Mūsų darbai

Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

Knygos - Dievas, Jėzus Kristus

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

Knygos - Bažnyčia

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Knygos - Tėvynė

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 Visiems, kurie ieško gyvenimo prasmės  —

Leidėjai. 


François Mauriac

JĖZAUS   gyvenimas 


KRISTAUS KANČIA 

PAGAL DIEVO TARNAITĖS ONOS KOTRYNOS EMMERICH
REGĖJIMUS SURAŠYTA KLEMENSO BRENTANO

IŠ PENKTOJO LEIDIMO IŠVERTĖ J. TALMANTAS

CHICAGO1959

 

Kristaus gyvenimas

KRISTAUS GYVENIMAS

THE LIFE OF CHRIST in Lithuanian language

 

GIUSEPPE RICCIOTTI

KRISTAUS GYVENIMAS

S U   K R I T I N I U   Į V A D U

Išvertė kun. P. Dauknys, M.I.C.

M A R I J O N A I

KRISTAUS GYVENIMAS


PRIVATUS GYVENIMAS

„VISAS PASAULIS TAIKOJE“

225. Paskutiniaisiais prieš mūsų erą metais Romos imperija, arba „orbis terrarum“, gyveno taikiai. Augusto posūniai Tiberijus ir Druzas 15 m. prieš Kr. užkariavo tarp Alpių ir Dunojaus esančią Reciją, Vindeliciją ir Noriką. 13 m. prieš Kr. paklusnumas buvo įkvėptas dalmatams ir panoniečiams kariniu žygiu, pradėtu Augusto žento Agripos ir baigtu Tiberijaus. Nuo 12 m. prieš Kr. Druzas vadovavo karo žygiams prieš germanus ir Romos viešpatavimą stipriai išplėtė išilgai Reino. 8 m. prieš Kr. prasideda taikos laikotarpis, kuris tebus sudrumstas tik mūsų eros pradžioje, iš naujo sukilus germanams, dalmatams ir panoniečiams, o tuos sukilimus apvainikavo Kvintilijaus Varaus pralaimėjimas Teotoburge (9 m. po Kr.). Romoje iškilmingai buvo įruoštas Arą Paeis Augustae— Augusto Taikos Altorius 9 m. prieš Kr.; Janaus šventykla, kuri tik dviem atvejais buvo uždaryta iš viso Romos istorijos laikais iki Augusto ir dukart jo laikais, dabar buvo uždaryta trečią kartą 8 m. prieš Kr., kai „visame pasaulyje viešpatavo taika“, kaip Jėzaus gimimo proga kiekvienais metais skelbia Bažnyčia.

NUO PASKUTINĖS PAŠVENTINIMO ŠVENTĖS IKI PASKUTINĖS JĖZAUS KELIONĖS PER JUDĖJĄ

PAŠVENTINIMO ŠVENTĖJE

460. Mūsų čia ką tik aptartiesiems įvykiams reikėjo apie pustrečio mėnesio, būtent, to tarpo tarp Padangčių šventės (§416) ir šventyklos pašventinimo šventės (§77). Kadangi Jonas (10,22) tiksliai pasako, kad Jėzus dalyvavo šioje paskutinėje šventėje, tai visiškai natūralu tai sieti su viena smulkesniųjų kelionių, apie kurias vos tik užsimena Lukas (§415). Taigi buvo 29 m. gruodžio mėnesio pabaiga; Jėzus pertraukė savo keliones po Judėją vykti į sostinę ir ten tęsti savo mokymo tautinės „šviesų šventės“ metu.

KRISTUS IR EUCHARISTIJA    

KRIKŠČIONIS GYVENIME

KNYGŲ SERIJA Nr. 15

Redakcinė vadovybė: prel. dr. Vytautas Balčiūnas, Thompson, CT, JAV. Dr. Juozas Girnius, Boston, MA, JAV. Kun. dr. Juozas Prunskis, Chicago, IL, JAV. Kun. dr. Jonas Gutauskas, Delhi, Ont., Kanada. Kun. Stasys Yla, Putnam, CT, JAV. Prof. dr. Antanas Maceina, Muenster, Vokietija. Simas Sužiedėlis, Brockton, MA, JAV.

PRANAS MANELIS

KRISTUS  IR EUCHARISTIJA

DIEVO VEIKLA IŠGANYMO ISTORIJOJE

nuostabūs įvykiai

GARBĖ JĖZUI KRISTUI   

NUOSTABŪS ĮVYKIAI

PARAŠĖ TĖVAS PAUL O’SULLIVAN

VERTĖ KUN. J. PETRAITIS, MIC.

Išleido Tėvai Marijonai

Spaudė „Draugas” 1959 m.

viršelis

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.

Gavėnios Knygutė

ŠTAI ŽMOGUS 

Trumpi V. Jėzaus Kančios Mąstymai

T .T. Jėzuitams leidus, laisvai vertė

O. ZAŠTAUTAITĖ

Perspausdino

KUN. JONA$ VAITEKŪNAS

1946

Jėzaus širdis

JĖZAUS ŠIRDIS

IR MŪSŲ LAIKAI   

pemkaus libris

 

Mons. Dr. Pr. Olgiati,

Milano Švenč. Jėzaus Širdies Kat.
Universiteto Profesorius.

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS

meilės ugnis

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.

MEILĖS  UGNIS   

KRISTUI IR BAŽNYČIAI!

1961

viršelis

NIHIL OBSTAT:

     P. Cornelius Bučmys, O.F.M., I.C.D.,
            Censor deputatus

     P. Benedictus Bagdonas, O.F.M.,
            Censor deputatus

IMPRIMI POTEST:

     P. Leonardus Andriekus, O.F.M.,
            Custos Regiminis

IMPRIMATUR:

     Ričardus Cardinalis Cushlng,
            Archlepiscopus Bostoniensis

            Bostonii, die 16 auguati anno 1966

EMILE GUERRY

Cambrai Arkivyskupas

PILNUTINIS KRISTUS   

„ . . . Kristaus kūnui plėtoti, iki visi pasieksime
tikėjimo ir Dievo Sūnaus pažinimo vienybę, pilną
žmogaus subrendimą, Kristaus pilnybės amžiaus
saika . . — Efez. 4, 12-13.

viršelis


VYSKUPAS VINCENTAS
      BRIZGYS

TRISDEŠIMT 
MEILĖS ŽODŽIŲ 

GYVENIMO TEMOMIS KRISTAUS
       DVASIOJE

Katalikų Tikyba

ANTRASIS TOMAS.

Katalikų Tikyba

SULIG

Apaštalų Sudėjimu

II TOMAS

JĖZUS KRISTUS

Pasaulio Išgelbėtojas

CHICAGO, ILLINOIS

SPAUSDINO „DRAUGAS” 2334 SO. OAKLEY AVENUE

1930 M.

Jėzus Kristus

Pasaulio Išgelbėtojas

P A R A Š Ė

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M. I. C.

Knyga: PDF     knygos fotografinė kopija :  Web - knyga: 
 

CHICAGO, ILLINOIS

SPAUSDINO „DRAUGAS” 2334 SO. OAKLEY AVENUE

1 9 3 0 M.

NIHIL OBSTAT

Sac. V. Kulikauskas, M. I.

C. Sac. J. Vaitkevičius, M. I. C.

IMPRIMATUR

† Georgius G. Cardinal Mundelein,

Archiepiscopus Chicagiensis

Februarii 18, 1929.

ĮŽANGA.

Šitoje antroje Katalikų Tikybos knygoje rašysiu apie V. Jėzų. Kaip pirmoje knygoje, rašydamas apie Dievą ir Jo sutvertus daiktus prisilaikiau Apaštalų Sudėjimo, arba Simbolio pirmojo skiemens, taip ir dabar prisilaikysiu Apaštalų mums paliktojo mokslo. Apie savo Mokytoją jie sudėjo šituos skiemenis:    2. I r  į  J ė z ų  K r i s t ų  J o  v i e n a t i n į  S ū n ų  m ū s ų  V i e š p a t į. 3. K u r s  p r a s i d ė j o  i š  Š v e n t o s i o s  D v a s i o s, g i m ė  i š  M a r i j o s  P a n o s 4. K e n t ė j o  p r i e  P o n t i j a u s  P i l o t o, p r i k a l t a s  p r i e  K r y ž i a u s , n u m i r ė  i r  p a l a i d o t a s . N u ž e n g ė  į  p r a g a r ą. 5. T r e č i ą  d i e n ą  k ė l ė s i  i š  n u m i r u s i ų, 6. į ž e n g ė  į  d a n g ų, S ė d i  V i s a g a l i o  D i e v o  T ė v o  d e š i n ė j e. 7. I š  t e n  a t e i s  g y v ų  i r  m i r u s i ų j ų  t e i s t ų. 1) Matyte matyt, kad mokslas apie V. Jėzų sudaro Apaštalų Sudėjimo vidurį ir didžiausiąją jo dalį: iš dvylikos posmų jis apima šešis. Taip ir reikia, nes V. Jėzus atnešė mums iš dangaus visas Dievo apreikštąsias tiesas, išmokino mus gerai gyventi, atvadavo iš pragaro,, kentėdamas už mus, paliko mums Bažnyčią ir Sakramentus mūsų sieloms sustiprinti, paruošė mums amžinąjį gyvenimą danguje.

1) Denzinger Bannwarth, Enchyridion Symbolorum, ed. 11, n. 6.

Statistika

Vartotojai
1
Straipsniai
315
Straipsnių peržiūrėjimai
2685445
Design by Joomla