Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Politikos apžvalgininkė Inga Volskytė

 

Kas yra musulmonai?

Galvojate, kad galite atpažinti musulmoną pagal aprangą ar tautybę? Pagalvokite dar kartą. Beveik ketvirtadalis pasaulio gyventojų yra musulmonai. Ir nors kai kurie žmonės klaidingai tiki - jog visi musulmonai yra arabai (arba atvirkščiai) - arabai sudaro tik 18% pasaulio musulmonų. Musulmonų yra visur nuo pat Vakarų Afrikos iki Rytų Europos, Kinijos ir Filipinų, ir jų skaičius Vakaruose vis didėja. Musulmonų yra visų rasių ir odos spalvų, įvairiausių profesijų ir visuomeninių padėčių. Nuo Islamo pradžios jie yra reikšmingai prisidėję prie kiekvienos žmogaus siekimo srities, pradedant tiksliaisiais mokslais, baigiant menu ir humanitariniais mokslais. Šiandieniniame „pasauliniame kaime“ nėra tokios vietos žemėje, kur jie nedarytų įtakos. Be to, nepaisant žiniasklaidos šališkumo, didžioji dauguma musulmonų gyvena stabiliose, mylinčiose šeimose ir neturi nieko bendra su terorizmu ir kitais prievartos aktais.

 

Kas yra Islamas?

Žodis „Islamas“ yra kilęs iš arabų kalbos žodžio šaknies „salama“, kas reiškia ramybę ir nuolankumą; praktikuojantis musulmonas stengiasi iš visos širdies paklusti Dievui, taip pasiekdamas ramybę šiame ir Pomirtiniame gyvenime. Nuolankumas Dievo valiai nereiškia, jog asmuo gali daugiau nebegalvoti arba kad jis privalo atsisakyti savo laisvos valios rinktis; tiesą sakant, kaip įstatymus gerbiantis pilietis, asmuo, kuris laikosi Dievo įsakymų, padeda sau ir kitiems gerbdamas Dievo įstatymus ir išmintingai naudodamas savo laisvę. Islame nuolankumo samprata yra aktyvi; musulmonas iš visų jėgų stengiasi gilinti savo žinias, tobulinti savo charakterį ir daryti tai, kas yra dora, kiek tik tai yra jam įmanoma – po viso to, jis pripažįsta, kad jo veiklos rezultatai visiškai yra Dievo rankose.

Kuo musulmonai tiki?

Vienas Dievas

Islamo pagrindas yra tikėjimas Aukščiausia Galia, Maloningu Viešpačiu ir Visatos Kūrėju, neturinčiu šeimos ir partnerių ir vadinamu „Allah“. Musulmonai Dievui įvardinti teikia pirmenybę arabiškam žodžiui Allah, nes jis neturi daugiskaitos, moteriškosios ar mažybinės formų, kurios galėtų būti siejamos su stabmeldyste (t.y. dievais, deivėmis ar pusdieviais). Nors kalbėdami apie Allahą, mes vartojame „Jis“, yra suprantama, jog Dievas yra Savarankiškas ir neturi bendrininkų ir nėra nieko panašaus į Jį; 99 Allaho vardai, minimi Šv. Korane, apima savybes tokias kaip Užjaučiantis ir Visagalis. Dievas yra Maloningas ir Teisingas, Visa Žinantis ir Visa Matantis, Draugas ir Vedlys, bei vienintelis vertas mūsų garbinimo ir atsidavimo.

 

Pranašavimas

Islamas moko, jog tikėjimas Allaho Aukščiausia Galia kartu su visuotiniu etikos kodeksu (ką galima apibendrinti paprastu aforizmu „tikėk Dievu ir būk geras“) yra natūrali žmonijos religija. Šios religijos (arba gyvenimo būdo) su įvairiapusėmis jos apraiškomis mokė pranašai, kurie tam tikru laiku buvo atsiųsti Dievo kiekvienai tautai ir genčiai. Pranašai kvietė žmones į asmeninius santykius su jų Viešpačiu ir teikė palaimintą pavyzdį kaip gyventi. Kada žmonės pamiršdavo ar iškraipydavo žinią, Jis atsiųsdavo kitą pranašą ją atnaujinti. Šv. Koranas mini 25 pranašų vardus; iš jų penki buvo didieji Pasiuntiniai: Nojus, Abraomas, Mozė, Jėzus ir Muhammedas „tebūnie jiems taika ir Dievo palaima“. Kiekvienas pranašas gavo Dievišką apreiškimą (atskleidimą), o kai kuriems buvo duoti Šventraščiai. Musulmonai tiki, kad Dievas atskleidė žydų ir krikščionių Šventraščius jų originaliose versijose, tačiau jog jų tekstai nuo to laiko buvo iškraipyti. Šv. Koranas, atskleistas Muhammedui per Angelą Gabrielių, užimą unikalią poziciją kaip Dievo galutinė žinia žmonijai, ir Jis yra pažadėjęs išlaikyti ją nesugadintą iki pabaigos. Įdomu, jog mokslininkai patvirtino, jog Šv. Koranas yra vienintelis pasaulio šventraštis, kuris turi tik vieną versiją (arabų kalba), identišką tekstui, kuris buvo atskleistas prieš daugiau nei 1400 metų. Tai taipogi vienintelis šventraštis, kuris gali būti išmoktas mintinai visų laikų žmonių, nepaisant jų gimtosios kalbos.

Gyvenimas po Mirties

Nors žmonės yra linkę į užmiršimą ir nuodėmę, Islamas teigia bendrą teigiamą požiūrį į žmogų – kuris buvo sukurtas kaip Dievo atstovas žemėje – ir moko, kad tikėjimas ir gėrio vertinimas yra žmogaus prigimtyje. Be to, vaikai gimsta tyri ir „nepaveldi“ nuodėmės. Gyvenimo išbandymas yra žmogui daryti, kas geriausia, ir priešintis blogiui pasaulyje ir savyje, kad jis galėtų Teismo Dieną stovėti prieš Dievą švaria širdimi. Tie, kuriems pasiseks, bus apdovanoti Rojumi, bet tie, kurie nesirūpino savo sielomis bus pasmerkti Pragarui. Kiekvienas individas yra atsakingas už savo paties veiksmus ir negali kliautis, jog kitų gerumas išteisins jį dėl jo nuodėmių. Nors galiausiai niekas negali pasiekti išsigelbėjimo, išskyrus per Dievo malonę, normalios prielaidos bus tikėjimas, lydėtas gerais darbais, kurie kartu svers daugiau palyginus su padarytomis klaidomis. Atlygis bus paskirtas atitinkamai pastangoms. Rojus yra fizinio ir dvasinio grožio ir tobulumo vieta, kur žmonės išpildys savo širdžių troškimus ir bus apdovanoti Dievo Aukščiausiojo regėjimu.

 

Kokios yra musulmonų religinės pareigos?

(1) (Šahada) -Pirmas žingsnis yra išpažinti įsitikinimą, kad „nėra nieko verto garbinti išskyrus Allahą (Dievą vieną)“ ir kad „Muhammedas yra Allaho Pasiuntinys“ . Tai yra pirmasis Islamo pagrindas. Toks liudijimas (esant liudininkams) žymi asmens įžengimą į Islamą. Nuoširdus musulmonas taip pat įsipareigoja atlikti keturis garbinimo aktus, kurie užbaigia Penkis Pagrindinius stulpus. Jie yra:

(2) Malda (saliat) -kiekvienas tikintysis turėtų kasdien melstis penkis kartus tam tikru laiku (auštant, vidurdienį, popiet, saulei leidžiantis ir vakare); privaloma malda trunka 5-10 minučių, apjungia kūną, protą ir sielą bei yra atliekama drauge su kitais, kai tik tai yra įmanoma. Reguliarios maldos padeda žmogui įtvirtinti tiesioginį ryšį su Dievu ir yra priemonės apvalyti širdžiai; jos gali būti palygintos su prisijungimu prie maitinimo šaltinio ir pakartotiniu buvimo pasikrovimu. Maldos grupėse, kur tikintieji nuolankiai stovi petys į petį, taip pat padeda žmonėms peržengti rasės, etninės priklausomybės ir klasių barjerus.

(3) Labdara (zakat) -iš musulmonų yra laukiamasi bent 2.5% nuo bendrų metinių santaupų dydžio aukos labdarai pinigais ar daiktais. Bendruomenė surenka šias aukas kartą metuose ir padalina vargstantiems. Žodis „zakat reiškia apsivalymą ir augimą: turtas nėra tyras savininko naudojimuisi, kol jis nėra pasidalinamas su mažiau laimingais; buvimas dosniu veda į dvasinį augimą.

(4) Pasninkavimas (sawm Ramadan) -mėnulio kalendoriaus Ramadano mėnesio metu tikintieji susilaiko nuo maisto, gėrimų ir lytinių santykių nuo aušros iki saulėlydžio. Iš jų taip pat yra tikimasi rimties ir savitvardos. Valgoma prieš aušrą ir po saulėlydžio. Pasninkavimas Ramadano mėnesį moko santūrumo ir užuojautos vargšams, ugdo valią ir sąmoningumą Dievo atžvilgiu. Tai laikas, kuomet musulmonai sustiprina savo ryšius su bendruomene ir savo Kūrėju.

(5) Piligriminė kelionė į Mekką (Hadž) - kiekvienas finansiškai ir fiziškai pajėgus musulmonas kartą per savo gyvenimą turi aplankyti Mekką Hadž sezono metu. Piligriminė kelionė leidžia pažiūrėti į žmogaus gyvenimo realybę iš kito taško: ji pasitarnauja kaip gyvas pranašų patirtų sunkumų ir aukų priminimas; ji stiprina brolystės saitus tarp tarptautinės musulmonų bendruomenės, kurios nariai atvyksta iš visų pasaulio pakraščių prisijungti prie šio unikalaus „kasmetinio susirinkimo“, ir ji paruošia piligrimą sudėtingai kelionei iš šio pasaulio į pomirtinį gyvenimą, kurią mes kiekvienas būtinai patirsime.

 

Ne tik „religija“, bet gyvenimo būdas

Yra daugybę kitokių Islamo rekomenduojamų garbinimo aktų, tokių kaip asmeninės maldos ir meldimai, Šv. Korano skaitymas, savanorystė tarnaujant visuomenei ir t.t.; viskas, ką asmuo daro norėdamas įtikti Dievui yra laikoma garbinimo aktu. Priešingi jiems yra dalykai, kuriuos Dievas uždraudė dėl individams ir visuomenei keliamos žalos; jie apima melavimą, vogimą, tėvų negerbimą, nesantuokinius meilės ryšius, narkotikus, alkoholį, lošimą ir kitokį pragaištingą ar neetišką elgesį. Šių įsakymų gaires galima rasti Šari‘ah arba kitaip Šventajame Įstatyme, kuris yra išvestas iš Šv. Korano ir Pranašo Muhammedo mokymų. Šari'ah yra unikali tuo, jog vadovauja ne tik „religiniuose reikaluose“, bet ir nukreipia kiekvienu gyvenimo aspektu, įskaitant socialinio teisingumo, politikos, verslo, tarptautinių santykių, šeimos gyvenimo ir netgi gyvūnų teisių ir aplinkos klausimais.

 

Šiandienos problemų sprendimas

Nepaisant neigiamo vaizdo, kurį apie musulmonus piešia žiniasklaida, daugybė žmonių po gilesnio pasidomėjimo nustemba, kad Islamas pateikia sprendimą jų dvasiniams, asmeniniams ir socialiniams poreikiams. Jis siūlo tikėjimą, pagrįstą protu, neturintį prietarų ar tarpininkų tarp žmogaus ir Dievo poreikio; jis aktyviai skatina rasinę brolystę ir harmoniją, o jo ekonominiai nurodymai remia sąžiningus mainus.

Karabach

Juodas sodas - niekada nebuvo net vardo armėnų kalba. Karabachas: šaknis yra azerbaidžaniečių ir turkų žodis. Armėnai neturėtų teisės savintis turkų ir azerbaidžaniečių - pavadinimas išsprendžia, kam priklauso Karabachas. Ir dar kai kas - visa kultūra valgių gamyboje irgi kai ką sako - jeigu yra apgavystė, sudėta į valgio pagaminimo filosofiją, pvz., jei naudojamas valgio receptas - vynuogių lapuose - dolma - priklauso senovės turkų sukurtas valgis (lietuviškas panašus maistas vadinamas -balandėliai, skirtumas tik tas, kad naudojamas kopūsto lapą- i kurį suvyniojama mėsa). O tai filosofiška esmė. Karabachas visada priklausė Azerbaidžanui. Vadinas, neturėtų reikšmės, kad armėnai - krikščionys, o azerbaidžaniečiai - musulmonai. Dievas vienas ir žmonės lygūs prieš Dievą.

 

Dešimt Dievo įsakymu Išėjimo knygoje

1.  Neturėsi kitų dievų, tiktai mane.

2.  Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje,ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš Viešpats, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams - trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems,kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.

3.  Nenaudosi piktam Viešpaties,savo Dievo, vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą.

4.   Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo- nei tu. nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenas tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją diena jis ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir ją pašventino.

5.  Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria.

6.   Nežudysi.

7.  Nesvetimausi.

8.   Nevogsi.

9 .Neliudysi melagingai prieš savo artimą.

10.Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui.

Mums, Žemės gyventojams, svarbiausias rūpestis ne kas kokiai religijos filosofijai atstovaujama - svarbiausia - Dievas teisingas. Kodėl musulmonai privalo užsimerkti, jei milijonas žmonių be namų, negali net savo artimųjų kapų lankyti, tai apie kokią tiesą galima kalbėti, jei armėnai teigia pasaulio tautoms, kad jie gina krikščionybę - Jėzaus Kristaus mokslas kitoks - žmonių neišvaryti iš savo namų ne tik su ginklu mojuojant, bet ir net šaudant beginklius kitos religijos žmones - šiuo atveju - musulmonus. Tokia teisingumo gaida norėčiau pakviesti armėnų tautos žmones atvirom akim ir su pagarbą vykdyti Dievo Įsakymu.Tai juk Kristus, Dievo sūnus. Skaitykime ir gerbkime vienas kitą, nes visi prieš Dievą esame lygūs. Tepadeda Viešpats paklydusiems armėnų tautos žmonėms ateiti pagaliau į protą ir spręsti klausimą draugiškai, susėdus prie ilgo stalo, ir tik atviros diskusijos padės dviems religijoms, o toks kelias su Viešpačiu širdyje yra didis ir reikalingas.

 

N. B.: Kiekvienas privalo žinoti bent šį minimumą apie islamą.

"Lietuvos aidas", 2013-08-07, Nr. 172, 173, 174

 

 

Design by Joomla