LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

PETRAS MALDEIKIS
 
MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio II tomo 1-143 psl.
 
Roma, 1966
      T U R I N Y S
 
I Bendra pažangos klausimo apžvalga
 
    1. Pažangos idėja — šių laikų vyraujanti idėja
    2. Pažangos doktrinos istorija
    3. Istorinės pažangos doktrinos kritika
    4. Pažangos sampratą komentuojant
    5. Pažanga ir kitimas
 
II Konservatizmas ir liberalizmas
 
    1. Konservatizmas
    2. Liberalizmas
    3. Skirtingi keliai į pažangą
    4. Konservatizmas ir liberalizmas Amerikoje
    5. Tarp dviejų kraštutinumų
 
III Pažanga šių laikų situacijoje
 
    1. Tiksliųjų mokslų pažanga
    2. Technikos pažangos vienašališkumas
    3. Pramoninė visuomenė
    4. Meniškos kūrybos tendencijos
    5. Auklėjimo pažanga ir moderniojo auklėjimo tendencijos 
 
IV Žmogaus, visuomenės ir kultūros sumasėjimas
 
    1. Masinė visuomenė
    2. Masinis žmogus 
    3. Masinė kultūra 
 
V Laisvės problema šių laikų pažangoje
 
VI Pažanga ir kultūros krizė dvasinių vertybių požiūriu
 
    1. Pažangos krizės krikščioniška ir materialistinė interpretacija
    2. Materializmas reiškia dvasinį išsisėmimą 
    3. Žmogus dabartinių tendencijų šviesoje
    4. Pažanga ir konservatizmas
    5. Laiko dvasios klausimas
    6. Materializmas nėra tikroji pažanga
    7. Krikščionybės uždaviniai vakarų kultūroje
 
Literatūra
 
Summary
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Design by Joomla