Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Mus moko JAV katalikų vyskupai

Remdamiesi Katalikų Bažnyčios socialinio mokymo tradicija, kurios ištakos glūdi evangeliniame Kalno pamoksle, o naujiesiems laikams pritaikytos nuostatos pirmą kartą suformuotos popiežiaus Leono XIII 1891 metų enciklikoje „Rerum novarum“, beveik visų šalių vyskupai svarbių valstybei parlamento ar prezidento rinkimų išvakarėse paskelbia savo socialinį kreipimąsi į tikinčiuosius rinkėjus. Taip ganytojai nori priminti visiems Bažnyčios nariams, kad per šį rimtą pilietiškumo išbandymą jie turi būti vieninga „sąžinės bendruomene“, o ne įvairių, dažnai viena kitai prieštaraujančių interesų grupių veikėjais ar paklusniais vykdytojais.

Vyskupų priešrinkiminis kreipimasis pirmiausia yra paraginimas visiems katalikams rinkėjams, kad jie rimtai įvertintų kiekvieną kandidatą, kiekvienos partijos rinkimų programą, vadovaudamiesi pateiktais krikščioniško mokymo principais - bendruoju gėriu, pagarba žmogaus gyvybei, orumui ir žmogaus teisių gynimui. Kreipimasis taip pat yra reikšminga sielovadinė direktyva, skirta parapijų klebonams, visiems kunigams bei Bažnyčios socialiniams darbuotojams ir katalikiškų organizacijų aktyvistams, kad jie patys išsiaiškintų ir padėtų visiems tikintiesiems susiorientuoti atskirti esminius dalykus nuo lengvabūdiškų pažadų ir vilionių. Dėl to neretai specialios komisijos parengtas vyskupų kreipimasis (pavyzdžiui, toliau aptariamas JAV vyskupų konferencijos laiškas „Tikinčiųjų pilietiškumas: pilietinė atsakomybė naujajam tūkstantmečiui“) paskelbiamas prieš kelis mėnesius ar net metus iki rinkimų ir išsamiai aptariamas kunigų susirinkimuose, kitų pastoracinių darbuotojų seminaruose, apie jį rašoma katalikiškoje spaudoje. Pagaliau, kreipimasis yra skirtas patiems politikams ir partijoms, kad jos žinotų, ko nori Bažnyčia, o jeigu patys politikai yra tikintys, katalikai, - kad paklaustų savo sąžinės, ar jų veiksmai ir programinės nuostatos tikrai yra krikščioniškos.


Kreipimąsi „Tikinčiųjų pilietiškumas: pilietinė atsakomybė naujajam tūkstantmečiui“, skirtą 2000 m. lapkričio 7 dieną numatytiems JAV prezidento ir dalies Kongreso rinkimams, JAV katalikų vyskupai paskelbė dar 1999 metų spalį. Sis Bažnyčios dokumentas buvo išsiuntinėtas pagrindinių politinių partijų - Respublikonų ir Demokratų - rinkimų programas rengiančioms komisijoms, kad jos atsižvelgtų į nuostatas Katalikų Bažnyčios, kurios nariai sudaro ketvirtadalį Jungtinių Valstijų elektorato. Vėliau amerikiečių katalikų spaudoje buvo plačiai analizuojamos minėtų partijų programos, priešrinkiminių suvažiavimų eiga ir kiek juose buvo svarus katalikų balsas.

Nors šis Kreipimasis buvo trumpesnis nei abiejų didžiausių JAV partijų 2000 metų rinkimų programos, tačiau jame griežčiau ir aiškiau suformuluotos pagrindinės visuomeninio gyvenimo aktualijos. Jame akcentuojama, jog tikinčiojo pilietiškumo saviraiška visuomenėje, ar jis būtų žymus politikas, ar paprastas rinkėjas, turi būti sutelkta į keturias svarbiausias sritis: gyvybės apsaugos, šeimos gyvenimo stiprinimo, socialinio teisingumo skatinimo ir visuotinio solidarumo įgyvendinimo.

Kreipimesi labai aiškiai pabrėžiama:,Abortas yra sąmoningas žmogaus gyvybės sunaikinimas ir todėl niekada negali būti moraliai priimtinas. Tikslingas žmogaus gyvybės atėmimas įvykdant eutanaziją yra ne gailestingumo aktas, o tik nepateisinamas išpuolis prieš žmogaus gyvybę (...) Mes pritariame konstitucinei negimusios gyvybės apsaugai, kaip ir kitoms įstatyminėms pastangoms uždraudžiant abortus ir eutanaziją. Mes remiame įstatymų ir socialinių programų siūlymus, kuriais siekiama skatinti gimstamumą, įvaikinimą, paramą nėščioms moterims ir vaikams. Mes pritariame pagalbos teikimui sunkiai bei nepagydomai sergantiems žmonėms, ypač efektyvių paliatyvinių medicinos metodų naudojimui“.

Rinkimų kampanijos debatuose, kaip niekada anksčiau, religijos ir moralės klausimai buvo tarp prioritetinių. Amerikiečių katalikų ganytojas pabrėžė, kaip svarbu ginti gyvybę. „Kai kurie žmonės nori, kad abortas kaip viešų diskusijų objektas neegzistuotų, - rašė Čikagos arkivyskupas Frensis Džordžas diecezijos laikraštyje „The Catholic New World“. - Bet jis negali neegzistuoti tikintiesiems katalikams ir kitiems, nes tai gyvybės ir mirties klausimas, tai svarbiausia problema ne tik asmeniui, bet ir visuomenei. Su skurdu galima kovoti nuolat, bet kūdikio mirtis yra galas viskam.“

Rokvilo (Niujorko valstija) vyskupas Džeimsas Makagas uždraudė kandidatams, kurie pritaria abortams, pasirodyti jo diecezijos parapijose, katalikiškose mokyklose ir organizacijose. Vyskupo manymu, būtų neprotinga ir netinkama leisti pasisakyti katalikiškoje auditorijoje tiems asmenims, kurie remia vadinamąją teisę į abortą, antraip tie politikai galėtų teigti, jog Bažnyčia toleruoja jų pažiūras. Po tokio vyskupo D. Makago sprendimo buvo atšaukti susitikimai su Niujorko valstijos kandidate į JAV senatą, tuometinio prezidento Bilo Klintono žmona Hilari Klinton, kuri, kaip ir jos vyras, aktyviai palaiko abortų legalumą.

„Švietimo sistemos gali paremti arba kliudyti tėvų pastangoms auginti ir auklėti savo vaikus. Nė vienas švietimo modelis arba struktūra negali patenkinti visų asmenų poreikių. Todėl visiems tėvams turi būti suteikta galimybė įvykdyti pagrindinę jų teisę - pasirinkti tokią švietimo sistemą, kuri labiausiai atitinka jų vaikų poreikius, įskaitant privačias bei religines mokyklas. (...) Vyriausybė turi, kur yra būtina, padėti tėvams resursais, kurie yra reikalingi, įgyvendinant šią pagrindinę teisę be jokios diskriminacijos“, - rašė JAV vyskupai.

Jungtinėse Valstijose, kaip ir daugelyje kitų šalių, valstybinis vidurinis mokslas yra nemokamas, tuo tarpu tėvai, kurie leidžia vaikus į privačias mokyklas (JAV didesnė dalis tokių mokyklų yra katalikiškos), turi už mokslą mokėti nemažas sumas, Kitaip privati monyiua neišsilaikytų. Daugelis katalikų tėvų norėtų leisti savo vaikus j privačias katalikiškas mokyklas, tačiau finansiškai nepajėgia, todėl leidžia į nemokamas valstybines mokyklas. Taip yra diskriminuojama (materialiniu atžvilgiu) jų teisė parinkti savo vaikams norimą švietimo būdą. Dar 1982 metais tuometinis JAV prezidentas Ronaldas Reiganas buvo pasiūlęs tėvams, leidžiantiems savo vaikus į privačias mokyklas, taikyti pajamų mokesčių nuolaidas (tax credit, vadinamąją vaučerių sistemą), kad jiems nereikėtų mokėti už mokslą du kartus. Juk iš gyventojų mokesčių valstybė išlaiko valstybines mokyklas, todėl tie amerikiečiai, kurie leidžia vaikus j privačias mokyklas, moka ir joms, o savo mokesčiais dar finansuoja ir valstybinį švietimą. JAV katalikų Bažnyčia remia „tax credit“ idėją. Kai kuriose valstijose jau bandoma ją taikyti.

Jungtinėse Amerikos Valstijose pastaruoju metu yra peržiūrimi ir reformuojami vadinamosios visuotinės gerovės valstybės principai. Si gerovė buvo pasiekta įgyvendinus daugelį valstybės remiamų socialinių programų, kurioms reikėjo išleisti daug biudžeto lėšų, o tai savo ruožtu sukėlė valstybės biudžeto deficitą. Stengiantis vykdyti tokią monetarinę politiką, kuri padėtų sumažinti arba išvengti deficito, valstybės finansuojamos socialinės paramos programos neretai yra peržiūrimos, jų užmojai mažinami arba jų iš viso atsisakoma. Savo Kreipimesi JAV vyskupai priminė, kad valstybės socialinės politikos tikslas yra patenkinti vargingų šeimų elementarius finansinius poreikius, kad jos, ypač jų vaikai, gyventų žmogiško orumo vertą gyvenimą. Todėl negalima tik paprastai atsisakyti resursų ir programų, o reikia vykdyti išmintingą valstybės socialinės politikos reformą, kad būtų „skatinama didesnė pačių žmonių atsakomybė ir siūlomi konkretūs sprendimai, kurie padėtų šeimoms sumažinti skurdą“.

JAV vyskupai pabrėžė socialinio teisingumo reikšmę ir tvirtino remiantys tokią ekonominę politiką, kuria siekiama „kurti darbo vietas su pakankamu adyginimu ir padoriomis darbo sąlygomis, pakelti minimalų atlyginimą iki tikro pragyvenimo lygio“. Vyskupai patvirtino tradicinį Bažnyčios mokymą apie dirbančių žmonių teisę burtis į profesines sąjungas, vesti kolektyvines derybas su darbdaviais, be to, šios teisės turi būti vykdomos be jokių grasinimų. Kartu jie patvirtino, jog Bažnyčia laiko svarbia ekonominę laisvę, iniciatyvumą ir teisę į privačią nuosavybę, kuri suteikia galimybes ir resursus siekti bendrojo gėrio.

Aptardami žemės ūkio sritį JAV vyskupai pažymėjo, jog žemdirbiai turi gauti tokias pajamas, kurios užtikrintų „padorias gyvenimo sąlygas ir galimybę išsaugoti kaimui būdingą gyvenimo būdą“. Todėl ūkininkai nusipelno gero atlygio už savo darbą. Primindami pastaruoju metu plačiai aptariamą socialinio saugumo sampratą, vyskupai nurodė, kad tai pirmiausia yra pakankamos ir garantuotos pajamos visiems dirbantiems žmonėms, kad jie galėtų išlaikyti save ir savo šeimas. „Visa mokesčių, darbo vietų kūrimo ir bendrosios gerovės politika turi būti skirta stiprinti šeimoms ir atlyginti joms už prisiimtą atsakomybę auginti vaikus“, - rašė Jungtinių Valstijų katalikų ganytojai.

Jie taip pat pažymėjo, kad saugaus ir patogaus būsto stygius šalyje prilygintinas nacionalinei krizei, todėl reikia tokios valstybės politikos, kuri pagerintų aprūpinimą kokybišku būstu ir padėtų išsaugoti ir pagerinti šeimoms turimą būstą. Šioje srityje Bažnyčia visuomet remia bendruomenių bei privačias pastangas. Sveikatos apsauga, vyskupų nuomone, irgi turi būti grindžiama vertybėmis, turi būti gerbiamas žmogaus orumas, ginama žmogaus gyvybė ir atsižvelgiama j visų, ypač vargingų žmonių, poreikius. Sveikatos apsaugos reforma, apie kurią pastaruoju metu kalbama daugelyje pasaulio šalių, turi išplėsti medicininį vaikų, nėščių moterų, darbininkų, imigrantų ir kitų pažeidžiamų gyventojų sluoksnių aptarnavimą.

JAV vyskupai patvirtino gerai žinomą Bažnyčios reikalavimą išlaikyti pusiausvyrą tarp „pagarbos žodžio, saviraiškos laisvės ir rūpesčio bendruoju gėriu“ ir atsakingai ginti vaikus ir šeimas nuo žiniasklaidoje plintančios prievartos ir pornografijos.

Vyskupai nurodė, kad Jungtinės Valstijos, kaip galingiausia ir turtingiausia pasaulio valstybė, turi imtis vadovaujančio vaidmens padedant mažinti globalinį skurdą paramos užsieniui programomis, kurios suteiktų naujų ekonominių galimybių vargingoms šalims, bet neskatintų gyventojų skaičiaus kontrolės; užsienio prekybos politika turi būti susieta su darbo vietų išlaikymu ir rūpinimusi gamtos apsauga. Jie pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos, bendradarbiaudamos su tarptautine bendruomene, turi toliau aktyviai dalyvauti sprendžiant regioninius konfliktus Artimuosiuose Rytuose, Balkanuose, Afrikoje, Kolumbijoje, Rytų Timore ir kitur, nors pačiose JAV ir stiprėja izoliacinės nuotaikos. Ši veikla neturi apsiriboti tik taikos palaikymu ir diplomatiniu aktyvumu. Taip pat svarbu telkti ilgalaikes ekonomines pastangas, kad būtų atstatyti konfliktų nualinti regionai. JAV Katalikų Bažnyčia remia visas taiką įtvirtinančias priemones, taip pat nusiginklavimo, ypač branduolinio, siekius. „Mes toliau raginame savo tautą daryti rimtus žingsnius, kad sumažėtų jos neproporcingai didelis vaidmuo skandalingoje globalinėje prekyboje ginklais, nes ji tik skatina konfliktus visame pasaulyje“, - rašė amerikiečių vyskupai savo priešrinkiminiame kreipimesi.

„Galingiausia pasaulio valstybė turi labai jautriai spręsti mūsų karinių pajėgų dislokavimo užsienyje klausimą, kartu ragindama kitas šalis prisidėti prie regioninės taikos palaikymo operacijų“, - rašė savo apaštaliniame laiške JAV karinių pajėgų arkivyskupijos ordinaras arkivyskupas E. O’Brajenas. Jis priminė, kad vykdant šią misiją, karinio personalo pakartotiniai ir ilgalaikiai išsiuntimai į tolimus kraštus neigiamai veikia karių šeimų gyvenimą. Vyriausiasis JAV kariuomenės sielovadininkas pabrėžė, kad atsakingą šaliai karinę tarnybą atliekantys žmonės turi gauti „adekvačias kompensacijas savo šeimoms išlaikyti ir savo būstui, savo vaikų mokslui ir medicininiam aptarnavimui pagal standartus, atitinkančius vertingą jų darbo indėlį“.

Taigi JAV vyskupai nenusišalina nuo politinio ir socialinio gyvenimo aktualijų, stengiasi burti šalies katalikiškąjį elektoratą bei atsakingus visuomenės veikėjus ir kartu su jais įtvirtinti krikščioniškąsias vertybes.

 

Parengta pagal Mindaugo BUIKOS straipsnį „Svarus JAV vyskupų žodis rinkinių kampanijos akivaizdoje“

(„XXI amžius“, 2000 10 25, Nr. 82)

 

Design by Joomla