Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti

(Jn 15, 13)

 

Atgavę nepriklausomybę nedaug pasidžiaugėme laisve. Partizanams dar nepastatytas paminklas. Per televiziją, spaudoje ir gyvu žodžiu niekinama mūsų kova ir kovotojai. Valstybės saugumo organai tyli tarsi jų nėra. Kas tik nori, gali nebaudžiami falsifikuoti mūsų istoriją ir laisvės kovotojus. Jau 23 metai kaip gyvename tarsi laisvą gyvenimą. Nebėra senųjų klasikų rašytojų, nebėra lietuviškų dainų, kurios lengvina lietuvių dalią ir skatina kūrybinį darbą. Visur tik kalbos apie ekonomiką, tarsi mes gyventume marksistinėje valstybėje.

Įsigalėjo alkoholizmas. Žmonės prageria savo ir savo vaikų sveikatą ir protą. Geria net mokinukai. Paskutiniais okupacijos metais vienam žmogui tekdavo 12 1 degtinės, o dabar 20 1. Bet šito pavojaus beveik niekas nemato. Narkotikai, vagystės išaugo. Atsirado šimtai milijonierių. Ar gali sąžiningai dirbantys žmonės būti milijonieriai. Šeimos išsiskiria. Po Lietuvą marširuoja gėjai, kurių tikslas yra sugriauti šeimas ir išniekinti sūnus ir dukras. Šiemet gėjų apsaugai Vilniuje išleista (vien policijai, kuri gynė įsiveržusius užsieniečius nuo pasipiktinusios tautos) 200 tūkst. litų, o kiti tvirtina, kad net du ar keturis kartus daugiau.

Vilniuje veik kas savaitę Gedimino prospektas paverčiamas „talkučke“. Žmonės, nepaisydami lietaus ar šalčio, valgo ir geria gatvėje. Romėnų vergai reikalavo duonos ir žaidimų. Kartą paklausiau vieno iš valgančiųjų, kodėl jis nevalgo namuose, o triukšmingoje gatvėje. Jis paaiškino, kad nemokamai gauna sumuštinių. Kiti, vadinamieji mokslininkai, klastoja Lietuvos istoriją niekina laisvės kovas. Valdžios ir žmonių santykiai yra blogi. Pavyzdžiui, per gėjų eitynes buvo ant žemės parverstas Lietuvos Seimo narys Petras Gražulis. Ir Seimo nariai gali nusidėti, bet reikia rasti priemonių juos sutvarkyti. Negalima valdžios atstovų mėtyti kaip paprastų skurlių. Tuo tarpu vienas olandas nusimovė kelnes ir parodė nuogą užpakalį besimeldžiantiems prie Vilniaus Katedros.

Šiemet gegužės 17 d. 240 policininkų, vadovaujami valdžios moters, pagrobė 9 metų mergaitę Deimantę Kedytę. Iki šiol nežinoma, ar ji gyva ir kur ji yra. Valdžia ir visuomenė baigia ją užmiršti. Taigi, ar galima kalbėti apie normalią laisvę. Nenuostabu, kad ir dainos iš Sibiro dar negrįžo į lietuvio krūtinę.

Lietuvių protą susuko televizija ir spauda. O apie gerą spaudą išgalvota įvairių nebūtų dalykų. Deja, ir katalikai ne visada sugeba priešintis bolševikiniam melui.

Daug kenčia ir savaitraštis „XXI amžius“, ir katalikiška spauda. Minėtas laikraštis išeina tik kartą per savaitę 4700 egzempliorių tiražu. O Lietuvoje yra 76 ar daugiau procentų katalikų. Į Vilnių šio laikraščio atvežama tik 600 egzempliorių. Pagal katalikų skaičių šis laikraštis turėtų būti leidžiamas bent 50 tūkst. egzempliorių tiražu. Tada laikraštis galėtų pasisamdyti ir daugiau gerai paruoštų korespondentų.

Lietuvoje įsigalėjo baimė. Tai, manau, padarė masinės propagandos priemonės. Iš vienos pusės jos rodo įvairius nusikaltimus, o iš antros pusės - nebaudžiamumą. Ir rodosi, ko dabar laisvoje Lietuvoje bijoti? Anksčiau buvo KGB, Rusijos Federacijos 58 straipsnis, etapas ir lageris. Ir daugelis nebijojo, į politinių kalinių teismus suvažiuodavo daug žmonių. Net buvo sunkoka visus teismus aplankyti, nes vienu metu teismai vykdavo ir Širvintose, ir Vilniuje. Kagėbistai fotografuodavo susirinkusiuosius, bet jie atsakydavo šmaikščiomis replikomis.

Atėjo metas katalikams grįžti į frontą kuriam vadovavo per visą ilgą bolševikų okupacijos laiką. Ir kunigai tuomet buvo aktyvesni. Buvo „Lietuvos katalikų kronika“, „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas“, ėjo pogrindžio spauda ir knygos. Na, ir „XXI amžių“ aktyviai platino daugelis kunigų. Pavyzdžiui, kunigas Jonas Gedvilas (Klaipėda) užsakydavo 150 egzempliorių. Prelatas Bronius Antanaitis (Panevėžys) 150 egzempliorių ir kt.

O dabar bolševikuojantys šmeižia Lietuvą ir nesulaukia jokios atsakomybės. Štai neseniai partizanų vadą generolą Vėtrą ir kitus vadus apšaukė žydšaudžiais. Nėra, kas šiuos garbingus žmones gintų. Patys partizanai jau yra išmirę arba kiti prirakinti prie lovos. Visi tie, kurie kaltina lietuvius žydų šaudymu, turėtų prisiminti, kad iki Respublikos okupacijos iš žydų Lietuvoje niekas nenukentėjo. Žydai galėjo baigti mokslus ir užsiimti prekyba. Bet va, žydai šitai užmiršo ir 1940 m. sutiko bolševikų okupantus su gėlėmis. O kiek buvo žydų tardytojų KGB Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose. Taigi būkime garbingi žmonės ir kalbėkime apie visus, kurie buvo nužudyti:     žydai ar lietuviai, ar kitų tautų žmonės. Kaltinantys lietuvius žydų šaudymu ir slepiantys savo nuodėmes, ateity lietuvių širdy neras meilės.

Dabartinis laikas įpareigoja mylėti Dievą ir Tėvynę, jei norime sukurti bent kiek geresnį rytojų. Bolševikai skelbia, kad kunigams ir tikintiesiems netinka veltis į politiką nes ji nešvarus dalykas. Neužtenka vien girdėti žodį, bet reikia ir suprasti jo reikšmę. Štai kunigas Mykolas Krupavičius per trumpą laiką įvykdė žemės reformą Lietuvoje. Tuo būdu jis išgelbėjo Lietuvą nuo naujos bolševikų okupacijos. 10 kunigų buvo Seime. Dėka jų Lietuva išliko ne maskoliška, o katalikiška. Štai ką apie politiką kalbą kunigas prelatas M. Krupavičius: „Politika yra kažkas šventa. Politika reiškia pasaulį tvarkyti pagal Dievo valią. Politika yra rūpinimasis kitais ir rūpinimasis artimu. Politika nėra pirmaeilis rūpinimasis savo paties gerove, bet bendru gėriu. Politika reiškia uždavinį, kurį mums yra nurodęs pats Dievas. Nei vienas žmogus negali pačiose savo vidaus gelmėse jaustis atsakingas už savo formavimą, kaip katalikas, kuris yra pašauktas dirbti pasaulio išganymui, o kartu ir savo paties išganymui. Taigi negalima įsiminti tik žodį, o nesuprasti jo reikšmės. Todėl katalikai turi būti atviri gyvenimui ir politikai.

Šiandien sakoma, kad kas valdo žiniasklaidą, tas valdo ir pasaulį. Vienintelis savaitraštis „XXI amžius“ mums yra ypatingai reikalingas. Per jį mes sužinome, kas vyksta Lietuvoje ir svetur. Ypatingai džiugu, kad galime skaityti popiežiaus Pranciškaus Bažnyčios pamokymus. Jei liksime be savo laikraščio, kas tada? Ir dabar Bažnyčia gali apjungti tikinčią tautą kurią drasko įvairūs užsienio ir savieji agentai. Jeigu tik žiūrėsime po savo nosimi, suklupsime ant pirmo akmens. Todėl atėjo metas, kada katalikai turi suprasti savo uždavinį ir atitinkamai veikti.  Ypatingas uždavinys dabar gula ant kunigijos pečių, todėl jie turi aktyviai padėti savo parapijiečiams dabartinėje situacijoje, paraginti plėsti ir skaityti katalikų spaudą. Katalikas privalo bet kokia kaina nedaryti blogio, bet priešingai - daryti gera. Dar turime pakankamai progų šviesti ir įsijungti į bendrą kovą už Dievą, Bažnyčią ir Lietuvą. Turime ir Marijos radiją- didelę Dievo dovaną mums. Laukiame, kad bent kartą per savaitę ar dvi kalbėtų koks nors vyskupas aktualiomis temomis. Kiekvieną sekmadienį kalba vyskupas Jonas Kauneckas. Tauta
juo žavisi, bet kelių minučių per savaitę mažai. Turime įpratinti skaityti katalikišką ir tautinę spaudą.

Dabar jau yra ne patrankų, bet idėjų laikas. Todėl turime būti suinteresuoti, kad „XXI amžius“ aplankytų kiekvieno lietuvio kataliko šeimą. Reikia skaityti ir mąstyti, kad geriau suprastume praeitį, reikia paskaityti partizanų spaudą. Sekmadienį po pietų susirenka visa šeima ir paskaito kokią knygą pavyzdžiui, Vinco Selioko prisiminimus. Jie duos mums daug šviesos ir pažadins naujam ryžtui.

Dievo teisme ir mūsų laisvės kovotojai bus mūsų gynėjai arba kaltintojai. Štai iš partizanų reikalavo, kad jie eitų su kruvina okupantų vėliava, užkariautų Europą sovietams ir atneštų laisvam pasauliui baisią komunistinę vergiją. Jie galėjo eiti į KGB, miliciją ar kitus organus, tapti budeliais, bet jie nenorėjo. Jie atidavė net savo gyvybės auką, kad Lietuva būtų laisva. Arba Lietuvos ūkininkai, kai laisvės gynėjai norėjo išsikasti bunkerį, jie puikiai žinojo, kad jų geras darbas baigsis arba visišku sunaikinimu Lietuvoje, arba Sibiro kančiomis ir badu, o kartais ir mirtimi Sibire ar svetur. Jie atidavė tą auką, net gyvybės auką, kurios reikalavo Tėvynė. Jie žinojo: „O kokia žmogui nauda bus laimėti net visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei.“ (Mrk 8, 36).

Per asper ad astra - per skausmus į garbę.

Dieve, padėk.

2013-09-23                                                                  Jūsų brolis monsinjoras Alfonsas Svarinskas

 

NB: Dėl sveikatos neturiu progos susitikti su kitais kunigais. Manau, kad jie parašys patys.

Mons. Alfonsas Svarinskas

Design by Joomla