Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Dangirdas Lingys. 

 

Lietuva per paskutinius du šimtmečius tik 40 metų buvo laisva ir nepriklausoma. 160 metų turėjo traukti pavergėjų jungą. Lietuviai, kurie šiam jungui priešinosi, carinės Rusijos žandarų buvo tremiami į Sibirą, kariami Vilniaus aikštėse, kapojami kardais Kražiuose.

1918m. vasario 16d. Lietuva buvo paskelbta nepriklausoma valstybe ir savarankiškai pradėjo kurti savo ateitį. Pagal 1939m. statistinius duomenis Baltijos ir Skandinavijos šalys buvo panašaus ekonominio išsivystymo lygio. Lietuvos valiuta – litas, jau buvo viena stabiliausių valiutų Europoje.

1939m. rugpjūčio 23d. Stalinas ir Hitleris pagal slaptuosius protokolus pasidalijo savo įtakos zonas Europoje. Lietuva atiteko Sovietų Sąjungai. Hitlerio ir Stalino kariuomenės tų pačių metų rugsėjo mėnesį užpuolė Lenkiją ir ją okupavo. Stalinas, darydamas agresyvų spaudimą Lietuvos vyriausybei, Lietuvoje įsteigė savo karines bazes su 20 tūkstančių sovietinių kareivių. 1940 m. birželio mėn. 14d. vakare Kremlius pareiškė Lietuvai ultimatumą, kad į Lietuvą nuo birželio 15 d. 10 val. ryto be pasipriešinimo būtų įleista sovietų kariuomenė. Jei Lietuvos vyriausybė nesutiks, kariuomenė bus įvesta jėga. Prie Lietuvos valstybės sienų būsimam puolimui buvo pasiruošusios 12 Raudonosios Armijos divizijų su 250 tūkstančių karių. Lietuvos vyriausybė, nenorėdama savo tautos paskandinti kraujuje ir pelenuose, sutiko „savanoriškai“ įsileisti okupacinę kariuomenę. Taip buvo įvykdyta Lietuvos aneksija ir okupacijos pradžia. Panašiai buvo okupuotos Latvija ir Estija. Lietuva vėl buvo pasmerkta traukti sovietinės valdžios jungą 50 metų. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. ir išsilaisvinimo iš tautų kalėjimo lietuviai vėl galėjo bendrauti su demokratiniu Vakarų pasauliu. Bendraudami pamatėme, kad mūsų kaimynės Skandinavijos šalys, nepatyrusios sovietinio jungo, padarė didžiulę pažangą demokratijos ir ekonomikos srityje, kad jie žymiai geriau gyvena, kad algos dešimčia kartų didesnės negu Baltijos šalių gyventojų. Baltijos šalių gyventojams atsirado galimybė išvažiuoti į Vakarų šalis uždarbiauti. Pradžioje darbas buvo nelegalus. Įstojus į Europos Sąjungą Lietuvos piliečiai dabar gali oficialiai įsidarbinti arba studijuoti bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje ir gauti visą tos šalies socialinę paramą. Reikia tikėti, kad dauguma jų grįš į Tėvynę išsimokslinę ir praturtėję, nes žmogus be Tėvynės, anot lietuvių patarlės, kaip paukštis be sparnų.

Mūsų šalies vyriausybė dažnai yra kaltinama, kad nestabdo emigracijos. Lietuvos vyriausybė nevadovauja nei Estijai, nei Latvijai, o šių valstybių emigracijos mastas yra panašus į Lietuvos. Emigracijos priežasčių reikėtų ieškoti sovietmetyje patirtame ekonominiame atsilikime. Emigracijos priežastys yra ne politinės, o ekonominės. Turtingos Europos Sąjungos šalys, norėdamos sumažinti šį atsilikimą, buvusioms sovietinio lagerio šalims, tame tarpe ir Lietuvai, skiria milijardines sumas ES lėšų.

Apie žmonių gyvenimo lygį dalinai galima spręsti ir pagal jų pensiją. Vadovaujantis 2009 metų statistiniais duomenimis, vidutinė senatvės pensija buvo: Lietuvoje – 800 Lt., Rusijoje – 400 Lt., Norvegijoje – 10 tūstančių litų į mėnesį.

Esame maža tauta tarp dešimtis kartų didesnių valstybių, todėl turime saugoti vieni kitus kaip savo šeimos narius. Šios didelės valstybės daro ir darys įtaką mūsų nepriklausomybei. Bijodami agresyvios Rusijos politikos įstojome į Europos Sąjungą ir NATO. Tiek Rusijos carai, tiek Stalinas skaitė, kad Baltijos šalys yra Rusijos imperijos dalis. Dabartinės imperijos valdovas Vladimiras Putinas nepripažįsta, kad Lietuva ir kitos Baltijos šalys buvo Sovietų okupuotos, ir stengiasi įvairiais būdais jose gausinti savo bendraminčių gretas. Kremlius, pralobęs iš naftos dolerių, keičia ekspansijos į Baltijos šalis taktiką. Tai matyti Kremliaus planuose. Rusija vėl siekia praplėsti savo imperiją iki Sovietų Sąjungos dydžio. Baltijos šalims užvaldyti pasirinktas ekonominio spaudimo ir „Penktosios kolonos“ stiprinimo kelias: informacinės erdvės užvaldymas, politikų papirkinėjimo, šantažo, politinės diversijos ir klasta. Tai Rusijos slaptųjų tarnybų darbo baras. Jos sėkmingai naudojasi mūsų demokratijos spragomis ir, galvoju, Lietuvos specialių tarnybų neveiklumu. Buvusio Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento vadovo Mečio Laurinkaus duomenimis, Lietuvoje šiuo metu dirba apie 3 tūkstančiai Rusijos slaptųjų agentų.

Algirdas Paleckis sukūrė prorusišką „Fronto“ partiją ir garsiai pareiškė, kad per Sausio 13-osios įvykius prie televizijos bokšto „saviškiai šaudė į saviškius“. Ši žinia galingomis Rusijos informacinėmis priemonėmis buvo paskelbta visai Rusijai ir pasauliui. Už Vilniaus televizijos bokšto šturmą Golovatovo žmogžudžiai, žudę beginklius žmones, gavo Rusijos valstybinius apdovanojimus. Prieš metus Maskvoje pastatytas paminklas KGB „Alfa“ būriui. Tarp nusipelniusių darbuotojų paminėta ir Vilniaus televizijos bokštą šturmavusi grupė:“Vilnius.1991m. grupė “A“. Paminklai žmonėms yra statomi už gerus darbus. Turbūt, reikia suprasti taip, kad šie Kremliaus siųsti galvažudžiai, atakuodami mūsų Laisvę, Rusijos imperijai padarė gerą darbą. Paminklo galvažudžiams pastatymas aiškiai parodo Putino ir jo bendraminčių priešišką požiūrį į Lietuvos nepriklausomybę.

Tikėdamasis gauti būsimo prezidento patarėjo pareigas, R. Pakso prezidentinei kampanijai Rusijos ginklų pramonės magnatas Jurijus Borisovas skyrė milijonus litų. Tikriausiai, šie pinigai buvo skirti Kremliaus nurodymu, tai ir patarimai prezidentui būtų buvę naudingi Kremliui.

„Šatrija“ Lietuvoje kuria prorusišką partiją, į kurios steigiamąjį suvažiavimą atvyko ir Kremliaus atstovai. Ar tai nėra svetimos valstybės kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus?

Prorusiški bankai supirkinėja Lietuvos laikraščių akcijas ir daro didžiulę įtaką informacijos pateikimui. Kiekvienas Lietuvos valdžios sprendimas yra pateikiamas tik iš neigiamos pusės. Taip norima sukelti gyventojų nepasitikėjimą Lietuvos valdžios institucijomis. Žinoma kovotoja už Lietuvos laisvę vienuolė Nijolė Sadūnaitė „Lietuvos ryto“ laikraštį jau pavadino „Kremliaus rytu“.

Vilniaus krašte lenkų gyventojai savo gyvenviečių ir gatvių pavadinimus savavališkai rašo lenkų kalba. Lenkija daro didžiulį spaudimą Lietuvai, kad Lietuvos asmens dokumentuose lenkų tautybės gyventojams pavardės būtų rašomos lenkiškomis raidėmis. Galų gale pasigirsta balsų, kad Vilniaus kraštas būtų paskelbtas autonomija. O juk tai antikonstitucinis veiksmas – Lietuvos valstybės skaldymas.

Lietuvos valstybės oficialus asmuo – užsienio reikalų ministras pagaliau pasakė, kad šie veiksmai Lietuvoje yra koordinuojami iš Rusijos ir Lenkijos ambasadų. Kaip matome, Kremliaus planas supjudyti dvi Europos Sąjungos valstybes – Lietuvą ir Lenkiją vyksta sėkmingai.

Į Lietuvos savivaldybių tarybas yra išrinkta įvairių politinių pakraipų žmonių. Yra išrinkta net merų – Putino bendraminčių, kurie neigia pokario rezistenciją ir partizanus vadina banditais. Reikia tikėti, kad jie ir savo darbe vadovausis garsiąja Stalino fraze „kadrai lemia viską“ ir į atsakingus postus skirs savo bendraminčius, taip stiprindami savo putiniškas pozicijas. Pokariu partizanus banditais vadino tik rusakalbiai okupantai ir jų pakalikai stribai. Visi Lietuvos žmonės juos vadino partizanais, t. y. kovotojais už Lietuvos laisvę. Tai jie buvo teisėta Lietuvos valdžia pogrindyje, paskelbusi Lietuvos laisvės sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaraciją, pagal kurios nustatytas gaires dabar gyvename.

Pagal dienraščio „The Guardian“ pateiktus faktus iš paviešintų JAV diplomatų ataskaitų matyti, kad Rusija yra korumpuota autokratinė kleptokratija, kurios centre yra Vladimiras Putinas. Šios sistemos pareigūnai, oligarchai ir organizuoto nusikalstamumo grupuotės kartu sudaro „virtualią mafijos valstybę“.

Ši atsigaunanti Rusijos imperija siekia praplėsti savo valdas. Prieš metus Helsinkyje viešėjęs Rusijos generalinio štabo viršininkas atvirai pagrasino Suomijai nedrįsti galvoti apie bendradarbiavimą su NATO , nes Suomija, kaip ir Baltijos valstybės, Maskvos požiūriu turi priklausyti Rusijos karinės įtakos zonai. Tikriausia, tokioje zonoje, kur Lietuva jau yra 50 metų ten buvusi ir sėkmingai ištrūkusi.

Vienas Rusijos valdžios ideologas Aleksandras Duginas teigia, kad Rusija jau laukia globalaus persiskirstymo. „Pavyzdžiui, jei kas nors atsitiktų JAV, mes dar kartą okupuotume šias šalis“, kalbėdamas apie Baltijos šalis sakė A. Duginas.

Aktyviausiai ir agresyviausiai Lietuvoje bei užsienyje prieš Lietuvą veikia Rusijos žvalgybos ir saugumo tarnybos. Prieš Lietuvos interesus yra nukreipta ir dalis Baltarusijos tarnybų veiklos, skelbia Valstybės saugumo departamentas (VSD) savo veiklos ataskaitoje: „ Rusijos Federacija Lietuvoje turi ilgalaikių politinės, ekonominės, energetinės ir informacinės įtakos tikslų“. Jų įtakos agentai veikia mūsų mastymą bei elgesį, koreguoja mūsų priimamus ir nepriimamus svarbius valstybinius sprendimus.

Pasiklausymams rusai naudoja pažangiausias technologijas. Jie gali pasiklausyti pareigūnų ir net paprastų mūsų žmonių pokalbių. Mūsų VSD yra nepajėgi užkirsti kelią šiai elektroninei žvalgybai, nes ji vyksta iš už Lietuvos valstybės ribų.

Kovodami už mūsų laisvę pokariu Lietuvoje žuvo per 20 tūkstančių partizanų, tūkstančiai žmonių ištremta į Sibirą. Ar neįdomu, kur dabar yra tie lietuvaičiai, kurie žudė ir trėmė? Ar žinote nors vieną žmogų, kuris už šias vykdytas egzekucijas buvo nuteistas? Jie niekur neišnyko, jie liko tarp mūsų, augina vaikus, anūkus, tikriausiai tokius pat Putino bendraminčius, kaip ir jie patys. Galvoju, kad jie ir yra šios „Penktosios kolonos“ pagrindas ir tų 3 tūkstančių slaptųjų agentų atrama.

Klausimas visiems: ar tie išvardyti įvykiai nekelia grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui?

Kaip turime elgtis mes, eiliniai Lietuvos piliečiai, partizanų bei tremtinių vaikai ir vaikaičiai, matydami tokį Rusijos spaudimą Lietuvai? Manau, kad pavieniai nieko nenuveiktume. Reikia būti aktyviems, domėtis vykstančiais politiniais procesais, stoti į patriotiškai nusiteikusias partijas, judėjimus, aktyviai dalyvauti rinkimuose ir remti tuos žmones, kurie pasisako prieš imperijos kėslus.

 

 

"Lietuvos aidas", 2013 07 20, Nr. 157, 158, 159

Design by Joomla