Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Marija, gelbėki mus

ATMINTIS
Kaunas 2002

UDK 23/28
Ma447

Šiaurės Amerikos
ateitininkų taryba išleido šią
Sibiro maldaknygės laidą jos
parašymo penkiasdešimties metų
sukakties proga

ISBN 9986-760-57-7

Maldaknygės tekstas
perfotografuotas iš knygos
„The Living Testament of Faith
and Courage",
Romuva, Woodhaven, N.Y., 1965.

SIBIRO KALINIŲ LIETUVAIČIŲ
MALDAKNYGĖ

Didžiojo jubiliejaus metais Šventųjų skelbimo kongregacija leido
pradėti lietuvaitės, Sibiro gulagų kalinės, Adelės Dirsytės beatifikacijos
bylą. Yra nemažai medžiagos apie šią taurios dvasios lietuvaitę, tačiau jei
turėtume tik šią kuklią jos maldaknygę, parašytą didelės kančios naktyje, jos
užtektų atkurti gražios, spinduliuojančios per kiekvieną maldos žodį
dvasios paveikslą. Šiandien besimeldžiančiam iš šios knygutės gal ne visada
pasiseks nusileisti į anų dienų kančios bedugnę, kurioje badą ir speigus, sunkų
darbą ir panieką kentusios lietuvaitės nepalūžo, kasdien semdamosi stiprybės
iš asmeninės maldos valandėlių. Ši kukli maldų knygutė gimė žmogiškąsias
jėgas pranokstančio išbandymo valandomis. Kentėdamos lietuvaitės meldė
„nors sapne pabūti Tėvynės žemėje su savaisiais", o Tėvynėje likusiems, ypač
ginantiems jos laisvę ir kenčiantiems už tiesą, Dievo palaimos. Matydamos
kenčiančius žmones ir beširdžius prižiūrėtojus, merginos meldėsi:
„Viešpatie, pasigailėk tų, kurie mus persekioja ir kankina". Ši kukli
maldaknygė amžiams išlieka kaip paminklas ne tik Adelei Dirsytei ir su
ja kentėjusioms draugėms, bet ir krikščioniškai Lietuvai, išugdžiusiai
nuostabios sielos žmonių.

Telaimina Dievas visus, kurie naudosis šia maldų knygute, ir malda
tesubrandina juos auka ir meile būti panašius į anas priespaudos ir kančių
dienų lietuvaites.

 

 

Pranute,
    kad galėtumėt
geriau kartu su mumis
jausti, mąstyti ir
garbinti Viešpatį,
siunčiame šią knygutę
Lionė G. padarė ją,
Valė Ber. piešė,
Levutė Viz. įklijavo,
o aš rašiau.

1953 II 16 Ad.

 

Dangau, palaiminki
vargo diena.

 

Išaušo sunki darbo
diena. Šv. Trejybe,
noriu Tave pagarbinti
kantrybe ir pagarba
savo bendradarbiams.
Duoki mums
išminties ir jėgos

 

 

 
 

 

ramiai iškęsti
visus nesusipratimus,
panieką ir
neapykantą,
palaiminki mano
mylimuosius ir
visą mano Tautą,
o ypač Tėvynės
gynėjus, našlaičius ir
visus kenčiančius
už Tiesą.
Sujunki

 

 

 mus visus vienybėn
gyvu tikėjimu,
nepalaužiama viltimi ir
nežinančia ribų meile.

Amen.

 

Mūsų Tautos
Kankiniai,

išmelskite stiprybės,
sumanumo ir vienybės
mūsų Tautos
darbuoto-

 

jams, išmelskite tikrai
šviesų amžinąjį poilsį
galvą paguldžiusiems
už savo žemę.

Amen.

 

 

Angele Sarge,
Šv. Globėja,
Šv. Antanai ir visos
palaimintosios
Dvasios, saugokite,
lydėkite ir iš-

 

 

 

laikykite mane
šiandieną laisvą nuo
viso pikto.

Amen.

Šv. Dvasia,
nušvieski mano ir
mano Tautos
kelius į laimingą ateitį,
Šv. Dvasia, laiminki
mūsų pasiryžimus.

Amen.

 

 

 

 

Šv. Teresėle,
    misijų
Globėja, suteiki
mums

apaštališkos dvasios,
padėki man savo
gražiu elgesiu
laimėti Viešpačiui
sielų.

Amen.

 

 

Viešpatie, laiminki
mano miegą

 

Diena užsimerkė,
mano akis nuovargis
merkia, jausmai
išblėso, jėgos išseko...

Viešpatie,
dėkoju už visas šios
dienos malones: už
sveikatą, jėgas, už
sielos ir kūno maistą,
už kiekvieną gerą žodį,

 

 

 


už kiekvieną
malonumą, už viltį,
už savo gimtąją kalbą,
kurią svečioj šaly
girdžiu...

Dėkoju ir už skausmą,
neapykantą,
už visus trūkumus,
kuriais mane bandei.
Viešpatie, maldauju
ramaus poilsio sau ir
saviškiams.

Amen.

 

 

 

Šv. Šeima,
    saugoki
ir globoki
mūsų namų skaistumą
veržimąsi į
tikrąją Tiesą,
apsaugoki mūsų
Tautos rūmą
nuo visokio blogio, o
mums, vargo vaikams,
leiski nors sapne
pabuvoti
Tėvynės žemėje

 

 

 

 

su savaisiais.

Amen.

Marija,
Tavo gailestingumo
šaukiuos...


Marija,
nuliūdusiųjų
linksmintoja,
paguoski krauju ir
ašaromis apšlakstytos
žemės vaikus, paguoski

 

 

 

 

 

tremtinius, paguoski ir
mūsų širdis, pilnas
ilgesio, kančios ir vargo.
Marija, maldauju
pagalbos Tėvynės
gynėjams, maldauju
tikro poilsio gyvybę
paguldžiusiems
už savo žemę,
maldauju taikos ir
ramybės savo kraštui ir
išvargusiam pasauliui.

 

 

 

 

 

Marija,
keliu savo
nuvargusias
rankas į Tave ir
maldauju atleidimo
savo ir
saviškių ydų,
klaidų, netobulumų ir
nuodėmių.

Amen.


Viskas Jėzui
diena ir naktis

 

 


Šv. Mišių

Auka

 

Įžanga.

 

Ir šioje valandoje
kunigas lenkiasi
prieš Tavo altorių,
Viešpatie,
už visą pasaulį,
taip pat ir už mane.
Viešpatie

 

 

 

Dieve, atleiski man
mano nusikaltimus ir
sustiprink mane mano
uždaviniams, kad
tobulai juos atlikčiau.
Prie Tavo
didžiausios aukos,
prie visų Šventųjų
Bažnyčios iždan
sudėtų nuopelnų,
priimki ir mano
kančias: nuo-

 

 

 

 

 

vargį, paniekinimus,
ilgesio ašaras, alkį,
šaltį,

visas dvasios negales,
mano pastangas...
už Tėvynės laisvę,
už mylimųjų ir
prietelių geresnę dalią,
už kovotojų vėles.
Viešpatie,
pasigailėki ir tų,
kurie mus per-

 

 

 

 

 

sekioja ir kankina,
duoki ir jiems pažinti
savo meilės
saldumą.

 

Švč. Trejybe,
pasigailėk

Dangaus Tėve,
sutvėrei mus
didžiajai laimei,
meldžiu su visišku
nusižeminimu, ves-

 

 

 

 

ki mane į ją, kaip Tau
tinka: per bedugnes,
per šalčius...
Aš visur eisiu, tik
rodyk man kelią.

Viešpatie Jėzau,
viską paaukojai
mūsų išganymui,
visą gyvenimo
kartumą išgėrei,
kad mus
pamokytumei.

 

 

 

 

Išrinkai ir man
kančios kelią,
ilgesio ir visko
netekimo dalią,
sustiprink joje mane.

 

Šv. Dvasia,
apšviesk mane
pagundų ir tamsos
valandoj, kad
nepaklysčiau, kad
klaidoje
negyvenčiau.

 

 

 

Šv. Evangelija

Viešpatie, duoki
man vis geriau ir
geriau suprasti Tavo
mokslą, duoki
išminties jį visur
išpažinti ir skelbti savo
darbais, duoki jį man
taip pamilti, kad visur
ir visada Tavo
gailestingumo ir mei-

 

 

 

 

 

lės didybę skelbčiau

 

Aukojimas

Viešpatie, dėl savo
didžiausios meilės
mums nužengei iš
dangaus, perėjai žemės
kelią gera darydamas,
iškentei didžiausius
dvasios ir kūno
skausmus, pakvietei

 

 

 

 

 

ir mane išrinktųjų keliu.
Viešpatie,

noriu Tave sekti, tik
vesk mane,
duok man jėgų,
išminties,
nuskaidrink mano
troškimus.
Viską priimsiu iš
Tavo rankų su
dėkinga širdimi:
bejėgiškumą, be-

 

 

 

 

galinį ilgesį,
paniekinimus,
apleidimą, užmiršimą,
netekimą laisvės,
brangiausiųjų...
Viešpatie,
daryk, ką nori su
manim,

tik pasigailėk mano

Tautos ir

mano

mylimųjų.

 

Kanonas ir
pakylėjimas

 

Viešpatie, išgirsti
kiekvieno kunigo
šaukimą ir nužengi iš
dangaus ant mūsų
altorių.

Duona ir vynas Tavo
noru pasikeičia
Tavo Švenč. Kūnu ir
Krauju,

 

 

 

 

o visa dieviška būtybe
ateini, kad guostum,
ramintum ir
stiprintum mus.

 

Maldauju Tave,
Išganytojau, pakeiski
visą mano būtybę,
padaryk iš savanaudės,
savim susirūpinusios,
paskendusios
kasdienybėj,
užjaučiančia

 

 

 

kitus, padedančia
kitiems.
Padaryk, kad
suprasčiau kitų vargus,
rūpesčius, kad jų
lengvai nesmerkčiau.
Pakeisk mano ir mano
Tėvynės veidą. Prikelk
mus, kad mes visi
ieškotumėm kelio į
Tave, kad dėl Tavo
meilės ir

 

 

 

 

 

 

garbės nebūtų mums
sunkios jokios aukos.

 

 

Šv. Komunija

Kai siela verkia,
kai širdis liūdesy
merdi, kai
visa mano būtybė
nuovargy virpa, Jėzau,
maldauju ateiki. Ateik,
o ateiki, Ra-

 

 

 

 

mintojau, Gaivintojau,
kalbėki, ką nori
pasakyti per šiuos
žmones,

tomis sąlygomis,
tuo laikotarpiu.
Jėzau, maldauju
sutrumpinti tą
bandymų laiką mums,
maniems ir mano
išvargusiai Tautai.
Jėzau,

 

 

 

 

pagalbos maldauju
mirusiems už mūsų
gėrį, pagalbos
maldauju tiems, už
kuriuos nori, kad
melsčiaus.

 

 

Mišių Aukos
pabaiga

Išganytojau, per
Tavo Švenč.

 

 

 

 

Auką, per aukas ir
maldas mano
artimųjų, per
brangiosios Tėvynės
skausmo ir gyvybės
aukas ir
visų dangaus
Šventųjų nuopelnus
stiprink mane šios
dienos darbe ir
ateities uždaviniams.

Amen.

 

 

 

 

Marija,
gelbėk mus

 

Marija, gelbėk
krauju ir ašaromis,
pasiaukojimu,
pasiryžimais ir
meile išpuoštą žemę.
Marija, sužadink
mūsų krūtinėj
milžinų galią,
išlaikyk skai-

 

 

 

 

 

sčią Tautos Dvasią,
kurią mūsų bočiai
per amžius augino.
Marija, apšviesk
klystančius, gelbėk
mirusius karžygius,
leiski prisikelti
mūsų šventai
Lietuvai,
kad, kaip šviesi
žvaigždė, kitų tautų
tarpe šviestų,

 

 

 

 

 

spindėtų ir garbintų
Tavo Sūnaus ir
Tavo begalinį
gailestingumą ir
meilę.

Amen.

 

 

 

 

Išpažinties
maldos

 

Prieš sąžinės
sąskaitą

Viešpatie, aš
ieškojau laimės visur ir
visuomet,
mano širdis niekur
neranda poilsio ir
ramybės. Jėzau,

 

 

 

 

 

juk tik Tavyje
tikras džiaugsmas ir
laimė, tik pažvelk į
mane ir

visos audros nurims
manyje,

o aš visur tik Tavęs

ieškosiu,

tik Tavo

gailestingumą

skelbsiu.

Šv. Dvasia,

 

 

apšviesk mano sielą,
parodyk man kelią į
didžiąją Laimę.
Jai pasiekti,
aš nieko
nesigailėsiu,
visko išsižadėsiu.

 

 

Šv. Mergele ir
visas Dangau,
padėkite man
mano

pasiryžimuose.

 

 

Sąžinės
sąskaita

Dievui:

Ar visur matau
Dievo valią?

Ar aišku, kad
kančios kelias ir man
skirtas? Ar neviltis
manęs nežudo ?..

Artimui:

Ar neskriaudžiu

 

 

 

artimo, įtarinėju,
apkalbu, skundžiu,
pajuokiu, niekinu,
savo naštas kraunu, -
darbo, negerų
nuotaikų,

baimė kitų nuomonės,
melas, neapykanta,
kerštas, kitų laisvės
varžymas,
nesiskaitymas su
žodžiais.

 

 

 

 

Sau:

Troškimas ligos,
kenkimas sveikatai,
neskaistumo egoizmas...

 

Gailesčio
sužadinimas

Išganytojau,
paniekinau Tavo
kančią, Tavo
troškimus, Tavo meilę,
pasmerkiau save,

 

 

 

 

 

pasidariau giliai
nelaiminga. Visa savo
būtybe maldauju
Tavęs, pažvelk į mane,
uždenk mano
nusikaltimus, prikelk
mane, kad su
džiaugsmu bėgčiau
garbinti Tavo
gailestingumą ir
neišreiškiamą meilę.

Amen.

 

 

 

 

 

 

Prieš Šv. Komuniją

Ateikite, visi
Angelai, ateikite, visi
dangaus Šventieji,
Nekalčiausioji Motina,
Šv. Juozapai,
Šv. Teresėle, garbinti
Gailestingumo
Viešpatį,
Meilės Dievą.

Mokykite mane

 

 

 

 

tikrojo nusižeminimo ir
meilės, kad aš visur ir
visada gyvenčiau
dėkingumu ir visu savo
gyvenimu skelbčiau
Viešpaties meilę ir
gerumą.

 

 

Po Šv. Komunijos

Jėzau, atėjai pas
mane, pasi-

 

 

 

 

lik pas mane per
visas dienas,
gyvenk manyje,
mokyk mane, kad ir
skaudžiausiai,
ilsėkis pas mane,
tik niekad nepalik
manęs.

Su visa savo būtybe
glaudžiuos
prie Tavęs,
garbinu

 

 

 

 

 

Tave, dėkoju Tau už
atėjimą, paguodas,
už visas

malones man ir mano
namams.

Meile liepsnojanti
Širdie, pasigailėk
kovotojų už laisvę,
pasigailėk žuvusių
kovos laukuose,
pasigailėk
kenčiančių dėl Tė-

 

 

 

vynės, pasigailėk visų,
už kuriuos aš privalau
Tave

garbinti ir melsti.

 

Dėkoju,
Gailestingumo Dieve,
už tas širdis, kurios
man tiek daug gero
padarė, kurios manęs
niekad neužmiršta,
dėkoju ir už

 

 

 

 

 

 

tuos, kurie manęs
neapkęsdami, auklėja ir
įspėja.

Amen.

 

 

 

Viešpatie, pagalbos
prašau Tėveliams

Marija,
Nusidėjėlių Gynėja,
Nuliūdusiųjų
Paguoda,
Gailestingumo
Motina,

skausmo perpildyta
širdimi maldauju
pagalbos

 

 

 

 

 

savo mirusiems
tėveliams,

kurie mūsų šeimą savo
darbu ir

rūpestingumu saugojo
ir globojo.

Marija, išmelski jiems
veikiausią susitaikymą
su savo Sūnumi,
kad jie iš aukštybių
mus vėl vestų ir
išvestų

 

 

 

 

iš visų gyvenimo
pinklių, bedugnių, iš
visų audrų, iš visokių
pagundų.

Amen.

 

 

 

Mąstykime V. Jėzaus
Kristaus Kančią

 

Įžanga

Skausmo kelią išėjęs
Jėzau, Kankinių
Karaliene,

visi dangaus ir žemės
Kankiniai ir Kentėtojai,
padėkite man suprasti
mūsų

 

 

 

 

Išganytojo
kančios ir meilės esmę,
padėkite man, mano
mylimiesiems ir visai
mūsų Tautai atrasti
savo kelią.

1. Jėzus
pasmerkiamas mirti

„Neteiskite, kad
nebūtumėt teisia-

 

 

 

 

 

mi ."

Aš teisiu,
smerkiu,pajuokiu,
tyčiojuos, pykstu,
keikiu, kerštą nešiojuos,
išpasakoju kitų yda:
paslaptis...

Taisykime viską
tik gerumu. Meilė -
geriausia mokytoja.
Jai nėra kliūčių.

„Nėra didesnės
meilės už tą, kas

 

guldo gyvybę už savo
prietelius".

 

Malda

Jėzau, pasigailėk
smerkėjų, neteisingų
teisėjų.

Apsaugok nuo
brovimosi į kitų
reikalus...

 

2. Jėzus ima kryžių

 

 

Mane Dievas užmiršo,
maldų neišklauso...

Už ką kenčiu -
nepavogiau,
neužmušiau... Už ką
vargai - alkis, šaltis,
kaulų gėla, panieka,
stumdymas,
nepatogumai,
užmiršimas...

„Visi, kurie einate
keliu, pažiūrė-

 

 

 

kite, ar yra didesnis
skausmas, kaip mano?

 

Malda

Jėzau, ką nori
pasakyti šituo vargu?
Duok man gerai
suprasti visišką Tavo
norą visose sąlygose.

„Štai aš Viešpaties
tarnaitė".

 

 

 

 

3. Jėzus pirmą kartą
krenta po Kryžiumi

 

Papratimas - antras
prigimimas. Padėkime
vaikams, jaunimui:
švelniu patarimu,
pavyzdžiu, apsauga,
sklaidykime piktam
sąlygas...

Malda

 

 

 

 

Jėzau, saugok mūsų
jaunimą nuo pirmo
puolimo, o
suklupusiems padėk
prisikelti. Duok man
meilės ir gerumo
spinduliavimo.

4. Jėzus susitinka su
savo Motina

Du žibintai - saulė ir
mėnuo -

 

 

 

 

mylimiausias Sūnus ir
kilniausioji Motina
susitinka
išganymo kely.
Dvi širdys išgyvena
visą kančios, skausmo
kartumą,
dvi širdys yra
jautriausios mūsų
vargui, nelaimėms.

Malda

 

 

 

 

Skausmingoji
Motina, padėki
mums suprasti
dabartinio vargo esmę.
Padėk mums
greitai sugrįžti į
Tavo numylėtą
žemę ir kiekvienam
atrasti kelią į
laimingą
amžinybę.

 

 

 

 

 

5. S.Kirenietis
padeda nešti kryžių

Kai lankau sergantį,
kai padedu liūdinčiam,
kai meldžiuos už
mirusius, klystančius,
kai padedu našlėms,
našlaičiams, seneliams,
kai savo gyvenimu
spinduliuoju... ir
šiandieną padedu Jėzui
nešti kryžių.

 

 

 

 

Malda.

Šv. Dvasia,
duoki man minčių,
jėgos, išminties
gera daryti,
sudvasinti save ir
kilniai pagarbinti
Išganytojo kančią.
Šv. Dvasia,
leiski kasdien
pajusti
Dievo mintį.

 

 

 

6. Veronika
nušluosto Jėzaus veidą.

 

Savo širdyje
tapykime Jėzaus
paveikslą, kovodamos
už tiesą, gėrį ir grožį.

 

Malda

Jėzau, padėki man
teisingai suprasti
tiesos, gėrio

 

 

 

ir grožio vertybes,
leiski man

nenuilstamai jų siekti,
kad savo asmenybe
tarnaučiau Dievui ir
Tėvynei.

 

 

7. Jėzus antrą kartą
krenta po kryžium

Saugokimės
neskaisčių min-

 

 

 

čių, jausmų;
sudarykime sąlygas
klestėti skaistumo
dorybei, padėkime
jaunimui pavyzdingu
savo gyvenimu.

 

Malda

Jėzau, numylėjęs
skaistybę, padėk žalių
rūtų, lelijų, tulpių
kraštui, Marijos

 

 

 

 

 

žemės vaikams auginti
nemarius skaistumo
idealus.

8. Jėzus ramina
verkiančias moteris

Padėti apleistiems,
kenčiantiems kūno ir
sielos sielvartus, padėti
sergantiems reiškia
užjausti kenčiantį
Išganytoją.

 

 

 

 

Malda

Jėzau, guodęs
Jeruzalės moteris,
paguoski šiandien
mūsų seseris, dukteris,
sužadėtines, žmonas,
motinas skausmo
suspaustas dėl savo
mylimųjų kančių.

 

 

9. Jėzus trečią kartą
krenta po kryžium.

 

 

 

 

Visiška neviltis,
begalinis dvasinis
sausumas, kūno
visiškas nusilpimas,
senatvės negalės -
jėgos pakerpančios
dvasinio skrydžio
sparnus.

 

Malda

Visiškai nusilpęs
Jėzau, padėki man ir
maniesiems
didžiausiose dva-

 

 

sios ir kuno negalėse.

 

10. Jėzus išvelkamas
iš rūbų.

Kūno begėdystės,
dvasios apnuoginimai,
visko netekimas - tai
mūsų išvilkimas.

 

Malda

Išganytojau,
apsaugok mus nuo
didelio skurdo, kuris
veda

nusikaltimus, kuris
trukdo dvasinę
pažangą.

 

11. Jėzų prikala prie
kryžiaus.

 

Įžeidimais, blogomis
nuotaikomis, pykčiu,
neapykanta, kerštu,
apkalbomis... žudome
kitų sielas.

 

 

 

 

Malda.

Jėzau, mokyki mane
kitų laisvės nevaržyti,
duoki ištvermės iškęsti
visus sielvartus,
skausmus, paniekas,
užmiršimą, o jei reikės,
ir karčią mirtį, tik
nebauski amžinuoju
pasmerkimu manęs ir
mano Tautos.

 

 

 

 

 

12. Jėzus miršta ant
kryžiaus

 

„Aš nieko šiame
pasaulyje neturiu" -
kalba Kristus. Šio
pasaulio dvasia:
puikybė, savimeilė,
garbėtroška, godumas,
pavydas...

 

Malda

Išganytojau,
[padėki] mirti šio
pasaulio dva-

siai, o padėki pajusti
džiaugsmą gyventi:
nuolankiai, dosniai,
pamaldžiai, skaisčiai.

 

 

13. Jėzaus nuėmimas
nuo kryžiaus

Neatstumkime
ištiestos į mus rankos.

 

 

Malda

Išganytojau, mal-

dauju pagalbos
artimiesiems
mirusiems, maldauju
paguodos kenčiantiems
dėl artimųjų mirties,
maldauju išklausyti
šaukiančiųjų prašymus.

 

14. Jėzų deda į kapą

Malda

Jėzau, pagelbėk
tiems, kurie miršta
svetimuose

 

 

kraštuose be
Bažnyčios, artimųjų,
draugų paguodos ir
pagalbos.

 

Pabaiga

 

Jėzau, savo kančios
nuopelnais, Kankinių
Karalienės, visų
Kankinių bei Kentėtojų
aukomis, mano ir mano
tautos troškimais

 

 

uždenki mano ir mano
Tautos kaltes ir duok
mums visiems atrasti
kelią į Tave, kad
nežūtumėm vargo,
bado ir nevilties
skurde. Jėzau, išgelbėk
pražūtin žengiantį
pasaulį.

 

Amen.

 

Pasimelsti Šv. Tėvo
reikalais.

 

 

 

Įvairios maldos
 

Malda į Girkalnio
Gailestingumo Motiną

(1943.II.8)

Paklydom,
suvargom, sušalom...
Gailestingumo Motina,
ir vėl nepalikai mūsų
vienų vargo ir
suspaudimo dienose ir
vėl nusileidai iš
dangaus

 

 

 

didžios šviesos
spindėjime ant mūsų
krauju apšlakstytos
žemės. Motina,
prie ko gi, o prie ko gi
pulsime, prie ko
šauksimės tame
didžiame suspaudime,
apleidime ir skurde?!
Pažvelk, o Motina, į
mūsų vargo ir ilgesio
sutrintas širdis,
į mūsų nuo-

 

 

 

 

šalčio ir alkio
pamėlusias lūpas.
Grąžinki mus į šalį,
kurią mums pats
dangus dovanojo, į
kryžių ir bažnyčių
žemę, į kraštą, kurį Tu
nuo amžių pamėgai.
Leiski mums vėl išvysti
gausius malonėmis
paveikslus, šventoves.
Leiski vėl mums
visiems

 

 

 

 

 

giedoti padėkos ir
meilės himnus
Gailestingumo Jėzui ir
Tau, Gailestingumo
Motina, kuri pažadėjai
visų kalčių atleidimą.

 

Amen.

 

Malda į
Šv. Kazimierą

Šv. Kazimierai,
Marijos Žemės

 

 

 

Globėjau, kuris
himnais šlovinai
Švenč. Mergelę, kuris
naktimis prie
bažnyčios durų
klūpodamas šaukeisi
Jos pagalbos, kuris taip
mylėjai skaistybę, kad
visokios pasaulio
garbės, visų patogumų
dėl jos išsižadėjai.
Išmelski, Šv. Globėjau,

 

 

 

 

ir mūsų kraštui
skaistumo žiedų,
kurie savo kvapu
patrauktų mus visus
Tavo keliais.

Šv. Kazimierai,
niekur nenorėjai
išvykti iš savo šalies,
jai esant pavojuj,
iš dangaus padėjai
mūsų kariuomenei.
Sugeltomis širdi-

 

 

 

 

 

mis maldaujame,
padėki prisikelti mūsų
Tautai kilniam
gyvenimui,

o mums veikiai sugrįžti
į žemę, pašventintą
kankinių kūnais,
nekaltomis ašaromis ir
begaliniu sielvartu.

Amen.

 

 

 

Malda į Šv. Juozapą

 

Šv. Juozapai,
Šv. Šeimos Globėjau,
padėki mūsų
besikuriančioms
šeimoms, kad jose
amžinai neužgestų
uždegti meilės
žiburiai, kad jie
išaugtų švyturiais,
kad jų
jokie vėjai

 

 

 

neužgesintų, o mus
sugrąžink į šeimos
židinius didžiam
kūrybiniam darbui.

Šv. Juozapai, kurs
pats išgyvenai
tremtinio dalią,
išmelski mums
suvargusiems
ištvermės, išminties ir
nepalūžimo vargo
dienose, kad visi
sunkumai kaip ugnis

 

 

 

 

plieną užgrūdintų.

Šv. Juozapai, esi
visų dvasios turtų
valdytojas, suteiki
mums skaistybės,
meilės, tvirtumo ir
vienybės dvasios.

Amen.

 

 

 

Velykų malda

Dieve, esi
neišreiškiama meilė,
pats nužengei iš
dangaus parodyti
mums kelio meilės
karalystėn.

Jėzau, amžinojon
laimėn pakvietei visus
vargstančius, visus
geros valios, visus
trokštančius ir
ieškančius amžinybės.

 

 

 

Kūno ir dvasios
kančios, įvairiausi
trūkumai tikriausi
palydovai dangaus
laimėn.

Velykų Jėzau,
padėki prisikelti iš
savo ydų man,
mano mylimiesiems,
mano Tautai, prikelki
taip pat visus
klystančius.

 

 

 

 

Visos dangaus
Dvasios, padėkite
mums giedoti Jėzaus
Prisikėlimo garbę.
Garbė, šlovė ir padėka
Mirties Nugalėtojui,
Meilės Davėjui.

Amen.

 

 

 

Malda į
Gailestingumo Jėzų

(Atvelykio sekmadieniui)

Nuovargis,
nusilpimas sukaustė
mūsų širdis.
Nebeturime nei dvasios
maisto,

nei reikalingo poilsio,
nei atsigaivinimo.

Ilgesys,
lūkestis, ver-

 

 

 

gija prislėgė mus.
Gailestingumo Jėzau,
Tavo pasigailėjimo
šaukiamės, prie Tavo
atverto šono
glaudžiamės.
Gailestingiausioji ir
meile liepsnojanti
Širdie, sujunki mus
gailestingumo, meilės
ir vienybės ryšiais.
Padėki mums veikiai
sugrįžti į savo

 

 

 

 

žemę, kad vis
geriau ir geriau
vykdytumėm
Viešpaties mums
skirtus uždavinius.

Amen.

 

 

Malda į šv. Moniką

(V. 4 d.)

Šv. Monika, kuri
išgyvenai savo vy-

 

 

 

ro ir sūnaus Augustino
nuodėmingus
klaidžiojimus, kuri per
daugelį metų
nesvyruojančia malda,
aukomis, didžios
atgailos dvasia
sugrąžinai juos į tikrąjį
kelią.

 

Padėki mūsų
šeimoms nugalėti savo
piktžoles ypač
girtavimą, priesaikų

 

 


laužymą, tikėjimo
niekinimą,
nusikaltimus
skaistybei. Išmelski
mums ištvermės, Dievu
pasitikėjimą ir tikrosios
atgailos dvasią.

 

Šv. Augustinai, pats
ilgai klaidžiojęs,
išmelski mūsų
klystantiems Tiesos
pažinimo ma-

 

 

 

 

lonę, apsaugoki mūsų
jaunimą nuo klaidų bei
nusikaltimų,
kurie savo mokytojų
klaidinami, kurių
blogas elgesys juos
silpnina.

 

Šv. Motina Marija,
skausmo išgeltomis
širdimis šaukte
šaukiamės Tavo
pagalbos, išmelski
mūsų moti-

 

 

 

noms šv. Monikos
dvasios jėgos ir
patvarumo.

Amen.

Malda į Visų
Malonių Tarpininkę

(gegužės 24 d.)

Nuvargom, apmirė
mūsų jausmai, sustingo
širdys,

nebesusigaudom savo
mintyse. Marija

 

 

 

Malonės Pilnoji,
Tu Visų Malonių
Tarpininke,
sugraudinta širdimi
keliame į Tave savo
maldavimo rankas:
atgaivinki mus,
sakyki mums, ko
trokšta iš mūsų
numylėtas Sūnus, mes
norime visiškai
paklusti Jo valiai.

 

 

 

 


Maloningoji,
parodyki mums
naujame spindėjime
gyvo tikėjimo,
nemirštamos
vilties ir nežinančios
ribų meilės
žvaigždes.

Padėki man ir mano
Tautai nugalėti visas
kliūtis, kurios užstoja
kelią į Tavo Sūnaus

 

 

 

 

glėbį, į Švenč. Širdies
turtų gausybę.
Amen.

 

Sekminių malda

 

Kai apaštalai
laukė pažadėto
Ramintojo, drauge su
Jėzaus Motina
daug meldėsi.
Atėjo Sekminių
valanda,

 

 

 

iš dangaus ant jų
nusileido ugnies
pavidalai, kurie
apšvietė juos,
atnešė jiems
apaštališko uolumo,
kankinių drąsos,
sumanumo, kalbos
dovaną...

 

 

Šv. Dvasia,

Guodėja ir
Stiprintoja, ateiki,
nusileisk ir

 

mums. Ir mes
laukiame, ir mes
prašome, ir mes
meldžiamės. Ateik,
atnaujink mus,
atnaujink mūsų Tautą.
Suteiki mums visų
reikalingiausių
malonių, kad mes
vieningai ir su meile
kurtumėm Dievo
karalystę savo
Tėvynėje.

Amen.

 

 

Devintinių malda

 

Man reikia gydytojo,
man reikia ramintojo,
geriausio Tėvo iš visų
tėvų... Viešpatie Jėzau,
pasilikai pas mus
Meilės Sakramente per
visas dienas. Jėzau,
šauki, kvieti, vadini
pas save visus
pavargusius,
nuliūdusius, nu-

 

 

 

 

žemintos širdies...

Trokšte trokštu,
geiste geidžiu su Tavim
susijungti Meilės
Sakramente.

Jėzau, ateiki pas
mane, paguoski mane,
nuraminti ateiki.
Aplankyk širdis,
svetimuose kraštuose
trokštančias Tavęs,
aplankyk mirštančius ir
mirusius be Tavęs.

 

 

 

Jėzau, aplankyk taip
pat ir persekiojančius
Tave.

Jėzau, Tu mano
šviesa tamsoje,
Tu mano šilima šalty,
Tu mano laimė varge.
Dienos saulė šaukia
mane į Tave,
žvaigždžių mirgėjimas
vadina pas Tave,
sniegas, balti žiedai

 

 

 

 

kalba apie Tavo
skaistumą, Viešpatie.

Amen.

 

Šeštinių malda

Jėzau, atvėrei mums
begalinę sielos
paslaptį: neribotą
gailestingumą, viską
nugalinčią meilę,
nusižeminimo jėgą,
kančią, skaus-

 

 

mą parodei kaip
sielos vaistą.

Jėzau, angelų,
serafimų, kerubimų
lydimas įžengei į
dangų šventųjų
džiaugsmui, o mums
per visas dienas
pasilikai Meilės
Sakramente.

Jėzau, visokios
laimės Kūrėjau, leiski
mums gy-

 

 

 

venimu džiaugtis, kaip
Dievo dovana,
bet apsaugok nuo
perdidelio
prisirišimo prie
žemės gėrybių,
mokyki mus ieškoti,
siekti, kovoti dėl
dangaus vertybių.

Amen.

 

 

 

 

 

Malda į Šv. Antaną

Šv. Antanai, visų
klaidų, visokios
vergijos nugalėtojau iš
giliausios širdies
šaukiamės pagalbos
mūsų sunkiose
dienose. Praradome
brangenybių
brangenybę laisvę.
Prašome išmelsti ją
mums ir mus išmokyti ją

 

 

 

 


branginti, mylėti ir
ginti. Padėki mums
nugalėti vergiją savyje,
kad mūsų tarpe išnyktų
visoks pataikavimas,
skundai, kerštas,
neapykanta, kišimasis į
kitų reikalus, kad aš
nebūčiau kitų laisvės
žudikė...

 

 

Šv. Antanai padėki
man ir mano

Tautai pakilti iš klaidų
bei apsileidimo
šviesiam rytojui.

Amen.

 

Malda į Šv. Joną
Krikštytoją

Šv. Jonai K, kuris
šaukei taisyti
Išganytojui kelią,
padėki man ir mano my-

 

 

 

 

 

limiesiems taisyti Jam
savo širdies takelius,
pamokyki išpuošti savo
širdis kvapiais dorybių
žiedais, pamokyki mus
savo gyvenimu Jį
šlovinti, išpažinti ir
mylėti. Pašauki ir mano
Tautą gerai suprasti Jo
mokslą, jį skelbti ir juo
gyventi.

Amen.

 

 

 

 

Malda į Šv. Aloyzą

Šv. Aloyzai, kuris
visą gyvenimą baltu
žiedu žydėjai, kuris
tyru oru alsavai, kuris
didžiu vidiniu
džiaugsmu spindėjai,
kuris Saulės šviesoje
augai, žydėjai ir vaisių
nešei, padėki mums iš
aukštybių, padėki
mūsų Tau-

 

 

 

 

 

tos ieškotojams surasti
vidinį gyvenimą,
palydėki mus visus
skaisčiais idealų
keliais.

Amen.

Malda į Kristų
Karalių

Jėzau, nuo kryžiaus
sosto pasidarei
Karalium jautrių sielų,
nuo kryžiaus sosto
parodei žmonijai kelią

 

 

 

į Laimės šalį, kryžiaus
soste atvėrei mums
savo širdies turtų
gausybę.

Sielų Karaliau, labai
dėkoju, kad ir man
leidi kryžiaus šešėly
augti. Išganytojau,
leiski man, mano
mylimiausiems ir mano
Tautai pajusti
Švenč. Širdies šilimos
ir jėgos.

Amen.

 

 

Visi Šventieji,
padėkite mums
Angeliškieji
kūdikiai, skaisčios
mergelės, kovotojai
jaunuoliai, išpažinėjai,
Tiesos ieškotojai,Tiesos
mylėtojai, ir skelbėjai,
kentėtojai ir kankiniai,
padėkite išmelsti mums
įvairiausio
spalvingumo doros
žiedų, sužadinkite
mumyse ne-

 

 

 

mirštamų Gėrio troškimų.

Šv. Lietuvos Globėjai ir
kankiniai, maldaujame
pagalbos savo kovose bei
siekimuose.

Amen.

 

Kalėdų malda

Suledėjusiomis
lūpomis, su ašaromis
akyse, nevilties
iškankintos puolame prie
Tavo prakartėlės, Šv.
Kūdiki!

 

Priimki mūsų
prašymus, maldas,
priimki ilgesį,
pasiryžimus, priimki
karžygių aukas, priimki
mūsų mylimųjų ašaras,
maldas, skausmu
persunktus rūpesčius,
išlaikyki mus visus
gražiai ateičiai. Suteiki
dangaus laimę svečioj
šaly iš vargo ir bado
mirusiems. Dėl savo

 

 

 

Šv. Motinos ir visų
šventųjų nuopelnų,
pasigailėki mano
mylimųjų ir mūsų
Tautos. Sutrinta
širdimi maldauju
sutrumpinti bandymų
dienas. Jei reikia aukų,
imki jas iš manęs, tik
duoki man kankinių
drąsos ir stiprybės.

Amen.

 

 

 

 

Įvairūs maldaknygės
leidimai

Maldaknygės pirmasis leidimas.
1959 m. Putnamas, JAV

Lietuvių kalba (antrasis leidimas).
1963 m. Putnamas, JAV

Anglų kalba (pirmasis leidimas).
1960 m.

Vokiečių kalba. 1960 m.

Olandų kalba. 1961 m.

Italų kalba. 1962 m.

Ispanų kalba. 1962 m.

Lenkų kalba. 1966 m.

Prancūzų kalba. 1967 m.

Kinų kalba

Pogrindinis 1964 m. leidinys

Pirmasis leidimas
Nepriklausomoje Lietuvoje. 1990 m.

TURINYS

Kauno Arkivyskupo Metropolito
Sigito Tamkevičiaus
įžanginis žodis / 5

Fotografuotinis maldaknygės
tekstas / 10

Įvairūs maldaknygės
leidimai / 244

 

Marija, gelbėki mus

Sibiro kalinių lietuvaičių maldaknygė
Antroji laida

Leidžia ATMINTIS.
Spaustuvė „MORKŪNAS ir Ko".

Design by Joomla