Mūsų darbai

Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

Knygos - Dievas, Jėzus Kristus

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

Knygos - Bažnyčia

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Knygos - Tėvynė

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Mindaugas BUIKA

Herojiška tarnystė
 
Vieno bene labiausiai žinomo iš naujųjų kankinių, komunistinio saugumo policijos nužudyto lenko kunigo Ježio (Jurgio) Popieliuškos (1947–1984) beatifikacija taps savotišku baigiamų celebruoti Kunigų metų akordu, liudijančiu daugelio dvasininkų tarnystę Bažnyčiai ir žmonėms iki aukščiausios gyvybės aukos sunkiais totalitarinių ideologijų valdymo dešimtmečiais. Birželio 6 dieną į Varšuvos centrinėje Juzefo Pilsudskio aikštėje rengiamas paskelbimo palaimintuoju liturgines iškilmes rinksis dešimtys tūkstančių maldininkų iš visos Lenkijos ir užsienio (ypač kaimyninių) šalių, kaip jie rinkosi prie kankinystę patyrusio kunigo kapo šalia Šv. Stanislavo Kostkos bažnyčios.
Per pastaruosius 25-erius metus J. Popieliušką pagerbti buvo atvykę daugiau kaip 18 milijonų žmonių. Prie jo kapo meldėsi popiežiai Jonas Paulius II ir Benediktas XVI, buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Džordžas Bušas (vyresnysis) ir buvusi Didžiosios Britanijos premjerė Margaret Tečer. Čia lankėsi maldininkų grupės iš tolimojo Vietnamo ir Kubos, tai yra tų šalių, kurios vis dar kenčia nuo komunistų režimo, prašydamos užtarimo, kad visoms ateistinėms diktatūroms ateitų galas. Artėjant kunigo J. Popieliuškos beatifikacijai Varšuvos arkivyskupas Kazimiežas Nyčas kovo mėnesį paskelbtame ganytojiniame laiške išreiškė įsitikinimą, kad naujasis palaimintasis taps užtarėju ir gynėju danguje visų, kurie kenčia dėl valdžioje esančių melo ir išnaudojimo.
 
Sielovadinė parama streikuojantiems darbininkams
 
J. Popieliuška gimė 1947 metų rugsėjo 14 dieną Okopų vietovėje (netoli Suchovolos miesto) Šiaurės rytų Lenkijoje neturtingoje šeimoje. Pajutęs dvasinį pašaukimą 1965 metais įstojo į Varšuvos kunigų seminariją, kurią baigęs (įskaitant dvejus tarnybos kariuomenėje metus) 1972 m. gegužės 28 dieną gavo dvasinius šventimus. Darbavosi Lenkijos sostinės Šv. Stanislavo Kostkos parapijinės bendruomenės pastoracijoje. Ši bendruomenė ir jos dvasininkai iki 1989 metų buvo saugumo policijos ypatingo dėmesio objektu, nes joje būrėsi prieš ateistinę valdžią nusistatę intelektualai ir menininkai, susitikimus rengė savišvietos grupės, buvo publikuojama ir platinama pogrindinė literatūra.
Po 1979 metais įvykusio lenko popiežiaus Jono Pauliaus II padrąsinančio vizito, 1980-aisiais Lenkijoje susikūrus nepriklausomam „Solidarumo“ darbininkų sąjūdžiui, kun. J. Popieliuška tapo aktyviu sielovadiniu jo rėmėju, streikuojančių Varšuvos gamyklų neoficialiu kapelionu. Jis važinėjo po šalį,  aukojo darbininkų kolektyvams šv. Mišias, organizavo piligrimystes į garsiąsias šventoves, rūpinosi persekiojamųjų ir komunistų įkalintų šeimomis. Drąsaus dvasininko nesustabdė ir generolo Vojciecho Jaruzelskio 1981 metų gruodžio 13 dieną Lenkijoje įvesta nepaprastoji (karo) padėtis ir rezistencijos vadovų represavimas. Kunigo J. Popieliuškos „už tėvynę“ aukojamų šv. Mišių homilijas, kuriose buvo kritikuojamas komunistinės sistemos nežmoniškumas, nuolat transliavo Laisvosios Europos radijas ir jie tapo plačiai žinomi visame regione. Politiniai kaliniai, perduodami savo sveikinimus, jam rašė: „Tauta laukia jūsų pamokslų“.
 
Susidorojimo organizavimas ir įgyvendinimas
 
Be abejonės, tuometinės Lenkijos komunistinės saugumo policijos (Služba Bezpieczenstwa) tikslas buvo priešingas: įvairiais bauginimais ir provokacijomis ji stengėsi drąsų dvasininką nutildyti. Kun. J. Popieliuška ne kartą buvo suimtas, tardytas, apkaltintas „piktnaudžiavimu kunigiškomis pareigomis“  ir „antivalstybine agitacija ir propaganda“. Jo namuose slapta buvo bandyta paslėpti kompromituojančią medžiagą ir netgi ginklus. Nepavykus šioms provokacijoms rengtas fizinio susidorojimo planas. Pirmasis bandymas suorganizuoti automobilio katastrofą ir nužudyti kun. J. Popieliušką buvo surengtas 1984 metų spalio 13 dieną. Dvasininkui pavyko išvengti nelaimės, todėl netrukus įgyvendintas alternatyvus pagrobimo planas. Trys saugumo pareigūnai, persirengę kelių inspekcijos uniformomis, sustabdė 1984 metų spalio 19-osios naktį iš susitikimo su darbininkais grįžtančio kunigo automobilį. Žiauriai sumuštas dvasininkas buvo surištas, įgrūstas į automobilio bagažinę ir po kelių valandų, prikabinus sunkius svarsčius, įmestas į vandenį prie Vloclaveko miesto (už 100 kilometrų į šiaurę nuo Varšuvos). Žuvusio kun. J. Popieliuškos kūnas buvo surastas ir ištrauktas po vienuolikos dienų, spalio 30-ąją.
 
Nusikaltėlių išlaisvinimas ženklina nenuoseklumą
 
Šiuo susidorojimu su „Solidarumo“ kapelionu, kaip valstybinio teroro aktu, norėta atšaldyti pasipriešinimą generolo V. Jaruzelskio diktatūrai, ypač tarp dvasininkijos atstovų. Tačiau kunigo žmogžudystė, plačiai nuskambėjusi visoje Europoje, suveikė priešingai – pagreitino komunizmo žlugimą. Nepaisant visų karinės padėties suvaržymų, į kunigo J. Popieliuškos laidotuves lapkričio 3 dieną susirinko daugiau kaip 400 tūkstančių žmonių, ir tai tapo savotiška masine antikomunistinio protesto demonstracija. Pamaldoms vadovavęs tuometinis Varšuvos arkivyskupas kardinolas Juzefas Glempas homilijoje pabrėžė viltį, kad kunigo žūtis sustiprins gėrio jėgų proveržį. Laidotuvėse greta savo sūnų apverkiančios Mariano Popieliuškos buvo galima pastebėti maldoje susikaupusio „Solidarumo“ lyderio Lecho Valensos veidą.
Dar valdant generolui V. Jaruzelskiui buvo suimti kun. J. Popieliuškos žudikai: saugumo kapitonas Gžegožas Piotrovskis, du bendradarbiai – Lešekas Pekala ir Valdemaras Chmielevskis ir tiesioginis pasikėsinimo organizatorius pulkininkas Adamas Pietruška. Jie buvo nuteisti ir įkalinti, bet vėliau po kontraversiškos nuosprendžių peržiūros ir paskelbtos amnestijos išleisti į laisvę. Jau po komunizmo žlugimo du kartus – 1994 ir 2002 metais – dėl šio baisaus nusikaltimo į atsakomybę bandyta patraukti patį buvusį saugumo policijos vadovą generolą Vladislavą Ciastoną, bet jis abiem atvejais buvo išteisintas. Toks rezultatas, daugelio stebėtojų nuomone, tik patvirtina Lenkijos ir visos Rytų Europos pokomunistinės visuomenės nenuoseklumą vertinant savo istoriją.
 
Kankinystės patvirtinimas aktualus šiandienai
 
Bažnyčia šiuo atžvilgiu yra žymiai nuoseklesnė ir neblėstanti pagarba kunigo J. Popieliuškos atminimui buvo vainikuota 1997 metais Varšuvos arkivyskupijoje pradedant jo beatifikacijos procesą. Užbaigus šios bylos tyrimą dieceziniame lygyje, surinkta medžiaga 2001 metais buvo perduota į Vatikano Šventųjų skelbimo kongregaciją. 2006 metais bylos postulatorius kun. Tomašas Kačmarekas parengė išsamius vertinimus („positio“), patvirtinančius kun. J. Popieliuškos kankinystę, tai yra, kad jis „buvo nužudytas iš neapykantos Bažnyčiai ir Dievui“. Dar po dvejų metų Vatikane paskelbtas dekretas, kuriuo pripažintas žuvusio dvasininko gyvenimo herojiškas vertybių liudijimas, suteikiant jam Dievo tarno titulą. 2009-ųjų gruodžio 19 dieną popiežius Benediktas XVI patvirtino dekretą apie kun. J. Popieliuškos kankinystę ir tuo pradėjo jo beatifikaciją.
Prieš paskelbimą palaimintuoju duotame interviu Jungtinių Valstijų katalikų žinių agentūrai CNS, Lenkijos primas Gniezno arkivyskupas Henrikas Mušinskis sakė, kad herojiško dvasininko „šventumas pagrįstas elementariu teisumu, kuris suteikia viltį žmonėms netgi blogiausiose situacijose“. Kun. J. Popieliuška buvo „labai paprastas, netgi drovus asmuo“, kuris tapo tikru dvasiniu lyderiu dėl nesvyruojančios ištikimybės Kristui ir jo Evangelijai. Kunigo J. Popieliuškos liudijimas yra aktualus ir šiandienos jauniesiems katalikams, kurių kiekvienas skirtingais būdais yra pašauktas vesti krikščionišką šventumo kupiną gyvenimą ir kasdienybėje likti ištikimu savo sąžinei.
Pernai, minint kunigo kankinio Ježio Popieliuškos žūties 25-ąsias metines, tuometinis Lenkijos prezidentas Lechas Kačynskis jam (po mirties) suteikė šalies aukščiausią apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Ta proga Lenkijoje buvo išleista speciali moneta ir pašto ženklas.
 
© 2010 „XXI amžius“
Design by Joomla