Mūsų darbai

Projektų vadovas monsinjoras
       Alfonsas Svarinskas
 
 
 
 

Knygos - Dievas, Jėzus Kristus

 


Dievas

Jonas Vytautas Nistelis
ŽODŽIO AIDAI
fotografinė kopija

JUOZAS PRUNSKIS
METAI SU DIEVU 

metai su Dievu

STASYS YLA
DIEVAS SUTEMOSE


 
Josemaría Escrivá de Balaguer 
KELIAS


 

Jėzus Kristus

KRISTAUS KANČIA

kristaus kančia

François Mauriac  
JĖZAUS   gyvenimas

  prodeoetpatria 

G.Papini
Kristaus istorija I dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

G.Papini
Kristaus istorija II dalis

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Aleksandras Menis
ŽMOGAUS SŪNUS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

GIUSEPPE RICCIOTTI
KRISTAUS GYVENIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PRANAS MANELIS
KRISTUS IR
EUCHARISTIJA

  prodeoetpatria


pdf


box

 

PARAŠĖ TĖVAS
PAUL O’SULLIVAN 

GARBĖ JĖZUI KRISTUI

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Tėvas V. Mrovinskis, S. J.
Gavėnios Knygutė
ŠTAI ŽMOGUS 

  prodeoetpatria


pdf
 

Mons. Dr. Pr. Olgiati
JĖZAUS ŠIRDIS
IR MŪSŲ LAIKAI  

  prodeoetpatria


pdf
 

KUN. DR. K. A. MATULAITIS, MIC.
MEILĖS UGNIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

EMILE GUERRY
PILNUTINIS KRISTUS

  prodeoetpatria


pdf


box
 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS

TRISDEŠIMT MEILĖS
ŽODŽIŲ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Jėzus Kristus -
Pasaulio Išgelbėtojas
.

KUN. PRANCIŠKUS BŪČYS, M.I.C.,

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Kristaus sekimas

prodeoetpatria

 

pdf

 

box

TIKIU DIEVĄ. MALDYNAS.
PARENGĖ KUN. STASYS YLA

prodeoetpatria

 

pdf

 

Knygos - Bažnyčia

 

S. SAJAUSKAS 
J. SAJAUSKAS
NENUGALĖTIEJI

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Vysk.Vincentas Brizgys
Katalikų bažnyčia
Lietuvoje 1940-1944
metais 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Jaunuolio religija 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Stasys Yla
Marija prabilo Lietuvai 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

GYVENIMO PROBLEMOS
SPRENDIMAS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KLEMENSAS JŪRA
MONSINJORAS
ZENONAS IGNONIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

ZENONAS IGNONIS 
PRAEITIS KALBA
Dienoraštiniai užrašai
GUDIJA 1941–1944

prodeoetpatria

 

pdf

 
J. Bružikas S. J. ir
J. Kidykas S. J.

Pasiaukojimas iki mirties 

  prodeoetpatria


pdf
 

kun. B. Andruška J. S.

IŠPAŽINTIS 

  prodeoetpatria


pdf


box

 

TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINYS
Į priekaištus
TAIP ATSAKYK 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

B. Andruška, S. J.

Marija spinduliuose

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
AUGŠTYN ŠIRDIS

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. Juozas Prunskis
28 moterys

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vysk. Vincentas Brizgys
Marija danguje ir žemėje

  prodeoetpatria


pdf
 

Stasys Yla
JURGIS MATULAITIS

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Marijos Garbė

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

STASYS YLA
ŠILUVA ŽEMAIČIŲ
ISTORIJOJE 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

KUN. J. PRUNSKIS
AUŠROS VARTAI VILNIUJE

  prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

KUN. JUOZAS PRUNSKIS
MEILĖ IR LAIMĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

KUN. STASYS YLA
VAINIKUOTOJI ŠILUVĖ  

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Stasys Yla
Valančiaus tipo vadas

  prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS YLA
ŽMOGAUS RAMYBĖ

  prodeoetpatria


pdf


box

 

DR. JUOZAS PRUNSKIS
Mokslas ir religija

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Dr. J. Prunskis
Prie Vilties Kryžiaus

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Dr. Juozas Prunskis
SILPNAME KŪNE...

  prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Vincentas Brizgys
ŽMOGUS REALIAME
GYVENIME

  prodeoetpatria


pdf


box

 

K.J.Prunskis
Kaip Mirė
Nemirtingieji

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

M. KRUPAVIČIUS
KRIKŠČIONIŠKOJI
DEMOKRATIJA
prodeoetpatria


pdf


box
 
SKAUTŲ MALDOS 
Paruošė kun. St. Yla
prodeoetpatria


pdffotografinė kopija
 
Dr. Juozas Prunskis
VYRAI KLYSTKELIUOSE
prodeoetpatria


pdf


box

Arkivyskupas
Jurgis Matulaitis
Matulevičius

  prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 
Robertas Gedvydas Skrinskas
PILIGRIMO VADOVAS
Po stebuklingas Marijos vietas
prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija
 

 

KATALIKŲ BAŽNYČIA LIETUVOJE
Antanas Alekna

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

PAŽVELKIME Į MARIJĄ
Prel. Dr. F. BARTKUS

prodeoetpatria


pdf


box

fotografinė kopija

ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS
SPINDULIAVIMAS
 Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
TREČIASIS ŠV. PRANCIŠKAUS 
ORDINAS
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

Karalaitis Šventasis Kazimieras

prodeoetpatria
 pdf


 

ADELĖ DIRSYTĖ: gyvenimas ir darbai

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

Knygos - Tėvynė

 

J. VENCKUS S. J.
KOMUNIZMO PAGRINDAI 

  prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

SUGRIAUTAS LIZDAS

  prodeoetpatria


pdf
 

J. V. Nistelis
EILĖS TYLUMAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

Apginti aukštesnį
Įstatymą

prodeoetpatria


pdf


box

 

Juozas Girnius
Pranas Dovydaitis

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

DIDYSIS JO

Nuotykis -
Prof. J.Eretas

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Paulius Rabikauskas
VILNIAUS AKADEMIJA
IR

LIETUVOS JĖZUITAI

prodeoetpatria


pdf


box

 

JONAS KAČERAUSKAS
BLAIVYBĖ LIETUVOJ

prodeoetpatria


pdf


box

 

Vyskupas Dr. V. Brizgys
Moterystė

prodeoetpatria


pdf


box

 

VYSKUPAS
VINCENTAS BRIZGYS
NEGESINKIME AUKURŲ

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS DIEVŲ
MIŠKE

prodeoetpatria


pdf


box

 

STASYS  YLA
ATEITININKŲ 
VADOVAS

prodeoetpatria


pdf


box

 
Stasys Yla
M.K. ČIURLIONIS 
KŪRĖJAS IR ŽMOGUS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
STASYS YLA
VARDAI IR VEIDAI
MŪSŲ KULTŪROS ISTORIJOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
Juozas Prunskis 
GELBĖJIMAS TREMTINIŲ 
IŠ MASKVOS LETENŲ
prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija
 
Mykolas Krupavičius
ATSIMINIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
MANO PASAULĖŽIŪRA
Redagavo
DR. JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box
M.KRUPAVIČIUS
VISUOMENINIAI 
KLAUSIMAI
prodeoetpatria


pdf


box
LIETUVIŲ 
ŠEIMOS TRADICIJOS
Stasys Yla
prodeoetpatria


pdf


box
RINKTINĖS MINTYS
Spaudai parengė
JUOZAS PRUNSKIS
prodeoetpatria


pdf


box

MOTINA
JUOZAS PRUNSKIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

BERNARDAS BRAZDŽIONIS 
POEZIJOS PILNATIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

VYTAUTAS DIDYSIS

prodeoetpatria


pdf
fotografinė kopija

 

LKMA knygos

Prel. ALEKSANDRAS
DAMBRAUSKAS-JAKŠTAS

UŽGESĘ ŽIBURIAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

J. VAIŠNORA, MIC.

MARIJOS GARBINIMAS 
LIETUVOJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

ANTANAS KUČAS

KUNIGAS
ANTANAS STANIUKYNAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 

JUOZAS ERETAS
KAZYS PAKŠTAS
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
IGNAS SKRUPSKELIS
LIETUVIAI XVIII AMŽIAUS
VOKIEČIŲ LITERATŪROJE
prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
 
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
II

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
JONAS GRINIUS
VEIDAI IR PROBLEMOS
LIETUVIŲ LITERATŪROJE
I

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Andrius Baltinis
VYSKUPO 
VINCENTO BORISEVIČIAUS
GYVENIMAS IR DARBAI

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija

Antanas Maceina
FILOSOFIJOS KILMĖ
IR PRASMĖ

prodeoetpatria

pdffotografinė kopija

Juozas Eretas
IŠEIVIJOS KLAUSIMAIS

prodeoetpatria


pdf


box


fotografinė kopija
Pranas Gaida 
Arkivyskupas Teofilius Matulionis

prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
JUOZAS ERETAS
 
VALANČIAUS ŠVIESA UŽ MARIŲ


prodeoetpatria

pdf


box


fotografinė kopija
ZENONAS IVINSKIS
LIETUVOS ISTORIJA
Iki Vytauto Didžiojo mirties

prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija
VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M.
JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA
( 1771 - 1849 )
prodeoetpatria

pdf


fotografinė kopija

 

Zenonas Ignatavičius, kunigas (1909 m. sausio 1 d. – 1975 m. gegužės 21 d.).  Pirmojo pasaulinio karo metais caro karinei valdžiai įsakius iškeldinti gyventojus į Rusijos gilumą, šeima nuklydo iki Saratovo gubernijos, Pradžios mokyklą ir 1926 m. vidurinę mokyklą baigė Vilkijoje. 1934 metais baigė Kauno Vytauto Didžiojo universiteto teologijos-filosofijos fakultetą ir. įšventintas kunigu.

Dirbo Kauno arkivyskupijos kurijoje, dėstė Kauno kunigų seminarijoje ir buvo jos prefektu (rektoriaus padėjėju). Sovietams 1940 metų pabaigoje uždarius Kauno kunigų seminariją, darbavosi vaistininko padėjėju Kaišiadoryse.

Patyrus, kad katalikybei gaivinti Gudijoje (dabar Baltarusija) neturint hitlerinės karinės administracijos leidimo Vilniaus arkiv. Jalbžikovskio siųstieji kunigai pradėti šaudyti, vyskupui T. Matulioniui paskatinus ir arkiv. J.Skvireckui pritariant, Z. Ignatavičius buvo pasiųstas į Gudiją kaip lietuvių savisaugos (policijos) bataliono kapelionas.

 Atvyko į Minską 1941.12.21, paskirtas kapelionu 1942.09.02. Šias pareigas vykdė iki 1944 metų pavasario. Būdamas Minsko šv. Simono ir Elenos bažnyčios klebonu rūpinosi bažnyčių atkūrimu, tarp jų- Minsko katedros. Nacių okupacijos metais jis buvo vienintelis mokantis vietines kalbas katalikų kunigas visoje Gudijoje į rytus nuo Minsko. Kapeliono statusas leido judėti po šalį, todėl juo prisidengdamas teikė ganytojiškus patarnavimus tikintiesiems daugumoje didesniųjų gyvenviečių ir miestų. 

Po karo dirbo Vatikano radijuje. 1947 m Romoje Angelicum universitete apgynė kanonų teisės daktaro disertaciją apie Lietuvos katalikiškąsias mokyklas, 1948 m pakeltas į kanauninkus. Emigravęs į Braziliją, nuo 1948 m. buvo Bello Horizonte, nuo 1950 m. Rio de Janeiro kunigų seminarijos dėstytojas. Aktyviai reiškėsi lietuviškoje pastoracijoje ir bendrai lietuviškoje visuomeninėje veikloje Brazilijoje. Jo rūpesčiu ir pastan¬gomis išrūpintas lietuviškas radijo pusvalandis “Voz da Lituania“ (Lietuvos balsas, portug. k.)  per vietinę katalikišką Rio de Janeiro radijo stotį. Suorganizavo lietuvių jauni¬mo ateitininkų būrelį, Lietuvių moterų katalikių draugiją. Daug prisidėjo prie lietuviškos programos 1955 m Tarptautiniame Eucharistiniame kongrese Rio de Janeiro, kurioje buvo priminta apie okupuotąją Lietuvą. 

1962 m buvo parkviestas atgal Romon perimti šv Kazimiero kolegijos vicerektoriaus pareigas. Tapo atsakingas už administracinį ir auklėjimo darbą šv. Kazimiero kolegijoje, bendradarbiavo katalikiškoje lietuvių periodikoje straipsniais, vertimais, korespondencijomis. Straipsniai pasirodo laikraščiuos ir žurnaluose „Rytas“, „XX amžius“, „Šaltinis“ . „Ateitis“, „Pavasaris“ ir kt.  

1966 m. lankėsi Izraelyje.

Išspausdino karo metų atsiminimus stambių tautų kalbomis- Romoje itališkai „Sabaot-Dio degli esercisi“ (Viešpats- galybių Dievas, 1967) ir Buenos Airėse ispaniškai „Yo vi“ (Aš mačiau, 1968). Kun. Z. Ignatavičius, tiesiogiai pažinęs nacių ir bolševikinę  santvarkas, žodžiu ir raštu (mokėjo aštuonias kalbas), smerkė ne vien nacių, bet ir  komunistinį režimą, todėl sovietų Lietuvoje buvo kaltinamas pritarimu nacionalsocializmui ir kariniais nusikaltimais.

1968 metų pabaigoje rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės akto signataro K.S.Šaulio palaikų perkėlimu iš Lugano kapinių Šveicarijoje į San Verano kapines Romoje.

1969 m pakeltas į prelatus ir paskirtas Brazilijos lietuvių generalvikaru. Rūpesčių kėlė lietuvybės ir lietuvių parapijos likimas. Lietuviškos kunigų seminarijos įsteigimo reikalais apkeliavo lietuvių kolonijas Brazilijoje. 

1973 grįžo vėl į Romą, dirbo šv. Kazimiero kolegijoje ir Vatikano radijo programose. Mirė Romoje.

Bibliografija

1. Zeno Ignonis. Yo vi. Ediciones Paulinas. Colección Heroísmo, II Serie, Nº 2, Buenos Aires, 1968, 344 p. 

2. Zeno Ignonis. Sabaot-Dio degli esercisi. Istituto Editoriale Del Mediterraneo, 1967, 294 psl.

3. Zenonas Ignonis. Praeitis kalba. Dienoraštiniai užrašai. Gudija, 1941 -1944. Spaudai parengė Klemensas Jūra. Leidėjas - Bronius Ignatavičius. Brooklynas, 1980. 286 psl. 

Šaltiniai 

1. Lietuvių enciklopedija, tomai VIII (1956), XXXVI (1969). Lietuvių enciklopedijos leidykla, South Boston. 

2. Z. Ignatavičiaus archyvas, Lietuvos nacionalinė Mažvydo biblioteka, fondas F 223.

4. Klemensas Jūra. Monsinjoras. Pranciškonų spaustuvė, Brooklyn, N.Y.1979, 383 psl.

 

Naujausi straipsniai

Design by Joomla