Svetainės įkūrėjas
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Musulmonai atsiverčia į krikščionybę

Evangelija yra aktuali ir skirta visoms tautoms. Tačiau žemėje yra vietų, kuriose Kristaus mokymas sutinkamas priešiškai. Tai vyksta musulmonų šalyse: išsižadėjus islamo ten gresia mirtis - jei ne pagal valstybės įstatymus, tai dėl šariato teisės (įstatymo, suformuluoto pagal Koraną, kurio laikytis privalo kiekvienas musulmonas). Daugelyje šių šalių taip pat numatytos griežtos bausmės tiems, kurie išdrįsta skelbti Jėzų Kristų.

Nepaisant to, Kristaus mokymas metų metais pritraukia vis daugiau musulmonų. Rizikuodami savo gyvybe, ramybe, visuomenine padėtimi, musul­monai atsiverčia į krikščionių tikėjimą, išvydę jame Tiesos kelią. Vienas iš tokių žmonių yra Rašidas Al-Maghribi. Jis gimė 1971 m. Maroke, religingoje musulmonų šeimoje. Jo tėvas, senelis ir dėdė buvo imamai(islamo dvasininkai), todėl Rašidas dar ankstyvoje vaikystėje susidūrė su Korano mokymu ir daugelį jo tekstų mokėjo atmintinai. Jis pats ilgainiui galėjo tapti musulmonų šver^ tiku vienoje iš Kasablankos mečečių, kur gyveno jo šeima, jei netikėtai per radiją nebūtų išgirdęs apie Kristų. Rašidui tada buvo 16 metų. Pirmiausiai jis susidomėjo Kristumi, vėliau Juo susižavėjo. Raši­das pradėjo ieškoti naujos informacijos apie krikščionybę ir lyginti Koraną su Biblija. Ketverius metus truko vidinė kova, kol pagaliau jis rado tiesą Evange­lijoje. Jo gyvenime įvyko svarbus daly­kas, kurį jis vėliau aprašė: „Jėzus palietė mano širdį, visiškai mane pakeitė“. Raši­das tapo krikščionimi 1990 m., tačiau net 15 metų slėpė šį faktą. Visą tą laiką jis vertė ir platino Bibliją.

2005-aisiais, sau­godamas savo gyvybę, jis paliko tėvynę ir gavo politinį prieglobstį Jungtinėse Ame­rikos Valstijose. Tada prasidėjo aktyvi jo, kaip misionieriaus, veikla skelbiant Evan­geliją musulmonams. Rašidas tapo žino­mas dėl pasisakymų per TV programas Kas h Al-Kinas (Be kaukės)ir Su ‘ai J ar i (Drąsus klausimas), Al-Hayat(Gyveni­mas), kuriose diskutuojama apie islamą ir krikščionybę. Šios programos sudo­mino milijonus tikinčiųjų Alachu, sie­kiančių sužinoti tiesą tiek apie vieną, tiek apie kitą religiją. Rašido Al-Ma- ghribi bei kitų misionierių veikla buvo sėkminga. Pastaraisiais metais Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose šim­tai tūkstančių musulmonų perėjo į kri­kščionybę. Tikslus jų skaičius nežinomas dėl griežtų sankcijų, gresiančių už islamo išsižadėjimą. Manoma, kad perėjusių į krikščionybę Maroke gali būti maždaug 150 tūkst., o Egipte - net apie 2 mln. Jau 2003 m. islamo dvasininkai skundėsi, kad vien Afrikoje islamo atsisakė apie 6 mln. žmonių. Aiškėja, koks didelis Dievo Žodžio alkis šalyse, skendinčiose pusmėnulio šešėlyje. Lemiama akimirka Rašido gyvenime tapo Biblijos ir Korano palyginimas. Jis buvo imamųsūnus ir anūkas, buvo įsitikinęs, kad Koranas gyvavo amžinai, buvo duotas iš dangaus ir jame viskas - absoliuti tiesa. Tačiau, lygindamas islamo šventąją knygą su Biblija, Korane jis rado daugybę istorinių ir kalbinių klaidų. Savo mintis ir argumentus Rašidas Al-Maghribi išdėstė knygoje I‘dzhaz al-Koranas(Neklystan­tis Koranas), išleistoje 2009 m. Ši knyga yra jo formavimosi, kelio krikščiony­bės link ir kilusių abejonių apibendri­nimas. Įžangoje jis rašo, kad tikėjimas absoliučiu Korano teisingumu buvo paskutinė stipri gija, vis dar siejanti jį su islamu. Tačiau šventosios musulmonų knygos analizė atskleidė, kad daugelis Korano skyrių (Sur) susiformavo sti­priai veikiami Biblijos istorijų ar net senų krikščioniškų legendų, patyrė reikšmingų iškraipymų pagal politinius ir religinius poreikius susiformavusiam islamui. Iš kai kurių kitų skyrių anali­zės matyti, kad autorius tikrai nežinojo daugelio svarbių istorinių ir geografi­nių faktų. Visa tai paneigia musulmonų religinę dogmą, teigiančią, kad visa tai, ką kalbėjo Mohammedas, yra absoliuti tiesa, kelianti daug didesnį pasitikėjimą negu visa, kas pasakyta ar parašyta kitų. O visų Korano faktų tiesa, pagal islamo teologiją - pagrindinis arabų pranašo misijos autentiškumo įrodymas. Žino­damas, kad Koranas nepagrįstai pastoviai siekia būti tikru Dievo žodžiu, taip pat kad didžioji dauguma arabų musulmonų iš tiesų nežino šios knygos turinio, nes jos nesupranta (jau vien dėl kalbos, kuria ji parašyta - arabiška Korano kalba tokia pat artima šiuolaikiniam arabų dialektui, kaip lotynų kalba - prancūzų ar rumunų kal­boms), Rašidas išvertė didžiąją Korano dalį į Maroko dialektą ir paskelbė You­Tube. Žinoma, atsirado daugybė musul­monų dvasininkų kritinių atsiliepimų. Tai, kuo užsiima Rašidas Al-Maghribi, musul­monai vertina labai įvairiai.

Be televizijos žiūrovų telefono skam­bučių dėl Rašido perėjimo į krikščionišką tikėjimą, jis taip pat sulaukia grasinimų ir įžeidinėjimų. Bet tai jo negąsdina, jis sten­giasi ir toliau padėti savo tėvynainiams surasti kelią pas Kristų. Rašidas niekada netvirtino, kad musulmonai yra blogi žmo­nės. Problema - ne žmonės, o ideologija ir religija. Musulmonai yra islamo aukos. Jiems reikia ko nors, kas padėtų išsivaduoti iš pavergimo ir baimės pančių.

Dažnai musulmonų žinios apie krikš­čionybę labai menkos. Viena plačiau­siai paplitusių nuomonių yra tai, kad krikščioniška Trejybė yra Dievas Tėvas, Jėzus Kristus ir Švč. Mergelė Marija (kartais arkangelas Gabrielius). Musul­monų imamai(dvasininkai), įsivaizduo­dami Kristaus asmenybę, vadovaujasi tik smarkiai iškreiptais Evangelijos fra­gmentais. Jie nelaiko Jo Dievo Sūnumi ir net paneigia Jo mirties ant kryžiaus faktą. Eilinio musulmono Evangelijos ir krikščionybės supratimas iš esmės klaidingas. Prie to prisideda ir kaltini­mai, grindžiami Holivudo filmais, kad visi krikščionys savo gyvenime įklimpsta į nuodėmes.

Rašido Al-Maghribi, kaip ir kiekvieno krikščionio, laukia didelis darbas skelbti Evangelijos tiesą. Kaip mes tai turime atlikti? Pirmiausiai turime prisiminti mal­das už brolius krikščionis, gyvenančius islamo šalyse. Jie priklauso įvairioms baž­nyčioms, tačiau juos vienija tikėjimas į Kristų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų. Jų buvi­mas priešiškoje visuomenėje savaime yra Evangelijos skelbimas. Turime melstis už tuos, kurie atlieka sunkią misiją pas musul­monus. Savo maldose negalime pamiršti tų musulmonų, kurie, rizikuodami savo gyvybe, tikėjo Jėzų Kristų ir slėpė savo tikėjimą, taip, kaip ankstyvieji krikščio­nys slėpėsi Romos katakombose. Kiek galime, turime prisidėti labdara, remian­čia krikščionis Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje, kenčiančius dėl karo veiksmų, persekiojimo ir skurdo. Musulmoniškų šalių ėjimas Kristaus link priklauso ir nuomūsų santykio su Kristumi ir Jo Bažnyčia gilinimo. Žemėje yra vietų (pvz., Saudo Arabija), kuriose galima patekti į kalėjimą vien už tai, kad palaikėte Bibliją rankose. Šis faktas turėtų būti didelis priekaištas daugeliui krikščioniškų šeimų Europoje, kurios neskaito Biblijos ir net neturi jos namuose. Ta pati bausmė laukia tų, kurie dalyvauja šv. Mišiose, priima sakra­mentą. Mūsų „karštas44 tikėjimas - tai neįvertinimas lobio, kurį turime, arba dar blogiau - gyvenimas, rieštaraujantis Kristaus mokymui, neabejotinai atitolina metą, kai daugelis musulmonų priartės prie Bažnyčios.

Simanas Sardžhis

Mylėkite viens kitą
R. Kalantos g. 38
LT-52492 Kaunas.
tel. 8 37 4530 28
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.mylekite-vienskita.org

Design by Joomla