Mūsų darbai

Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

Knygos - Dievas, Jėzus Kristus

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

Knygos - Bažnyčia

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Knygos - Tėvynė

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Garbė Tau, Viešpatie, už vardą, kur nešioju,

Ir už sodybas mūs tėvų tėvų,

Už žemę, kur mana tauta sustojo,

Už sielą, gyvą tik alsavimu Tavu.

(B. Brazdžionis)

 

Šių metų gegužės 5 dieną Kaišiadoryse turėjo vykti 14 garliaviečių teismas, kurie neva trukdė valdžios atstovams atlikti teismo nutarimą. Bet teismo posėdis buvo atidėtas. Vieni sakė, kad susirgo teisėjas, kiti – kad iki prezidento rinkimų valdžia nenori triukšmo. Kodėl teismas turėjo įvykti Kaišiadoryse, o ne Kaune? Pasirodo, kad ir dabar kaip sovietiniais laikas, „nusikaltimą“ padaro Vilniuje, o teisia Širvintose. Už ką galėjo būti teisiami šie garliaviškiai? Teismas neteisė tų, kurie per Garliavos užpuolimą suplėšė vėliavą, išlaužė duris ir išdaužė langus, pagrobė mergaitę. Teismas neteisė pedofilų-žudikų. Taigi, ar garliaviškių nusikaltimas didesnis už pastarųjų? Garliaviškių kaltė buvo ta, kad jie norėjo padėti artimui.

Kažkur dingo Seimo narė Neringa Venckienė. Kol ji buvo apygardos teisėja, buvo pagarbi ir gerai atlikdavo savo pareigas, bet kuomet susidūrė su pedofilų byla, ji tapo nusikaltėlė. Argi ji galėjo kitaip pasielgti kai buvo nužudytas brolis ir pagrobta dukterėčia? Profesorius Vytautas Landsbergis tvirtina, kad ji Aukščiausiojo Teismo ir teisėjų tarybos pirmininko Gintaro Kryževičiaus apšaukta „pūliniu“ ne tik teisinėje sistemoje, bet ir politikoje.[1] Senieji laikai grįžta – juk ir mane KGB ir sovietiniai teismai apšaukė recidyvistu ir „nepataisomu“ ir per 22 m. laikė koncentracijos lageriuose.

Kur dingo pedofilų byla? Vargu ar ji išdils iš tautos atminties... Galimas daiktas, kad ji taps didele Garliavos bomba Lietuvos visuomenei. Filosofas Romualdas Ozolas mano, „kad ši problema – ne vien teisėjų ir teisėtvarkos, bet ir apskritai mūsų kultūros ir intelekto, tautos sugebėjimo suvokti, suprasti ir konstruoti gyvenimą problema“.[2]

Paskutiniu laiku, galbūt sąryšiu su rinkimais, labai dažnai matome Prezidentę per televiziją ir spaudą su vaikais ir jaunimu besišypsančią. Būtų gera, kad Prezidentė nusifotografuotų su Deimante Kedyte, su kuria ji yra daug kuo surišta. Gal tuomet padarytų galą kalboms apie 9 m. mergaitės likimą, kurią pagrobė antstolė Sonata Vaicekauskienė su dideliu būriu policininkų. Vieni sako, kad mergaitė yra išvežta į užsienį, kiti – kad apnuodyta vaistais ar net žuvusi. Visiems aišku, kad ši mergaitė nėra niekuo nusikaltusi nei visuomenei, nei Lietuvai. Vargu, ar yra Europoje antra valstybė, kur būtų pagrobtas nekaltas žmogus ir valdžia neieškotų. Manau, kad prieš rinkimus turėtų būti oficialiai paviešintas mergaitės likimas.

Norėtųsi atkreipti dėmesį į vieną kandidatą į prezidentus. Būtent į besišypsantį Artūrą Paulauską. Ar šis šypsnys yra natūralus? Ar jis tinkamas kandidatas padėti savo vargšei Tėvynei? Juk Ukrainos įvykiai verčia ir mus susimąstyti. Ne taip jau seniai Lietuva pergyveno skaudžią bolševikų okupaciją. Neteko beveik trečdalio tautos. Sibiras nusėtas lietuvių kaulas. O juk tie žmonės mylėjo Dievą ir Tėvynę, augino kviečius ir bekonus, jaunimas žaidė Europoje krepšinį. Taigi, dauguma žuvo be teismo sprendimo. Apie daug kalbėti nereikia, nes yra parašyta pakankamai knygų ir memuarų. O dabar penktosios kolonos agentai bando šmeižti Lietuvos praeitį ir įrodinėti, kad partizanų vadai buvo žydšaudžiai. Manau, kad jiems tiktų labiau rašyti apie Staliną ar Hitlerį, apie jų aukas. Žinoma, kad vien lageriuose sovietai nužudė apie 45 mln. žmonių. Garsus rusų rašytojas Solženycinas tvirtina, kad Sovietų Sąjungoje nužudyta 62 mln., o visame pasaulyje – 130 mln.

Lietuvos komunistai neprisipažino nusikaltę ir nepasmerkė Blogio imperijos darbų. Taigi, pasitikėjimo Lietuvoje jie nenusipelno. Nė žodžio apie bolševikų sušaudytus 17 ministrų ir apie 8 majoro Jono Bulvyčiaus bendražygius. O kur dar vyskupai ir kunigai? Jie visi nepaskelbti ir tautai nepristatyti. Man atrodo, jei A. Paulauskas save bent kiek gerbia, tai turėtų pasitraukti iš politikos ir sąžiningu darbu užsidirbti duoną. Mes netrokštame kolaborantų kančios ir mirties. Lietuvoje nenukentėjo nei vienas tardytojas, teisėjas ar prokuroras. Tauta paliko visus nusikaltėlius Dievo teismui. Turbūt nėra daug panašių tautų Europoje.

Artūras Paulauskas turi atminti, kad jis yra KGB papulkininkio vaikas. Jo tėvas tokio aukšto politinio laipsnio sąžiningu darbu neužsitarnavo. O, be to, KGB buvo ir yra nusikalstama organizacija. Laikraščiuose buvo rašoma, kad jis pats norėjo įstoti į KGB tarnybą, bet dėl šlapumo pūslės defekto nebuvo priimtas. Daug buvo rašyta neigiamų faktų apie jį kaip apie prokurorą. Ir į nužudyto kunigo Juozo Zdebskio bylą jis neįnešė šviesos. Prokuratūra leidžia koneveikti kovotojus už Lietuvos laisvę ir negina nukentėjusių. Daug kartų kreipiausi pagalbos kunigo Zdebskio reikalu.

Paskutiniu laiku susidraugavo su Viktoru Uspaskichu. Kas yra pastarasis Lietuvos gyvenime visiems aišku. Taigi, ši nepavydėtina draugystė yra didžiausia kliūtis tapti Lietuvos Prezidentu. Manau, kad Lietuvos rinkėjai turės pakankamai proto ir sąžinės.

                      Šiuo laiku baigiu savo pastabas dėl Prezidento rinkimų.

                      Su malda ir viltimi žvelgiu į Lietuvos ateitį.

                      Dieve, padėk !

 

 

 

Vilnius                                                       Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

2014 m. gegužės 6 d.                            Vyčio Kryžiaus ir Šaulių Žvaigždės ordino kavalierius,

             Laisvės kovotojas[1] Vakarų ekspresas. Vytautas Landsbergis: Aukščiausiojo Teismo pirmininko pareiškimas – baisus. 2012-04-03. http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/vytautas-landsbergis-auksciausiojo-teismo-pirmininko-pareiskimas---baisus-715450/

[2] Ten pat.

Naujausi straipsniai

Design by Joomla