą iš dulkių, * iškelia beturtį iš mėšlo.

Kad pasodintų jį su kunigaikščiais, * su savo tautos kunigaikščiais.

Apgyvendina namuose tą, kuri buvo nevaisinga,* kaip linksmą vaikų motiną.

Garbė Dievui...

Ant. Tebūnie Viešpaties vardas garbinamas per amžius.

Ant. Mūsų gi Dievas.

113 PSALMAS

Cum exiret Israel de Aegypto, * domus Jacob de populo barbaro.

F a c t u s est Juda sanctuarium eius, * Israel regnum eius.

Mare vidit et fugit, * Jordanis vertit se retrorsum.

Montes saltarunt ut arietes, * colles ut agnelli.

Quid est tibi, mare, quod fugis? * Jordanis, quod vertis te retrorsum ?
Montes, quod salta-tis ut arietes, * colles, ut agnelli?

A facie Domini cont-remisce, terra, * a facie Dei Jacob,

Kai Izraelis ėjo iš Egipto, * Jokūbo namai iš svetimos tautos.

Tuomet Judas pasidarė jo šventovė, * Izraelis jo karalystė.

Jūra pamatė ir pasitraukė, * Jordanas pasuko atgal.

Kalnai šoko kaip a-vinai, * kauburiai kaip avinėliai.

Kas tau, jūra, kad tu bėgi? * Jordane, kad tu gręžies atgal?

Kalnai, kad šokate kaip avinai? * kauburiai, kaip avinėliai ?

Nuo Viešpaties veido sudrebėk, žeme, * nuo Jokūbo Dievo veido,

Qui convertit pet-ram in stagnum aqua-rum, * rupem in fon-tes aquarum.

Non nobis, Domine, non nobis, sėd nomini tuo da g l o r i a m, * propter misericordiam tuam, propter fidelita-tem tuam.

Quare dicant gen-tes: * “Ubinam est Deus eorum ?”

Deus noster in cae-lo est; * omnia, quae voluit, fecit.

I d o 1 a eorum sunt argentum et aurum, * opus manuum homi-num.

Os habent, et non loquuntur * oculos habent, et non vident.

A u r e s habent, et non audiunt: * nares habent, et non odoran-tur.

Manus habent, et non palpant; pedes habent, et non ambulant;

* sonum non edunt gutture suo.

Kurs pavertė uolą vandenų liūnu, * akmenį vandenų šaltiniu.

Ne mums, Viešpatie, ne mums, bet savo vardui duok garbę, * dėl tavo gailestingumo, dėl tavo ištikimybės.

Kam turėtų sakyti pagonys: * “Kur gi yra jų Dievas?”

Mūsų Dievas yra danguje: * jis padarė visa, ko norėjo.

Jų stabai yra sidabras ir auksas, * žmonių rankų darbas.

Turi burną ir nekalba; * turi akis ir nemato;

Turi ausis ir negirdi ; * turi nosis ir neuosto.

Turi rankas ir ne-čiupinėja; turi kojas ir nevaikščioja;

* jie neduoda garso savo gerkle.

Similes eis erunt, qui faciunt ea, * om-nis qui confidit in eis.

Domus Israel confidit in Domino: * adiu-tor eorum et clipeus eorum ėst.

Domus Aaron con-fidit in Domino: * adiutor eorum et clipeus eorum ėst.

Qui timent Domi-num, confidunt in Domino : * adiutor eorum et clipeus eorum est.

Dominus recordatur nostri * et benedicet nobis;

Benedicet domui Is-rael, * benedicet domui Aaron.

Benedicet iis qui timent Dominum, * tam pusillis quam maiori-bus.

Dominus multi-plicabit vos, * vos et filios vestros.

Benedicti vos a Domino, * qui fecit cae-lum et terram.

Panašūs bus į juos tie, kurie juos dirba, * kiekvienas, kurs jais pasitiki.
Izraelio namai pasitiki Viešpačiu: * jis yra jų padėjėjas ir skydas.

Aarono namai pasitiki Viešpačiu; * jis yra jų padėjėjas ir skydas.

Kurie bijo Viešpaties, pasitiki Viešpačiu: * jis yra jų padėjėjas ir skydas.

Viešpats atsimena mus * ir palaimins mus:

Palaimins Izraelio namus, * palaimins A-arono namus.

Jis palaimins tuos, kurie bijo Viešpaties,

* taip mažus kaip ir didelius.

Viešpats padaugins jus: * jus ir jūsų vaikus.

Jūs palaiminti Viešpaties, * kurs padarė dangų ir žemę.

Caelum est caelum Domini, * terram au-tem dedit filiis homi-num.

Non mortui laudant Dominum, * neque ul-lus qui ad inferos descendit.

Sed nos benedicimus Domino, * et nunc et usque in aeternum.

Gloria Patri...

Ant. D e u s autem noster in caelo, omnia quaecumque vo-luit, fecit.

Dangus yra Viešpaties dangus, * žemę gi jis davė žmonių vaikams.

Ne mirusieji šlovina Viešpatį, * ir nevienas, kurs nužengia į mirusiųjų buveinę.

Bet mes šloviname Viešpatį, * dabar ir per amžius.

Garbė Dievui Tėvui...

Ant. Mūsų gi Viešpats danguje, visa padarė, ko tik norėjo.

PAMOKYMAS

BENEDICTUS D e u s, et Pater Domini nostri Jesu Christi, Pater misericordiarum, e t Deus totius consola-tionis, qui consolatur nos in omni tribulatio-ne nostra.

{2 Cor. 1, 3-lf).

•Deo gratias !

PAGARBINTAS teesie mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris mus paguodžia kiekviename mūsų sielvarte.

(2 Kor. I, 3-Jf).

Ačiū Dievui!

HIMNAS

LUCIS Creator optime,

Lucem dierum proferens.

Primordiis lucis novae

Mundi parans originem.

Qui mane iunctum vesperi

Diem vocari praecipis;

Hiabitur tetrum chaos,

Audi preces cum fletibus.    

Ne mens gravata crimine,

Vitae sit exui munere,

Dum nil perenne cogitat,

Seseque culpis illigat.

Caeleste pulset ostium:

Vitale tollat praemium:

Vitemus omne noxium:

Purgemus omne pessimum.

Šviesos Kūrėjau gerasai,

Dienos uždegęs žiburį,

Naujos šviesos spindėjimu

Pasauliui pradžią padarei.

Kursai liepi diena vadint

Nuo aušros tarpą lig tamsos;

Jau artinas biauri tamsa,

Klausyk mūs ašarų, maldų.

Dėmių prislėgtos mūs sielos

Nestumki nuo šviesos dausų,

Kai, amžinybę užmiršus,

Po kalčių purvą braidžiot ims.

Į dangaus tebeldžia vartus,

Dausų te užmokestį gaun’;

Tevengia, kas tik kenkia jai,

Tešalina piktą visokį.

Praesta, Pater piissime,

Patrique compar Unice,

Cum Spiritu Paraclito

Regnans per omne saeculum. Amen.

V. Dirigatur, Domine, oratio mea.

R. Sicut incensum in conspectu tuo.

Suteik tai, Tėve gerasai,

Su Tėvu lygusis Sūnau,

Kartu su Šventąja Dvasia

Viešpataująs amžiais visais. Amen.

K. Tekyla, Viešpatie, mano malda.
Ž. Kaip smilkalas tavo akivaizdoje.

ŠVČ. MARIJOS GIESMĖ

Magnificat † anima mea Dominum;

Et exsultavit spiritus meus * in Deo salvatore meo,

Quia respexit humilitatem ancillae suae:

*    ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.

Quia fecit mihi magna qui potens est,

*    et sanctum nomen eius.

Mano siela † garbina Viešpatį,

Ir mano dvasia džiaugiasi * Dievuje, Išganytojuje.

Nes jis pažvelgė į savo tarnaitės žemumą.


* Štai, nuo dabar visos kartos vadins mane palaiminta.

Nes didelių dalykų padarė man Galingasis,

* kurio vardas šventas.

Et misericordia eius a progenie in progenies * timentibus eum.

Fecit potentiam brachio suo;
* dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede,
* et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis,
* et divites dimisit inanes.

Suscepit Israel, servum suum, * recordadatus misericordiae suae,

Sicut locutus est ad patres nostros,
* erga Abraham et semen eius in saecula (Luc. 1, 46—55).

Gloria Patri. ..

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

 

 

Jo gailestingumas iš kartos į kartą * tiems, kurie jo bijo.

Jis parodo savo peties galybę,
* išsklaido tuos, kurie puikūs savo širdies mintyje.

Jis numeta nuo sosto galiūnus
* ir išaugština žemuosius.

Alkstančius jis pripildo gėrybių, * turtuolius paleidžia tuščius.

Jis palaikė savo tarną Izraelį* atsimindamas savo gailestingumą,

Kaip buvo kalbėjęs mūsų tėvams,
* Abraomui ir jo vaikų vaikams per amžius (Luk. 1, 46—55).

Garbė Dievui...

Viešpats su jumis.

Ir su tavimi.

MALDA

Melskimės: Suteik mums, Viešpatie, nuolatinę savo šventojo Vardo baimę, taip pat ir meilę, nes tu niekuomet nepaliauji vadovavęs tiems, kuriuos sutvirtini savo meilėje. Kurs gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje Dievas per visus amžių amžius. Amen.

 

Benedicamus Domino. — Deo gratias.

Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.

Amen.

Pater noster...

Dominus det nobis suam pacem.

Et vitam aeternam.

Amen.

Garbinkime Viešpatį. — Ačiū Dievui.
Ačiū Dievui.

Tikinčiųjų vėlės Dievo gailestingumu tesilsi ramybėje.

Amen.

Tėve mūsų...

Teduoda Viešpats mums savo ramybę.

Ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.

ALMA REDEMPTORIS
Nuo advento pradžios iki Marijos Įvedybų

Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli * Porta manes, et stella maris, succurre cadenti, * Sur-gere, qui curat populo; tu quae genuisti, * Natura mirante, tuum sanctum Genitorem; * Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore * Sumens illud Ave, peccatorum miserere.

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.

R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Maloningoji Atpirkėjo Motina, kuri visuomet esi dangaus vartai ir jūros žvaigždė, padėk žmonėms, kurie, nors nupuola, bet stengiasi keltis. Tu, kuri, gamtai stebintis, pagimdei savo šventąjį Kūrėją, būdama prieš tai ir po to Mergelė; priimdama Gabrielio sveikinį, pasigailėk nusidėjėlių.

K. Viešpaties angelas apreiškė Marijai.

Ž. Ir pradėjo iš Šventosios Dvasios.

Melskimės: Suteik, meldžiame, Viešpatie, savo malonę mūsų sieloms, kad mes, kurie, angelui apreiškiant, pažinome Kristaus, tavo Sūnaus, įsikūnijimą per jo kančią ir kryžių, būtume nuvesti į prisikėlimo garbę. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Nuo Kalėdų iki Marijos Įvedybų

V. Post partum, Virgo, inviolata permansisti.

R. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

K. Po gimdymo, Mergele, pasilikai nepalytėta.

Z. Dievo Gimdytoja, užtark mus.

Melskimės: Dieve, kurs per vaisingą švenčiausios Marijos mergystę suteikei žmonių giminei amžinojo išganymo turtus, duok, meldžiame, kad mes patirtume užtarimo tosios, per kurią nusipelnėme gauti gyvybės Leidėją, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, tavo Sūnų. Amen.

AVE REGINA
Nuo Marijos Įvedybų iki D. Ketvirtadienio

Avė, Regina caelorum, * Ave, Domina angelorum: * Salve, radix, salve, porta, * Ex qua mundo lux est orta: * Gaude, Virgo gloriosa, * Super omnes speciosa, * Vale, o valde decora, * Et pro nobis Christum exora.

V. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Sveika, dangaus karaliene! Sveika angelų Valdove! Sveika, Jėsės šaknie! Sveika, vartai, iš kurių kilo pasauliui šviesa! Džiaukis, garbingoji gražiausioji Mergele. Likis sveika, be galo malonioji, ir maldauk už mus Kristų.

K. Leisk man tave šlovinti, švenčiausioji Mergele.

Z. Duok man tvirtybės prieš tavo priešus.

Melskimės: Suteik, gailestingasis Dieve, mūsų silpnybei pagelbos, kad mes, kurie švenčiausiąją Dievo Gimdytoją minime, jos užtarimo paremti iš savo nedorybių atsikeltume. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

REGINA CAELI

Nuo Didž. šeštad. kompletų iki Švč. Trejybės

Regina caeli, laetare, alleluia; * Quia quem meruisti portare, alleluia, * Resurrexit, sicut dixit, alleluia: * Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.

R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Dangaus Karaliene, džiaukis, aleliuja. * Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja. * Prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja. * Melsk už mus Dievą, aleliuja.

K. Džiaukis ir linksminkis, Mergele Marija, aleliuja.

Ž. Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja.

Melskimės: Dieve, kurs savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, prisikėlimu teikeis pradžiuginti pasaulį, duok, meldžiame, kad per jo Motiną, Mergelę Mariją, gautume amžinojo gyvenimo džiaugsmų. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

SALVE REGINA
Nuo Švč. Trejybės iki Advento

Salve, Regina, Mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et J e s u m, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

V. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Sveika, Karaliene, gailestingumo Motina, mūsų gyvybe, saldybe ir viltie, sveika. Tavęs šaukiamės ištremtieji Jievos vaikai. Tavęs dūsaujame, vaitodami ir verkdami šiame ašarų klonyje. Taigi tad mūsų užtarytoja, savo gailestingąsias akis į mus atkreipki. Ir Jėzų, pagarbintą savo įsčios vaisių, mums po šio ištrėmimo parodyk. O meilingoji, o maloningoji, o saldžiausioji Mergele Marija.

K. Melskis už mus, šventoji Dievo Gimdytoja.

Ž. Kad taptume verti Kristaus pažadų.

Melskimės: Visagalis amžinasis Dieve, kurs, veikiant Šventajai Dvasiai, garbingosios Mergelės Motinos Marijos kūną ir sielą priruošei, kad nusipelnytų pasidaryti verta tavo Sūnaus buveinė, duok, kad, kurie džiaugiamės jos minėjimu, jos maloniu užtarimu būtume išgelbėti nuo dabartinio pikto ir nuo amžinosios mirties. Per tą patį Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

*

Danguj užsnūsta visos žvaigždės,
    Tik tu dar, Viešpatie, budi.
    Tik tavo sopulingos žaizdos
    Liepsnoja rankose ir kojose
    Per kiaurą naktį.
    Liepsnoja perdurtoj širdy
    Lig pat aušros,
    Kaip gyvos ugnys.11

 

 

Design by Joomla