Mūsų darbai

Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

Knygos - Dievas, Jėzus Kristus

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

Knygos - Bažnyčia

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Knygos - Tėvynė

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

ALEKSANDRAS RUŽANIEC - RUŽANCOVAS
 
LIETUVIŲ IŠEIVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ KNYGA
 
Atspaudas iš 
L. K. M. Akademijos Metraščio I tomo 225-272 psl.
 
Roma 1965
     Skyriai
21 Natūrinė teologija
22 Šventasis raštas
23 Dogmatinė teologija
24 Praktinė teologija
25 Ganytojiškoji teologija
26 Bažnytinė teologija
27 Bažnyčios istorija
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

PRANAS BRAZYS, M. I. C.
 
MEDICINOS ETIKA PAGAL PIJAUS XII DIREKTYVAS
 
Atspaudas iš Suvažiavimo Darbų IV t. 27-48 psl.
 
ROMA 1961
Summary
Įžanginės pastabos
Bendroji mediko moralė
Anestezija
Reanimacija
Psichoterapija
Amputavimas ir transplantacija
Moterystės problemos
Baigiamosios pastabos
 

PDF:   Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

ZENONAS IVINSKIS
 
LIETUVOS IR APAŠTALŲ SOSTO SANTYKIAI
 
AMŽIŲ BĖGYJE
 
Atspaudas iš
 
Suvažiavimo Darbu IV t. 117-150 psl.
 
ROMA 1961
I. Įvadas — trys laikotarpiai.
 
II. Lietuvos sąlytis su Roma ir su krikščionybe vokiečių ordino agresijos šimtmečiuose.
 
III. Lotynišką krikštą priėmusios Lietuvos santykiai su Apaštalu Sostu iki XVI amž. antros pusės.
 
IV. Lietuvos santykiai su Roma po Tridento koncilijos iki Respublikos galo.
 
       1. Nuncijai ir jų pranešimai apie Lietuvą Romai.
 
       2. Lietuvos vyskupų reliacijos ir ju vizitai Ad Limina Apostolorum.
 
       3. Lietuvos-Lenkijos respublikos atstovas Romoje ir kiti ryšiai su Apaštalu Sostu.
 
V. Trumpos išvados.
 

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Straipsnis PDF formatu: 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
SUVAŽIAVIMO DARBAI VI
 
ROMA 1969
 
Nuorodos į Metraščio straipsnius PDF formatu:
 
PILNATIES POSĖDŽIŲ PASKAITOS
 
TEOLOGIJOS SEKCIJA
 
FILOSOFIJOS SEKCIJA
 
TEISĖS MOKSLO SEKCIJA
 
ISTORIJOS MOKSLŲ SEKCIJA
 
POLITINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA
 
PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS SEKCIJA
 
TIKSLIŲJŲ IR GAMTOS MOKSLŲ SEKCIJA
 
MEDICINOS MOKSLŲ SEKCIJA
 
LITERATŪROS IR KALBOS MOKSLO SEKCIJA

PDF   Fotografinė kopija    internetinė talpykla BOX 
 
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJA
 
KUN. A. LIUIMA, S. J.
 
Į MOKSLĄ IR KŪRYBA
 
Atspaudas
 
 
L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbu VI t. 451-459 psl.
Roma 1969

Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Straipsnis PDF formatu: 

 

viršelis

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
POEZIJOS PILNATIS

sietynas

Lietuvos kultūros fondas
VILNIUS 1989

brazdžionis

 

Knyga: PDF     knygos fotografinė kopija :  internetinė talpykla BOX: 

 

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS
METRAŠTIS
I
Redaguoja A. Liuima, S. J.
1965
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Leidinys, 9 nr.
 
Metraščio straipsniai - nuorodos į PDF formato failus:
Visa Metraščio knyga:
PDF   Fotografinė kopija    internetinė talpykla BOX 
 


   Kunigas Antanas Staniukynas nebuvo triukšmingas veikėjas,  nė žavintis kalbėtojas, bet jis giliai mylėjo Dievą, savo sielą,  mokslą, savo tautą ir visokį žmogų. Dievo meilė ir juomi pasitikėjimas spindi iš visų jo paliktų užrašų, iš darbų.Gyvenęs tik 53 metus, Amerikoje — vos 14 metų, mirdamas paliko amžiumi labai naują, bet  narių skaičiumi ir veikla jau labai tvirtą švento Kazimiero Seserų  Kongregaciją. Jam labai daug skolingi yra Amerikoje Lietuvių  Kunigų Vienybė, Chicagos Lietuvių Katalikų Labdarių Draugija, Draugas, lietuviai Tėvai Marijonai ir daugelis kitų. 

 


PDF  Fotografinė kopija   Internetinė talpykla BOX 

 

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Leidinys Nr. 7

ISTORINĖ KRIKŠČIONIŲ ATSAKOMYBĖ
V
SUVAŽIAVIMO DARBAI
1961 m. rugsėjo mėn. 1-3 d. Chicagoje
Redagavo
A. Liuima, S. J.

Suvažiavimo darbuose: (straipsnio pavadinimas - nuoroda į PDF formato straipsnį)


Visa knyga: LKMA Suvažiavimo darbai V

PDF   Fotografinė kopija  internetinė talpykla BOX 

Kiekvieno lietuvio-patrioto pareiga - susipažinti su Lietuvos partizanų paskutiniu pagalbos šauksmu į pasaulį. Ir padaryti atitinkamą išvadą - nepagailėti gyvybės aukos, jei bus reikalinga Tėvynės gelbėjimui.

Kaip pasaulis reagavo į partizanų laišką, skaitykite toliau. O dar toliau, pats laiškas.

LIETUVOS PARTIZANŲ LAIŠKAS ŠV. TĖVUI KELIAUJA PER EUROPĄ

1948  m. Vakarų Europą pasiekė Lietuvos partizanų vadovybės siustas tikinčiųjų laiškas Šv. Tėvui Pijui XII. Laiško pabaigoje buvo sakoma: „Rašome jį pogrindyje prie mirgan­čios šviesos, kiekvieną valandą lauk­dami enkavedisto pasirodant. Kai ši­tas laiškas Jūsų šventybę pasieks, mūsų, galbūt, nebebus gyvų; galbūt, kai kurie iš tų, kurie neš šį laišką prie savo kūnų priglaudę, bus kritę nuo čekisto kulkų.“

Tikrai, iš būrio vyrų tik du pasiekė Vakarus su brangia našta. Jų atneš­tas laiškas buvo perduotas į tuome­tinio Šv. Tėvo tautinio delegato kan. Felikso Kapočiaus rankas, kuris, nu­vykęs į Romą, asmeniškai įteikė Pi­jui XII su lydimuoju raštu ir ver­timais.

Bet taip buvo įvykdyta tik viena Lietuvos tikinčiųjų valios dalis.

Suvažiavimo darbuose: (straipsnio pavadinimas - nuoroda į PDF formato straipsnį)


Visa knyga: LKMA Suvažiavimo darbai IV

PDF -         Fotografinė kopija -            Internetinė talpykla BOX - 

 


 

Viršelis

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE

Mano žemiškajai motinai Marijai,
mokiusiai mane pažinti ir pamilti
dangiškąją Motiną
Mariją ši
darbą skiria

                      Sūnus — Autorius.

Spaudė : Fausto Failli
Tiražas : 2.500 egz.
Lėšos : Mons. Pr. Juro.


PDF  Fotografinė kopija    Web   BOX LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS LEIDINYS Nr. 5

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS LIETUVOJE

Visos kartos vadins mane palaiminta.
                  Luk. 1,62.

ROMA 1958

Partizanas perneša viską,
Pakelia visus sunkumus,
Su šypsena veide net gyvybę aukoja,
Kad jo mirtis išlaikytų tautą gyvą.

(Plk. Juozapas Šibaila-Merainis)

Atsisiųsti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos lankstinuką.

1945 metų birželio mėnesio 27 dieną Trakinių miške (Kurklių vlsč.Ukmergės apskr.) išduoti ir NKVD kariuomenės apsupti žuvo 33 ARO būrio partizanai:

1. Antanas Amankevičius g.1909 m.
2. Kazys Augutis g.1909 m.
3. Valentinas Aviža g.1918 m.
4. Alfonsas Bagdonas-Aras g.1911m.
5. Povilas Bagdonas g. 1918 m.
6. Adomas Barkauskas g.1926 m.
7. Rapolas Bagdonas g.1913 m.
8. Juozas Barkauskas g.1914 m.
9. Feliksas Bundinis g.1926 m.
10. Vaclovas Bundinis g.1926 m.
11. Bronius Gilys g.1926 m.
12. Juozas Juodenis g.1918 m.
13. Kazys Kiaulevičius g.1921 m.
14. Vytautas Navikas g.1921 m.
15. Ignas Pilka g. 1927 m.
16. Bronius Rasikas g.1922 m.
17. Juozas Sėjūnas g.1922 m.
18. Alfonsas Simanonis g.1922 m.
19. Viktoras Šatkauskas g.1922 m.
20. Juozas Šniuika g.1920 m.
21. Antanas Zabiela g.1917m.
22. Petras Bundinis g.1899 m.
23. Jonas Diečkus  g.1916 m.
24. Bronius Grybas g.1918 m. 
25. Povilas Kairys g.1925 m.
26. Petras Kiaule.vičius g.1925 m.
27. Antanas Pileckas g.1924 m. 
28. Kazys Pilka g. 1919 m.
29. Petras Sereikis g. 1915 m. 
30. Simonas Sėjūnas g. 1915 m. 
31. Antanas Stimburys g.1920 m.   
32. Stasys Šepetka g.1920 m. 
33. Vladas Taraškevičius g.1920 m.

LAISVĖS GYNĖJAI

      Šio leidinio idėja gimė 2005 metais Kauno karininkų ramovėje Lietuvos kariuomenės generolų klubo posėdžio metu. Posėdyje dalyvavo ir tuometinis vyriausiasis Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vadas J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Buvo kalbama apie Lietuvos kariuomenės generolų klubo tradicijų kūrimą ir veiklą, apie tarpukario generolų likimus. Tada prisiminiau pirmaisiais atkurtos nepriklausomos Lietuvos metais matytus Biržų kapinėse liūdnai atrodančius garbingų tarpukario generolų kapus. Metai bėgo, tačiau mintis, kad reikia kažką daryti, vis nedavė ramybės. Tad prisiminęs šį epizodą ir pasiūliau Lietuvos generolų klubui puoselėti tarpukario generolų atminimą ir sudaryti leidinį apie jų amžinojo poilsio vietas. 


Tokiais žodžiais buvo atsisveikinta su antradienį pagrobtu ir Kijevo apylinkėse nukankintu Maidano aktyvistu, mokslininku ir alpinistu Jurijumi Verbickiu.

2014 m. sausio 24 d., penktadienį, Lvovo graikų apeigų katalikų cerkvėje vykusiose gedulingose pamaldose dalyvavo apie 10 tūkst. žmonių.

Lietuvos Laisvės Kovos tarybos prezidiumo pirmininko pirmasis pavaduotojas LLKS Gynybos pajėgų vadas, dimisijos brigados generolas Adolfas Ramanauskas — VANAGAS 1918.III.6 — 1957.XI.29 1949 m. apdovanotas Laisvės Kovos kryžiumi (II laipsnio) su kardais. 1998 m. kovo 6 d. apdovanotas Vyčio Kryžiaus II laipsnio ordinu. 1999	m. vasario 1 d. apdovanotas Vyčio Kryžiaus I laipsnio ordinu.Brigados Generolas
ADOLFAS RAMANAUSKAS-VANAGAS
1918 03 06— 1957 11 29
Visiškai slaptai

AKTAS

1956 m. spalio 15 d., Vilnius

Mes, žemiau pasirašę gydytojų komisija, kurios sudėtyje LTSR MVD kalėjimo Nr. 1 chirurginio skyriaus vedėja vyr. ltn. E. A. Lagoiskaja, chirurgas konsultantas V. S. Vorobjov, san. dalies viršininkas kpt. Kuzmin surašėme aktą apie tai, kad:

Kalinys Ramanauskas Adolfas, Liudviko g. 1918 m. pristatytas [kalėjimo Nr. 1 chirurginį skyrių 1956 m. spalio 12 d. 16 val. 30 min. itin sunkioje būklėje.

Į klausimus neatsakinėja, be sąmonės, periodiški visų kūno galūnių raumenų traukuliai.

Suvažiavimo darbuose: (straipsnio pavadinimas - nuoroda į PDF formato straipsnį)

ZENONAS IVINSKIS - Antanas Alekna 1872—1930  416—124

Visa knyga: LKMA Suvažiavimo darbai II

PDF -    Fotografinė kopija -   Internetinė talpykla BOX - 

 


 

Suvažiavimo darbuose: (straipsnio pavadinimas - nuoroda į PDF formato straipsnį)


Visa knyga: LKMA Suvažiavimo darbai III

PDF -         Fotografinė kopija -            Internetinė talpykla BOX - 

 


 

viršelis

motina

 

JUOZAS PRUNSKIS    

Dailininkas VLADAS VIJEIKIS

Išleido TĖVIŠKĖLĖ

pemkus

Išleido Tėviškėlė
4346 So. Western Ave.
Chicago 9, ILL.

motina

Spausdino Vlado Vijeikio spaustuvė
4346 So. Western Ave.
Chicago 9, Illinois
1 9 5 8 m.

viršelis

JUOZO PRUNSKIO PARAŠYTI LEIDINIAI:

MASKVA BE KAUKĖS
(vertimas, su kun. A. Sušinsku), 1931
KAN. KOZMIANAS,
švietėjas ir auklėtojas sunkiaisiais vergijos laikais,
1933

DEJAVIMAI, KRAUJAS, AŠAROS...
1933
PAREIGA

1934
KĄ IR KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠČIUS
1936 ir 1950
KĄ DIEVAS SUJUNGĖ, ŽMONĖS TENEIŠSKIRIA
1939
VISUOTINE MOBILIZACIJA ATAKAI PRIEŠ TAUTOS VĖŽIUS
1939
TAIP MIRĖ NEMIRTINGIEJI
1941
KOMUNIZMAS IR REVOLIUCIJA AMERIKOJE

1942
15 SUŠAUDYTŲ KUNIGŲ LIETUVOJE
1943
FIFTEEN LIQUIDATED PRIESTS IN LITHUANIA
1943
BOLŠEVIKŲ KALĖJIME IR SIBIRO IŠTRĖMIME
1944
LIETUVA NACIŲ IR BOLŠEVIKŲ VERGIJOJE
1944
COMPARATIVE LAW, ECCLESIASTICAL AND CIVIL,
IN LITHUANIA,
1945 (disertacija)
PRIE VILTIES KRYŽIAUS
1948
AUŠROS VARTŲ MARIJA
1950
MOTINA GAILESTINGOJI
1957
AMŽINYBEI IR TĖVŲ ŽEMEI
1957
AUGŠTYN ŠIRDIS!
1957
MOTINA

1958
MANO PASAULĖŽIŪRA
(radaguota), 1958
MEILĖ IR LAIMĖ
1958
METAI SU DIEVU

RINKTINĖS MINTYS  

Spaudai parengė

JUOZAS PRUNSKIS

viršelis

“LIETUVIŲ ŠEIMOS TRADICIJOS” (Lithuanian Family Traditions)
yra viena Amerikos Lietuvių Bibliotekos (Lithuanian Library Press,
Inc.) leidžiamos Amerikos lietuvių etninės enciklopedijos knygų.

1976—1978 metais išleista:

PALIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS...................................... Algimantas Kezys, S.J. (red.)
A LITHUANIAN CEMETERY.................................... Algimantas Kezys, S.J. (editor)
PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ LIETUVA...................... Vladas Būtėnas
LITHUANIANS IN MULTI-ETHNIC CHICAGO (until World War II) David Fainhauz

Numatyta išleisti šias knygas:

LITHUANIAN WRITERS IN THE USA ........................................................Alina Skrupskelis (editor)
AMERIKOS LIETUVIŲ MUZIKA..................................................................Juozas Žilevičius (red.)
LIETUVIŲ EKSLIBRISAI..................................................................................Vitolis E. Vengris
LIETUVIAI SIBIRE............................................................................................Juozas Prunskis (red.)

© Lithuanian Library Press, Inc., 1978

Library of Congress Catalog Card No. 78-56657

ISBN 0-932042-04-X

Išleido Amerikos Lietuvių Bibliotekos leidykla
(Lithuanian Library Press, Inc.)
3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629, USA
Tiražas 1750 egzempliorių
Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje
Įrišo Zonne Bookbinders, Inc.

LIETUVIŲ
ŠEIMOS TRADICIJOS

LITHUANIAN FAMILY TRADITIONS

ŠEIMOS KŪRIMO VYKSMAI  

Stasys Yla

PORTFOLIO - ILIUSTRACIJOS:
Zita Sodeikienė
Irena Mitkutė

viršelis

MYKOLAS KRUPAVIČIUS

VISUOMENINIAI
KLAUSIMAI 

STRAIPSNIŲ RINKINYS IŠ JO PALIKIMO

pemkus

POPIEŽIAUS LEONO XIII FONDAS


 

Išleido Popiežiaus Leono XIII Fondas 1983 m.

Tekstą rinko Aleksandras Pakalniškis, Jn.

Spaudė M. Morkūno spaustuvė

3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629, USA

krupavičius

Prelatas Mykolas Krupavičius

Design by Joomla