Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

U Ž B A I G A.

MOKSLO SANTRAUKA APIE KRISTŲ.

Visą katalikų tikybos mokslą apie Kristų galime suskirstyti į dvi dali. Pirmoje dalyje turėtų tilpti tas ką apreiškimas mokina apie patį Kristų, kas ir kokis Jis buvo. Kadangi žodis “logija” pridėtas prie kito, reiškia mokslą, tai mokslas apie Kristų ir vadinasi Christologia, arba Kristologija. Antrajai daliai lieka tiesos apie Kristaus atliktąjį veikalą, būtent apie žmonių atpirkimą. Grekų kalboje išgelbėtojas vadinasi “Soter.” Todėl mokslas apie pasaulio atpirkimą vadinasi Soteriologija. Daugumoje knygų apie Kristų taip ir suskirstoma visa medžiaga į Kristologiją ir Soteriologiją.

V. Jėzus buvo tikras Dievas su Dievo prigimtim ir Dievo Asmenim. Drauge Jis buvo ir tikras žmogus su kūnu ir siela, su visa žmogaus prigimtim. Jis turėjo ir asmenį, tik tas Asmo buvo ne žmogaus, o Dievo. Tai-gi V. Jėzuje buvo vienas Asmuo jungiąs dvi prigimti. Tos dvi prigimtys nebuvo sumaišytos, o savystovios, bet visgi ne du buvo Kristūs, o tik vienas. Tačiau dvi buvo išmintys ir dvi buvo valios: dieviška ir žmogiška. Tiesa, niekuomet žmogiškoji valia nebuvo priešinga Dieviškajai valiai. Tas žmogaus ir Dievo susijungimas Antrame Švenčiausios Trejybės Asmenyje yra pastovus. Kristaus Dievybė niekuomet neatsitolins nuo Jo žmogybės, nei žmogybė neatsitolins nuo Dievybės.

Dėl to dviejų prigimčių susijungimo viename asmenyje žmogiškoji Jėzaus prigimtis yra tikras, o ne pasavintas Dievo Sūnus. Taip pat ir Marija yra Dievo Motina, nors ji pagimdė tiktai žmogiškąją prigimtį. Tėvystės ir Motinystės santykiai su Sūnyste susidaro tarp asmenų, nors jų pagrindas yra prigimties gimdymas.

Garbinimas taip pat siekia Asmenį. Todėl mes garbindami V. Jėzaus Kūną, kurs yra žmogiškosios prigimties dalis, vis-gi garbiname Dieviškąjį Asmenį ir turime garbinti tuo būdu, kuris Dievui pritinka. Bet Dievo Asmuo Jėzuje yra apėmęs kiekvieną Jo Kūno dalį. Todėl tinkamas daiktas yra garbinti V. Jėzaus Širdį, Jo Veidą, net Jo Vardą. Jo Sielos garbinimas yra taip pat geras ir naudingas, kaip Kūno garbinimas, kaip garbinimas Dievybės. Tiesą sakant, mes dažniau garbiname V. Jėzaus Širdį dėl to, kad ji daugiau už kitas Kūno dalis kentėjo. Ji yra Jo meilės ženklas. Tai-gi dėkingumas mus verčia ją garbinti daugiau. Neužmirštame garbinti Išganytojo rankų ir kojų, ypač žaizdų jose, nes prie paprasto garbinimo pareigos prisideda mūsų dėkingumas už skausmus, kuriuos tos Švenčiausios Rankos ir Kojos atkentėjo. Tą patį, tik dar labiau reikia sakyti apie Šono žaizdą ir Erškėčių Vainiko subadytąją Galvą bei kryžiaus medžio pratrintąsias ant pečių žaizdas.

Garbiname net Jo kančios įrankius vis dėl tos pačios Dievybės, kreipdami savo mintis į tą patį dieviškąjį Asmenį, dėkingai prisimindami mūs atpirkimo kančią ir jos smulkmenas. Tos smulkmenos yra nesmulkios. Bet garbiname iš meilės ir tą, kas nepadarė Išganytojui skausmo: tą žemę kurioje Jis gyveno, tą miestelį Betlėjų, kur Jis gimė, tą grabą, kuriame Jis buvo palaidotas, tas drobules, į kurias buvo suvyniotas Jo Kūnas. Viso kas Jį primena, yra mums brangu. Net garbiname šventuosius, nes jie Jo mokslą vykdė.

V. Jėzus buvo tobulas žmogus. Tobulybė pirmiausiai ir pilniausiai buvo Jo sieloje, nes apie Dievišką Jo prigimtį dabar nekalbame. Ta siela taip buvo tobula, kad tobulėti negalėjo. Visa išminties pilnybė su visu dorybių įvairiausiu ir didžiausiu aukštumu buvo Jo sieloje iš pat pradžių, bet tos dorybės ir ta išmintis reiškėsi tada, kada išorinės sąlygos tam tiko. Kūnui augant daugėjo ir progos dvasios turtams pasireikšti. Todėl Evangelija sako, kad Jis augo išmintim ir malone pas Dievą ir Žmones. Jo siela sujungta su Dievo Asmenim regėjo Dievą iš pat pirmos Savo buvimo valandos, o su tuo regėjimu plaukė į sielą dangiškosios laimės neišsemiama gausybė. Mūsų protas neišgali, kaip ta laimė susiderino su baisiais Išganytojo skausmais ir Alyvų Darže ir Piloto stovyklos kieme ir Kalvarijos kalne, bet mes negalime tikrai sakyti, kad tai laimė buvo apsistojusi tuo laiku, kada kenčiantis Išganytojas šaukė: ‘‘Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?” Tas šauksmas buvo nuoširdus ir skausmas buvo pats tikriausias ir pats giliausias.

Tai-gi mes tuo pačiu laiku toje pačioje sieloje matome didžiausią skausmą ir didžiausią laimę. To suderinti nemokame. Kaip žmogus matąs du priešingu aukštu giliausios upės krantu ir negalįs tilto pertiesti, neturi sakyti, būk vieno kranto nėra, taip ir mes nemokėdami suderinti V. Jėzaus kančios neiškakimų kartybių su Dievo regėjimo džiaugsmu, nesakome, kad katro nors nebuvo. Buvo ir skausmas ir Dievo regėjimas, o kaip juodu susiderino, tai patirsime kai patys mirtį pergyvensime.

Matydama Dievą V. Jėzaus Siela žinojo viską, visas tikybos, gamtos, praeities ir ateities tiesas, nes tas viskas yra Dievuje. Kas Dievą mato, tas tą visa mato. Mums su mūsų menkučiu protu nėra kaip kalbėti apie V. Jėzaus mokslą ir išmintį.

Išganytojo siela buvo aukščiausios šventybės saulė. Aukšta buvo Mari jos šventybė, bet Jėzaus žmogiškos sielos aukštybė dar buvo kilnesnė. Mūsų protas lipdamas įvairiais žmonių šventybės kaskart aukštesniais laiptais, prieina prie angelų. Paskui, kildamas per nesuskaitomas jų kaskart aukštesnių šventesnių korų tobulybes, prieina prie aukštybės, ties kuria tik pulti reikėtų ant veido ir garbinti. Bet aukščiau už tai yra Marija, o už Mariją dar didelis šuolis aukščiau iki V. Jėzaus sielos šventybės. Viešpatie, kas gali apie tokius daiktus kalbėti? Tik ilgisi širdis, kad galėtų tą pamatyti!

Šiurpulys ima po to išgirdus klausimą, ar galėjo V. Jėzus padaryti nuodėmę, nors mažiausią nuodėmės šešėlį? Aišku, kad negalėjo! Kam dar klausti.

Bet tas negalimas iš Jo nenoro yra. Jo valia visuomet buvo liuosa, nei mažiausia riba jos nesiaurino nemažino. Liuosu noru Jo valia buvo šventa, liuosu noru apsiėmė mirti už mus. Iš liuosos valios buvo kiekvienas Jo veiksmas daug labiau negu tat būva mumyse, ir nelyginamai labiau.

Taip pat ir Kūnas V. Jėzaus buvo tobulybė. Žinoma užaugusio Jėzaus Kūnas buvo didesnis ir stipresnis negu Kūdikėlio, bet kiekvienu laiku turėjo savo amžio tobulybę. Kaip Jėzaus siela nebuvo begalinė, taip ir Kūnas buvo apribotas, bet ligų, nei trukumų Jame nebuvo. Aistrų jame nebuvo taip-gi. Kūno priklausomybė nuo sielos buvo pilniausia. Jėgų tas Kūnas turėjo tiek, kiek jų gali būti tobulame Jo amžių žmogaus kūne.

Tačiau rykštėms kertant oda plyšo. Vinims į raumenis ir gįslas lendant kraujas iš jų bėgo. Trijų ar keturių žudytojų jėgos išsėmė to Šventojo Kūno jėgas taip, kad mirtis atėjo gana greitai.

Bet žmogiškų jausmų švelnumas Viešpaties Jėzaus Kūne buvo taip kilnus, kad mes ir vėl turime prasipažinti toli permenką protą turį tam švelnumui atspėti ir aprašyti.    Jam gaila būdavo įvargusios minios, Jam malonu būdavo paglostyti nekalti vaikeliai, Jis verkė Lozoriui mirus, ir ašaros gausiai Jam bėgo iš akių, atsiminus būsimą Jeruzolimos žuvimą, bet Jisai gėrėjosi nokstančių javų reginiu, jautė saulėleidos gražumą ir brangino Jono Apaštalo jausmingą meilumą. Visus apaštalus Jis mylėjo ir juose prietelišką jausmą išauklėjęs Savo prieteliais juos vadino.

Tai tokis yra, trumpai sakant, katalikiškosios Kristologijos turinys.

Katalikiškoji Soteriologija apima išganymo mokslą. Joje išdėstoma, kad Dievo Sūnaus įsikūnijimas buvo iš paklusnybės, bet ne iš prievartos. Nebuvo nei jokios būtinybės Dievui įsikūnyti ir labai abejotina, ar būtų Dievo Sūnus įsikūnijęs, jei nebūtų atsiradę reikalo gelbėti žmones iš tos nelaimės, kurią jie pasidarė sau, bedarydami nuodėmę. Net ir tuo atveju, kad žmonės įpuolė iš nuodėmės į nelaimę, Dievas būtų galėjęs juos joje palikti ir įsikūnijimo nebūtų reikėję. Gal būtų galėjęs Dievas ir išgelbėti žmones iš jų nelaimės neįsikūnydamas, dovanodamas nuodėmes be niekur nieko, arba būtų galėjęs išrasti kitokį būdą nuodėmei prašalinti, arba tenkintis nepilnu atlyginimu. Tik tuo atveju įsikūnijimas pasirodo reikalingas, jei sakome, kad Dievas norėjo išgelbėti žmones iš jų nelaimės, ir norėjo kad teisybės lygsvara būtų pilnai atstatyta, t. y. kad atpildas už nuodėmę atsvertų jos blogybę.

Nutarus Dievui įsikūnyti matyt daug įvairių naudų iš to, nes tas išgelbėjimo būdas labiausiai atatinka Dievo savybes, ypač Jo teisingumą, gailestingumą ir meilę. Kadangi Antrasis Dievo Asmuo buvo Sūnus, tai jam labiausiai teko įsikūnyti, kad žmonės vėl taptų Dievo vaikais. Įsikūnijimas labiausiai tiko žmonėms, nes netik iš nelaimės juos išliuosavo, bet apteko juos didesne malonių gausybe, negu buvo turėję prieš nusikalstant. Dėlto du žmonės Jėzus ir Marija pakilo aukščiau už angelus, ko nebūtų galėję įvykti, jei Dievo Sūnus nebūtų įsikūnijęs. Kadan-gi žmogus yra iš kūno ir sielos, tai, tapdamas žmogumi, Dievas susijungė su abiem Savo sutvėrimų rūšimi: dvasiomis ir kūnais.

Daug rūpėjo žmonėms klausimas, ar nebūtų buvę geriau, jei Dievas būtų anksčiau įsikūnijęs ir greičiau atpirkęs žmones. Bet tas prityrimas, kurį žmonės vieni likę nuodėmėse ilgoką laiką padarė, buvo jiems naudingas. Tas laikas ne tuščiai praėjo, o žmonių valias rengė, kad jos atpirkimu pasinaudotų.

Reikėjo laiko pranašystėms paskelbti ir joms nuo įvykio atskirti. Pranašystės-gi sudarė svarbų dalyką atpirkime. Ačiui Dievui, kad atpirkimas neatidėtas iki pasaulio pabaigai. Nors tada visi žmonės būtų pasiliuosavę iš pragarų ar paskandų taip kaip Senojo Įstatymo šventieji Kristaus Atsikėlimo metu, bet pirmiesiems laukimas būtų buvęs ilgas, o mes nebūtume turėję progos naudotis Kristaus atneštų malonių gausybe ir pakilti tobulybėje.

Tai-gi įsikūnijimo tikslas yra žmonių atpirkimas. Kristus tat tapo tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, kaip buvo nekartą pažymėjęs, jog niekas nepakyla iki Tėvui kitaip, kaip per Sūnų ir niekas nepažįsta Tėvo kitaip, kaip tik Sūnui apreiškiant.1)

1) Mat. 13, 27; Luk. 10, 22.

Kristaus mirtis teikė Dievui tinkamą atpildą už žmonių nuodėmes. Tas atpildas yra daugiau negu pakankamas, net begalinis. Begalybė suteikta ir kaikuriems iš Kristaus nuopelnų kilusiems tikybos daiktams, ypač Mišių aukai, kurią žmonės dabar gali kartoti sulig savo uolybės ir pamaldumo. Dievo teisybė pilnai patenkinta tuo atpildu. Nors buvo reikalo, kad Dievas Kristaus teikiamąjį atpildą priimtų, bet nebuvo abejonės, kad tas atpildas Švenčiausiajai Trejybei patinka.

Savo pasišventimu Kristus užpelnė ne vien nuodėmės atleidimą, bet ir įvairiausių malonių gausybes. Jis užpelnė ir Savo žmogiškai prigimčiai, ką vadiname Sėdėjimu Dievo dešinėje.

Ta kančia, kurią Jis atkėlė, buvo plačiausia ir giliausia. Plačiausia reiškia, kad nebuvo galimo žmogui skausmo, kurio Jis nebūtų kentėjęs, ir giliausia, kad kiekvieno skausmo gėlimą Jis jautė kuoskaudžiausiai. Skausmo gelmė pareina nuo žmogaus jautrumo, o V. Jėzuje tas jautrumas buvo tobuliausias.

Atpirkimo auką padaręs Jis paliuosavo Senojo Įstatymo gerąsias Sielas iš pragarų, bet Jo kūnas nebuvo nužengęs gilyn į žemę, Jo kaulai nelaužyti ir lavonas nei nepradėjo gesti.

Šv. Petras sako, kad Tėvas prikėlė V. Jėzų iš numirusių, bet ir pats Jėzus, būdamas Dievas, turėjo tą pačią prigimtį kaip ir Tėvas, tai-gi lygiai teisingai galima sakyti; kad V. Jėzus Pats atsikėlė iš numirusių. Galybę daryti stebuklus Jis turėjo dėl Savo vienybės su Dievu. Ta galybė apėmė taip-gi ir atsikėlimą iš numirusių. Tąja pačia galybe V. Jėzus pakilo į dangų užžengdamas į jį.

Dievo Tėvo dešinėje Jo Dieviškoji prigimtis sėdi dėl to, kad Dievas yra, o žmogiškoji dėl to, kad su dieviškąja prigimtimi sujungta didžiausių daiktų įvykdė ir nuopelnų pasidarė.

Kristus yra kunigas, karalius ir pranašas. Kunigas yra Jo žmogiškoji prigimtis ir tai aukščiausiu kunigystės laipsniu. Nei vienas kunigas nebuvo taip arti su Dievu, kaip Jėzus. Pranašas apie tai buvo giedojęs 1) pirm 1000 metų. Iš Jėzaus kunigystės eina visa Naujojo Įstatymo kunigų daugybė ir dvasinė jų galybė. Labiausiai tada kunigo pareiga Kristui ėjo, kada Save ant kryžiaus aukojo, bet ir tada, kada duoną ir vyną permainė į Savo Kūną ir Kraują, ir tada, kada apaštalus vyskupais įšventino. Jis paliko Savo dvasiškiai dvilinką galybę šventinti ir valdyti.

1) Ps. 109.

V. Jėzus buvo pranašas. Jau nekalbant apie tai, kad būsiančius įvykius Jis pranašavo, Išganytojas buvo pranašas dėl to, kad Dievo valią ir apreiškimą skelbė žmonėms. Visos Evangelijos pilnos Jo apreikštųjų tiesų. Bet nei visame Šventame Rašte Jo apreikštųjų tiesų gausybė nesutilpo. Labai daug jų užrašyta Bažnyčios Tėvų veikaluose. Bažnyčia kiekvienu laiku iš Jo apreiškimo paskelbia tą, kas tam laikui labiausiai reikia.

Galutinai Kristus yra karalius. Būdamas Dovydo giminės vyras ir turėdamas Savo karališkos kilmės įrodymą, Jis turėjo teisės užimti Izraelio sostą tuomet tuščią. Jei Jis užėmė daug aukštesnį viso pasaulio dvasios sostą. Jis pats padarė šioje žemėje Dangaus Karalystę ir tapo tos sielų valstybės karalium. Jo karaliavimas plito, plinta ir plis, kol apims visą pasaulį. Dar įvyks šioje ašarų pakalnėje atsitikimų, kokių nesvajojo drąsieji valstybių ir tautų tvarkytojai. Jis Pats pasakė, kad Jo karalystė nėra iš šio pasaulio. Bet laimingas būtų tas pasaulis, jei rimtai perskaitytų parašą kybojusį ties mirštančio V. Jėzaus galva ir nuoširdžiai Jį pripažintų pirmiausiai savo sąžinės karalium. Tada viskas išsitaisytų, tada liautųsi karai, tada meilės Karalius palaimos spinduliais aptektų visą žemę ir ji nebebūtų ašarų pakalnė.

TURINYS

                                                                           Pusl.

     Įžanga . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5
I. JĖZAUS ASMUO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
     1. Tikras Dievas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
     2. Tikras Žmogus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
     3. Jėzaus Vardas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
     4. Jėzus Karalius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
II. PIRMYKŠTĖ ŽMONIŲ LAIMĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
     1. Pats Dievas sutvėrė pirmuosius du žmones . . . . . . . . .  27
     2. Pirmųjų tėvų prigimties tobulumas . . . . . . . . . . . . . 30
          a. Kūnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
          b. Nemarumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
          c. Sielos tobulybė . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
     3. Pakėlimas į antgamtę . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
     4. Pirmieji žmonės buvo dideliai laimingi . . . . . . . . . .  52
III. PIRMOJI IR GIMTOJI NUODĖMĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
     1. Pirmųjų tėvų pagunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
     2. Nuopuolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
     3. Nuodėmės vaisiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
          a. Permainos kaltininkuose . . . . . . . . . . . . . . .  67
          b. Dievo paskelbtosios bausmės . . . . . . . . . . . . .  74
               Adomui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
               Ievai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
               Gundytojui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
     4. Gimtoji nuodėmė arba pirmosios nuodėmės plitimas . . . . .  82
     5. Gimtosios nuodėmės kenksmas mums . . . . . . . . . . . . .  86
          a. Kaltė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
          b. Vaisiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
          c. Visatinumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
     6. Pirmasis atpirkimo pažadas . . . . . . . . . . . . . . . . 100
IV. TARP NUODĖMĖS IR ATPIRKIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
     1. Senojo Įstatymo Šv. Raštas . . . . . . . . . . . . . . . . 104
     2. Kaip ilgai truko nuo nuodėmės ir Atpirkėjo . . . . . . . . 108
     3. Patrijarkų laikotarpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
          a. Žmonių valios auklėjimas . . . . . . . . . . . . . .  110
          b. Patriarkų religija . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
          c. Atpirkėjo kilmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
     4. Senojo Įstatymo laikotarpis . . . . . . . . . . . . . . .  119
          a. Tautos būdo lavinimas nelaimėmis . . . . . . . . . . .120
          b. Dievo apreikštoji religija . . . . . . . . . . . . .  123
          c. Pranašai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
          d. Mesijoninės pranašystės . . . . . . . . . . . . . . . 134
V. GIMTOJI ATPIRKĖJO ŠALIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
     1. Šaltiniai V. Jėzaus gyvenimui pažinti . . . . . . . . . .  140
     2. Šventoji Žemė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158
     3. Žydų tauta Kristaus laikais . . . . . . . . . . . . . . .  163
VI. MARIJA, JUOZAPAS IR JONAS KRIKŠTYTOJAS . . . . . . . . . . . . 173
     1. Švenčiausioji Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
     2. Šv. Juozapas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
     3. Šv. Jonas Krikštytojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
VII. V. JĖZAUS UŽGIMIMAS IR JAUNOSIOS DIENOS . . . . . . . . . . . 208
     1. V. Jėzaus užgimimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209
     2. Apipjaustymas ir aukojimas . . . . . . . . . . . . . . . . 220
     3. Trijų išminčių atvykimas . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
     4. Kelionė į Egiptą, ir atgal . . . . . . . . . . . . . . . . 231
     5. Pasilikimas Bažnyčioje ir tylus gyvenimas Nazarete . . . . 238
          a. Pasilikimas Bažnyčioje . . . . . . . . . . . . . . .  238
          b. Tylus gyvenimas Nazarete . . . . . . . . . . . . . .  241
VIII. VIEŠASIS V. JĖZAUS GYVENIMAS . . . . . . . . . . . . . . .   245
     1. Krikštas ir pasninkas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245
          a. Šv. Jono pamokslai . . . . . . . . . . . . . . . . .  245
          b. V. Jėzaus krikštas . . . . . . . . . . . . . . . . .  251
          c. Pasninkas ir gundymas . . . . . . . . . . . . . . . . 252
     2. Pirmieji viešosios darbuotės metai . . . . . . . . . . .   256
          a. Pirmieji mokytiniai . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
          b. Pirmieji stebuklai . . . . . . . . . . . . . . . . .  259
          c. Pirmosios viešo gyvenimo Velykos . . . . . . . . . .  269
          d. Šv. Jono Krikštytojo mirtis . . . . . . . . . . . . . 274
          e. V. Jėzus grįžta į Galilėją . . . . . . . . . . . . .  282
          f. Jėzus vėl Galilėjoje . . . . . . . . . . . . . . . .  286
     3. Antrieji viešosios darbuotės metai . . . . . . . . . . .   290
          a. Antrosios Velykos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
          b. Dvylikos apaštalų išrinkimas . . . . . . . . . . . .  294
          c. Didysis pamokslas ir prilyginimai . . . . . . . . . . 297
          d. Didieji stebuklai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
          e. Apaštalų siuntimas ir Eucharistijos pažadėjimas . . . 311
     4. Tretieji viešosios darbuotės metai . . . . . . . . . . .   326
          a. Antrasis duonų padauginimas . . . . . . . . . . . . . 326
          b. Simonas Bažnyčios uola . . . . . . . . . . . . . . .  336
          c. Atsimainymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341
          d. Palapinių šventės . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
          e. V.Jėzaus darbai iki Bažnyčios pašventinimo sukaktuvių 359
          f. Bažnyčios pašventinimo sukaktuvės . . . . . . . . . . 365
          g. Paskutinė darbuotė Perejoje ir Lozorius . . . . . . . 371
          h. Paskutiniai darbai šiaurėje ir grįžimas sostinėn . . .375
IX. ATPIRKĖJO KANČIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
     1. Iškilmingas įjojimas į sostinę . . . . . . . . . . . . . . 387
     2. Paskutinės savaitės pamokslai . . . . . . . . . . . . . .  391
     3. Paskutinė vakarienė ir Šv. Sakramento įstatymas . . . . .  409
     4. V. Jėzaus suėmimas ir teismai . . . . . . . . . . . . . .  416
          a. Getsemanio daržas ir V. Jėzaus suėmimas . . . . . . . 416
          b. V. Jėzaus mirtis dr palaidojimas . . . . . . . . . .  435
          a. Kryžiaus nešimas ir prikalimas prie kryžiaus . . . .  435
          b. V. Jėzaus mirtis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  439
          c. Nuėmimas nuo kryžiaus ir palaidojimas . . . . . . . . 445
     6. V. Jėzaus siela pragaruose . . . . . . . . . . . . . . . . 448
X. LAIMĖ IR GARBĖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  452
     1. V. Jėzaus atsikėlimas iš numirusių . . . . . . . . . . . . 453
     2. Užžengimas į dangų . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
          a. Užžengimas ir Šv. Dvasios nusiuntimas . . . . . . . . 476
          b. Žmogiškoji V. Jėzaus prigimtis danguje . . . . . . .  480
     3. Gyvų ir numirusių Teisėjas . . . . . . . . . . . . . . . . 482
     4. Marijos gyvenimas V. Jėzui užžengus dangun . . . . . . . . 483
UŽBAIGA: mokslo santrauka apie Kristų . . . . . . . . . . . . . .  497

ŠIOS KNYGOS LEIDĖJAI

A

Abromaitė B., Chicago, Ill.
Abluz M., Kingston, N. J.
Adomaitienė J., Pittsburgh, Pa. 
Adomaitienė Ap., W. Phila, Pa. 
Adamskis .V., Worcester, Mass. 
Agentas Steponas, Linden, N. J. 
Ambrulevičienė M., Shenandoah, Pa.
Andriulionis A., Chenandoth, Pa.
Antanaitienė A., Luzerne, Pa. 
Albriek Petras, Cicero, Ill. 
Arlauskienė M., Scranton, Pa. 
Arlauskaitė J., Detroit, Mich. 
Atraškienė T., Chicago, Ill. 
Atkočiūnienė M., Chicago, Ill. 
Austin, St., Libertyville, Ill. 
Aukštakalnis Pr., Minersvillei, Pa. 
Ašmontienė B., Linden, N. J.

B

Balčiūnienė St., Chicago, Ill.
Brundzienė Bronė, Brooklyn, N.Y. 
Burke A., Broad Brook, Conn. 
Brundza Jonas, Brooklyn, N. Y. 
Bulava Justinas, Chicago, Ill. 
Bulava Jurgis, Chicago, Ill. 
Bartinskis M., Youngstown, O. 
Bagdanavičienė M., Minersville, Pa.
Bublienė Ona, Calumet City, Ill.
Bakšienė R., New Britain, Conn. 
Blaškevičius Sim. Detroit, Mich. 
Brown leva, Eaton, Colo.
Balkus Petras, Detroit, Mich.
Baronienė, A., Elizabeth, N. J. 
Barzilauskas Pranas, Rochester, N. Y.
Brazauskas V., S. Boston, Mass.
Baltutis Jonas, Chicago, Ill. 
Bartininkas J., Pittsburgh, Pa. 
Balčikonienė B. Racine, Wis. 
Babrauskiene M., Westfield, Mass. 
Baltrukonis V., Chicago, Ill. 
Balzaraitė Ona, Chicago, Ill. 
Bartininkienė M. St. Louis, Mo. 
Balčiūnienė M. Bridgewater, Mass 
Bacevičius Antanas, Chicago, Ill. 
Belekėvičius V., Sheboygan, Wis. 
Beliunas Jonas, Bayonne, N. J. 
Berkelis Juozas, Chicago. Ill. 
Biekšienė Dom., Elizabeth, N. J.
Bokus Juozas, Waukegan, Ill.
Bražinskas A., Somersville, Conn. 
Brangaitienė M., Brooklyn, N. Y. 
Briedienė V., West. Phila, Pa. 
Bukauskas Mikas, Homstead, Pa. 
Butkevičius C., Chicago, Ill. 
Bukantas Ant., Melrose Park, Ill. 
Bukauskas Vlad., Cicero, Ill. 
Buteikis V., Hamtramck, Mich. 
Bučienė S., Chicago, Ill.
Butkus Jonas, Brooklyn N. Y.
Būdvietis Stasys, Worcester, Mass. 
Budrys J., Peterson, N. J.

c

Ceikauskas Sim., Round Lake, Ill.
Čenkus Kazimieras, Ashley, Pa. 
Čelka Br., Chicago, Ill. 
Česnauskaitė M., Boston, Mass. 
Čepas Rapolas, Chicago, Ill. 
Čeponienė Ant., Orange, Mass. 
Četkauskas Viktoras, Cambridge, Mass.
Čižauskas Antanas, Pana, Ill.

D

Dailydieniūtė, K., Brooklyn, N. Y.
Daniūnas Antanas, Chicago, Ill. 
Daugirdaitė R., Oakville, Conn. 
augirdienė V., Chicago, Ill. 
Dargužis V., Chicago, Ill. 
Daunorai K. ir O., Custer, Mich. 
Dainauskienė F., Detroit, Mich. 
Daknis Petras, Harvey, Ill. 
Debesis Vincas, Cleveland, Ohio 
Dicmonienė A., Cleveland, Ohio 
Dominican Sisters, Union City.N.J. 
Doveikienė Vikt., Chicago, Ill. 
Domkus V., Chicago, Ill.
Drungila A., Chester, Pa.
Dryža Kazimieras, Phila, Pa.
Dragūnas Matas, S. Boston, Mass. 
Dusevičienė Emilija, Worcester, Mass.
Dzenkauskienė Ag., Detroit, Mich.
Dzikienė Ona, Burnside, Conn. 
Dzekevičius J., Providence, R. I.

E

Eitavičiūtė R.. Montllo, Mass.
Elias Stella, Gary, Ind.

G

Gailiene Placidą, Chicago, Ill.
Galinskienė Ona, Cicero, Ill. 
Galčiuvienė E., L. I. City, N. T. 
Galchus Antanina, Maspeth, N.Y. 
Garliauskas Povilas, Chicago, Ill. 
Gailiene Ant., Braddock, Pa. 
Galnaitė V., Chicago, Ill. 
Geležienė O., Montello, Mass. 
Gerdžiūnas J., Chicago, Ill. 
Gilienė Agniete, Chicago, Ill. 
Gibienė A., Shenandoah, Pa. 
Ginkevičius L. M., Phila, Pa. 
Grincienė M., Elizabethport, N.J. 
Gritėnas Petras, Rockford, Ill. 
Grabauskaitė Ona,. Haboken, N.J. 
Grubliauskai M. ir P.,
Grandį Rapids, Mich.
Gruzdis Kazimieras, Chicago, Ill.
Grimailienė E., Ind. Harbor, Ind. 
Griškauskienė A., West Cheshire, Conn.
Gudelis Ignas, Sykesville, Pa.
Gužienė Ona, Chicago, Ill. 
Gudžius Petras, Melrose Park, Ill.

I

Ignatavičius Conrad, Chicago, Ill.
Ivanauskienė Pr., Chicago, Ill. 
Ivanauskis Antanas, Chicago, Ill.

J

Janušauskas B., Chicago, Ill.
Jakštas Ona, Waterbury, Conn.
Jančius Just., Waukegan, Ill. 
Janušauskas M., Melrose Park,Ill. 
Jankauskas Jonas, Waukegan, Ill. 
Jasinskienė Ona, Chicago, Ill. 
Jakutis Ona, Brighton, Mass. 
Jankauskienė M„ Worcester, Mass. 
Jankauskienė A., Walltham, Mass. 
Jasnauskienė M., Chicago, Ill. 
Janušauskienė M., Chicago, Ill. 
Janušauskas, J., Cicero, Ill. 
Juknevičius Al., Worcester, Mass. 
Jakavičiūtė A., Waterbury, Conn. 
Jeskelevičienė M., Montello, Mass. 
Jesevičienė V., Kearny, N. J. 
Jokūbaitis Kazim., Detroit, Mich. 
Jokantas Jonas, Chicago, Ill. 
Jokubauskaitė Alb., Chicago, Ill. 
Jodzevičienė M., Brooklyn, N..Y. 
Juškevičius Antanas, Gary, Ind. 
Juknienė Ona, Brockton, Mass. 
Jurgaitienė Ona, Phila, Pa. 
Juodbalienė O., L. I. City, N. Y. 
Juškauskas A., Brooklyn, N. Y.

H

Hoffman Ona, Brooklyn, N. Y.

K

Kun. J. Ambotas, Hartford, Conn.
Kun. A. P. Baltutis, Chicago, Ill. 
Kun. S. Bystrais, Dayton, O. 
Kun. J. Bakšys, Rochester, N. Y. 
Kun. Jurgis G. M. Cesna, Sioux City, Iowa.
Kun. P. Česna, Mahanoy City, Pa.
Kun. A. Dexnis, Chicago, Ill. 
Kun. P. M. Juras, Lawrence, Mass. 
Kun. Fr. Juškaitis, Cambridge, Mass.
Kun. Jonas B. Kloris, Waukegan, Illinois
Kun. A. Kruša, Chicago, Ill.
Kun. J. P. Klimas, Mt. Carmel, Pa. 
Kun. I. Kelmelis, Newark, N. J. 
Kun. Magnus J. Kazėnas, Pittsburgh, Pa.
Kun. L. Kavaliauskas, Providence, R. I.
Kun. J. Karalius, Shenandoah, Pennsylvania
Kun. J. Lietuvninkas, Baltimore, MD.
Kun. B. Moleikaitis, Delmar, N.Y.
Kun. C. E. Paulonis, Brooklyn, N. Y.
Kun. M. A. Pankus, Bridgeport, Conn.
Kun. J. Svirskas, Chicago, Ill.
Kun. E. J. Shteigmanas, Cleveland, Ohio
Kun. J. Švagždys, Brockton, Mass
Kun. J. Šupšinskas, Sugar Notch, Pa.
Kun. M. J. Urbonas, DuBois, Pa.
Kun. Pr. Vaitukaitis, Chicago, Ill. 
Kun. K. A. Vasys, Worcester, Mass.
Kun. Ig. Valančius, Girardville, Pa.
Kun. F. Virmauskas, S. Boston, Mass.
Kun. J. židanavičius, Amsterdam, N. Y.
Kun. T. Žilinskas, Forest City, Pa.
Kaklaitė Barbora, Phila, Pa. 
Kasparas Viktorija, Taylorville, Ill. 
Kalėva Ipolitas, Chester, Pa. 
Kalinauskienė V., Kingston, Pa. 
Kalašinskaitė Ag., Chicago, Ill. 
Katauskienė V., Chicago, Ill. 
Karbauskas M., S. Boston, Mass. 
Kazkauskas Petras, Chicago, Ill. 
Karosas Petras, Nashua, N. H. 
Krasauskas J., Toronto, Ont. 
Krakauskiūte M„ Baltimore, Md. 
Kauklis M., Kearny, N. J.
Kavolis Sim., So. Boston, Mass.
Kairis Ant., So. Boston, Mass. 
Kazlauskas T. A., Phila, Pa. 
Karaliūnas J. P., Worcester, Mass
Kavolynas J., Cambridge, Mass.
Kašetienė Elzbieta, Brooklyn, N.Y. 
Kalvaitė Bennett,, Chicago, Ill. 
Karlonas P., New Britain, Conn. 
Karpiūitė Justa, Westville, Ill. 
Kastrickas Petras, Donora, Pa. 
Kavaliauskiene S., Chicago, Ill. 
Kasulis Antanas, Chicago, Ill. 
Karskis Kazys, Canada.
Keturakis J., Chicago, Ill.
Kisielienė Katarina, Maywood,Ill. 
Kimantas Ig., So. Boston, Mass. 
Kiškūniene Jadvyga, Chicago, Ill. 
Kilmoniūtė M., Mattapan, Mass. 
Kiniutienė J., Phila, Pa. 
Kirtiklienė M., Seltzer City, Pa. 
Kerulis Alice, Worcester, Mass. 
Kiškis K., Mattaan, Mass.
Knasas Benediktas, Quincy, Mass.
Koncevičiūtė B., Pittsburgh, Pa. 
Kontrymas L., Braddock, Pa. 
Koncevičius J., Chicago, Ill. 
Krasauskas A., Chicago, Ill. 
Kremeinskaite Judita, Chicago, Ill. 
Kriščiūnas Pijus, Grand Rapids, Mich.
Kristaporienė Pet., Phila, Pa.
Kulikauskas Jonas, Chicago, Ill. 
Kučinskas Kaz., Kingston, Pa. 
Kubeliūtė Mar., Freeland, Pa. 
Kurpalienė Ona, Gary, Ind. 
Kudulienė M., Chicago, Ill. 
Kulbienė Valerija, Rochester.N.Y. 
Kubilienė Magd., Yonkers, N. Y. 
Kubilius Tadas, Brockton, Mass. 
Kuzinas Pr., Chicago, Ill. 
Kudarauskienė A., E. Haven, Conn 
Kubertavičius P. J., Mahanoy City, Pa.
Kunickienė M. Melrose Park, Ill.
Kučinskas V., Cicero, Ill. 
Kumšlytis Antanas, Chicago, Ill. 
Kvedaitienė, Ona, Scranton, Pa. 
Kvietinskas F. D., Worcester, Mass 
Kvietinskienė Mar., Kewanee, Ill. 
Kviečienė O., Milwaukee, Wis. 
Kvederienė L., S. S. Pittsburgh, Pa.

L

Lasata K., Scranton, Pa.
Labutis Barbora, Yonkers, N. Y.
Landis Ona, Chicago, Ill. 
Laužikaitė E., Phila, Pa.
Le Vanda Juozas, Brooklyn, N.Y.
Lenkauskienė Ste., Chicago, Ill. 
Liaugaudas Juozas, Cicero, Ill. 
Litvinavičius St., Cicero, Ill. 
Linkienė B., Scottville, Mich. 
Liberis V., Worcester, Mass. 
Lukoševičiūtė Ad., Girardville, Pa. 
Lukas Aleksandras, Phila, Pa.
Lukoševičius J., Worcester, Mass.
Lukošiūte J., Chicago, Ill.

M

Mačiulis J. P. Woodhaven, N.Y.
Matulaitis Kasp., W. Frakford.Ill. 
Mankus Pranas, Worcester, Mass. 
Makarauskienė M., Kearny, N. J. 
Magonienė K., Maspeth L.I.N.Y. 
Martinaitienė Elena, Chicago, Ill. 
Matulevičius A., Shenandoah, Pa. 
Mažeikaitė A., Melrose Park, Ill. 
Maumavičienė Ona, Worcester, Mass.
Makarauskas J., Baltimore, MD.
Maldeikis Laurinas, Rockford, Ill. 
Matulionis Jok., N. W. Grand Rapids, Mich.
Maželauskienė R., Chicago, Ill.
Meškauskas J., S. Boston, Mass. 
Mežlaiškis Jonas, Chicago, Ill. 
Medinis Juozas, Detroit, Mich. 
Merkevičienė Ona, Detroit, Mich. 
Mišeikis Jonas New Haven, Conn. 
Misukaitienė Marg., Detroit, Mich. 
Minatienė Grasilda, Braddock, Pa. 
Miliauskas Petras, Brockton, Mass. 
Minikaitis Mikas, Worcester, Mass. 
Mikėnas Antanas, Sioux City, I. 
Mikolaitienė Ona, Waukegan, Ill. 
Mikitienė Ona, Phila, Pa. 
Mikulėnas J., Chicago, Ill. 
Misevičienė Domic., Lowell, Mass. 
Misiene Liudvina. Cleveland, Ohio 
Milukienė Ona, Elizabeth, N. J. 
Mikutė Ona. Baltimore, Md. 
Miliunienė Katrė, Homestead, Pa. 
Misiūnaitė T., Phila, Pa. 
Milerienė Ant., Chester, Pa. 
Morkūnienė A., Worcester, Mass. 
Muzdakienė B., Baltimore, Md,

N

Naudžiūnas A., S. Boston, Mass.
Nasakaitis Pr., Chicago, Ill. 
Narušaitienė V., Westville, Ill. 
Naugžiemienė B., Chicago, Ill. 
Nausėda Antanas, Chicago, Ill. 
Naujokas J., Chicago, Ill. 
Navickienė Morta, Shenandoah, Pa.
Nautužienė B., Melrose Park, Ill.
Nenartonis B., Chicago, Ill. 
Neverdauskienė J., Gary, Ind. 
Norbutas Matas, Cambridge, Mass. 
Noreika Ignas, Chicago, Ill. 
Norvaišienė S. Chicago, Ill.

O

Olberkis S., Chicago, Ill.
Oželienė Barbora, Chicago, Ill.
Ogintienė Apolonija, Cicero, Ill.
Oksienė Ona, Montello, Mass.

P

Pažerienė Konstancija, Gary, Ind.
Pažasis P., Dorchester, Mass. 
Paukštis Vincas, Chicago, Ill. 
Palinauskis J., Lietuva 
Pavalkisienė M., Elizabeth, N. J. 
Pašvenskienė M., Plansville, Pa. 
Paulienė El., Chicago, Ill. 
Pakalniškis Ipolitas, Chicago, Ill. 
Peldžius Antanas, Chicago, Ill. 
Pasternokienė C., Cleveland, O. 
Petrauskas Motiejus Bristol, Conn. 
Petrauskienė Ona, Providence,R.I. 
Peleckieng Ona, Mt. Carmel, Pa. 
Petkus A., Chicago, Ill.
Petrulis Marija, Chicago, Ill.
Petruškienė Vikt, Waukegan, Ill. 
Petraitienė, Dom., Chicago, Ill. 
Pilackas Simas, Chicago, Ill. 
Pikūnienė Ieva, Rochester, N. Y. 
Platakis Mikalojus, Chicago, Ill. 
Plečkaitis Pijus, Chicago, Ill. 
Pladienė Julijona, Newark, N. J. 
Pleinis Petronėlė, Phila., Pa. 
Poškienė J., Phila., Pa.
Povilaičiai J. ir M., Ashley, Pa.
Pocaitė O., Chicago, Ill. 
Pranckunaitė P., Minersville, Pa. 
Prakaitis J., Calumet City, Ill. 
Praninskienė Ona, Chicago, Ill. 
Puplesis J., Chicago, Ill.
Puidokas Jurgis, Brockton, Mass.
Putsavage Adomas, St. Clair, Pa. 
Pupauskas Iz., Chicago, Ill. 
Puidokienė Marė, Granby, Conn. 
Puišienė Ona, St. Clair, Pa. 
Pusčiuvienė Paulina, Athol, Mass.

R

Radzevičienė P. Newark, N. J.
Rabikauskienė Ona, Kingston, Pa. 
Radavičius Pranas, Chicago, Ill. 
Rakauskas Mikas, Waukegan, Ill. 
Rakauskienė Mar., Westville, Ill. 
Ragelienė Ona, Brooklyn, N. Y. 
Ramanauskaitė E., Montclair, N.J. 
Raulinaitis J. ir V., Lowell, Mich. 
Radzevičius P., Chicago, Ill. 
Rimkai K. ir R., Grand Rapids, Mich.
Rimgaila V., Phila, Pa.
Rimkus Anrdius, Chicago, Ill.
Rieškevičius Adomas, Chicago, Ill. 
Ropienė Alena, Luzerne, Pa. 
Ročkutis Kaz., Worcester, JVIass. 
opiai A. ir P., Shenandoah, Pa. 
Rugienis Antanas, Chicago, Ill.

S

Savickas G., Worcester, Mass.
Svirskas Juozas, Worcester, Mass. 
Saja F., Scottville, Mich.
Sakovich W. J., La Crosse, Wash.
Samoškienė J., Chicago, Ill. 
Samužis Juozas, Moline, Ill. 
Sakalietnė Ona, Racine, Wis. 
Savickaitė A., Baltimore, Md. 
Serbentas L., Calumet City, Ill. 
Senkus C. J., Worcester, Mass. 
Šeimis Tarnas, Chicago, Ill. 
Sečkus Jonas B., Phila, Pa. 
Seserys Nukryžiuotojo Jėzaus, Elmhurst, Pa.
Seskevičienė M., Worcester, Mass.
Sesuo M. Albertina, Utica, N. Y. 
Sedlevičienė leva, Hudson, Mass. 
Seserys Pranciškietės,Pittsburgh, Pa.
Sidabrienė Ona, Worcester, Mass.
Simmonis Ona, E. St. Louis, Ill. 
Simonauskienė A., Kenosha, Wis. 
Sienulis Kaz., Phila, Pa.
Slivinskas Juozas, Detroit, Mich.
Slaninienė M. L. I. City, N. Y. 
Skeivienė L., Montello, Mass. 
Skruodenis M., Brooklyn, N. Y. 
Sklenis Aug., Athol, Mass.
S. M. Pranciška, Homstead, Pa.
S. M. Antonina, Kenosha, Wis.
S. M. Ona, Union City, N. J.
S. M. Casimir, Amsterdam, N. Y.
S. M. B., Chicago, Ill.
Smilgius Pr. Chicago, Ill.
Smilgienė J., Aurora, Ill.
Smilgis Jonas, Chicago, Ill.
Šmitienė Ant., Amsterdam, N. Y. 
Smulskis Jonas, Cicero, Ill. 
Sodeikienė M., Chicago, Ill. 
Srogienėl E., Orange, Mass. 
Staniūtė Marijona, S. Arange, N.J. 
Stankevičienė O., St. Charles, Ill. 
Streckis P., Chicago, Ill. 
Staskevičius Tarnas, New Britain, Conn.
Steponaitienė A. Rochester, N. Y.
Stanikaitienė P., Bridgeport, Conn 
Staselka V., Shenandoah, Pa. 
Staražinskaitė Pet., Chicago, Ill. 
Stulginskis M., Waukegan, Ill. 
Stoškiūtė M., Worcester, Mass. 
Stirbis Petras, Chicago, Ill.
Susa Ona, Camden, N. J.
Sudaitė Veronika, Chicago, Ill.
Subatienė St., Richmond Hills

Š

Šarkauskienė Ona, Chicago, Ill.
Šaulis Jonas, Pittsburgh, Pa. 
Šatienė Pr„ Chicago, Ill.
Šatiene Pr., Chicago, Ill.
Šambarienė Ona, Aurora, Ill. 
Šeštauskaitė T. Calumet City, Ill. 
Šerkšnienė Elena Gary, Ind. 
Šimkus St. Chicago, Ill. 
Šidlauskas St., Chicago, Ill. 
Šimkus St„ Chicago, Ill, 
Šklenikas Kazim., St. Louis, Mo. 
Šlogeris Julius, Chicago, Ill. 
Šleinis Danielius, Chicago, Ill. 
Štaupienė Paulina, Cleveland, O. 
Šv. Kazimiero Seserys, Gary, Ind.

T

Tamašauskas J., Amsterdam, N. Y.
Tamošaitienė D., Chicago, Ill. 
Tamulevičienė M. Brockton, Mass. 
Tamošaitis J., Manchester, Conn. 
Taciulauskienė A., Springfield, Ill. 
Taurozas Petras, Cicero, Ill. 
Taujanskienė J„ Braddock, Pa. 
Tamulevičius V., Nashua, N. M. 
Tamošauskas J. St. Louis, Mo. 
Tamošaitienė M., Brooklyn, N. Y. 
Tamošauskienė L., Rochester,N.Y. 
Tamoševičienė A., Montello, Mass. 
Tamulaitis V., So. Boston, Mass. 
Tiškienė Ant., New Haven, Conn. 
Toleikienė A., Chicago, Ill. 
Totulis V., Chicago, Ill. 
Trakinaitė Elena, Chicago, Ill. 
Tumasonis P., Chicago, Ill. 
Tutkus Ignas, Dorchester, Mass. 
Tumsienė A., Westfield, Mass. 
Tvirbutas Adomas, Racine, Ill.

U

Urbaitis E„ So. Boston, Mass.
Urmoniene M., Worcester, Mass. 
Urbonienė M„ DuBois, Pa. 
Urbonas Ignas, Chicago, Ill. 
Usaitė Kar. Chicago, Ill.

V

Vaitkienė Marijona, Waterbury, Conn.
Vaškevičiene Ona, Detroit, Mich.
Valentukevičius P., Cambridge, Mass.
Vaiciekėnas K., North Fon Du Lac, Wis.
Vaitkevičius A., Argo, Ill.
Valaitė K., Baltimore, Md.
Vasiliauskis St., Detroit, Mich. 
Vaznonienė Ona, Hartford, Conn.
Vabalas J., Chicago, Ill.
Vaškūnas Pranas, Chicago, Ill.
Vatkevičius D., Chicago, Ill. 
Vaisieta K. S., DuBois, Pa. 
Vagris Pranas, Chicago, Ill. 
Vaitkus Antanas, Dayton, O. 
Vaišvilienė Valerija, Cicero, Ill. 
Valiūnienė P., Chicago, Ill. 
Varkalienė Martina, Chicago, Ill. 
Vaičiūnienė M., Melrose Park, Ill. 
Valaitė Pranciška, Chicago, Ill. 
Valaišis Antanas, Rockford, Ill. 
Valatkevičius A., Brockton, Mass. 
Venis T. G., S. Boston, Mass. 
Vedeckis Petras, Toronto, Ant. 
Venskienė Ona, Linden, N. J. 
Vendzelis Pranas, Chicago, Ill. 
Veisbunienė Magd., Cleveland, O. 
Višniauskas, J„ So. Boston, Mass. 
Viturienė Barbora, Phila, Pa. 
Virginis Antanas, Duquesne, Pa. 
Virbilienė leva, Chicago, Ill. 
Vosyliūtė Magd. Waterbury, Conn. 
Vosylienė Kot., S. Boston, Mass.

w

Wargon, F„ Westville, Ill.

Y

Yango S., Cambridgeport, Mass.

z

Zakarevičienė K., Spring Vally, Ill.
Zamulevičienė P., Pittsburgh, Pa. 
Zarunskaitė Petronėlėj Phila, Pa. 
Zizminskaitė Agota, Racine, Wis.

ž

Žalnieraitienė E., Worcester, Mass.
Žąsytis D„ Chicago, Ill.
Žakas Juozas, Worcester, Mass.
Žaičikas Jul., So. Boston, Mass. 
Žemantis J. S., Newark, N. J. 
Žemaitaitis A., Baltimore, Md. 
Žiaubra Petras, Chicago, Ill. 
Žilinskaitė Marijona, Cleveland, O. 
Žmuidinienė A., Waterbury, Conn. 
Žilinskienė P., Brighton, Mass. 
Žukauskienė M., Minersville, Pa. 
Žukas Tarnas Cleveland, O. 
Žvirblienė K., Melrose Park, Ill. 
Žylė Vincas, Chicago, Ill.

  • Users 2
  • Articles 321
  • Articles View Hits 2749257
Design by Joomla