Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 
 "Politika yra kažkas šventa. Politika reiškia pasaulį tvarkyti pagal Dievo valią.

Politika yra rūpinimasis kitais ir rūpinimasis visuma. Politika nėra pirmaeilis rūpinimasis savo paties gerove, bet bendruoju gėriu. Politika reiškia uždavinį, kuri mums yra nurodęs pats Dievas. Nė vienas žmogus negali pačiose savo vidaus gelmėse jaustis tiek atsakingas už pasaulio formavimą, kaip katalikas, kuris yra pašauktas dirbti pasaulio išganymu i, o kartu ir savo paties išganymui"

Žvelgiant iš laiko perspektyvos į prelato Juozapo Laukaičio asmenybę, suvokiame, kad tikėjimo apšviestas gyvenimas buvo skirtas Lietuvai: nepriklausomai ir plakamai skaudžių istorijos smūgių. Prel. M. Krupavičius

Prisiminkime Josemaria Escriva žodžius" Gal būt mąstote apie daugybę neteisybių, kurios neištaisomos. Apie neištaisytus piktnaudžiavimus, apie diskriminavimą., kurie perduodami iš vienos kartos i kitą, nesiimant to spręsti iš pagrindu. <....> Žmogus ar visuomenė, kuri nereaguoja į kančias ar neteisybes ir nesistengia jų lengvinti, nėra žmogus ar visuomenė, derami Kristaus širdies meilei. Krikščionys turi būti vieningi troškimu tarnauti žmonijai. Kitaip jų krikščionybė nebus Jėzaus žodis ir gyvenimas- tai bus apsimetinėjimas, apgaulė Dievo ir žmonių Akivaizdoje". Dievo.'; taip pamilo pasauli, jos atidavė savo Viengimį .sūnų...

 

Design by Joomla