LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Dr. JUOZAS JAKŠTAS
 
MAŽOSIOS LIETUVOS APGYVENDINIMAS IKI XVII AMŽIAUS PABAIGOS
 
ROMA 1970
    T U R I N Y S
 
Prakalba III
 
I. Žvilgsnis į Mažosisos Lietuvos istoriografiją 1
 
     1. Seniausios pažiūros į Mažosios Lietuvos gyventojus 1
     2. Mažlietuviai čiabuviai ar imigrantai ? 7
     3. Suklestėjęs lietuvių imigracijos mokslas 12
     4. Pasipriešinimas lietuvių imigracijos mokslui 32
     5. Tarybinė istorijografija apie Mažąją Lietuvą 47
     Summary 47
 
II. Mažosios Lietuvos kraštovaizdis Kryžiuočių Ordino nukariavimų metu 51*
 
III. Mažosios Lietuvos gyventojai Ordino metu 65*
 
     1. Mažosios Lietuvos užkariavimas 65*
     2. Vakarinė Nadruvos siena 74*
     3. Apie tariamą Nadruvos ir Skalvos gyventojų išnaikinimą . . . 76*
     4. Nadruvos gyventojai Ordino metu 79*
     5. Skalvos gyventojai Ordino metu 87*
 
IV. Rytinė Mažoji Lietuva ginčuose dėl sienų 93*
 
V. Mažoji Lietuva XVI-XVII amžiuje, ypač jos kolonizacija 98*
 
     1. Pereinamasis laikotarpis 98*
     2. Prūsijos kunigaikštijos laikai 100*
     3. Čiabuviai ir imigrantai 114*
     4. Kurfiurstijos laikai 118*
 
Baigiamasis žodis 121*
Summary
 

PDF:   Fotografinė kopija: PDF   internetinė talpykla BOX 

Design by Joomla