PETRAS MALDEIKIS
 
MODERNIOSIOS PAŽANGOS PROBLEMOS
 
Atspaudas iš L.K.M. Akademijos Metraščio II tomo 1-143 psl.
 
Roma, 1966
      T U R I N Y S
 
I Bendra pažangos klausimo apžvalga
 
    1. Pažangos idėja — šių laikų vyraujanti idėja
    2. Pažangos doktrinos istorija
    3. Istorinės pažangos doktrinos kritika
    4. Pažangos sampratą komentuojant
    5. Pažanga ir kitimas
 
II Konservatizmas ir liberalizmas
 
    1. Konservatizmas
    2. Liberalizmas
    3. Skirtingi keliai į pažangą
    4. Konservatizmas ir liberalizmas Amerikoje
    5. Tarp dviejų kraštutinumų
 
III Pažanga šių laikų situacijoje
 
    1. Tiksliųjų mokslų pažanga
    2. Technikos pažangos vienašališkumas
    3. Pramoninė visuomenė
    4. Meniškos kūrybos tendencijos
    5. Auklėjimo pažanga ir moderniojo auklėjimo tendencijos 
 
IV Žmogaus, visuomenės ir kultūros sumasėjimas
 
    1. Masinė visuomenė
    2. Masinis žmogus 
    3. Masinė kultūra 
 
V Laisvės problema šių laikų pažangoje
 
VI Pažanga ir kultūros krizė dvasinių vertybių požiūriu
 
    1. Pažangos krizės krikščioniška ir materialistinė interpretacija
    2. Materializmas reiškia dvasinį išsisėmimą 
    3. Žmogus dabartinių tendencijų šviesoje
    4. Pažanga ir konservatizmas
    5. Laiko dvasios klausimas
    6. Materializmas nėra tikroji pažanga
    7. Krikščionybės uždaviniai vakarų kultūroje
 
Literatūra
 
Summary
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX