Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Šventas pavasario rytmetis Klonio gatvėje. Saulė teka. Tai gražiausias gamtos reiškinys Kūrėjo padovanotas žmogui. Bunda gamta, bunda žmogus, paskutinius sapnelius sapnuoja vaikeliai. Ir štai šiame fone siaubo pasakos siužetas. Piktoji ragana užburia motiną, išplėšia širdį - dvasios buveinę, įjos vietą įmeta akmenį ir sukuria planą klastingam apsilankymui pas dukrelę, kad šturmu ją pagrobti iš senelių. Mergytei pas senelius buvo suteikta rami pastogė trūkinėjant ryšiams su motina.

Toliau iš pasakos žanro tenka grįžti į tikrovę, nes pasakos su dviem šimtais ir  keturiasdešimčia „razbainykų“ neteko girdėti. Visi ginkluoti ir kaukėti, su dujom ir elektrošoku, su pjūklais metalui ir laužtuvais, su šunimis.Tai beširdės „motinos“ palyda su ragana priešaky. Jos džiūgauja sumanymo klaikybe. Mačiusieji „razbainykų“ siautėjimą stebėjosi ir teiravosi kas leido įvykti tokiai beprotybei. Deja, prezidentė „razbainykų“ neatpažino. Nežinojo nei Seime nei teisėsaugos tarnybos kam paliepus jie čia atvyko. Pasirodo ir juos visus užbūrė ragana Vaicekauskienė, kuri dabar ir valdo Lietuvą.

Gegužės septynioliktąją kaip neteisybės pavyzdį ilgai minės Lietuva. O reikėjo tiek nedaug, kad tai neįvyktų - darbą reikėjo pradėti malda. Tai būtų buvusi paskutinė minutė motinai paklausti savęs: „Ką gi aš darau?“ Juk iš išgąsčio vaikeliams ir širdelės plyšta arba nuomario liga nepagydomai susergama. Kepures , o gal ir kaukes būtų nusiėmę „razbainykai“ ir juos būtų atpažinęs Dievas ir būtų atsiuntęs žinią, kad jie esą vyrai, tėvai ar broliai, kad jų šventa pareiga ginti, o nepulti. Deja, ne meilės ir ne teisybės vardan vyko ši šėtono puota. Tai ne motina iš globėjos glėbio plėšė mergaitę.Tai įtariamoji teismo procese, kurį vilkinant, į vežimą pastatytą prieš arklį, kraunami liudininkai ir įkalčiai, kad paskardėn netyčia nugarmėtų... Baisiausia, kad į šį vežimą įsodintas vaikas!

Tik nežinia kada bus išspirtas akmenėlis, esantis po ratu.

Garliavos įvykiais Aukščiausias rodo kokios pasekmės ištinka tautą, paminusią pamatines vertybes. Šiuo atveju sužeista šeima. Skaudžiai ir įtaigiai rodoma kaip tarp girnų malamos trys šeimos kartos: tėvas, motina, vaikas ir seneliai, o apatinė girnapusė,- tai valstybės teisėsauga su nužmogintom struktūrom, nes iš girnų teka kraujas. Tokia jau apatinės girnapusės paskirtis - nieko nedaryt ir tvirtai laikytis. Per viršutinę, klano sukamą, girnapusės skylę pilami tai matantys ir besipriešinantys, iš aruodo vadinamo tauta, tik dabar „patvorine“ tapusia.

Girnos sukasi ir kitose valstybės pastato vietose, kur joms visai nepritiktų būti. Malami Valstybės himną giedantys, trispalvę nešantys, nes jie norėję paliudyti ką matę ir jų jų pulke buvo neleistinai daug. Malami kunigai, nes jų žodžio vertė sakramentine priesaika patvirtinta, jų žodis šiandienos aktualijų tema ypatingai svarbus.

Garbūs Lietuvos žmonės, tarp valdžios ir tautos varomas pleištas pasiekė pavojingą padėtį. Reikalinga parama Valstybės pamatams, statytiems, griautiems, su didelėm aukom atstatytiems ir vėl plaunamiems tautai prarandant pamatines vertybes. Dar karaliaus Mindaugo valia pripažinome krikščioniškąsias vertybes, dauguma mūsų esame pakrikštyti, dauguma patvirtinome esą tikintieji (gyventojų surašymo duomenys)., dauguma pasitikime Bažnyčia (apklausos duomenys). Tai gausiausiai Lietuvos žmones apjungianti nuostata. Todėl susijungę po tikėjimo, vilties ir meilės vėliava mes būtume galingi ir pajėgūs rezultatyviai spręsti politikos, socialines ir ekonomines problemas. O reikia labai nedaug - susitaikyti su Dievu ir paprašyti: „Tik nebausk, o Dieve, nualintos tautos dar viena suirute. Leisk mums pasitarusiems ir susipratusiems ateiti j didįjį tautos mitingą - rinkimus, Mes, pelenų šarmu išskalbsim išterliotas baltąsias apykakles. Mes neseksim valdžios provokuojančiu gegužės 17-sios pavyzdžiu“.

Šio momento situacijoje vertėtų prisiminti 1922-jų metų Lietuvos Valstybės Konstitucijos įvadinę dalį: „ Vardan Dievo Visagalio, Lietuvių tauta, dėkingai minėdama garbingas savo sūnų pastangas ir kilnias aukas, Tėvynei išvaduoti padarytas, atstačius nepriklausomą savo Valstybę ir norėdama nutiesti tvirtus demokratinius jos nepriklausomam gyvenimui pagrindus, sudaryti sąlygas teisingumui tarpti ir patikinti visų piliečių laisvę ir gerovę, o žmonių darbui ir dorai tinkamą Valstybės globą...“. Neleistina dabar galiojančioje konstitucijoje ignoruoti šią nuostatą, pasityčiojant iš Aukščiausiojo mums duotos galimybės protauti. Visų prisiekusiųjų, dedant ranką ant Konstitucijos (tik nežinia ką galvojant), ir tariant: „Te padeda man Dievas“ priesaika yra negaliojanti. Juk Dievo ten nėra, Jis jau išvarytas. Tautai garbės rekalas būtų pareikalauti, kad išrinktieji prisiektų Šventuoju Raštu, kol konstitucija neatgaus didžiosio raidės, krikščioniškosioms vertybėms atitinkančiu turiniu.

Valstybės pamatą būtina sutvirtinti išskirtinai paminėtinomis vertybėmis:

-    žmogaus samprata esant Dievo kūriniu Kūno ir Dvasios vienovėje; pripažinti esant vieną ir tik vieną tiesą teisingumui vykdyti;

-    grąžinti bendrojo lavinimo mokyklose privalomą tikybos mokymą papildant Bažnyčios socialinio mokymo pagrindais;

-    įteisinti Valstybės pripažintų konfesijų religinių ženklų naudojimą viešose vietose;

-    prašyti tautos dvasinius vadovus paskleisti popiežiaus Leono XIII raginimą suteikti visuomenei ne tik Tikėjimo tiesų, bet ir Bažnyčios socialinio mokymo žinių, kiyptingos politinės orientacijos. Tauta su pagarba ir dėkingumu mini praeities didžiavyrius: kun. A.Mackevičių, vysk. M.Valančių, kun. K.Prapuolenį, prel. J.Mačiulį-Maironį, vysk. P.Būčį, prel.A.Dambrauską-Jakštą , kan. J.Tumą- Vaižgantą, vysk. G. C irt autą, vysk. E.Ropą, pal.vysk. J .Matulaitį, prel. K.Šaulį, prel. M.Krupavičių, vysk.V.Borisevičių, vysk. M.Reinį^kun.k^m. J.Vailokaitį A.Šmulkštį, J .Staugaitį,JV. J ųrgu t į, V.Mielcšką, tf^ege^K.Paulionj. V.Vėlavičių, K.Gražulį, A.Budrį,'kan.J.Prunskį ir daugybę kitų išskirtinai Dievo pašauktųjų sunkiaisiais momentais buvusius kartu su tauta ir komunistų ekskomunikuotų už tai. Garbė nepriklausomiems kunigystės ženklu pažymėtiesiems kun. Varkalai, kun. Keinai, mons. A. Svarinskui (krikščioniškosios demokratijos partijos garbės pirminkui), paklususiems Kristaus žodžiui visada ir visur būti tarp avelių.

Valstybės pamatų sustiprinimui reikalingas ir cementas, o juo turėtų būti socialinės ir ekonominės situacijos revizija Valstybėje. Be ypatingų tyrimų matyt, kad yra taisytinų dalykų;

-     audituoti Valstybės valdymo modelį;

paviešinti valstybės biudžetą suteikiant virtualų pavidalą;

-      vyriausybę sudaryti kompetencijos, o ne partinės priklausomybės pagrindu;

-      koloboravusius sovietinei sistemai paskelbti netinkanais tarnauti Lietuvos valstybei, nepriklausomai nuo jų prisipažinimo;

-      neparduoti likusios Lietuvos Žemės užsieniečiams;

-      nedeginti Žemės, naudojant kurui;

grąžinti į asmens dokumentą įrašą apie tautybę;

-     paleisti ekonominius nusikaltėlius iš kalėjimų, kad doru darbu atlygintų padarytą skriaudą ojų vietą užleisti nesugebančius savimi pasirūpinti;

-       sumažinti Valstybės tarnautojų, o tuo pačiu ir Seimo narių skaičių;

-      Seimo nario atlyginimą prilyginti Valstybės atlyginimo vidurkiui, arba bent jam prilygstančiam, kad tai nebūtų pagrindinis stimulas Seimo nariu tapti;

-        atsisakyti vartojimo Seime sampratos „opozicija“, pakeičiant skitringų kelių paieška į galimą tik vieną Tiesą;

-       finansuoti iš biudžeto visas oficialiai registruotas partijas, kad išvengti anksčiau išrinktųjų įsisėdėjimo, ateinančio progreso sąskaita;

-       individualiai išsikėlusį kandidatą rinkimuose išbraukti iš partijos sąrašų.

Kiekvienas krikščioniškai nusiteikęs privalo jungtis apmąstymams , kad pataisyti ir papildyti tai kas čia išsakyta, kad tai taptų krikščioniškajai visuomenei priimtina kaip rinkiminiai įsipareigojimai.

 

Vilhelma Dilbienė

Vilnius, 2013.06.04

Design by Joomla