Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Kovotojai už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę

 

1941 metų liepos mėnesio 12 dieną Maskvoje sušaudytas Lietuvos saugumo departamento direktorius

(1934-1940), buvęs valstybės saugumo policijos viršininkas (1931-1934)

AUGUSTINAS POVILAITIS.

1940 metais Augustinas Povilaitis ir Kazys Skučas buvo patys pirmieji ir labiausiai nekenčiami NKVD kaliniai. Jų lemtingai pražūčiai nemažai pasitarnavo ir tuometinė A. Merkio vyriausybė, įvykdžiusi SSSR reikalavimą išduoti juos Maskvai.

                                                                                                                                 Laisvės gynėjai

***

1940 m. liepos 12 naktį pagal slaptą A. Sniečkaus patvirtintą likvidacijos planą buvo įkalinta tūkstančiai vadovaujančių darbuotojų. Tai buvo

 LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDO PRADŽIA.

Prasidėjus karui daugelis sušaudyti (Rainiuose, Červenėje ir kt.)

                                                                                                            Laisvės gynėjai

***

1940 metų liepos mėnesio 13 dieną Kauno sunkiųjų darbų kalėjime NKVD nužudytas Lietuviškojo Sibiro Vytauto Didžiojo bataliono karininkas, Lietuvos kariuomenės majoras, Valstybės Kontrolės darbuotojas

JUOZAS TOMKUS

(gimė 1896.03.25)

                                                                                                                                 Laisvės gynėjai

***

1260 metų liepos mėnesio 13 dieną Kuršių žemėje, netoli Liepojos, prie Durbės ežero įvyko

DURBĖS MŪŠIS,

ilgam nulėmęs karo jėgų santykį Baltijos pajūrio zonoje. Žemaičiams vadovavo Mindaugo seserėnas Treniota, vėliau kėlęs visų Baltų tautų bendros Kovos su vokiečių riteriais idėją. Jis sutriuškino Livonijos Ordiną ir pirmą kartą į kovą su Lietuva įtraukė Kryžiuočių Ordino kariuomenes.

                                                                                                                                 Laisvės gynėjai

***

1410 metų liepos mėnesio 15 dieną įvyko

ŽALGIRIO MŪŠIS.

Jungtinę Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė, vadovaujama Vytauto ir Jogailos, Kryžiuočių Ordinui sudavė lemtingą smūgį  - buvo sutriuškinta karinė ir politinė jo galybė.

                                                                                                                                 Laisvės gynėjai

***

1965 metų liepos 15 dieną Didžiuosiuose Žalimuose  (prie Kūlupėnų) P. Drungilo sodyboje išduotas ir apsuptas NKVD kariuomenės žuvo (nusišovė) Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanas

PRANAS KONČIUS-ADOMAS

(gimė 1911 metais). Tai paskutinis žuvęs Lietuvos partizanas. Slapstėsi nuo 1953 metų, kai buvo sunaikintas Kardo rinktinės štabas.

                                                                                                                                 Laisvės gynėjai

***

Lėktuvu "Lituanica" perskridę Atlanto vandenyną 1933 metų liepos mėnesio 17 dieną prie Soldino miestelio Vokietijoje (dabar Mislibožas Lenkijoje), iki šiol neišaiškintomis aplinkybėmis, tragiškai žuvo lietuviai lakūnai

STEPONAS DARIUS

ir

STASYS GIRĖNAS.

                                                                                                                                            Laisvės gynėjai

Šiais metais Stepono Dariaus ir Stasio Girėno minėjimo Vilniaus arkikatedroje nebuvo.

Nedalyvavo nei aukštieji valstybės bei bažnyčios atstovai.

Visas dėmesys buvo nukreiptas į Soldiną (dab. Lenkijoje terit.).

***

1953 m. liepos 22 d. tardymo metu, nenorėdamas išduoti bendražygių, iš KGB rūmų trečiojo aukšto kabineto (kraštinis langas konservatorijos pusėje) iššoko į Stalino pr. (dab. Gedimino g.) ir žuvo partizanas

PETRAS VIZBARAS-VAPSVA

Laisvės gynėjai

***

1950 metų liepos mėnesio 22 dieną Ariogalos valsčiuje Daugėliškių miške dėl išdavystės buvo užpultas PRISIKĖLIMO apygardos štabas. Kautynių metu žuvo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio tarybos narys,  1949 metų Vasario 16 dienos Deklaracijos signataras, Prisikėlimo apygardos vadas, pulkininkas leitenantas

LEONAS GRIGONIS-UŽPALIS.

Kartu žuvo:

ALEKSAS MEŠKAUSKAS-ELYTĖ

JUOZAS TOMKUS-GABRYS

VYTAUTAS KUZMICKAS-SAKALIUKAS

Partizanas BANGA.

Laisvės gynėjai

***

1941 metų liepos 30 dieną NKVD Maskvoje sušaudė žinomą visuomenės ir politikos veikėją, XVII Ministrų kabineto vidaus reikalų ministrą, generolą

JULIŲ ČAPLIKĄ

(gimė 1888.06.20).

Tai penktasis sušaudytas ministras ir antrasis buvęs vidaus reikalų ministras iš šešių (S. Rusteika, P. Aravičius, A. Endziulaitis, K. Skučas, Z. Starkus), kuriuos sušaudė bolševikai 1941-1942 metais. J. Čapluiko atminimas įamžintas kenotafe Rasų kapinėse.

Laisvės gynėjai

***

1941 metų liepos 30 dieną NKVD Maskvoje sušaudė žinomą visuomenės ir politikos veikėją, XX ir XXI Ministrų kabinetuose vidaus reikalų ministrą, generolą

KAZĮ SKUČĄ

(gimė 1894.03.15).

Tai šeštasis sušaudytas ministras ir trečiasis buvęs vidaus reikalų ministras iš šešių (S. Rusteika, P. Aravičius, A. Endziulaitis, K. Skučas, Z. Starkus), kuriuos sušaudė bolševikai 1941-1942 metais. K. Skučo atminimas įamžintas kenotafe Rasų kapinėse.

Laisvės gynėjai

***

1991 metų liepos 31 dieną Medininkų pasienio postą iš pasalų užpuolė rusų desantininkai ir žiauriai nužudė septynis beginklius Lietuvos Respublikos pareigūnus:

Muitininkus: ANTANĄ MUSTEIKĮ (gimė 1958.01.28), STANISLOVĄ ORLAVIČIŲ (gimė 1956.05.27)

"Aro" pareigūnus: ALGIMANTĄ JUOZAKĄ (gimė 1969.04.13), MINDAUGĄ BALAVAKĄ (gimė 1970.08.23)

Kelių policininkus: JUOZA JANONĮ (gimė 1962.05.09), ALGIRDĄ KAZLAUSKĄ (gimė 1949.09.01), RIČARDĄ RABAVIČIŲ (gimė 1970.09.12).

Sunkiai sužeistas muitininkas TOMAS ŠERNAS.

Laisvės gynėjai

Design by Joomla