Mūsų darbai

Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

Knygos - Dievas, Jėzus Kristus

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

Knygos - Bažnyčia

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Knygos - Tėvynė

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

DR. JUOZAS JAKŠTAS
 
LIETUVOS AUŠRINĖ ISTORIOGRAFIJA
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 221-240 psl.
 
ROMA 1974

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

PROF. DR. VYTAUTAS PAVILANIS
 
GYVYBĖS SAMPRATA
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 469-475 psl.
 
ROMA 1974

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

ANTANAS VAIČIULAITIS
 
STENDHALIS LIETUVOJE
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VIII t. 201-218 psl.
 
ROMA 1974
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

JUOZAS ERETAS
 
DVI GENERACIJOS MUSU KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS TARNYBOJE
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 3-54 psl.
 
ROMA 1972
Nuo «Tėvynės Sargo» įkūrimo (1896) iki pirmo «Draugijos» sustojimo (1915)
« Draugijos » (Jakšto) puslaikis (1907-1915)
Nuo Voronežo sąjūdžio (1917) iki «Naujosios Romuvos» įsteigimo (1931)
M. Krupavičiaus puslaikis (1917-1926)
St. Šalkauskio puslaikis (1927-1936)

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

ZENONAS IVINSKIS
 
ŽEMAIČIU (MEDININKU) VYSKUPIJOS ĮKŪRIMAS (1417) IR JOS REIKŠME LIETUVIU TAUTAI (1417-1967)
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 55-132 psl.
 
ROMA 1972
I. Bulė « Lituanorum gente » — Žemaičių vyskupijos išskirstymas — Istoriografija apie ją
II. Sunkus Žemaitijos kelias į krikščionybę kryžiuočių kovų akivaizdoje
III. Konstancos bažnytinis susirinkimas ir žemaičių skundas
IV. Medininkų vyskupijos įkūrimas ir jos pirmieji sunkumai
V. Valdovų vaidmuo Medininkų vyskupiją steigiant ir jos didžiųjų vyskupų reikšmė
VI. Bibliografija Žemaičių krikšto ir Žemaičių (Medininkų) vyskupijos istorijos klausimu: šaltiniai ir literatūra

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

DOMAS JASAITIS
 
HIPOTERMIJOS FIZIOLOGINIAI PADARINIAI IR JOS PRITAIKYMAS MEDICINOJE
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 335-345 psl.
 
ROMA 1972
I. Hipotermljos Technika
II. Hipotermijos fiziologiniai padariniai
III. Pritaikymas medicinoje

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

JONAS JŪRAITIS
 
KELIOS MINTYS APIE MALDOS GALIMYBES ŠIUOLAIKINIO NIHILIZMO AKIVAIZDOJE
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 151-160 psl.
 
ROMA 1972
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

ANTANAS LIUIMA
 
EVANGELIJOS IR KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS SANTYKIO UŽDAVINIAI
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 383-391 psl.
 
ROMA 1972
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

VYTAUTAS PAVILANIS
 
SPECIFINIS VIRUSO SUKELTO VĖŽIO IMUNITETAS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 329-334 psl.
 
ROMA 1972

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

AUGUSTINAS RUBIKAS
 
HIERARCHIJA IR PASAULIEČIAI
 
MINTYS APIE HIERARCHINĖS KUNIGYSTES POBŪDĮ IR JOS SANTYKĮ SU BENDRĄJA
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 161-200 psl.
 
ROMA 1972
 
I. Bendroji kunigystė
II. Tarnaujančioji kunigystė

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

LADAS TULABA
 
VYSKUPU IR APAŠTALŲ KOLEGIJA
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 135-150 psl.
 
ROMA 1972
I. Apaštalai ir jų Kolegija
II. Vyskupai
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

P. GAUČYS
 
DR. VIKTORAS JASAITIS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 553-558 psl.
 
ROMA 1970
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Dr. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O.F.M.
 
VIENUOLIJOS LIETUVOJE XIII-XX AMŽIUJE
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 261-299 psl.
 
ROMA 1970
 
I. VIENUOLIJŲ AUGIMAS IK JŲ SUNAIKINIMAS XIII-XIX AMŽIUJE
    1. Vyrų vienuolijos
    2. Moterų vienuolijos
II. VIENUOLIJOS XX AMŽIUJE 
    1. Vienuolijų atgimimas ir naujas sunaikinimas
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

JURGIS GIMBUTAS
 
LIETUVOS BAŽNYČIŲ CHRONOLOGIJA IR STATISTIKA
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 215-259 psl.
 
Roma 1970
Įvadas
Bažnyčių statistikos klausimai
Tabelių ir kartogramų komentarai
IŠVADOS
LIETUVOS BAŽNYČIŲ STATYBŲ CHBONOLOGIJA
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS
 
MAŽOSIOS LIETUVOS APGYVENDINIMAS IKI XVII AMŽIAUS PABAIGOS
 
ROMA 1970
    T U R I N Y S
 
Prakalba III
 
I. Žvilgsnis į Mažosisos Lietuvos istoriografiją 1
 
     1. Seniausios pažiūros į Mažosios Lietuvos gyventojus 1
     2. Mažlietuviai čiabuviai ar imigrantai ? 7
     3. Suklestėjęs lietuvių imigracijos mokslas 12
     4. Pasipriešinimas lietuvių imigracijos mokslui 32
     5. Tarybinė istorijografija apie Mažąją Lietuvą 47
     Summary 47
 
II. Mažosios Lietuvos kraštovaizdis Kryžiuočių Ordino nukariavimų metu 51*
 
III. Mažosios Lietuvos gyventojai Ordino metu 65*
 
     1. Mažosios Lietuvos užkariavimas 65*
     2. Vakarinė Nadruvos siena 74*
     3. Apie tariamą Nadruvos ir Skalvos gyventojų išnaikinimą . . . 76*
     4. Nadruvos gyventojai Ordino metu 79*
     5. Skalvos gyventojai Ordino metu 87*
 
IV. Rytinė Mažoji Lietuva ginčuose dėl sienų 93*
 
V. Mažoji Lietuva XVI-XVII amžiuje, ypač jos kolonizacija 98*
 
     1. Pereinamasis laikotarpis 98*
     2. Prūsijos kunigaikštijos laikai 100*
     3. Čiabuviai ir imigrantai 114*
     4. Kurfiurstijos laikai 118*
 
Baigiamasis žodis 121*
Summary
 

PDF:   Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

JONAS ANDRULIS
 
PROFESORIUS STEPAS KAIRYS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 559-561 psl.
 
ROMA 1970

PDF:    Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

PETRAS MALDEIKIS
 
JONAS RUGIS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio V tomo 563-567 psl.
 
ROMA 1970
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

KUN. DR. V. M. CUKURAS
 
KONKREČIOS GYVENIMO TIKROVĖS TEOLOGIJA
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu VI t. 65-98 psl.
 
Roma 1969
I. Problematika
II. Įvairiu sričių teologija
III. Baigiamosios pastabos

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

 PDF     knygos fotografinė kopija :  internetinė talpykla BOX: 


LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS
 
Į S T A T A I
 
I. VARDAS IR TIKSLAS
 
§ 1. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija yra draugija, kurios tikslas yra sutelkti lietuvius katalikus mokslininkus ir mokslo mėgėjus, sudaryti jiems patogesnes sąlygas mokslui tirti ir vaisingai dirbti mokslo srityje, ruošti naujų mokslo jėgų, platinti ir kelti mokslingumą ir krikščioniškąją kultūrą Lietuvių Tautoje.
 
§ 2. Tam tikslui siekti Akademija: a) steigia bibliotekas, muziejus ir kitas mokslo įstaigas; b) rengia kursus ir paskaitas; c) leidžia knygas, mokslo žurnalus ir kitokios rūšies leidinius; d) kuria savo tikslams fondus; e) sudaro ir skiria stipendijas; f) įgyja judamojo ir nejudamojo turto.
 
II. NARIAI
 
§ 5. Akademija susideda iš garbės narių, narių mokslininkų, narių mokslo mėgėjų ir narių mokslo rėmėjų. Be to Akademija gali turėti narių korespondentų.
 
§ 4. Garbės nariais gali būti keliami: a) asmens, pasižymėję ypatingais nuopelnais kokioje nors mokslo šakoje; b) asmens labai nusipelną Lietuvių Tautai; c) asmens, labai daug gera padarą Akademijai tiek stambiomis aukomis, tiek naudingu jai triūsu. Garbės nariais renkami visam amžiui ir, jei yra Akademijos nariais mokslininkais arba nariais mokslo mėgėjais, nenustoja turėtųjų teisių.
 
§ 5. Nariais mokslininkais gali būti tie lietuviai katalikai, kurie tebėra ar yra buvę aukštųjų mokyklų profesoriai arba yra pasižymėję mokslo darbais; jie metinio mokesčio nemoka.
 
§ 6. Nariais mokslo mėgėjais gali būti lietuviai katalikai išėję bent aukštesniąją mokyklą arba tolygią specialinę. Jie moka metinio mokesčio nemažiau 5 dolerių.
 
§ 7. Nariu rėmėju laikomas kiekvienas asmuo, įmokėjęs Akademijai nemažiau 5 dolerių į metus.
 
§ 8. Kad Akademijos veikimas būtų tikslingesnis, jos nariai mokslininkai ir mokslo mėgėjai gali pasiskirstyti įvairiomis sekcijomis pagal mokslo specialybes. Sekcijų skaičių ir jų reguliaminus šių įstatų ribose tvirtina Akademijos Centro Valdyba.
 
§ 9. Visi Akademijos nariai gauna Akademijos leidinius papiginta kaina.
 
§ 10.Nariai mokslo mėgėjai turi sprendžiamąjį balsą visuose Akademijos veikimo klausimuose, išskyrus klausimus numatytus § 11.
 
§ 11.Nariai mokslininkai naudojasi bendromis narių mėgėjų teisėmis ir be to dar jiems priklauso teisė: a) spręsti, kam suteikti nario mokslininko vardas; b) kas siūlyti ir rinkti garbės nariais; kas kviesti nariais korespondentais.
Pastaba:Šie klausimai sprendžiami visuotinio korespondencinio narių mokslininkų susirinkimo 2/3 balsų dauguma.
 
§ 12. Garbės nariai kviečiami į Akademijos susirinkimus ir į iškilmingus Akademijos posėdžius ir juose naudojasi visomis narių mokslininkų ir narių mėgėjų teisėmis.
 
III. AKADEMIJOS TURTAS IR LĖŠOS
 
§ 13.Akademijos turtą ir lėšas sudaro: a) narių mokesčiai; b) aukos ir dovanos; c) palikimai; d) pajamos iš Akademijos leidinių ir įstaigų; e) pelnas iš viešųjų paskaitų ir kursų; f) rinkliavos; g) specialiniai fondai ir kapitalai; h) nupirktas ar kitokiu teisėtu keliu įsigytas judomas ir nejudomas turtas.
 
IV. AKADEMIJOS ORGANIZACIJA
1. Ž i d i n y s
 
§ 14. Kur yra bent 5 pilnateisiai Akademijos nariai, veikia Akademijos Židinys.
 
§ 15. Židinio nariai kasmet išsirenka iš savo tarpo pirmininką.
 
§ 16. Židinio nariai susirenka ne rečiau kartą į 3 mėnesius svarstyti Akademijos reikalų ir kitų katalikams aktualių mokslo klausimų.
 
§ 17. Židinys rūpinasi studijuoti katalikų mokslo aktualijas ir su jomis supažindinti platesnę visuomenę. Židinio narių rengiamose paskaitose gali dalyvauti ir šiaip kviesti asmenys, besiįdomaują katalikų mokslo klausimais.
 
2. K r a š t o   V a l d y b a
 
§ 18. Vieno kurio nors krašto Akademijos reikalus tvarko Krašto Valdyba, susidedanti iš pirmininko, vicepirmininko ir sekretoriaus.
 
§ 19. Krašto Valdyba renkama visuotiniame krašto susirinkime dviems metams; pirmininkas renkamas iš narių mokslininkų, kiti -iš narių mėgėjų.
 
§ 20. Krašto Valdyba: a) prižiūri ir koordinuoja Židinių veiklą; b) surenka nario ir kitus mokesčius, iš kurių atsiskaitę 25 % krašto Akademijos veikimui, kitus pasiunčia Centro Valdybai; e) šaukia kas dveji metai visuotinius krašto Akademijos susirinkimas ir pateikia jiems darbų tvarką; d) rengia iškilmingus Akademijos posėdžius, šventes, minėjimus; e) pateikia visuotiniam krašto susirinkimui veiklos apyskaitą, prižiūri savo krašte esantį Akademijos turtą ir rūpinasi surasti lėšų Akademijos reikalams; f) sprendžia Akademijos gyvenime tiek mokslinio, tiek administratyvinio pobūdžio klausimus, nerezervuotus Centro Valdybai.
Pastaba: Visuotinio krašto susirinkimo darbotvarkė ir veiklos apyskaita išsiuntinėjama nariams, kviečiant juos į visuotinį krašto susirinkimą.
 
3. C e n t r o   V a l d y b a
 
§ 21. Akademijos veiklai vadovauja Centro Valdyba, kurios kompetencijon įeina šie dalykai: a) koordinuoti Krašto Valdybų veiklą; priiminėti naujus Akademijos narius, mokslo mėgėjus ir narius rėmėjus bei išbraukti iš narių skaičiaus nesilaikančius Akademijos įstatų; c) šaukti korespondencinius Akademijos susirinkimus, patiekiant jiems darbų tvarką, veikimo apyskaitą, sąmatą ir finansinę apyskaitą; skirstyti stipendijas ir daryti kitas išlaidas Akademijos tikslų ribose. Pastaba: Pašalintieji Akademijos nariai gali skųstis visuotiniam korespondenciniam Akademijos susirinkimui.
 
§ 22. Akademijos Centro Valdyba susideda iš pirmininko, dviejų vicepirmininkų, sekretoriaus, iždininko, archivaro ir sekcijų atstovų po vieną nuo kiekvienos.
 
§ 23. Centro Valdybos nariai renkami 3 metams visuotiniame korespondenciniame Akademijos susirinkime.
 
§ 24. Pirmininkas ir vienas vicepirmininkų renkami iš mokslininkų tarpo; kiti gali būti ir iš narių mokslo mėgėjų. Sekcijų atstovai deleguojami Centro Valdybon einant sekcijų regaliaminais.
 
§ 25. Akademijos Centro Vaidybos Pirmininkas: a) reprezentuoja Akademiją panašaus pobūdžio kitų tautų organizacijose ir tarptautiniuose sambūriuose; b) pirmininkauja Centro Valdybos posėdžiuose; c) pasirašo finansines apyskaitas, sąmatas ir įsakymus išmokėti iš Akademijos kasos.
 
§ 26. Centro Valdybos vicepirmininkai: pirmasis mokslo reikalų srityje, antrasis kituose reikaluose padeda pirmininkui ir jo nesant jį pavaduoja.
 
§ 27. Centro Valdybos sekretorius: a) veda Centro Valdybos posėdžių protokolus; b) turi savo žinioje Centro Valdybos raštinę, narių sąrašus; c) veda visą susirašinėjimą.
 
§ 28. Centro Valdybos iždininkas: a) veda Akademijos pajamų ir išlaidų atskaitomybę su pateisinamais dokumentais; b) išmoka pinigus, gavęs įsakymą su Akademijos pirmininko parašu; c) kasmet patiekia Akademijos kasos, turto apyskaitą ir pristato Centro Valdybai naują sąmatą.
 
§ 29. Centro Valdybos archivaras: a) turi savo globoje visą Akademijos archyvą ir leidinius; b) veda tikslią Akademijos dokumentų ir inventoriaus knygą.
 
4. R e v i z i j o s   K o m i s i j a
 
§ 30. Akademijos Centro Valdybos veikimui patikrinti visuotinis korespondencinis Akademijos susirinkimas išrenka trims metams 3 narių Revizijos Komisiją.
 
§ 31. Revizijos Komisija kasmet patikrina Akademijos turto stovį, kasą ir padarytų išlaidų teisėtumą bei tikslingumą. Padarytosios revizijos davinius surašo į protokolą, kurio nuorašą pasiunčia Centro ir Kraštų Valdyboms.
 
V. AKADEMIJOS SUSIRINKIMAI IR POSĖDŽIAI
 
§ 32. Centro Valdyba kas treji metai šaukia visuotinius Akademijos norių korespondencinius susirinkimus Centro Valdybai ir Revizijos Komisijai rinkti. Šių korespondencinių Akademijos susirinkimų kompetencijoje yra: a) išrinkti Centro Valdybą ir Revizijos Komisiją: b) daryti sprendimus nejudomąjam turtui įsigyti ar likviduoti; c) rinkti garbės narius; d) keisti Akademijos įstatus; e) likviduoti Akademiją. Sprendimai b), c), d), e) klausimuose daromi 2/3 balsų.
 
§ 33. Krašto visuotiniai Akademijos susirinkimai būna paprasti (kas antri metai) ir nepaprasti; be to gali būti iškilmingų krašto Akademijos posėdžių.
 
§ 34. Visuotiniame krašto Akademijos susirinkime skaitomi mokslo referatai, renkama krašto valdyba ir pasisakoma dėl konkrečios veiklos.
 
§ 35. Paprastasis krašto dvimečiais susirinkimas Šaukiamas Krašto Valdybos veiklos laikui bengiantis. Jis skaitomas teisėtas, jeigu jame dalyvauja nemažiau 1/4- visų to krašto narių mokslininkų ir mokslo mėgėjų. Pirmam susirinkimui neįvykus, antrasis laikomas teisėtu, nepaisant susirinkusių narių skaičiaus.
 
§ 36. Nepaprastieji krašto Akademijos susirinkimai šaukiami skubiam reikalui atsiradus pačios Krašto Valdybos iniciatyva arba Akademijos narių mokslininkų ir mokslo mėgėjų esančių tame krašte 1/3 pareikalavus. Jame svarstomi tik tie klausimai, dėl kurių buvo šaukiamas nepaprastas susirinkimas.
 
§ 37. Iškilmingieji Akademijos posėdžiai kiekviename krašte gali būti šaukiami ypatingiems mokslo bei viešojo gyvenimo įvykiams pažymėti. Į juos, be Akademijos narių, gali būti kviečiami svečiai.Akademijos reikalai tuose posėdžiuose nesvarstomi.
 
§ 38. Akademijos sekcijos daro susirinkimus ar posėdžius pagal savo reguliaminus.
 
§ 39. Centro Valdybos ir Krašto Valdybos posėdžiai daromi esant reikalui, bet ne rečiau kartą į du mėnesius.
 
§ 40. Valdybos posėdžiai šaukiami atatinkamo pirmininko iniciatyva arba Valdybos narių pusei raštu pareikalavus.
 
§ 41. Valdybos posėdžiai yra teisėti atvykus Valdybos narių bent pusei ir tarp jų esant pirmininkui ar vicepirmininkui.
 
§ 42. Susirinkimų ir posėdžių nutarimai daromi atvykusių narių balsų dauguma. Balsams lygiai pasidalinus, nusveria pirmininko balsas.
 
§ 43. Visi susirinkimų ir posėdžių nutarimai, liečią asmenis, atliekami slaptu balsavimu.
 
§ 44. Susirinkimų ir posėdžių vedami protokolai pasirašomi bent pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio.
 
§ 45. Centro Valdybos nutarimu visuotiniam korespondenciniam Akademijos susirinkimui gali būti pasiūlytas Akademijos įstatų pakeitimas. Tam klausimui išspręsti reikalinga 2/3 balsų dauguma.
 
§ 45. Šių įstatų § 1, kuriame nustatoma Akademijos tikslas, negali būti pakeistas be Akademijos likvidavimo.
 
§ 47. Visuotiniam korespondenciniam susirinkimui nutarus Akademiją likviduoti, jos turtas, atsiklausus tremtyje esančių Lietuvos vyskupų ir jų nurodymu, perduodamas kitoms lietuvių katalikų organizacijoms.
 
VI. BENDROSIOS TAISYKLĖS
 
§ 48. Akademijos veikimas apima visus kraštus, kur tik gyvena lietuviai.
 
§ 49. Akademijos Centro Valdybos būstinę nustato Centro Valdyba prieš sekančius rinkimus.
 
§ 50. Akademija įsiregistruoja atskirų kraštų atatinkamose valdžios įstaigose, kad galėtų įsigyti juridinio asmens teises.
 
§ 51. Akademija turi savo antspaudą ir ženklus nariams.
 
§ 52. Akademijai atgaivinti tremtyje ir naujoms sąlygoms priderinti Akademijos įstatus, Romoje sudaroma Reorganizacinė Komisija. Jos uždavinys privesti Akademiją prie šių įstatų normų.
 
Roma, 1955 metais, kovo mėnesio 25 dieną.
 
DR. AL. GRINIUS
 
HORMONAI MODERNIOJ TERAPIJOJ IR PATOLOGIJOJ
Steroidiniu junginių analizė ir panaudojimas
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VI t. 359-365 psl.
Roma 1969
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

BRONIS J. KASLAS
 
MODERNIOSIOS VALSTYBĖS SĄVOKOS RAIDA
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu VI t. 155-169 psl.
 
Roma 1969
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

DR. VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
 
VIENUOLIJOS LIETUVOJE IX-XV AMŽIAI
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu VI t. 243-275 psl.
 
Roma 1969
I. Pirmieji vienuolių susitikimai su lietuviais
II. Vienuolių veikla Lietuvoje prieš 1387 m. krikštą
III. Vienuolių dalis Lietuvos krikšte
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

DR. JUOZAS JAKŠTAS
 
PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VI t 173-188 psl.
 
Roma 1969
1. Krikščionybės plėtra vakarų ir rytų Europoje
2. Vokiečiu ordino paskirtis ir jo kėslai
3. Vokiečių ordinas lietuvių krikšto trukdytojas
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
IGNAS SKRUPSKELIS
 
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
 
ROMA 1967
A. KULTŪRINIS LIETUVIŲ GYVENIMAS PRŪSUOSE XVIII AMŽIUJE
 
     I.   Lietuviai Prūsų karalystėje
     II.  Lietuvių švietimo ir bažnytinio gyvenimo organizavimas XVIII amžiuje
     III. XVIII amžiaus lietuviškieji spaudiniai Prūsuose
 
B. PAGRINDINIAI IDĖJINĖS RAIDOS BRUOŽAI
 
     I.   Hamanas (Johann Georg Hamann)
     II.  J. G. Herderis (Johann Gottfried Herder)
     III. T. G. Hippelis (Theodor Gottlieb Hippel). I. Kantas (Immanuel Kant)
 
C. LIETUVYBĖ XVIII AMŽIUJE
 
     I.   Lietuvių kalba
     II.  Pažiūra į lietuvių tautos gyvenimą, dorovę ir papročius
     III. Lietuvos istorijos vertinimas literatūroje
     IV.  Martynas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa)

PDF   Fotografinė kopija: (PDF   internetinė talpykla BOX )

PROF. STASYS YLA
 
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
BENDRAS ŽVILGSNIS Į PRAEITĄ KELIĄ
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu V t. 3-28 psl.
 
Roma 1964
I. Akademijos idėja
II. Akademijos charakteris
III. Akademijos veikla
IV. Akademijos ,personalas’
Baigiamosios pastabos

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Dr. JUOZAS GIRNIUS
 
ISTORINĖ KRIKŠČIONIŲ ATSAKOMYBĖ
 
KRIKŠČIONIŠKOJI ATSAKOMYBĖ ISTORINĖJE LAIKO TĖKMĖJE
 
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu V t. 29-73 psl.
 
Roma 1964
 
1. Žmogaus ir istorijos santykis
2. Krikščioniškųjų viduramžių grįžimo ilgesys
3. Kultūros naujaisiais amžiais « supasaulėjimo » baimė
4. Krikščioniškoji laisvė ir atsakomybė ateities perspektyvoje
5. Išvados
 
Iš visu istorinės krikščioniu atsakomybės svarstymu plaukia trys pagrindinės išvados :
 
Nesijausti tiesos savininkais, visada iš anksto teisiais.
Ieškoti visur tiesos, o ne kitų klaidų.
Turėti drąsos imtis sprendimų, nelaukiant, kol kiti kelius išbandys.

 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
SUVAŽIAVIMO DARBAI IX
 
ROMA 1982
     T U R I N Y S (nuorodos į PDF straipsniu)
 
     PILNATIES POSĖDŽIŲ PASKAITOS
     
     TEOLOGIJOS SEKCIJA

     ISTORIJOS MOKSLŲ SEKCIJA

     PSICHOLOGIJOS-PEDAGOGIKOS MOKSLŲ SEKCIJA
 
    ARCHITEKTŪROS IR MENO ISTORIJOS SEKCIJA
 
     GAMTOS IR TIKSLIŲJŲ MOKSLŲ SEKCIJA
 
     LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS SEKCIJA
 
 

PDF:  Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
SUVAŽIAVIMO DARBAI VIII
 
ROMA 1974
    T U R I N Y S (Straipsniai - nuorodos į PDF failus)
 
     Pilnaties posėdžių paskaitos
   Teologijos sekcija
     Filosofijos sekcija
     Literatūros ir kalbos mokslo sekcija
     Istorijos mokslų sekcija
     Architektūros ir meno sekcija
     Socialinių mokslų sekcija
     Psichologijos mokslų sekcija
     Pedagogikos sekcija
     Teisės, politikos ir ekonomikos sekcija
     Medicinos sekcija
     Gamtos ir tiksliųjų mokslų sekcija
 

PDF:  Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

PETRAS MALDEIKIS
 
MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio II tomo 1-143 psl.
 
Roma, 1966
      T U R I N Y S
 
I Bendra pažangos klausimo apžvalga
 
    1. Pažangos idėja — šių laikų vyraujanti idėja
    2. Pažangos doktrinos istorija
    3. Istorinės pažangos doktrinos kritika
    4. Pažangos sampratą komentuojant
    5. Pažanga ir kitimas
 
II Konservatizmas ir liberalizmas
 
    1. Konservatizmas
    2. Liberalizmas
    3. Skirtingi keliai į pažangą
    4. Konservatizmas ir liberalizmas Amerikoje
    5. Tarp dviejų kraštutinumų
 
III Pažanga šių laikų situacijoje
 
    1. Tiksliųjų mokslų pažanga
    2. Technikos pažangos vienašališkumas
    3. Pramoninė visuomenė
    4. Meniškos kūrybos tendencijos
    5. Auklėjimo pažanga ir moderniojo auklėjimo tendencijos 
 
IV Žmogaus, visuomenės ir kultūros sumasėjimas
 
    1. Masinė visuomenė
    2. Masinis žmogus 
    3. Masinė kultūra 
 
V Laisvės problema šių laikų pažangoje
 
VI Pažanga ir kultūros krizė dvasinių vertybių požiūriu
 
    1. Pažangos krizės krikščioniška ir materialistinė interpretacija
    2. Materializmas reiškia dvasinį išsisėmimą 
    3. Žmogus dabartinių tendencijų šviesoje
    4. Pažanga ir konservatizmas
    5. Laiko dvasios klausimas
    6. Materializmas nėra tikroji pažanga
    7. Krikščionybės uždaviniai vakarų kultūroje
 
Literatūra
 
Summary
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Design by Joomla